Eigen opslagruimte supporters HMV Anton Pieck in Galerie Vincent Gedichtenbundel in de boekhandel gis». bon Gemeentehuis op Smidsbelt; SoCuWe-gebouw Tuinstraat Ambtenarenacties B. en W. geeft urgenties aan: Fienpreuverskoorts Eerste live optreden in de Schure HOLTENS NIEUWSBLAD Wijziging kerkdiensten Zondagsschool nieuws HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 november 1983 - 37e jaargang - nr. 45 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag-vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Een nieuw Sociaal Cultureel Centrum in het bestaande gebouw van de openbare kleuterschool aan de Tuinstraat en de bouw van een nieuw gemeentehuis op het Smidsbelt. Twee zaken die poli tiek Holten in de komende jaren zullen bezig houden. In ieder geval het college van B. en W. die in de Nota van Aanbieding bij de Gemeentebegroting voor 1984 deze twee speerpunten in het beleid uitgebreid aan de orde stelt. Met het voorstellen van de lege die nu aandraagt hoopt het kleuterschool aan de Tuinstraat definitief een oplossing te heb- als definitieve vestigingsplaats ben gevonden voor de urgente voor het sociaal-cultureel werk problemen van zowel het sociaal in Holten maakt B. en W. een cultureel werk als de huisvesting eind naar het zoeken van alter- van het ambtelijk apparaat. Ook natieven voor het te krappe wat betreft de financiering. Paalhuus, waar de Stichting So ciaal Cultureel Werk nu nog gro tendeels haar activiteiten ont plooit. B. en W. is afgestapt van de idee om een nieuw gemeente huis te combineren met een so ciaal-cultureel centrum. In de begrotingsvergadering van afge lopen jaar kwam het college met plannen voor zo'n multi functioneel gebouw. Hierdoor werd een streep gehaald toen onlangs bleek dat een dergelijk gebouw op het Smidsbelt aan een maximum hoogte van 4 me ter was gebonden waardoor te veel ruimteverlies zou optreden. Als het college haar zin krijgt zal er op het Smidsbelt wel wor den gebouwd. Op de plaats van het voormalig garagebedrijf Mul ler moet het nieuwe gemeente huis verrijzen inclusief een grote zaal die ook voor sociaal-cultu rele doeleinden kan worden ge bruikt. Bouw van het gemeente huis op deze plaats heeft als voordelen dat het bestemmings plan niet hoeft te worden gewij zigd en dat de betreffende pan den al eigendom zijn van de ge meente Holten. Dit in tegenstel ling tot bouw op het terrein van de Mengunie aan de andere kant van de Dorpsstraat waar van eerder sprake was. Hiervoor is wel een verandering van het bestemmingsplan nodig en dit kan erg veel tijd vergen. Boven dien zal de Mengunie dan moe ten worden aangekocht en voor financiering daarvan is de ge meente afhankelijk van een sub sidie in het kader van de sane ring van milieuhinderlijke bedrij ven. Bij het aanvragen daarvan stootte de gemeente al enige ke ren haar neus. Financiering Met de plannen zoals het col- Vanaf zondag 13 november be ginnen de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Holten om half elf 's morgens. Ook de zondagschool Holten sluit zich bij deze gewijzigde aanvangstijd aan en begint van af zondag 13 november om half elf. Het aanvangsuur van de avonddiensten blijft ongewijzigd 19.15 uur. De dienst van de r.k. kerk zal in de Herv. Kerk aanvangen 's morgens om kwart voor negen. Vijf miljoen gulden is er nodig voor het nieuwe gemeentehuis en 1 miljoen voor het sociaal cultureel centrum. Dat laatste bedrag is in ieder geval geen probleem. Hiervoor is een re serve voor sociaal-culturele doe leinden beschikbaar groot 1 mil joen gulden. Daarvan kan in de plannen van B. en W. de kleu terschool (die binnenkort be schikbaar komt als gevolg van de nieuwe Wet op het Basison derwijs) worden verbouwd en kan ook de noodzakelijke uit breiding aan de voorzijde wor den gerealiseerd. Met wat er dan nog rest zal achterstallig onderhoud aan het Paalhuus worden betaald. Deze ruimte im mers wil B. en W. bestemmen voor jeugdsociëteit De Schure. Financiering van het nieuwe gemeentehuis heeft wat meer voeten in de aarde. Per 1 janu ari 1984 kan er worden beschikt over een spaarpotje van 1 mil joen gulden voor dit doel. Voor 1984 komen daar nog bij het ba tig saldo van het dienstjaar 1982 en het voorlopig overschot van 1983, een extra verhoging van de onroerend goedbelasting van twee procent (naast de trendma tige 2%), het batig saldo over de begroting van de energiebedrij ven en als klap op de vuurpijl een bedrag van 1.400.000 gulden zijnde de activering van een ontsluiting gasloze gebieden die enkele jaren geleden plaatsvond. De kosten daarvan zijn destijds ineens afgeschreven. Op 1 januari 1985 staat er in clusief rente dan al een'bedrag van 3.460.000 gulden op de bank en doorrekenend met de batige saldi over de jaren daarvoor en de begrotingsoverschotten van de energiebedrijven komt het college op 1 januari 1987 aan een bedrag van 4.755.000 gulden. Reden voor B. en W. om de raad te vragen het principebe sluit te nemen om het nieuwe gemeentehuis te bouwen op het Smidsbelt en Jorissen Architec tengroep BV uit Rijssen op dracht te geven een schetsont werp en een kostenraming hier voor te maken. Aan de hand daarvan en met de financiële onderbouwing van het college moet de raad dan uiteindelijk beslissen of het nieuwe gemeen- Evenals de dollarkoers stijgt de spanning in ons goede Keune- darp. Wie wordt de nieuwe Prins??? Koortsachtig wordt er gegist. Zaterdagavond 12 november elf minuten over 11 weten we meer. Maar voordat het zover is kunnen we dan alvast genieten van muziek van het bekende Salland Combo o.l.v. „good old" Gerrit Jeurlink die de „afgang" van Prins Theo I zeker niet geruisloos voorbij zal laten gaan!! tehuis op het Smidsbelt er komt of niet. De eerste discussies daarover zijn op dinsdag 22 no vember al te verwachten wan neer om 14.00 uur de commisso riale vergadering voorafgaande aan de feitelijke begrotingsver- gadering van 12 december, be gint. De verwachting is dat er beide dagen tot in de late avon duren zal worden vergaderd. Met het gereedkomen van een eigen opslagruimte van 144 vier kante meter behoren de problemen van de supportersvereniging van HMV nadrukkelijk tot het verleden. Men heeft nu een eigen onderkomen, waar de over het hele jaar verzamelde spullen in opgeborgen kuhnen worden tot de boeldag of rommelmarkt. De zelfgebouwde opslagloods bevindt zich aan de Jeurlinksweg, waar met toestemming van de familie Reilink, op hün grondgebied de loods gebouwd mocht worden. Verder mag u deze avond ver wachten onze eigen Holterbergse Haydenzangers. Iets groots, 'n klasse apart!!! Zij zullen op deze avond komen met hun nieuwe Holtense carnavalsschlager. Ook zal de hofkapel van H.M.V. on der leiding van Alex Voordes ac te de présence geven. U weet wel die kapel die bij het jubi leum van de President, oud prins Jan den Ontvanger" het dak van „Het Bonte Paard" af speelde. Dit wilt, kunt en mag u niet missen!!! Dus tot ziens om 20.00 uur in feestzaal „Vosman" in Holten. De „Fienpreuvers" staan garant voor een daverende en grandioze start van het nieu we carnavalsseizoen. Beste jongens en meisjes, va ders en moeders. Zondag 13 november a.s. be gint de kerkdienst in de N.H. kerk weer om half elf. Als zon dagsschool sluiten wij ons hier maar al te graag bij aan en ver wachten de kinderen dan ook vanaf a.s. zondag om half elf in de Dorpsschool. Met vriendelijke groet, het zondagsschoolpersoneel Leden van de supportersvere niging, onder leiding van Wim Harmelink en in samenwerking met medewerkers van de Hol tense vacaturebank, klaarden het karwei in zes weken. Me vrouw Wierbos-Koopman ver richtte onlangs de officiële ope ning. Zijn er in Holten of omge ving mensen die nog bruikbare spullen toch graag kwijt willen dan is één telefoontje naar één van de onderstaande namen en nummers voldoende. Men komt de spullen graag bij u afhalen! J. Bluemink-1693; J. Calkho- ven-3351; G. H. Horstman-2140; J. Schuppert-1439; G. Vor- kink-1590. Van links naar rechts de heren Bluemink, Calkhoven, Vorkink, KI. Horstman, Harmelink en Schuppert. Vanaf 24 november, een week later dan oorspronkelijk gep land, organiseert Galerie Vin cent een tentoonstelling van Anton Pieck. Deze tentoonstel ling die in het teken zal staan van de landelijke aktie tegen staar, in de derde wereldlanden, georganiseerd door de Stichting Onderzoek Blindheidbestrijding, zal door Anton Pieck zelf ge opend worden. Gekoppeld aan deze aktie zullen kaarten van Anton Pieck worden verkocht, waarvan de originele afbeelding op de tentoonstelling te zien zal zijn. De landelijke aktie, waar tevens 4600 drogisterijen aan meewerken zal duren tot de Kerstdagen. De tentoonstelling in Galerie Vincent duurt tot zondag 4 december. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld pèr jaar ad 31.26 Een meestal goed van de ton griem gesneden mevrouw de Haas, nam vrijdagmiddag lichte lijk ontroerd uit handen van de heerHeusinkveld het eerste exemplaar van haar gedichten bundel in ontvangst, vergezeld van een bos gemengdet „Tutti Frutti" bloemen. Het boekje I werd aangeboden in een klein houten kistje, opgevuld met op nieuw Tutti Frutti, maar nu in de eigenlijke vorm van ge droogde gemengde zuidvruchten. Zij bedankte op haar beurt de mensen van de plaatselijke en de regionale pers voor hun aan kondigingen van deze op han den zijnde gebeurtenis. Ook de fotografen werden hierbij niet vergeten. De eerste exemplaren die die middag werden verkocht De F.N.V. verzet zich tegen het kortingsbeleid van deze regering. Er worden allerlei acties gevoerd door de getroffen groepen. Deze acties stoelen voornamelijk op een minachting van deze regering voor de vakorganisatie. In de eerste plaats wordt er door de regering (de werkgever van de ambtenaren) een korting vastge steld op de salarissen. Er wordt geen overleg gepleegd met de bonden (althans niet op wezenlijke onderdelen). De bonden zijn steeds tot overleg bereid, tenminste als je als gelijkwaardige part ner wordt behandeld. In de tweede plaats wordt er over een zeer gedegen alternatief economisch plan van de F.N.V. heen gewalst, terwijl het Cen traal Planbureau berekend heeft dat de uitkomsten van dat plan beter zijn op verreweg de mees te punten. Overigens laat de F.N.V. zien met dit plan, zich wel degelijk positief op te stel len en niet blind te zijn voor de problemen. Dat mag toch wor den gezien als opgebouwde kri tiek. Het wordt stelselmatig ge negeerd, evenals plannen en ideeën van het C.N.V., D'66 en de P.v.d.A. In de derde plaats is het kor tingsbeleid onrechtvaardig, om dat men één bevolkingsgroep laat opdraaien voor bezuinigin gen, die indien nodig door de gehele samenleving gedragen móeten worden. Verdeel en heers staat er in de geschiede nis. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat tot nu toe de ambtenaren en trendvolgers al een achterstand in loonontwik keling hebben opgelopen van 10 tot 15% vergeleken met het be drijfsleven (bij doorgang van de ze korting zal dat, zo luiden de berekeningen, oplopen tot bijna 20% in 1986). Bovendien is de zekerheid die altijd aan banen in overheidssfeer werd toege kend in hoog tempo volledig aan het verdwijnen. In de vierde plaats (en één van de ergste ge volgen) is men bezig om de uit keringsgerechtigden tot tweede rangs burgers te maken door de ze korting. Uitkeringsgerechtig den komen al op 70 of 80% van het laatstverdiende salaris en worden nu nog eens getracteerd op 3%% extra inleveren. Ze wor den zelfs derderangs burgers als de onzalige plannen omtrent verder ontkoppeling zouden doorgaan. Feodale tijden keren terug!? De bonden stellen en stelden zich steeds positief op om de crisis te bestrijden en nemen dit serieus (zie F.N.V.-plan). Maar de regering gaat tever en de men- Zaterdag organiseert de Schu re een eerste in een reeks van zeven live-optredens voor het komende winterseizoen. Een goed begin is het halve werk, vandaar dat men direct al goed van start gaat met de groep Quineis, een Hengelose forma tie, met een plezierig soort mu- werden door mevrouw de Haas gesigneerd. Ook toekomstige ko pers en -sters van haar gedich tenbundel kunnen rekenen op een signatuur, maar dan wel via de boekhandel. Het werd een prettige bijeen komst die haar ten deel viel en de firma Heusinkveld zorgde voor haar voor een veilig uit en thuis. ziek. Zij heeft een elpee en een single op haar naam staan en is bezig met nieuw platenmateri aal. De avond begint om half tien, entree is vijf gulden, in clusief koffie en één consump tie. Vrijdagavond is men in ver band met twee bruiloften van twee oud-vrijwilligers gesloten. Men vraagt begrip hiervoor! sen nemen dit niet. Ze geven hieraan uiting door allerlei ac ties. In dit verband organiseert de F.N.V. op 15 november a.s. om 19.30 uur een protestbijeen komst in de Leeren Lampe te Raalte, waarbij politici wordt gevraagd naar hun ideeën over het F.N.V.-plan. Wij roepen een ieder op deze bijeenkomst bij te wonen. Op woensdag 16 novem ber a.s gaan we met een ieder F.N.V.-lid dat daartoe in de ge legenheid is naar Den Haag om daar te protesteren tegen dit af braakbeleid. We rekenen ook op de uitkeringsgerechtigden. Daar toe vertrekt er ook vanuit Hol ten een bus van de F.N.V. om 8.15 uur bij het N.S.-station (er zijn geen kosten aan verbonden). Inlichtingen omtrent acties en de protestbijeenkomsten zijn in te winnen bij de F.N.V.-afdeling Holten, die ook de verantwoor ding voor dit artikel draagt. Tel. 2005 W. J. Dalhuisen (buiten werktijd), tel. 1234 W. Beijers, tel. 2422 D. J. Schakelaar.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1