Galerie Vincent opende expositie Grote feestavond BS»*"' Beter geven, dan ontvangen Eerste koffieconcert kreeg redelijke bezetting Firma Wonnink toonde herfst- en wintermode 1933-1984 HOLTENS NIEUWSBLAD Opbrengst collecte Geestelijk Gehandicapten Openingstijden redactie I HOLTENS NIEUWSBLAD Tijdens de modepresentatie van de firma Wonnink ontbrak ook de uitleg van het machinale brei-instrument niet. Galerie Vincent opende vrij dagmiddag om 17.00 uur officieel de nieuwe expositieruimte aan Smidsbelt 5. De opening werd verricht door dr. J. Bouwhuis, cultureel adviseur van Ra dio-Oost. Exposanten zijn deze eerste maal uitsluitend Holtena ren. Vier kunstenaars die eerder in „La Cigalle" bijzonder veel belangstelling kregen. Het zijn Riemko Berends, Tammo Luk- kien, Frans Piek en Jan Rijke- boer. Tevens zullen enkele wer ken van Kees Bos te bezichti gen zijn. Tijdens de expositie die duurt tot en met 12 novem ber zal een droogbloemenshow worden gehouden. De kelder, waar de expositie wordt gehou den werd door Vincent kwa kleurstelling aangepast aan het exposeren. De wanden werden in rustige tinten geschilderd. In totaal hangt er een 60-tal schil derstukken. De toegang is gra tis. Aangegeven wordt dat bij wij ze van omlijsting een droogbloe mententoonstelling gehouden wordt, maar deze is echter zo uitgebreid en van zoveel kleur schakeringen voorzien, dat op zich al gesproken kan worden van een expositie. Zo'n 50 (droog)bloemstukken in de mooiste kleurencombina ties staan passend opgesteld kwa kleur en stijl. Verder zijn tal van kleine kunstnijverheids- artikelen, zoals briefpapier, wenskaarten, kandelaars en kaarsen allemaal in kleur bij el kaar passend gerangschikt in een sfeervol en passend inter ieur, te kijk en te koop. Kor tom, de kelderexpositie ademt een sfeer van harmonie, stijl, rust en stilte uit die zeker dat aanschouwen waard is. Omdat landelijk het C.J.V. 130 jaar bestaat nodigen bestuur en leiding van de plaatselijke C.J.V. „De Vriendenschaar" een ieder uit vrijdag 21 oktober (dus morgen) de grote feestavond in café Het Bonte Paard te bezoeken! Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. m Geef dat ook eens aan een ander door! Woonplaats De collecte ten bate van de Geestelijk Gehandicapten bracht in Holten, Dijkerhoek en Espelo een bedag op van 5578,10 gulden. Dit is 500 gul den meer dan vorig jaar. Men bedankt een ieder die hier aan zijn/haar medewerking verleende. Dr. J. Bouwhuis, cultureel advi seur van Radio Oost drukt (offi cieel) de hand van de heer Vin cent, tijdens de openingsceremo nie. Openingstijden van de exposi tie zijn als volgt; donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en 's avonds tussen 19.00 en 21.00 uur; op vrijdag kan men de ex positie bekijken tussen 14.00 en 17.00 uur en 's zaterdags is een ieder welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur en 's middags tus sen 14.00 uur en 17.00 uur. Tijdens de openingsuren wordt door Rita ter Borg en Wil Dijk graaf een demonstratie gegeven van weven. Rest nog even de prijzen van de tentoongestelde stukken te melden; deze liggen tussen de 200 en. 2000 gulden. M.i.v. 20 oktober 1983 zijn de openingstijden van de redactie gewijzigd van maandag-en dinsdagmorgen in donderdag-en vrijdagmorgen. Hebt u iets te melden of wilt u een gesprek met de redaktie over een artikel in het Holtens Nieuwsblad? U bent welkom op ons adres Smidsbelt 37 Holten Tel. 05483-38 03 Donderdagmorgen 9-12 uur Vrijdagmorgen 9-12 uur. Redaktie Holtens nieuwsblad. Hebben in de maand september, veel bejaarden volop in de belangstelling gestaan, door het bootreisje over de IJsscl, georga niseerd door het Rode Kruis afdeling Holten, ditmaal doet het Rode Kruis een beroep op de leeftijdsgroep tussen de 18 en 65 jaar onder de Holtcnse bevolking. Schoolkinderen hebben eind september de voor velen al be kende oproepkaart brievenbus bij u thuis gebracht. U kunt dus weten, dat we in Holten op 31 oktober onze jaar lijkse bloed-plasma avond houden. Hebt u de oproepkaart nog niet teruggezonden, doe het doe het nu nog, of geef de kaart ingevuld mee aan aan onze medewer- kers(sters), die nog bij u langs komen. U weet toch hoe belangrijk dit bloed is voor de geneeskunde? Het toedienen van bloed aan patiënten kwam na de ontdek king van de bloedgroepen in 1900 door Karl Landsteiner meer en meer in gebruik. Na de twee de wereld oorlog heeft de bloed transfusie, mede dankzij ingrij pende verbeteringen van de techniek van het afnemen, be waren en toedienen verbeterin gen van de techniek van het af nemen, bewaren en toedienen van bloed, een ware vlucht ge nomen; in ons land zorgen thans vele duizenden donors jaarlijks voor ca. 500.000 bloeddonaties. Het Rode Kruis heeft een be langrijke taak bij de verwerving van deze vrijwillige donors en verspreid over het hele land is het Rode Kruis actief bij deze belangrijke taak betrokken. Immers, de moderne genees kunde is ondenkbaar zonder het gebruik van bloed. Bedenk: Wat misschien nu geeft voor een ander, geeft een ander morgen misschien voor u. Het Rode Kruis rekent dus op u allen! Namens het bestuur van het Rode Kruis, afd. Holten C. H. van Iperen-Esseboom, Schoutenstraat 50, 451AT Holten Gevonden voorwerpen: Een ro de wegwerpaansteker; gouden armband met familie-naam plaatje, „Hannie"; gouden speld; zilvergrijs gekleurd hangslot „Boy"; gele regenjas met zwarte broek; twee sleutels met label; bruine ijsmuts; oranje bal, Niek, Deurdonderen; lichtbruine/beige leesbril (doorzichtig); twee sleu tels, van 2CV por- tier/contaktsleutel. Verloren voorwerpen: Bruine dames-leesbril; donkergroene portemonnee, vorm een hoedje, inh. f 6.-; bovenstuk van sop raan blokfluit, merk Aura; beige leren portemonnee (vouwmodel) inh. f 18.— en pasfoto; blauw/rode trainingsjas kinder-model; ballet schoenen; pocket fototoestel; zil veren slavenarmband; gouden schakelarmband en gouden munt en fotoboekje; bankbiljet van f100.-; danskaart t.n.v. van Wijts; sjaal, vierkant model blauw met wit; jongenshorloge, merk Casio, zwart met blauwe rand; groen regenpak, naam staat in jas en broek (van Koot- em); klemarmband met horloge erin, zwarte wijzerplaat; porte monnee met ongeveer f2,50 erin, donkerbruin, knip/rits model; kindeijack, blauw/grijs, gewat teerd, met rits. Verloren dieren: Oude teckel, verloren in Heihuizen. Gevonden dieren: Hond, gelij kend een herder, zwart/wit en met vlooienband; zwart/witte jonge kat; witte kip. Zeker voor Holten is hedendaagse muziek niet aantrekkelijk. Desondanks werkt het heel verfrissend een gezelschap van jonge musici van zo'n goed niveau bezig te horen met muziek die toch vaak in het a-tonale belandt. Maar hoe kun je anders de grote teleurstellingen in de ervaringswereld van hedendaagse mensen uitdrukken? Zijn er niet vaak momenten dat je het zou willen uitschreeuwen? Laat staan bij geestelijk gehandicapten, die ons gedrag als onbetrouwbaar en chaotisch ervaren. Dit was dan ook het geval bij het derde werk voor de pauze, waarbij de compo nist Jclle Iloogcnhuis in opdracht van het Bilitis Ensemble een werk componeerde voor de bezetting van zang, 2 harpen, piano, klarinet, altviool en twee dwarsfluiten. Het toevallig door hem ontdekte boekje „De Hoeve", greep hen dusdanig aan dat dat het uitgangspunt voor de nieuwe compositie werd. Het programma blijft nog even geheim, maar vaststaat dat het rond 20.00 uur begint. De zaal is vanaf half acht open. In het programma zijn verschillende pauzes ingelast en ook na afloop is ruimschoots de gelegenheid wat bij te praten met (oud) bekenden. Het belooft een prima feest te worden! I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor H Nieuwsblad Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: het opgeven van een I nieuwe abonnee. I Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad - Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede g per jaar ad 31.26 N.a.v. ons verslag van de com missievergadering Financiën in het Holtens Nieuwsblad kan de indruk gewekt zijn dat B en W van Holten van plan is de toe ristenbelasting volgend jaar met 5 procent te verlagen. Dat is niet zo. Het voorstel van het college komt erop neer de toe ristenbelasting op hetzelfde be drag te handhaven. Een reactie „als het voor de radio was geweest, had ik het uitgezet" moet in dit verband niet negatief gedacht worden; immers, de muziek gaf erg goed de inhoud van de tekst weer. Naast heel subtiele poëtische fragmenten viel daarin het in de aanhef, van dit stuk genoemde te horen. En het werd perfekt uitgevoerd. De prachtige stem en voordracht van Camille van Lunen werd boeiend en tech nisch perfect gesteund door de instrumentalisten: Leendert de Jonge en Lex Blankestijn; flui ten; Blankesteijn; en Charlotte Sprenkels: harpen; Roelof van Reenen: piano. Jammer is wel dat niet iedereen open kan staan voor dit soort muziek. Maar ook voor die andere was er veel moois te beluisteren in het trio de Rhapsodie van Gy- örgy Kosa en Arthur Honegger, welke het eerst werd uitgevoerd. Het spel was van hoge kwaliteit en de beide fluitisten en de kla rinettist (Hans Zaal), konden de vele wisselingen in tempo en melodieën goed aan. In het werk van Kosa, musiceerden, Dutschler (altviool), Lex Blan kesteijn (fluit) en Vincent de Kort (cello) in prachtig samen spel, dat vooral in de brede ele gische melodieën het meest tot uiting kwam. Na de pauze soleerde Camille van Lunen weer in „Les chan sons de Bilitis": twaalf gedich ten van Pierre Louys die door Claude Debussy van muziek werden voorzien. Deels als ach tergrond voor de spreekstem, deels opgevat om de overgangen van de tekst te verbinden. De Een redelijk bezocht eerste kof melodieën verbeeldden de ook fieconcert van het nieuwe win- hier weer prachtig voorgedragen terseizoen, deed toch een tikkel- teksten en door de perfekte uit- tje afbreuk aan de prima artis- voering leidden muziek en po- tieke prestaties van de muzikale ëzie tot een bijzondere ervaring, groep. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 oktober 1983 - 37e jaargang - nr. 42 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: Donderdag-vrijdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Tijdens een min of meer „lopende" modeshow toonde de firma Wonnink donderdagmiddag en -avond de nieuwe kleuren en mo dellen voor het komende herfst- en winterseizoen. Een kleine 70 modellen werden door vier mannequins in zowel kleine als grote maten getoond. Het ging hoofdzakelijk om de merken Elvi, Lucie Linden, Marianne Paris, Setter Laine en Dick- mann. Mode die door het echtpaar Wissink werd ingekocht op beurzen in Düsseldorf en Amsterdam. Hoofdkleuren voor de komende periode zijn: grijs, zwart, kobalt blauw en kaki in combinatie met de fellere kleuren. Verder veel rood in tal van schakerin gen. Zo'n 400 mensen konden don derdag getuige zijn van deze sfeervolle „vertoning", die juist door het ontspannen karakter zo gezellig verliep. Men dankt nog even alle medewerksters voor hun inzet die dag!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1