Oold Hoolten Volgend jaar geld voor Vacaturebank gglïlflfi mui Holtense Handelsvereniging blikte terug en kwam met nieuwe plannen wm Open (paal)huusdag werd druk bezocht Enquête naar behoefte aan kabel-TV Dromen in de kerk Meer duidelijkheid doel Ver Openbaar Onderwijs Se abonnee®8 HOLTENS NIEUW Samengestelde menwedstrijd Gedrukte oplage 3075 HOLTENS NIEUWSBLAD Zangerskontaktavond „H.G.K." BURGERLIJKE STAND Jaarvergadering oudercommissie „De Schakel" -< m s Plattelandsvrouwen Dijkerhoek HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05433-38 03 Openingstijden redactie: maandag- dinsdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Donderdag 13 oktober 1983 - 37e jaargang - nr. 41 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Tijdens de jaarlijkse vergade ring van de Holtense Handels vereniging blikten bestuur en middenstanders terug op de fes tiviteiten van de afgelopen zo mer. Het schaapscheerdersfeest, de fietscross, de fietspuzzeltoch- ten, trapcarrace, miniatuurauto's en topper, de houthakkersfees ten passeerden nog eens de re- De Stichting Antenne-inrich ting Holten is bezig met het op stellen van een enquête om na te kunnen gaan in hoeverre er in Holten behoefte is aan ka bel-televisie en wat men daar voor over heeft. Met name van het laatste zal afhangen of er in Holten in de toekomst meer bui tenlandse zenders te ontvangen zijn dan de gangbare die nu al via de antenne kunnen worden opgevangen. Kabeltelevisie heeft tevens als voordeel dat de ont vangst aanmerkelijk beter is. Daar staat tegenover dat aan het abonnementsgeld per maand meer moet worden betaald. Voor een proefprojectje in het bestem mingsplan De Haar gaat de Stichting bijv. uit van een abon nementsgeld van 13 gulden per maand bij een deelnemersper centage van 80 procent. Pro bleem op dit moment is volgens voorzitter mr. W. L. F. C. Rid der van Rappard dat tegenover die meerkosten nog geen extra programma's kunnen worden ge boden. vue's en men stelde vast dat het stuk voor stuk goede pu- bliektrekkers waren. Een compli ment voor de organiserende commissie. De heer Reinaardus merkte even op dat de evenementen commissie de fout van tijd tot tijd begon door verschillende evenementen op één avond of dag te organiseren. Akties Leden werd geadviseerd in de al begonnen Najaarscampagne over de maand oktober in Hol tens Nieuwsblad aanbiedingen op te nemen. Dit kan tegen spe ciale contractprijzen. De Sint Nicolaasaktie zal dit jaar in een iets ander jasje wor den gestoken. Men zal geen prij zen in de vorm van geld ontvan gen maar er zullen prijzen in natura worden uitgereikt. Bij aankoop van tien gulden ontvangt de klant een lot en op deze loten zijn verschillende prij zen te winnen. De prijzen zullen vanaf het begin van de aktie, 17 november tot de trekking op 6 december geëtaleerd staan in de Dura-etalage aan de Dorps straat. De eerste prijs is een ver zorgde busreis voor twee perso nen ter waarde van 999 gulden of 750 gulden contant, tweede tot en met zesde prijs, een fiets, verder gaat het om draagbare tv. toestellen en nog zo'n 140 an dere prijzen. De gezamenlijke waarde bedraagt 12.000 gulden. Intocht Sint Langzaam maar zeker komt ook Sint weer richting Holten en dit zal gebeuren op zaterdag 19 november 's middags om twee uur, op het bordes van het gemeentehuis. Daarna gaat de Sint naar Dijkerhoek, waar hij rond half vier zal arriveren. Zwarte Piet-aktie Tijdens de koopavonden rond Sinterklaas doet Zwarte Piet weer zijn ronde en deelt specu laaspoppen uit. Leden van de Handelsvereniging worden ver zocht zelf de etalage met feest verlichting op te sieren. Toekomst Volgend jaar bestaat de Hol tense Handelsvereniging 50 jaar en hier zal men niet zomaar aan voorbijgaan. Voor het voorjaar denkt men dan ook aan een jubileumbeurs en daarop aansluitend starten weer de zomeraktiviteiten, met onder andere vier uitgebreidere Houthakkersfeesten. Tijdens de rondvraag kwam nog even aan de orde dat men het P-verbod op Smidsbelt voor het publiek belemmerend vond tijdens het winkelen. Men vond het onzin dat op dit plein niet geparkeerd mag worden. Tijdens de vergadering werden verder nog twee nieuwe leden binnengehaald, de fam. Den Ou den en de heer Kromdijk. Zondag 16 oktober wordt in de Hervormde Kerk weer de eer ste jeugddienst gehouden. Het thema van de dienst is „Dromen in de kerk". Voorganger tijdens de dienst is Ds. Ekker en de gospelgroep „Destination" uit Westerhaar zal haar medewer king verlenen, de dienst begint om 9.00 uur. Een buurtschap, gereed voor vertrek! Onze foto van Oold Hoolten in H.N. van 29 septem ber gaf een beeld van de festivi teiten rondom het 25-jarig ambtsjubileum van oud-burge meester A.P.R.C. baron v.d. Borch van Verwolde en de fees telijk uitgedoste groep mensen op deze foto ging op weg naar dat feest op 18 september van het jaar 1933. De opstelling vond plaats op de Rijssenseweg vóór Hotel „De dikke steen". Rechts go boerderij van Wan- sink, die pas in '78 voorgoed verdween. Na veel speurwerk is de heer Smale erin geslaagd alle namen van de personen op de foto te achterhalen. Op de ach terste rij staan van links naar rechts: Zwaantje Wansink, Eppie Aaftink, Egbert Teeselink, Eg- bert Aaltink, Hendrik Bolink (Breutje), Diederik Aaftink (Tie- ke), Jo Wansink, Marietje Aaf tink, Aaltje Aaftink, Dina Aaf tink, Jo Kevelam, Gerrit Aaf tink, Fokje Dijkstra, Annie Kalf- sterman, Jan Teeselink en Jo Aaltink. De drie volwassenen op de wagen zijn: G. J. Broer Aaftink. Marinus Wansink en Eppie Bos man. Op de voorgrond van links naar rechts: H. J. Wansink, de Zandkoning uit Rijssen met z'n eigen paarden, Jan Wansink, Aaftink (Cents Tamman), Hein Durberg, Dika Wansink, Dina Wansink, Aaltje Aaltink (Twen- haar), Marie Aaltink, Bets Riet man (Broens bets), Nijsink, Han- na Bolink (Breutje), Marie Op laat, Dika Bolink (Breutje), Mevr. Meilink en Hanna Wan- sink-Boode. Foto uit het archief van J. Smale. „Je moet niet ergens geld in steken wanneer je niet weet of er wel iets uitkomt. Maar nu de zaken goed blijken te zijn georgani seerd en de eerste resultaten er zijn, hebben b en w op de begro ting voor 1984 een post opgenomen voor de Vrijwilligers Vacature Bank", Dat zei wethouder H. Rustebiel afgelopen maandagavond in de vergadering van de Commissie Sociaal Cultureel Werk in antwoord op een vraag van commissie-lid H. J. Dul. Deze toonde zich verbaasd over het huis-aan-huis verspreide programma van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Op initiatief van Holtens Ge mengd Koor zal er op zaterdag avond 22 oktober om 8.00 uur een zangerskontaktavond wor den gehouden in zaal „Het Bon te Paard" in Dijkerhoek. Hier aan zal medewerking worden verleend door „Gorssels Ge mengd Koor" het gemengd koor ..Zang en Vriendschap" te Gees teren (G.), het gemengd koor „Irene" uit Epse, het „Lochuizer Mannenkoor" uit Neede en „Hol tens Gemengd Koor". Voor de muzikale omlijsting van de avond zorgt de Holtense coun- trygroep „Daybreak". De toe gang is vrij. 't Belooft een mooie avond te worden. Het ge varieerde programma verdient de belangstelling van velen. De afdelingen Holten, Maassluis-Maasland, Viaardingen, Schie dam en Bodegraven van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs willen meer duidelijkheid betreffende de omschrijving van doel en middelen van deze vereniging. .Dit punt werd aangekaart tij dens de jaarlijkse plaatselijke vergadering van de VOO gehouden in zaal Vosman, Besloten werd dat de afdeling Holten een tijdens de vergadering besloten voorstel in wil dienen bij het Landelijk Congres. De voorzitter memoreerde de gere schooljeugd van 6 tot 12 aktiviteiten die in het afgelopen jaar de film: „SPOORZOE- Daarin wordt de Vacaturebank vermeld als zijnde een activiteit van de Stichting. Rustebiel be aamde dat de Vacaturebank in derdaad geen onderdeel van de .Stichting is. „We zijn ervan uit gegaan dat ze eerst hun levens vatbaarheid moesten bewijzen. Daarvoor heben ze onderdak ge kregen in het Paalhuus en mo gen ze gebruik maken van de voorzieningen aldaar. Nu bewe zen is dat het geen ééndagsvlieg is krijgen ze onze steun". De commissie was enthousiast over het voorstel van oud-voor zitter K. van Bruggen die pleitte voor het instellen van een speci aal potje voor kadervorming, vooral nu het vrijwilligerswerk in de toekomst weer grotere vor men gaat aannemen. „Wanneer uit de afrekening van een be paald jaar blijkt dat er iets overblijft laten we het dan daar voor reserveren". Hiervoor zal de commissie een p.m.-post opne men in het programma voor 1984. jaar zijn ontwikkeld door de ver eniging. Met name het onder zoek in andere gemeenten naar de gang van zaken rond het af schaffen van schoolgrenzen en het verslag daarover aan de ou dercommissies en de hoofden van kleuter- en lagere scholen. Bij de bestuursverkiezing wer den de dames Tutert en Lan- gendoen herkozen. Mevrouw van Aller werd in het bestuur geko zen in de vacature die ontstaan was door het aftreden van me vrouw Müller in maart van dit jaar. In de rondvraag kwam het verzoek van de oudercommissie van Espelo aan de VOO zich in te zetten voor het behoud van de openbare lagere school in Es pelo. De vereniging stelde alles KERS". Drie kinderen ontmoe ten op weg naar school twee mannen aan wie zij vertellen over hun kostbare paard. De volgende dag bemerken ze dat hun paard gestolen is. Zullen zij het weer terugvinden? De voor stelling vindt plaats in zaal Vos man. Aanvang 2 uur. Toegang gratis. Veel belangstelling was er vrij dag vGor de open (paal)huns dag waar tal van aktiviteiten georganiseerd door de Stichting Sociaal Cultureel Werk aktief in beeld werden gebracht. Op de foto de groep Volksdansen die een uitbeelding gaf van hun kennis en mogelijkheden. Op de ze wijze werden tal van aktivi teiten van het komende winter- programma getoond. Maandag 10 oktober was er weer de jaarlijkse oudereommis- sie vergadering van de School te zullen doen wat binnen haar, met de Bijbel „De Schakel". De mogelijkheden ligt. De avond voorzitter, dhr. Muller, opende werd na de pauze afgesloten met een gezellig Bingospel. Filmvoorstelling Woensdagmiddag 19 oktober draait VOO speciaal voor de la- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 de vergadering met het lezen van een bijbelgedeelte, daarna werden de al eerder toegezonden verslagen doorgenomen. In de oudercommissie namen.als nieu we leden zitting: mevr. Samson en mevr. Wind. Er werd afscheid genomen van mevr. Blok, mevr. Immink en mevr. Meijerink. Hen werd door de voorzitter dank gezegd voor het werk in het be lang voor de school gedaan. Na de pauze werd de leiding over gedragen aan het onderwijzend personeel. Deze vertelden iets over het schoolwerkplan: 1. Waarom een schoolwerkplan?; 2. Wat moet het inhouden?; 3. Hoe komt het schoolwerkplan tot stand? De ouders werden aan het werk gezet en konden zich ver diepen in allerlei leesvormen o.a. technisch lezen, begrijpend le zen, studerend lezen, voorberei dend lezen. Dit groepswerk was er interessant en leerzaam en zorgde tevens voor een goed contact tussen de ouders. Dhr. Muller bedankte tot slot het personeel voor de uitleg van dit onderwerp. De geslaagde ouder avond werd na het zingen van Lied 255: 1, 2 en 4 door dhr. Muller met dankgebed beëin digd. Geboren: Lieke dv. H. J. G. Scholten en J. Lammertink (geb. te Deventer). Ondertrouwd: W. van Dijk, oud 29 jaar, Hardenberg en T. Aan stoot, oud 26 jaar, Holten; G. J. ten Brinke, oud 23 jaar, Wierden en H. W. Hulsman, oud 21 jaar, Holten. Gehuwd: J. Veneklaas Slots, oud 25 jaar, Holten en G. W. Kloosterboer, oud 23 jaar, Zwol le. Overleden: S. Severein-van Eg- mond, oud 89 jaar; H. J. Vor- kink, oud 62 jaar (overl. te De venter). De leden van de afd. Dijker hoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen werden op hun maandelijkse bijeenkomst in café-rest. „Het Bonte Paard" welkom geheten door de presi dente mevr. D. Rensen-Podt die zich in 't bijzonder richtte tot mevr. Rotstein-v.d. Brink uit Zalk. Na enkele mededelingen van bestuurszijde sprak mevr. Rotstein over het onderwerp „Huismiddeltjes" waarbij zij o.a. aandacht schonk aan voeten wassen in aardappelschillenwa ter tegen vermoeidheid, het zet ten van thee van aardbei- en framboosblad en van hulst, vi ooltjes en madeliefjes die een geneeskrachtige invloed hebben bij verschillende kwalen o.a. reu matiek en onzuiver bloed. Er werden n.a.v. de lezing een aan tal vragen gesteld. Het was een gezellige en goed bezochte bij eenkomst. De volgende bijeen komst is op dinsdag 8 novem ber. Op zondag 16 oktober wordt er een onderlinge samengestelde menwedstrijd georganiseerd door de koetsenclub „De Ber- grijders". Pl.m. 20 aanspannin gen uit Holten en omstreken zullen deelnemen. Er wordt gestart in twee cate gorieën, pony's en paarden. De wedstrijd bestaat uit de vol gende vier onderdelen: 1. presen tatie; 2. dressuur; 3. kegeltjerij den; 4. een buitenrit over de Borkeld, van pl.m. 12 kilometer, waarin opgenomen pl.m. 6 hin demissen. De wedstrijd wordt gehouden op het paardensport- terrein aan de Borkeldsweg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1