Schurejongeren vieren 10 jaar onderkomen in 5t Paalhuus Gezellige drukte op Dierendag bij het Kompas Medische diensten Open (Paal) Huus vrijdag 7 oktober Onderhoud fietspaden 8B BB 8 m Groot kruidenier wil op Smidsbelt uur 7 HOLTENS NIEUWSBLAD Opbrengst collecte AGENDA BURGERLIJKE STAND Verloren en gevonden i DONDERDAG 6 OKTOBER 1983 Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober vieren de Schure- jongeren hun tienjarig onderkomen in 't Paalhuus. De totstandko ming van dit nu gerieflijke onderkomen ging destijds zeker niet zonder slag of stoot en ook moest de nodige zelfwerkzaamheid aan de dag worden gelegd, getuige een verslagje uit die tijd! „Verbouwing van spijker tot spijker weergegeven voor di verse schrijvers, leerling schrij vers en professionals". was (alleen de pijp ontbrak). Hij was de sleutel van de deur kwijt. Deze is nog steeds, on danks diverse reconstructies, niet terug gevonden. Gerrit en Zat. 27 januari: Enkele fanatie- Wim zijn hoofdverdachten, kelingen bereikten als eersten Do. 1 febr.: Er werd begonnen de nieuwe-nieuwste Schure! Er en geëindigd met het schoonma- werd begonnen met het inrich- ken van de balken. Het lijkt ten van de kamers van het niet veel, maar we zijn er de he- voorhuis als schaftlokaal. Het le avond zoet mee geweest. GEB heeft zeer snel de elektrici- Vr. 2 febr.: De heer prof. Dr. Jr. teit aangesloten. Daarna is de hoogedelgeboren in de Wilniks- kachel aangesloten en later met vertelzeurmaarraakkunde behulp van enkele vrouwelijke L.S.D.G. de la Montagne kwam met een onheilstijding: Er was door de gemeente een volledig werkverbod afgekondigd. Er werd vreselijk gebaald!!!! Za. 24 maart: 's Morgens om 9 uur was ieder aanwezig. Het hu meur was goed, want.we kon den beginnen! Vele mensen heb- tect-intuïtie tevergeefs aan de ben zich vandaag verdienstelijk dag te leggen; hij plaatst hier gemaakt en allen kwamen tot en daar op de meest ongepaste de ontdekking dat beton enorm plaatsen bloemvazen. hard is. Er is een begin ge- Ma. 29 januari: Het afbraakbe- maakt met de zitkuil en de kei- drijf „Buigen of Barsten" be- der onder de bar. de verdere inrichting verzorgd. De kalverschuur werd gedeeltelijk ontruimd, zodat de boer (in dit geval niet Gerrit) er enkele machines kon plaatsen. Er worden nog enkele deuren dicht gemaakt. Dhr. van Beek tracht zijn binnenhuis archi- Afgelopen dinsdag was het een drukte van belang bij de chr. lagere school Het Kompas, want de kinderen mochten hun meest geliefde dier mee naar schooi nemen. Er waren tientallen vissen, cavia's, hamsters, konijnen, vogels, een eend, geiten, kalveren, een pony etc. De kinderen en ook de ouders, opa's en andere belang stellenden, konden op lijsten invullen welke dieren volgens hen goed verzorgd werden. Het verdere programma voor de kinderen werd de hele dag in het teken van het dier geplaatst, 's Middags volgde de uitreiking van rozetten voor de winnende dieren. Winnaars werden: Vogels: 1 Janet Alberts, 2 Rudie Vrugteveen, 3 Gerben Elbersen. Vissen: 1 Hanneke Voordes, 2 Hendri Verveda, 3 Karin Haver slag. Konijnen: 1 Marian en Anneth Bolink, 2 José Welink, 3 Maret Bosschers. Diversen: 1 Karin Ballast, 2 Wessel Valster, 3 Sander Bouw huis. Ook konden de kinderen on deraan de wedstrijdlijst invullen, wat ze het mooiste dier vonden van allemaal. Met een krappe voorsprong won de pony van Alieke Aaltink. Haar naam zal op de wisselbeker worden gegra veerd. Al met al een zeer geslaagde dag, die naar we hopen resul taat zal hebben voor de verzor ging van de dieren waar de kin deren verantwoordelijk voor zijn. De in Holten gehouden col lecte van het Prinses Beatrix- fonds heeft in totaal f 6166,40 opgebracht. Voor uw medewer king zeggen wij u hartelijk dank. v111" ARTS W. R. Couwelaar, Keizersweg 32, tel. 05483-35 53. Spreekuur: 11.00 en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING Dienst: 6 t.e.m. 13 October: J. Roelvink, Deventer, tel. 05700- 210 89 bgg. 05700-2 27 00. (Ingezonden) Dit was de kop van een be richt in o.a. het dagblad „De Tubantia" en het „Holtens Nieuwsblad". Wat de komst van een groot kruidenier naar Hol ten betreft, daar is niets op te gen, want schijnbaar vindt het dagelijks bestuur van Holten de supermarkten van Dikkers en Wansink maar ouderwetse dorpswinkeltjes. Wat mij echter ten zeerste verwondert, is de manier waarop het dagelijks bestuur deze groot kruidenier schijnbaar naar Holten tracht te krijgen en dan nog wel naar een winkel van de bouwonder nemer Dura een de Smidsbelt, want daar is helemaal geen parkeerplaats. De Smidsbelt is door b. en w. en de Raad aan gewezen als woonerf, m.a.w. daar mogen geen auto's gepar keerd worden, de politie heeft dit deze zomer met de vele gas ten wel oogluikend toegestaan maar is voor enkele weken te rug begonnen met bekeuren. B. en w. hadden daar zoals ik in beide kranten las wel een op lossing voor, dan maar een stuk aan de Zuidkant van het plein afnemen voor die groot kruide nier. Waarom kon dit niet voor bestaande zaken van de vol gende Holtenaren, Bazuin, Vin cent, Van de Maat, Aaftink en Nijkamp? Toen ik dit las, dacht ik bij mezelf zijn de edelacht bare heren (b. en w.) nu conse quente personen of zijn zij pre cies als het haantje van de to ren, of voelen zij zich ten op zichte van Dura wat schuldig. Hebben b. en w. Dura te veel beloofd wat betreft de parkeer plaatsen (deze waren gepland tussen de woningen van H. Vin cent en garage Schuppert). Deze planning is foutief voor de ge zoek aan de Hoge Raad in Den Haag. (afgewezen). Waarom moet b. en w. nu zo nodig Dura uit de puree helpen, deze heeft dit alles aan zich zelf te wijten, alvorens met de bouw te begin nen (daar had men nooit toe stemming voor moeten geven, want de kom van ons eens zo mooie Holten is hiermee gron dig verpest) had hij zekerheid moeten hebben, dat er genoeg parkeerplaatsen aanbieden bij „De Kandelaar" waar de ge meente al een deel van het par keerterrein gehuurd heeft. (Een goede tip of niet?) Een inwoner van Holten. (Naam en adres zijn bij de redactie bekend). U kunt de wijkverpleegkundige in ieder geval bereiken 's mor gens voor 7.00 uur Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkver pleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur en tevens afhalen en terugbezorgen van maga zijn-artikelen. Diëtiste spreekuur (op afspraak) elke le en 3e dins dag van de maand. TANDARTS J. Ph. Koppert, T. van Ameron- genstraat25, Markelo, tel. 05476- 22 00. Spreekuur voor spoedge vallen: 17.00-17.30 uur. DIERENARTS Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 5, tel. 05483-15 15. staande uit Struik, Keuterman en Brinkman was een beetje succesvol; de helft van het pla fond aan de barkant verdween. Pleisters waren niet voor han den, maar wel nodig voor de zelfde lichaamsdelen. Di. 30 januari: Het pony-paardje had tranen in zijn ogen bij het ontvangst van een „greep" vol hooi. Dit kwam echter niet uit dankbaarheid, maar omdat rook zijn ogen teisterde. Eric had een paar grepen hooi aangestoken. De brandweer rukte bijna uit en de weg was niet meer te zien. Na een geweldige opkomst van 4 man werd getracht wat meer zicht en bewegingsvrijheid in de Schure te verschaffen. Wo. 31 januari: LWZ zette de mensen aan het werk, wat hij zo handig deed, dat iedereen erin tuinde. Ieder was op zijn manier erg druk. W. van de Berg is ge ruime tijd bezig geweest of hij Maigret in hoogst eigen persoon Di. 27 maart: We gingen verder met het hak- en breekwerk. Met behulp van een hydraulische krik werd de muur, die door van Beek vakkundig was ge mold, omgeduwd (het koste hem een pils). Zat. 31 maart: Begonnen om 07.00 uur. Om 08.00 uur kwam Groenewoudt met de smoes dat de wekker niet belde en met hem kwam de koffie, zodat we om 08.30 uuf weer begonnen met graven. Om 11.00 uur be gonnen we met een poging be ton te maken en te storten in het daarvoor, zoals in het be stemmingsvoorschrift aangewe zen, gat waaruit we het zand hadden verwijderd. Verder ver liep alles volgens planning. Di. 3 april: Het zand en puin van de deel is nu geheel verwij derd en de deel is schoon. Dhr. Müller knapte het vieste werk op. Hij ledigde de gierkelder met een emmer. Het wachten is nu op de metselaars. Wo. 9 april: Uw schrijver moest tijden wachten op de 2e, 3e, enz. komende man(nen). De 2e man was een man die zo maar even 6060 stenen kwam brengen in opdracht van de gemeentewer ken Holten te Holten. De stenen werden gelost met een brm.br- m.,.ding. Het metselzand werd vervolgens op één hoop gegooid. Na dit feit zetten 4 man hun le ven op het spel door „Gettie" koffie te nuttigen. Do. 5 april: Waarde lezer of leze res. Deze dag zal de geschiede nis in gaan als een metseldag. De taken waren verdeeld: De Tuut en van Coeverden metsel den. Groenewoudt en Brinkman deden specie fabrieken (meestal te nat). Dhr. Boersma kwam koffie drinken, kijken raad ge ven en koffie drinken. Groenewoudt en v.d. Berg, „ou de rotten" in het Schuretijdperk, zorgen voor muziek uit „de Hie- le". Donderdag 6 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dij- kerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in café-rest. „Het Bonte Paard" Spr. Klaasje uit Zalk. Onderwerp: Huismiddel tjes. Vrijdag 7 oktober 16.00-20.00 uur: Open (paal)huis. Zaterdag 8 oktober 20.00 uur Start le deelnemer „Nacht om Holten" bij clubhuis M.A.C. „De Holterberg" bij „De Blester" (Stationsstraat) (zie adv). Zondag 9 oktober 14.00 uur: Dansen in bar-dan- cing „De Wippert" (zie adv.), 19.30 uur: Dansen in bar-dan- cing „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 10 oktober 19.30 uur: Postzegelruilbeurs in café-rest. „Vosman", 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering Hol- tense Handelsvereniging in ca fé-rest. „Vosman". Dinsdag 11 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst H.V.G. Dijkerhoek in „Bethanie" Ont spanningsavond, 20.00 uur: Alge mene Ledenvergadering CDA-Holten in café-rest. „Vos- Vrijdag 14 oktober 16.00 uur: Eerste steenlegging nieuw clubgebouw ZW „Blauw Wit" op sportpark „Vletgoor". Zondag 16 oktober 11.00 uur: Koffieconcert in aula Scholengemeenschap door Bilitis Ensemble. Vrijdag 21 oktober 20.00 uur: le Klaverjasavond sei zoen '83/'84 in clubhuis „Blauw Wit". Geboren: Berendina dv J.W. Ma- nenschijn en R.J. Roelofs (geb. te Deventer). Overleden: J. Stam-Beldman, oud 79 jaar; W.H. Mekenkamp, oud 17 jaar (overl. te Enschede). Ondertrouwd: W.H. Marsman, oud 27 jaar, Holten en C. Bek- kemens, oud 24 jaar, Holten. Gevonden: zilveren Parkerpen, blauwe gymschoen maat 33, blauwe portemonnee zonder in houd, een rode wegwerpaanste ker. NED. HERV. KERK 9.00 uur ds. R. Visser (Bed. Hei lige Doop). Uitgangscoll.: Werelddiaconaat. Oppasdienst: mevr. Wol- ters-Teeselink en Annet Vuk- kink. 19.15 u. Open Deursamenkomst in „De Kandelaar" m.m.v. Herv. Kerkkoor. Voorganger ds. R. Visser. GEREF. KERK 9.30 u. en 15.00 uur ds. M. Berg. In beide diensten is de le coll. voor het Werelddiaconaat en de 2e voor rente en aflossing. Kindernevendienst klas 1 en 2 o.l.v. Johanna Faber, Oppasdienst: mevr. Lubber- dink-Assink, Annie Getkate, mevr. Welink-Stam (res.). Ans Aanstoot en Dianne Bosschers. 19.15 uur Open Deursamen komst. Voorganger ds. R. Visser. R.K. KERK 10.30 uur Heilige Mis in Ned. Herv. Kerk. DIJKERHOEK 9.30 uur ds. W. Vons. Uitgangs collecte: Werelddiaconaat, OKKENBROEK 10.00 uur ds. G. Bouman. Uit gangscollecte: Werelddiaconaat. NIEUW HEETEN Tel. 0011 (dag en Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur. Maatschap. Dienstverl. Midden Overijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483-27 84. Maatschappelijk werk gezins- en bejaardenverzor ging. Spreekuren maandag t.m. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur. Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer: Alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 1 35 53. Open bejaardenwerk: Inlichtin gen tel. 12 01 of 15 17. Zuigelingen-Consultatiebureau: Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in gebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. Gem. Energiebedrijf: Storing elektriciteits- en gasvoorziening, tel. 1814. Politie: Tel. 13 52 en 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: nacht). Verloren: een pakje inhoud bh, verpakt in papier met op schrift Schuppert, bruine lang werpige portemonnee inhoud f25.-, bloedkoralen ketting met slotje, b.b van f25.-, een bruine damesbril (leesbril), een donker groene portemonnee in de vorm van een hoedje inhoud f6.-, bo venstuk van een sopraan blok fluit merk Auva. PAALHUU Verloren dieren: een parkiet groen gedekt, gele onderzijde, meente afgelopen bij hun be- geringd nr. 9FHP NB 83. Zowel de commissie Gemeentewerken als de commissie Finan ciën hebben geen noemenswaardige bezwaren tegen het overdragen van het onderhoud van 17 kilometer fietspad aan Recreatiegemeen schap Salland. Het zfjn allemaal fietspaden die vallen onder het Raamplan Fietspaden voor Overijssel dat per 1 november van kracht wordt. Dan zullen de paden uit het Raamplan in geweste lijk verband worden onderhouden, hetgeen voor Holten (met veel fietspaden waar tegenover relatief weinig inwoners) financieel aan trekkelijk is. Zes kilometer fietspad zal eerst in een betere staat moeten worden gebracht alvorens de overdracht kan plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van 24,000 gulden gemoeid. Wat er nog aan fietspaden overblijft in Holten zal voortaan door de Soweco worden onderhouden. Het Paalhuus aan de Beusebergerweê houdt vrijdag 7 oktober open huis. Zoals jaarlijks wordt het winterprogramma ook nu weer rond deze tijd aan de Holtense bevolking gepresenteerd. Dit keer heeft men gekozen voor een gezellig ogend boekwerkje dat inmid dels huis-aan-huis verspreid werd. Het boekwerkje geeft een prima indruk van de mogelijkheden die men te bieden heeft. Los van het boekwerkje wil men de Holtense bevolking in de gelegenheid stellen een kijkje te komen nemen in het Paal huus om kennis te maken met de vele mogelijkheden. Er zullen demonstraties worden gegeven od het gebied van ballet, volks dansen, kantklossen, koken, zeefdrukken, zelf wijn maken, uur kan men met een huifkar, vanaf de verschillende scholen richting Paalhuus worden gere den. Bijna alle leiding is aanwe zig om ter plekke informatie te bieden over de verschillende cursussen, die op het winterpro gramma staan. Voor de kinderen is er een kleurplaat met daar aan gekoppeld een aantal prijs- boerenschilderwerk en iedere be- jes gy die geïnteresseerd zijn in ..nl.n. bnn nf hoo» MOOm in zoeker kan zijn of haar naam in een glas laten graveren. De koffie is weer gratis en is een expositie van pro-foto ^vens plus een diavoorstelling. Ieder het werk van de Stichting kun nen hun hart ophalen tijdens deze open (paal) huusdag, waar het Stichtingsbestuur aanwezig zal zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 3