Dijkerhoek goed op dreef Driedubbel lustrum werd woot succes HOLTENS NIEUWSBUUk Programma koffieconcerten seizoen '83-'84 Kabonnee HOLTENS NIEUWSBLAD OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: maandag- dinsdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 6 oktober 1983 - 37e jaargang - nr. 40 Oude spelletjes in ouderwetse klederdracht over hebben voor dit onderwijs. Het onderwijs, dat steeds in ont wikkeling is vraagt steun en dient gedragen te worden door ouders die het belangrijk vinden dat hun kind onderwijs volgt. Onderwijs moet betaalbaar blij ven, maar soms betwijfel ik of we er wel iets voor over heb ben", aldus inspecteur Munk. „Toch zullen we met z'n allen moeten aanpakken en ons spie gelen aan het particulier initia tief van weleer". De heer Munk attendeerde ook nog even op het gegeven dat de kleuter school iri Dijkerhoek volgend jaar haar eerste lustrum heeft. Dan kan men namelijk het feit herdenken dat vijf jaar geleden kleuteronderwijs werd toege voegd. Tien jaar geleden startte men in Dijkerhoek al met een zogenaamde kleutercursus op de zaterdagochtend, later uitgebreid met een tweede morgen, nog weer later werden dat vier mor gens en sinds vier jaar is het een volledige schoolweek, nog steeds onder de bezielende lei ding van mevrouw W. van Heer- de. Het gaat inmiddels om 20 kleuters! Het aantal leerlingen op de Dijkerhoekse lagere school bedraagt 52. Jan Veneklaas, voorzitter van de Schoolkring Dijkerhoek stond namens alle Dijkerhoekse vereni gingen even stil bij het bijzon dere verenigingsleven dat men in Dijkerhoek heeft. „Veel maakt ons tot één"!, aldus een krachtige uitspraak van Vene klaas. Namens al die verenigin gen, die we hier nog even op een rijtje voor u gaan zetten: Volksfeestcommissie, Dijker- hoeks Amateur Toneel (D.A.T.), Zondagsschool, C.J.V., Her vormde Vrouwenvereniging, Plat telandsvereniging, de Schietver eniging en de Buurtvereniging Dijkerhoek, werd de heer Kroon een klok aangeboden die inmid dels al in de school werd opge hangen. De heer Veneklaas blik te verder terug in het verleden door systematisch het rijtje hoofdonderwijzers de revue te laten passeren. „Na de oorlog was dat meester De Boer, mees ter Wanders, een echte platte- landsmeester die later vertrok naar de landbouwschool, mees ter Witmer en nu meester Meester Kroon in gesprek met de oudste leerlingen van de Dij kerhoekse school. Kroon, iemand die inmiddels vergroeffc is met de school in Dijkerhoek en vooral veel aan dacht gaf en geeft aan de moge lijkheden voor de leerlingen tot het volgen van vervolgonder wijs". Iets wat de heer Bakker (rector van de Scholengemeen schap) eveneens benadrukte. „De heer Kroon heeft een posi tief aandeel in het grote aantal leerlingen dat jaarlijks vanuit Dijkerhoek naar de Scholenge meenschap gaat". De heer Bak ker sprak namens alle scholen in Holten en gaf in zijn speech het verschil aan tussen scholen in Holten en scholen in de bui tengebieden, kwa sfeer en karak ter. Namens de collega's bood de heer Bakker een enveloppe met inhoud aan aan de heer Kroon. De oudsten Na al deze officiële woorden gaf meester Kroon de microfoon aan de twee oudste leerlingen van de Dijkerhoekse school de 94 jarige heer H. Huzen en de evenoude mevrouw Nijland-Nij- enhuis. 89 jaar geleden waren zij klasgenootjes. Zij bezochten van hun vijfde tot hun elfde jaar de school. Er zaten destijds 14 leer lingen in de kias, zeven jongens en zeven meisjes. Samen met de nu jongste leerlingen de school werden zij op de foto vastgelegd en deze werd de beide oud-leer lingen overhandigd. De heer Hu- zen moest zijn loep te voor schijn halen om de beeltenissen goed te kunnen bekijken. Tot slot van de middag dankte de voorzitter van de oudercommis sie de heer Wim Beyers een ie der die aan de reünie zijn mede werking verleende. Hierna ver trok de stoet gedeeltelijk ver voerd in open landauwers, ge deeltelijk per fiets en voor een deel te voet richting de school waar in de school een complete tentoonstelling was ingericht, te vens kon men een kijkje nemen in de molen die ter gelegenheid van het feest op volle toeren draaide. De jongeren konden zich tot rond vijf uur in de dis co vermaken en rond half zes sloot de heer Kroon het feest of ficiéél af. Een reünie om nog lang op te teren. „De volgende mijlpaal zal ontegenzeglijk twee eeuwen on derwijs in Dijkerhoek zijn". Vorige week berichtten we de aanvang van het nieuwe winter seizoen betreffende de koffieconcerten. Vijf concerten zullen worden gegeven waarvan vier in samen werking met de Stichting Live Music hpw. Alleen het laatste concert zal weer een Holtense aangelegenheid worden indachtig het sukses aan het slot van het vorig seizoen. De Stichting Live Music Now <jHöErE^- is een stichting die jonge musici ondersteunt in hun carrière. Een li•Y%\ initiatief van Yehudi Menuhin L'/SV J 1 m, en de hoboïst Peter de Bree. ff 7 A V Middels audities worden de jon- M /-V A De toegangsprijs per concert ftgagjBaFjfaS is verlaagd van f7.50 naar f5.-. lyggli De reduktie voor 65+ is echter komen te vervallen. Kinderen tot en met 14 jaar en C.J.P. kaarthouders betalen f:3.00 Abonnementen met reduktie zijn met deze lage prijzen niet meer mogelijk. Bij de toegangsprijzen is het kopje koffie inbegrepen. Kinder opvang is aanwezig. Op veler verzoek alvast het programma! PROGRAMMA SEIZOEN 1983/ 1984 16 oktober: Het Bilitis ensemble. Dit uit acht personen bestaande ensemble ontleent zijn naam aan de hoofdpersoon uit de dichtbundel „Les Chansons de Bilitis" van Pierre Louijs. Clau de Debussy zette enkele gedich ten op muziek. Het waren deze composities, die de leden van het Bilitis ensemble als uitgang spunt voor hun repertoire na men. De bezetting bestaat uit 2 harpen, 2 fluiten, celesta, piano, klarinet, altviool, zang/spreek stem. 26 4ecember: Ensemble Nieuw Werk. Ellen van Lier, sopraan, Lucia Arends fluit, en Ineke Drabbe, piano zullen op 2e Kerstdag een passend pro gramma brengen. 5 februari: Cynthia Wilson. Deze in Amerika geboren claviniste zal musiceren op spinet - clave- cimbel en clavichord. De instru menten waarop Cynthia Wilson speelt zijn gebouwd door haar echtgenoot Johannes Steenbeek. 25 maart: Paula en Annie van Wanrooy. Dit superieure duo in middels al bekend van radio en T.V. hoopt Uw eventuele voor oordelen tegen de accordeon als „klassiek concertinstrument" weg te nemen. 29 april: Talentvolle Holtense Musici. Het grote sukses van vo rig seizoen wordt uiteraard ook in het komende seizoen gepro longeerd. Verschillende kontak ten zijn al gelegd. Een slotpro- gramma dat zeker weer een vol le zaal zal trekken. Alle concerten zullen plaats vinden in de Aula van de Scho lengemeenschap Holten. Aanvang 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3. telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Devtenterweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur Alle Dijkerhoekse schoolkinde ren verenigd. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor J het opgeven van een nieuwe abonnee. I I Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31.26 De rust is teruggekeerd, maar de stilte (en ook leegte) na de storm moet nog even door een ieder op zijn of haar eigen wijze worden verwerkt. „Zondag was het opeens allemaal voorbij. Na maanden van overleg en voorbereidingen lagen de feestelijkheden rondom het driedubbele lustrum op eens achter ons en dat was even een vreemde ge waarwording", aldus meester Kroon in een korte te rugblik op 190 jaar onderwijs in Dijkerhoek, het 100 jarig bestaan van de school en IZVz jaar na de ver bouwing van de school. „Gek eigenlijk, maar je zoekt elkaar toch nog een beetje op om nog even terug te kijken op het feest weekend. Laat ik in ieder geval voorop stellen dat als iemand een pluim toekomt voor wat betreft het op poten zetten en organiseren van het totale pro- Feestelijk en ook feest werd het voor de bijna 100 officiële genodigden en de 900 reünisten die zaterdag een bezoek brach ten aan Dijkerhoek. Tussen half tien 's morgens en half zes 's avonds werden over en weer jeugdherinneringen opgehaald. Men wist elkaar ook best te vin den want aan de kleur van het opgespelde kaartje, voorzien van de naam kon men zijn of haar vroegere klasgenootje herkennen. Historie Hoe het allemaal begonnen is 190 jaar geleden en hoe de Dij kerhoekse school zich ontwik kelde tot wat hij nu is, werd door de officiële sprekers ruim schoots onder de loep genomen. Het spits werd afgebeten door burgemeester v. RappaTd die het voor en tegen van kleinscha lige scholen nader toelichtte. „Men stelde zich in het verleden nog wel eens negatief op ten aanzien van kleinschalig onder wijs. Gemeenschappelijke klas sen zou de concentratie van de kinderen verminderen, men ont ving als school minder geld (dus minder leermogelijkheden). Je moest je ook veel meer bewijzen als school. Hiermee ging men echter voor een groot deel voor bij aan de sociale en culturele rol van de school in zijn directe samenleving. Toch zijn de nade len die 10-15 jaar geleden golden ten aanzien van kleine school tjes inmiddels ook realiteit aan het worden bij het overige lager onderwijs. Combinatieklassen komen steeds meer voor en le veren in de praktijk minder pro blemen op dan men aanvanke lijk dacht. Dijkerhoek, de school van de kleine kern en daardoor met zijn hechte relatiekring ron- gramma dan zijn dat alle Dijkerhoekers, die met de ze viering opnieuw ais één blok stonden voor hun zaak! Zonder deze medewerking zou het nooit hét feest geworden zijn, waar we nu met z'n allen vol- daan en met een tikkeltje weemoed op terugkijken" aldus meester Kroon, die in zijn officiële openings speech de positieve mentaliteit, de saamhorigheid, de behulpzaamheid en ook de tijd die men in Dij kerhoek voor eikaar weet vrij te maken, nog eens extra benadrukte (een klein voorbeeld van deze sa menwerking is dat aan de vooravond van het feest maar liefst 2300 roosjes in de kleuren rood, wit, blauw en oranje door zo'n 40 Dijkerhoekse dames werden gemaakt, waarna eenzelfde groep mannen op pad ging om roet deze versierselen Dijkerhoek zijn feestelijk aanzien te geven). dom de school bewees inmiddels zijn eigen recht van bestaan te hebben", aldus de burgemeester. „Toch dreigen er donkere wol ken aan de onderwijshemel te verschijnen, want de bezuinigin gen zijn nog lang niet ten einde. Alleen al in Holten moet men jaarlijks zes ton toeleggen op het kleuter- en lager onderwijs. De toekomst zal dan ook niet makkelijk zijn en we zullen el kaar meer dan ooit hard nodig hebben de strijd tot behoud van onderwijzersplaatsen positief te gemoet te zien". De Dijker hoekse school kreeg uit handen van de burgemeester v. Rappard een Holtense vlag aangeboden, waarna deze opmerkte: „Laten we de vlag in top proberen te houden"! De heer J. Munk, inspecteur van het kleuter- en lageronder- wijs in Holten vroeg zich af waar die boer, die 190 jaar gele den met het onderwijs in Dijker hoek startte zijn kennis en dus onderwijs vandaan had. „Het kan niet anders of deze man had ouders met een verlichte geest", aldus de heer Munk. „Ik stel mij voor dat het in de be gintijd ging om een aa.ntal kin deren die op de deel van de boerderij het eerste lezen, schrij ven en rekenen werd bijge bracht. Puur op basis van parti culier initiatief. Later gesteund door de boeren- en tuindersbon den die veel gedaan hebben voor het plattelandsonderwijs. Ook nu het onderwijs in handen ligt van Rijk/Gemeente/Overheid en minder afhankelijk is van particulier initiatief moeten we ons toch met z'n allen afvragen wat wij (het Nederlandse volk)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1