jftil IPli HH bKI Sm BS i^s-zz56 Koffieconcerten aan zijden draad? S.V. Holten journaal Werelddierendag; feestdag voor onze huis(dier)genoten De grote clubactie Grootkruidenier wil op Smidsbelt Bil Hl Hm V V Sm HMHl^nfti^ HOLTENS NIEUW Energiebeurs Gymnastiek voor ouderen HOLTENS NIEUWSBLAD UIEIIWE Onderzoek naar kappen bomen in woonwijken Opbrengst K.W. F HOLTENS Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Donderdag 29 september 1983 - 37e jaargang - nr. 39 fjÉjifeit tijSt MBfebtJi BE3 BB ÜtÉ BÊÊ HSSfok. Hoofdredactrice: Nan Heidema SB» Ü8 mm WSaa Wm BB B» M» BÊÊ Bggff» fNiBmk 8Ü ftzP» |9Buk Dr Nagelhoutstraat 3. tel 05483-25 83 BB IB RpS^ m IB IH wm BB jE0"V jgw BËfH «RS Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38i BA REI SM BR HM BI BB Eül BB KR BBB IS BR IA BH BS Openingstijden BBS Rra M-. BB Bi m RB ^ML. .BE Hl JBS^I BI MH f BB WBkmmWa SljMlflEr HH fl^HR H| MH Red- medewerker: J. Wiggers hb MSB HH B» HH BR HH na B |H .RH HL. B^^BI HL^HS tel- 05483-3o Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Ze hebt 't verdeent! Ok al hebt ze 't eiken dag nog zo good, met dierendag hebt ze 't verdeent. Dèwe ze nog eens extra verwend, vuur de leefde en diensten oons verleent. Alle hoonde bint waaks en leef, ze wacht oe an de duure op. Ze haalt de kraante op en blaft, dat is vuur 'n inbrekker 'n strop. En kiekt is hoe alle deers, met oonze kinder umme gaot. Wat fijn det de scholen op dierendag, de knientjes, poes en vögelkes binnen laot. Lao'w ze den enen dag in t jaor, verwennen, zo awwe 'n kind doot as jaorig is. Desnoods knöppe wij poes 'n mooi strikse um, ie zult is zeen, hoe greuts poes dan is. Jannöken fNadruk verboden) verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur 65-plussers is echter komen te vervallen. Kinderen tot 14 jaar en C.J.P. kaarthouders betalen 3 gulden. Het eerste concert dit nieuwe seizoen is gepland op 16 oktober. Alle concerten vinden weer plaats in de aula van de scholengemeenschap. Als lezer van het Hdtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede I Naam:I j Adres: j Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad I Dhr./mevr:i J Adres:j Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld e per jaar ad 31.26 Met het steeds verder dichtdraaien van de gemeentelijke subsi diekraan wordt het de werkgroep koffieconcerten steeds moeilij ker gemaakt, een zo optimaal mogelijk winterprogramma in el kaar te zetten. Kreeg men vorig jaar nog een bedrag van 1500 gulden aan subsidie van Sociaal Cultureel Werk, dit seizoen moet men hier 10 procent op inleveren en blijft er slechts 1350 gulden over. Verdeeld onder vijf concerten, komt dit neer op een bedrag van 270 gulden, duidelijk te laag om zelf de programma's volledig ter hand te nemen. Vier van de vijf concerten zul len dan ook in nauwe samen werking met de Stichting Live Music Now georganiseerd wor den. Het vijfde concert zal even als vorig seizoen weer door mu sicerende Holtenaren worden verzorgd, gezien het grote succes hiervan. Ruim 300 belangstellen den kwamen hier opaf en af gaande op het applaus kan ge zegd worden dat dit een goede gok is geweest van de werk groep. Hiermee kon een tekort aan financiën aardig worden te ruggeschroefd. Ook vorig seizoen werd een concert gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Live Music Now, een stichting die jonge mensen ondersteund in hun carrière. Het niveau van deze musici is hoogstaand en men kan dan ook rekenen op concerten die zeer zeker weer de moeite waard zullen zijn. De prijzen zijn door deze samenwerking verlaagd naar 5 gulden. De reductie voor De Grote Clubactie staat weer voor de deur. Voor de tweede keer doet ook de S.V. Holten mee aan deze actie, die een lande lijk karakter heeft. De Grote Clubactie heeft tot doel om de vele verenigingen, die zich bezig houden met een stuk vrijetijdsbeste ding, een financiële steun in de rug te geven. Zij doet dit door met behulp van de verenigingen een grootscheepse lotenverkoop te organiseren. De opbrengst van deze ver koop komt voor minimaal 80% ten goede van de deelnemende verenigingen. Vorig jaar verkoch ten voor dit doel 1 miljoen ver enigingsmensen 4 miljoen lo ten!!! Natuurlijk vraagt u zich af en wat biedt nu deze verloterij aan de koper? De Grote Clubactie trekt daar voor telkenjare een aantal spon sors aan. Dit jaar zijn de hoofd sponsors: Sporthuis Centrum en de Streek V.V.V. Hart van Bra bant. Daarnaast hebben alle deelne mende verenigingen een sponsor en deze dragen ertoe bij dat er een totaal prijzenpakket ont staat. Sponsor voor de S.V. Hol ten is dit jaar Foto Ten Velde. Ieder lot kost fl,25 en biedt kans op het winnen van één van de prachtige prijzen, die een minimale winkelwaarde verte genwoordigt van f75.-. Tegen betaling van f5,- komt u niet alleen in het bezit van 4 loten, maar bent u tevens eigenaar van een kortingsbon, die u de gelegenheid biedt tegen geredu ceerde prijzen gebruik te maken van de vakantiemogelijkheden van Sporthuis Centrum en de Streek V.V.V. Hart van .Bra bant. De verkoop van de loten start op 29 september. De S.V. Holten streeft ernaar om zoveel moge lijk boekjes te verkopen. Daarbij gaat zij ervan uit dat ieder lid twee boekjes vol loten verkoopt. Dat kan alleen met medewer king van de inwoners van Hol ten. Daarbij doe men een bijzon der beroep op de ouders van de S.V. Holtenjeugd. Laat uw doch ter of zoon niet in de kou staan. De trekking van de loterij zal plaats vinden ongeveer half no vember. Ook daarvan hou.den houden u via Holtens Nieuws blad op de hoogte. De komende week zullen de loten worden aangeboden. Natuurlijk hoeft u daarop niet te wachten. U kunt ze ook tele fonisch bestellen bij M. Dale mans, tel. 27 26, H. J. Beldman, tel. 30 48 en J. Warrink, tel. 18 03. Waar de volksmond al maanden over spreekt lijkt nu dan toch bewaarheid te worden. Er bestaan serieuze plannen om in de leegstaande DURA-panden aan het Smidsbelt een grootgrutter van landelijk formaat te vestigen. De naam van de kandidaat willen de DURA en B en W van Holten nog niet in de publiciteit. „Daarvoor zijn de onderhandelingen tussen de DURA en het grootwinkelbedrijf nog in een te pril stadium" aldus burgemees ter W.L.F.C. Ridder van Rappard. „Er zijn natuurlijk bepaalde wensen t.a.v. parkeerruimte en bevoorradingsmogelijkheden. Wij gaan nu bekijken in hoeverre we daaraan tegemoet kunnen ko men als gemeente. Misschien is daarvoor een herinrichting van het zuidelijke gedeelte van het Smidsbelt nodig. Wij juichen het natuurlijk toe wanneer aan de leegstand in de DURA-panden een einde komt, maar het mag niet ten koste van alles gaan." De burgemeester en zfjn twee wethouders hebben afgelopen dinsdag een onderhoud met ver tegenwoordigers van de DURA gehad over de voorwaarden die de grootkruidenier stelt t.a.v. vestiging in Holten. Pas wan neer bekend is of er inderdaad iets aan de parkeergelegenheid en de aanvoermogelijkheden kan worden gedaan komt de finan ciële afwikkeling van de vesti gingsplannen aan de orde. Eventuele herinrichting van het zuidelijk gedeelte van het Smidsbelt heeft geen gevolgen voor de bouw van een nieuw ge meentehuis op de plaats van het voormalig transportbedrijf Muller. Die plannen krijgen nu steeds meer vorm. Vooral nu de beroepen tegen het Bestem mingsplan Holten Kom Noord door het ministerie van volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne bij Koninklijk Besluit gegrond zijn verklaard. Het ging hier om bezwaren te gen het aanleggen van een par keerplaats tussen de Kolweg en de Oranjestraat achter Stokkers en tegen het bestempelen van het Zwarte Pad als openbare weg. Door dit besluit worden de plannen tot bouw van het ge meentehuis aan de noordzijde van de Dorpsstraat zodanig ge dwarsboomd dat hiervan redelij kerwijs geen sprake meer kan zijn. Jaaravond Vereniging Openbaar Onderwijs Maandag 3 oktober houdt de Vereniging voor Openbaar On derwijs haar jaarlijkse bijeen komst in zaal Vosman, aanvang 20.00 uur. Na het zakeljk ge deelte zal er een Bingo plaats vinden met mooie prijzen. Een ieder die het openbaar onder wijs een warm hart toedraagt is welkom. De energiebeurs die op 6, 7 en 8 oktober wordt gehouden in een DURA-pand aan de Dorps straat 6 is steeds om 14.00 uur 's middags geopend. Op donder dag kan men tot 21.00 uur te recht, waarbij er tijdens de koopavond een informatieavond wordt gehouden die om 19.30 uur begint. Vrijdag kan men tot 18.00 uur terecht en op zaterdag gaan de deuren om 17.30 uur dicht. B. en w. van Holten heeft een aantal verzoeken tot kappen van bomen in de bebouwde kom voorlopig van de hand gewezen. Het „steeds vaker voorkomende verzoek van particulieren om bomen voor hun huis te verwij deren verdient volgens b. en w. een wat gerichtere aanpak, voor al om wat meer eenheid in het straatbeeld te brengen. Ook de vraag welk soort bomen er voor de gekapte terug moesten ko men moet eerst worden beant woord. Aanleiding voor het standpunt van b. en w. was een drietal aanvragen voor kapver- gunningen door bewoners van de Hoffestraat, de Kolweg en de A. J. Goldsteinstraat, Gehuwd: H. J. Bekkemens, oud 24 jaar, Holten en F. van den Noort, oud 24 jaar. Holten. Overleden: C. ten Dam-Meule- man, oud 69 jaar (overl. te De venter); J. G. Aanstoot-Kolk man, oud 89 jaar. De kollecte gehouden ten bate van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrij ding heeft in totaal een bedrag van 7096,96 gulden opgebracht. Het bestuur van de afdeling Holten bedankt een ieder voor zijn of haar bijdrage aan het mooie resultaat. Als er onder de oudere dames en heren tot 65 jaar voldoende belangstelling bestaat, wil de S.V. BATO starten met bewe- gingsgymnastiek. Juist voor de iets oudere mensen is het van groot belang om een zo soepel mogelijk spierenstelsel te hou den. Deze bewegingsgymnastiek zal onder deskundige leiding ge geven worden op woensdag avond van 18.15 uur tot 19.00 uur in het gymnastieklokaal aan de Haarstraat (achter de scho lengemeenschap) door de hr. W.P.F. van de Berg. Opgave hiervoor kan bij het secretariaat, Mevr. M. Eggink tel. 20 00. wordt nog eens een keertje ex tra uitgelaten, voor de poes wordt misschien een nieuw speeltje gekocht en de knaagdie ren krijgen iets lekkers te knab belen. Zo n dagje van bezinnen is tevens goed om nog eens ex tra na te denken over verzor ging en behandeling van de huisdierenschaar, want dat is natuurlijk iets dat niet alleen op Dierendag van toepassing is, maar van dagelijks belang. Ja toch??? Het extra stukje worst en de feestelijke strik mogen na tuurlijk niet ontbreken! De komende dagen zullen er heel wat extra dierensnoepjes en knabbelstokjes bij de dieren winkels over de toonbank gaan, want dinsdag 4 oktober staat weer te boek als Werelddieren dag 1983. Dankzij de in de twaalfde eeuw levende monnik Franciscus van Assisi waarvan in legenden wordt verteld dat hij met dieren kon praten en dat dieren hem verstonden, wordt nu acht eeuwen later zyn sterfdag „gevierd" met Wereld dierendag. Eigenlijk zouden we moeten praten over een herden kingsdag, maar dan wel met een feestelijk tintje voor onze huisdiergenootjes. Vooral kinde ren zijn die dag meestal druk in de weer om extra verzorging en aandacht te schenken aan hun liefste speelgenoot. De hond Aan de leden van de werkgroep zal het niet liggen om ook het kómende winterseizoen weer mu ziek van optima forma te bie den. De musici zijn voorhanden, rest alleen nog het Holtense pu bliek dat voor een groot deel in handen heeft of ook volgend jaar weer een koffieconcertsei zoen zal worden. Laten we de opkomst van het laatste concert (ruim 300 mensen) als leidraad houden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1