Waarover praten zij? m Hockey- Raad bepraat rampenplan gemeente holten ZW en Blauw Wit deelden de puntjes 1 «Sii s.v. Bato Yoga CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TENNISCLUB Voldoende belangstelling discussieavond vredesgroep HOLTENS NIEUWSBLAD Poppe-beker toernooi Bit BERGRUITERTJES NIEUWS HINDERWET DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1983 5 De uitwedstrijd van Blauw Wit tegen het Deldense ZVV'82 le verde niet zo als door velen werd verwacht gezien de monster zege van 8-1 op „Boswinkel" de beide puntjes op maar het bleef bij een gelijkspel. Op het „knollenveld" bij Bentelo ging Blauw Wit met de beste voornemens van start en al in de 8ste minuut wist de uitstekende doelman een harde schuiver door Hans Stam gelost na goede combinatie met Freddy Hulleman en Jan Harbers via de paal tot hoekschop te verwerken. ZW dat uit verre uittrappen van Blauw Wit terecht) pro- (door het kleine veld kwamen beerde te scoren kreeg hiervoor die vaak in het 16 metergebied geen kans bij de Blauw Wit de fensie met als betrouwbare sluit post doelman Eddy van Dijk. De ploegen gaven elkaar weinig ruimte en de rust brak aan met de brilstand (0-0). Voor de tweede helft had trai ner Ton Scholten de „nieuwbak ken" vader Richard Beldman in het veld gebracht voor de ge blesseerde Hans Stam terwijl na enkele minuten in de tweede helft Henk Bolink de plaats in nam van Jan Harbers die met De laatste drie weken zijn weer erg belangrijk geweest voor de Tennisclub Holten. Allereerst werd gedurende veertien dagen ge streden om de titel van clubkampioen/kampioene. De wedstrijdcommissie had als nieuwe formule gekozen voor het spelen van voorwedstrijden, zodat een ieder vrijwel zeker was van het spelen van tenminste twee wedstrijden. Zodoende werd in de eerste week bepaald in welke poule men uiteindelijk zou gaan spelen om het kampioenschap. Naarmate de week vorderde en de „bokken" van de „schapen" waren gescheiden werd de strijd heviger en vele spannende partijen waren het gevolg. Was het de eerste week nog redelijk droog weer, de tweede week kenmerkte zich door erg veel regen. Zaterdag bij het afwer ken van de halve finales moest daarom al worden uitgeweken naar de tennishal 't Ramele en op zondag werd dezelfde gang gemaakt toen 's middags verder spelen door Pluvius onmogelijk werd gemaakt. Jeugd in opmars Wat intussen wel blijkt is dat de jeugd sterk aan het opkomen is. Enerzijds wordt dit natuurlijk door een ieder toegejuicht, an derzijds mopperen de „oude co ryfeeën" dat het op deze manier wel op jeugdkampioenschappen lijkt. Zolang we het echter heb ben over clubkampioenschappen waar bepaald wordt wie de sterkste is van de vereniging, zal de jeugd normaal gesproken de boventoon voeren. Goede jeugdopleiding is hier natuurlijk niet vreemd aan. Uitslagen a poule In het heren enkelspel stonden in de halve finales weer dezelfde mensen, hetgeen uiteindelijk re sulteerde in een fijne finale par tij tussen Edwin Brouwer en Joost Bogers. Tijdens deze door de regen onderbroken finale werd uiteindelijk Edwin winnaar en clubkampioen in 3 sets: 2-6, 6-4 en 4-6. Het dames enkel was wederom een reprise van het vorig jaar en wederom moest Wil Speel man na heel veel tegenstand het hoofd buigen voor „kleine" Car- la Heemstra. Uitslag: 6-1 en 6-3 voor clubkampioene Carla. De damesdubbel leek in de fi nale een gemakkelijke overwin ning te worden voor de jeugdige finalisten Jolanda Lukkien en Danielle Scheltens. Na gemakke lijke winst in de eerste set op de „ouwetjes" Wil Speelman en Ria Bogers bleek echter dat de tactische kwaliteiten van de laatstgenoemden uiteindelijk toch vruchten afwierpen. Na een lange partij wonnen Wil en Ria dan ook met 3-6, 6-3 en 6-4. De mixed dubbel werd een verrassende finale tussen Wil Speelman met Hans Tutert te gen Jolanda Lukkien en Edwin Brouwer. De uitslag was hier 6- 1, 6-4 voor Jolanda en Edwin. De herendubbel finale leek in de eerste set een zeer span nende en lange partij te worden. Eric Hovingh en Gatse Heeres verweerden zich prima tegen de kampioenen van vorig jaar: Joost Bogers en Edwin Brouwer. Toch werd het verzet van Eric en Gatse vakkundig door Joost en Edwin gesloopt en wonnen beiden met 6-3 en 6-0. Uitslagen B poule Bij de heren werd de finale gespeeld tussen laddercommissa ris Han Kempers en „nieuwe ling" Wout-Jan Bolkestein. Han wist door zijn ervaring uiteinde lijk de winst te pakken met 7-5 en 6-4. Dames enkel B kampioene werd dit jaar Herma Dondert- man. Nadat zij verrassend in de voorrondes werd teruggewezen naar de B-poule door Ria Nij- meijer werd ze kampioene door met 6-1 en 6-3 van Sonja de Roos te winnen. In de damesdubbel finale wa ren Rita van Aller met Sonja de Roos de tegenstanders van de uiteindelijke kampioenen Jenny van der Meulen en Ineke Jong man. Cijfers: 6-1 en 6-3. De mixed dubbel B werd door privé-omstandigheden pas ge speeld op maandag en Mary Pa- grach en Jan Ververda werden kampioen ten koste van Netty Huiskamp met Rudger Willem- sen. In de heren dubbel finale werd een fanatieke strijd geleverd tus sen „good old" John van Assem met Leo Thiele tegen Boy Hed- dendorp met Bemd Pfeffer. A1 enigszins vermoeid door een subliem gespeelde hockey wed strijd met afdronk moesten laatstgenoemden het onderspit delven tegen John en Leo. Zij verloren met 6-3 en 6-3. Huldiging kampioenen De huldiging vond plaats in het clubhuis en de wedstrijd commissaris in de persoon van Wim Dogterom had hiervoor een „zeer eigen" methode opgesteld. Zingend werd door alle aanwezi gen het hele kampioenschap nogmaals belicht, alles onder be zielende „begeleiding" van alle leden van de wedstrijdcommis- sie. Afgelopen zondag werd de ge hele dag door de leden van de tennisclubs uit Diepenveen, Mar- kelo en Holten gestreden om de Poppe-beker. Deze beker, op nieuw beschikbaar gesteld door de heer D. Aanstoot van ca fé-restaurant De Poppe, was de prijs voor de hoogst eindigende vereniging in de onderlinge strijd. In de nieuwe opzet werd door elk van de verenigingen met 8 willekeurig gelote mixed teams gestreden en ofschoon de regen wederom voor veel moeilijke momenten zorgde werd door ie der vrolijk verder gespeeld en bleef men elkaar sportief bekam pen. Dat Holten hierbij aan het langste eind trok, werd wellicht toch wel mede bepaald doordat dit team een thuiswedstrijd speelde. Het team bestond uit de volgende personen: dames: Joke Dogterom, Lia Driessen, Rene Klijnsma, Anneke Wissink, Ria Thiele, Betsie v.d. Werf, Sonja de Roos en Netty Huis kamp. heren: Jan Hut, John v.d. Assem, Max Wille, Rudger Wil- lemsen, Han Kempers, Leo Thie le, Jan Kramer en Andre Dries sen. De uitslag was: 1. Holten met 44 punten, gevolgd door Markelo met 28 punten en derde werd Diepenveen met 24 punten. Op zichzelf was dit al verbazend omdat het Markelo nog niet eer der was gelukt de laatste plaats te verlaten. Ook bij de uitreiking van de beker aan playing captain Max Wille werd gebruik gemaakt van de muzikale kwaliteiten van alle deelnemers. Het gezellig samen zijn na afloop was voor de orga nisatoren het bewijs dat de Pop pe-beker „nieuwe stijl" was aan geslagen bij de deelnemers. De uitstekende verzorging door de clubhuiscommissie onder bezie lende leiding van Johan Huis kamp zal daar zeker debet aan zijn. een liesblessure uitviel. Blauw Wit had in de 2e helft het betere veldspel en ook de meeste doelrijpe kansen maar vrouwe Fortuna was deze mid dag duidelijk op de hand van de gastheren. Hoewel er geen doelpunten vielen speelde Blauw Wit geen verloren wedstrijd en kan de thuiswedstrijd tegen Marle, dat zaterdag Rietvogels afdroogde met maar liefst 7-0, toch met vertrouwen tegemoet worden ge zien. De wedstrijd die begint om half drie wordt geleid door scheidsrechter Albersen. Bij de eerste competitie wedstrijd te gen Boswinkel waren er plm. 300 duidelijk hoorbare suppor ters. Die zijn van grote waarde en Blauw Wit rekent zaterdag weer op een flinke schare. De cursussen van de afd. Yo ga van s.v. Bato zijn inmiddels gestart. Er zijn 4 cursussen en wel op de woensdagmorgen van 9.30-10.30 uur (beginners); 10.45- 11.45 uur (gevorderden). Deze 2 uren worden gegeven in het gymlokaal a.d. Dorpsstraat (ach ter de ABN). Op de donderdagavond van 19.15-20.15 uur (beginners); 20.30- 21.30 uur (gevorderden). Deze uren worden gegeven in een les lokaal van de Scholengemeen schap „De Marke" aan de Oran jestraat. Belangstellenden kun nen inlichtingen inwinnen bij het secr. van s.v. Bato, mevr. M. G. Eggink-Ten Velde, tel. 2000. Het nieuwe Rampenplan voor Holten is afgeleid van een mo del-rampenplan dat in de afgelo pen twee jaar is opgesteld door een werkgroep van de provincie Overijssel. Dit model is in Hol ten al doorgenomen met de commandant van de Brandweer, de groepscommandant van de Rijkspolitie, de directeuren Ge meentewerken en GEB. de chef van de afdeling Sociale Zaken en met de ambtenaar Gemeen telijke Civiele Verdediging. Daar uit zijn een aantal punten naar voren gekomen die voor Holten specifiek van belang zijn. Zo zal in geval van een ram pensituatie het beleidscentrum worden gevestigd in de com mandopost van de Bescherming Bevolking aan de Oranje straat 40. Daar worden ook alle verbindingen geregeld. Een pro bleem bij de invulling van het plan is de mankracht. GEB en de afdeling Sociale Zaken be schikken niet over voldoende personeel om alle posten te be kleden. Bijkomend probleem is dat veel werknemers van GEB ook lid zijn van de vrijwillige brandweer. Die laatste taak krijgt dan de voorkeur. Indien nodig zullen de mensen van So ciale Zaken worden bijgestaan - Waarover praten zii, die hockeyveterinnen (links) en HellendoomJNijverdal (rechts)? Ruim 50 mensen gaven gehoor aan de oproep om een discussie avond bij te wonen met als thema „Ontwapenen om te ontwikke len". De heer Beeftink opende de avond door een ieder hartelijk welkom te heten. Zo'n vijftigtal aanwezigen bleken in ruime mate voldoende om een goede discussie op gang te krijgen. Met cijfers en feiten werden ellendige gevolgen weergegeven ten aanzien van de nucleaire bewapeningswedloop met name in de derde wereld. Een stijgende lijn in de uitslagen van de Hockey Club Holten en ondanks het regenachtige weer werden alle wedstrijden ge speeld en hoel! De jeugdteams konden drie overwinningen, 1 ge lijkspel en 5 verlieswedstrijden op hun wedstrijdformulieren in vullen. De seniorenscore was geheel in evenwicht. 1 overwinning, 2 gelijke spelen en 1 verlieswedstrijd. De samenstelling van Heren 1 blijkt een goede keuze te zijn. met een solide verdediging, een aktief middenveld en een snelle voorhoede. De wedstrijd tegen Epe bewees dit dan ook duidelijk, snel en sportief met een 1-1 stand. Prima!! In een aantal discussiegroepjes werd hierover gepraat. Daama werd een algemene discussie op gang gebracht, waarbij men tot gedachten kwam als: „de bewa peningswedloop vindt zijn oor zaak in de begeerte om eigen bezit, macht eninvloedssfeer te beschermen. De wapenindustrie is niet nodig om werkloosheid te voorkomen, want het geld be steed aan de wapenindustrie geeft minder mensen werk dan wanneer eenzelfde bedrag aan andere objekten besteed wordt. Om de bewapeningsspiraal te rug te draaien zullen we enigs zins de zwakste moeten durven zjjn". De avond werd besloten met de oproep deel te nemen aan de Vredesdemonstratie op zaterdag 29 oktober in Den Haag en om 8.20 uur op het station aanwezig te zijn. Men kan zich hiervoor opge ven door 19 gulden te storten op giro 875587, nummer 32.85.45.155 ten name van mej. Bosvelt, Forthaarsweg 13, tel. 2018, ten gunste van „Vredes- werkgroep Holten" onder ver melding van „deelname demon stratie". Overzicht van de uitslagen: Meisjes Bl-PW BI 1-1, Jongens Al-Bully A3 4-0, Jongens Cl- Hengelo C4 3-1, PW Al-Meisjes Al 2-1, Hardenberg-Meisjes B2 4- 2. DKS C2-Meisjes Cl 4-0, Hen gelo Dl-Meisjes Dl 8-0, Almelo B2-Jongens BI 2-3, DKS Dl-Jon- gens Dl 3-0. Holten 1-Epe 1 0-1, Holten 3-Lochem 2 1-1. DKS 8-Holten 2 0-0, Hengelo C-Holten vet. 0-3. Hockey is een sport die door jong en oud beoefend kan wor den, een teamsport waarbij spor tiviteit, prestatie en gezellligheid hand in hand gaan. Jeugd- en seniorenteams spelen met elftal len, de jongste jeugd (vanaf de derde klas van de lagere school) beginnen echter „klein". Zij spe len met 6 kinderen in een team (mini's) op een kleiner veld. Zijn ze iets verder gevorderd dan vergroten de veldafmetingen en worden ze maxi's (8 per team) genoemd. Scheidsrechters heten bij hen spelbegeleiders wat ze dan ook echt doen. Speciale mi ni- en maxitraining wordt gege ven op maandagmiddag. Wil men meer weten over de Hoc key Club Holten en Hockey in het bijzonder, ga dan in het weekend eens langs op het Sportdal. Er zijn altyd mensen aanwezig, die er iets meer over kunnen vertellen. Het komende weekend zal het op het Sportdal gonzen van al lerlei aktiviteiten, er wordt ge- hockeyed, terrastegels worden uit de grond gehaald, palen ver zet, want... nee, we houden het nog even geheim. Volgende week hoort en leest u absoluut meer over de Hockey Club Hol ten. Wedstrijdprogramma Zaterdag 24 september: 13.15 Meisjes Al - D.K.S. Al schr. J. Ladiges en L. Scheltens, 10.15 Meisjes B2 - P.W. B2 schr. P. Hanewinkel en A. Vink, 13.00 Meisjes Cl - Hengelo C3 schr. A. Lonink en Y Sijtsema, 11.45 Jongens BI - Avanti BI schr. E. Bus en P. de Reuver, 10.00 Jon gens Dl - Almelo D 1 schr. M. Hanewinkel en J. W. Dieben, 11.15 Hengelo BI - Meisjes BI verv. fam. Fokkema en v. Door- ninck, 11.45 Hengelo A4 - Jon gens Al verv. fam. ter Haar en Hovingh, 11.30 Hardenberg - Jongens C verv. fam. Lubberhui zen en Sandmann, 13.30 Goor Dl - Meisjes Dl verv. fam, Schermerhorn en Visser. Zondag 25 september: Goor 1 - Holten 1 14.45, Holten 2 - Bully 4 13.00 schr. Ph. Heil en A. Groot, Holten 3 - Lochem 3 13.00 schr. H. Muys en B. Pfef fer, Holten vet - Hardenberg A 11.00 schr. L. Kersemakers en E. Hartog. Op het concours van de „Lool- eeruiters" te Almelo hebben Bergruitertjes de volgende prij zen behaald: Dressuur B: 1. Jolanda Bolink met „Rufus" 133 p.; 5. Freek Tempelman met „Corrie" 115 p. Dressuur L: 1. Arnold ter Maat met „Mustang" 134 p.; 3. Sandra Dieperink met „Amber" 127 p.; 4. Zwennie Vincent met „Mark" 124 p. Springen: Cat. D - klasse B: 2. Jolanda Bolink met „Rufus"; 4. Sandra Dieperink met „Am ber"; 8. Arnold ter Maat met „Mustang"; 10. Silvia Holl met „Danny". Hoewel sinds 28 september 1976 het Rampenbestrijdingsplan voor de gemeente Holten van kracht is, dat in de praktijk goed voldoet, zal er in de raadsvergadering van komende dinsdagavond toch een nieuw Rampenplan voor Holten moeten worden vastge steld. Dat is een gevolg van de Wet Rampenplannen die op 1 september 1981 van kracht werd. Gemeenten zijn hierdoor wette lijk verplicht binnen twee jaar na het in werking treden van die wet met een eigen rampenplan te komen dat aan de nieuwe eisen voldoet. door personeel van de gemeente secretarie. Voor wat betreft de vereiste apparatuur beschikt Holten niet over een meetapparatuur voor gevaarlijke stoffen. Dit is wel belangrijk omdat over de Dorps straat en via de spoorlijn langs Holten regelmatig transporten met gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd. De raad van Holten zal voor zowel personeel als ma terieel dus financieel over de brug moeten komen wanneer het rampenplan wordt uitge voerd. De organisatorische en fi nanciële invulling van het plan zal echter pas plaatsvinden wan neer de nadere taakomschrijvin gen bekend zijn en in overleg met de commissie Algemene Be stuurlijke Zaken een afweging is gemaakt van de risico's waarop men in Holten in ieder geval voorbereid moet zijn. Tegen die tijd zullen er ook stafoefeningen plaatsvinden om de theorie aan de praktijk te toetsen. Ook alge mene oefeningen liggen in het verschiet. Ter inzagelegging beschikking Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaarden, welke ertoe dienen om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voor komen op 13 september 1983 vergunning ingevolge de Hinderwet verleend aan: 1. de heer G. J. TUITERT, Schreursweg 6a te Holten, tot het uitbreiden van een rundvee- en varkensbedrijf met een fokvarkensschuur, waarin 40 zeu gen kunnen worden ondergebracht met de daaraan verbonden opslag van mest op het perceel Schreursweg 6; 2. de heer J. H. KLEIN TEESELINK, Vonderschottenweg 5 te Holten tot het uitbreiden van een rundvee- en varkensbedrijf met een ligboxenstal, waarin 36 stuks melkvee kunnen worden ondergebracht, met de daaraan verbonden opslag van mest op het perceel Vonderschottenweg 5. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van de terinzagelegging (vanaf 26 september 1983) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder), Keizers- weg 22 op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, ter inzage. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden ingediend binnen één maand na de dagtekening van de kennisge ving van terinzagelegging, derhalve vóór 26 oktober 1983, bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bo vengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Ter inzage leggen ontwerp-beschikking Op de Afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie ligt vanaf 26 september 1983 tot en met 10 oktober 1983 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur ter inzage het ontwerp van de beschikking op het verzoek van de heer B. PAALMAN, Rijssenseweg 32 te Holten tot het oprichten en in werking hebben van een herstelinrichting van motor voertuigen in het perceel Rijssenseweg 7 te Holten, kadastraal bekend, ge meente Holten, sectie B nr. 2923. Voorts ligt deze ontwerp-beschikking gedurende genoemde periode van 14 dagen iedere dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur ter inzage in de sporthal 't Mossink (kantoor beheerder), Keizersweg 22 te Holten. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikking kunnen schriftelijk worden ingebracht door de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 11 oktober 1983. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degenen die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur wor den ingediend. DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 13 SEPTEMBER 1983 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: aan de heer J. MARKVOORT voor het verbouwen van de woning Haar- straat 3; aan de heer H. A. UITERWIJK voorde bouw van een schuur bij het perceel Winkelbergweg 47; aan de heer G. J. ULFMAN voor het vergroten van de woning Deventer- weg 51 aan de heer L. VENEKLAAS voor de bouw van twee trekkershutten op camping "de Holterberg", Patrijzenweg 3; 2. aan de heer W. M. A. KNEVEL toestemming verleend tot het plaatsen van een antennemast t.b.v. zendamateurisme bij het perceel Köllingserf 32; 3. aan de heer D. BELDMAN vergunning verleend voor het kappen van een aantal bomen bij het pand Vianenweg 151 4. aan de heren J. H. EN H. J. JANSEN vergunning verleend voor het gedeel telijk rooien van een houtwal nabij de Weustenweg; 5. TOEKENNING RIETSUBSIDIE: aan de heer H. BOLINK voor het pand Raatakkerweg 3; aan de heer H. J. KLEIN TWENHAAR voor het pand Julekesweg 7; aande heer J. W. LUBBERSEN voor het pand Okkenbroekseweg 19; aan de heer A. POLISTE voor het pand Lambooysweg 1 het verzoek van de heer F. D. LUBBERS voor het pand Langstraat 3 afge wezen; 6. aan S.V. BATO vergunning verleend voor het houden van een verloting; 7. aan de heer A. M. NIJKAMP vergunning ingevolge de Drank- en Horeca- wet verleend voor de uitoefening van het cafébedrijf in het perceel Dorpsstraat 16; VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DAN WEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BE- ZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KUNT U ZICH WENDEN TOT DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. SPREEKUUR WETHOUDER STEGEMAN Wethouder Stegeman is verhinderd maandag 26 september a.s. spreekuur te houden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 5