waren opzienbarend C.P.B. komt met jaarprogramma Geldzorgen voor muziekschool Medische diensten 10 jaar Diessenplas' Tukker Truckers '83 Aanwinstenlijst bibliotheek Kerkdiensten 0338800183 Seizoen N.B.P. weer geopend Leden vergadering Rabobank matig bezocht9 Schureweekend in teken van de strips HOLTENS NIEUWSBLAD AGENDA Landbouw bleef overeind Gezinsavondmaal Kwaliteit haal ie bij van Buren DONDERDAG 22 SEPTEMBER 1983 Wmi&ï. Voor de eerste maal werd zaterdag in Holten het Tukker Truck festival georganiseerd en wel aan de Keizersweg bij Meinders. Een kleine 40 trucks trokken in een aanééngesloten convooi zater dag door de Holtense Dorpsstraat onder luid getoeter richting garage Meinders, hetgeen aardig wat kijk- en luisterspektakel ver oorzaakte, vooral onder de jeugdige Holtenaren, die het werkelijk op een hollen zetten richting het getoeter. Vanuit Enschede, Almelo en Deventer kwamen trucks via de snelweg op een ongeveer gelijk tijdstip Holten binnen en via de afrit zou men gezamenlijk het dorp „veroveren", en met succes want een ieder die zich op dat Donderdag 15 september hield de Holtense afdeling van de Ne derlandse Bond voor Platte landsvrouwen haar eerste win- terbij eenkomst in restaurant Vosman. Op uitnodiging van de plaatselijke Plattelandsvrouwen was mevrouw W. Racké-Noord- ijk, beter bekend als „Scheher- azada" uit het tijdschrift Lïbelle naar Holten gekomen om te ver tellen over haar onderwerp; „scheherazades spraakwater val", dertig jaar reizen, schrij ven en huishouden door elkaar. Al in 1947 begon zij met het schrijven van fictie verhalen, on der het pseudoniem Maria Oom- kens. Vanaf '57 verzorgt zij voor Lïbelle reportages en reisverha len. Deze verhalen verschijnen wekelijks onder het pseudoniem „Scheherazade". Tijdens de pau ze kon men boeken voorzien van een handtekening van deze schrijfster kopen. Presidente me vrouw Legdeur-Magermans sloot deze zeer geslaagde avond. moment ergens in Holten op straat of sportterrein bevond spitste even zijn of haar oren richting het „zware" spektakel. Dat het niet alleen ging om een uiterlijk spektakel bleek al gauw uit de uiterst strenge jury, die niet alleen punten toekende aan show en uiterlijk, maar veel meer aan orde en netheid in de chauffeurscabine. Prijzen werden uiteindelijk toegekend aan J. de Hoop (Hengelo), hij kreeg de eerste prijs bij de categorie eige- narenrijders. Een tweede en der de prijs werd toegekend aan de heren G en B. Groteboer uit Rijssen. Ook bij de categorie be drijfswagens gingen er prijzen richting Harry en Henk Grote boer respectievelijk rijdend voor de firma's Leferink uit Rijssen en Bos uit Dordrecht. De derde prijs in deze serie ging naar F. de Lange. Medeorganisator (en monteur 'bij Meinders) Arie Klein Nagel voort sprak over een prima ge slaagd festival. „Zeker voor her haling vatbaar". Een drukte van belang was het zaterdagmiddag rondom ga rage Meinders aan de Keizers weg, waar het Tukker Truckfes tijn warm werd onthaald De Christelijke Plattelandsvrouwen Bond, met als doelstelling werkzaam te zijn in het belang van bewustwording, vorming, on- wikkeling en welzijn van haar leden, op het terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving is een landelijke organisatie on derverdeeld in gewesten en plaatselijke afdelingen, komt in Hol ten met haar nieuwe jaarprogramma. Alvorens we een opsomming gaan geven van de vele onder werpen die bijna maandelijks aangekaart gaan worden even iets meer achtergrondinformatie over deze Christelijke Bond. Men komt gewoonlijk éénmaal per maand bij elkaar, waarbij onderwerpen betrekking hebben op gezin, maatschappij en leef omgeving aan de orde komen. Deze onderwerpen worden ge woonlijk door de groep zelf be paald. Kracht van de Bond is verder dat het een samenstelling is van vrouwen uit allerlei ker kelijke richtingen en maatschap pelijke standen. Gods Woord staat hierbij cen traal en wordt gehanteerd als richtlijn tijdens de gespreks- avonden. Op landelijk en provinciaal ni veau worden studieweekends en studiedagen georganiseerd voor vrouwen die naast hun gezin en/ of werkkring haar kennis op tal van terreinen wil verbreden. Is men inmiddels geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden die de C.P.B. te bieden heeft dan kan men zich plaatselijk wenden tot het bestuur van de afdeling mevr. M. v. Engbrink-Ramaker, Holterenkstraat 8, tel. 15 28 (pre sidente) of mevr. M. Wame- link-Kempkes, Houtweg 18, tel. 20 04 (sekretaresse). U bent van harte welkom wanneer u op één van de avonden aanwezig wilt zijn bij wijze van proef. Het jaarprogramma ziet er als volgt uit: Donderdag 22 september: ds. H. Ekker, plaatselijk hervormd pre dikant, opent het seizoen met een lezing over de profeet Elia. Donderdag 20 oktober: mevr. E. J. v. Levensteyn-Breukink, houdt een lezing met lichtbeel den over: Het kleine stadje Bronkhorst. Donderdag 9 november: Rayon vergadering, in gebouw „Het An ker" te Wierden mevr. Lize Stil- ma, „Mijn verdriet slaat" - kin dermishandeling. Donderdag 17 november: mevr. Warnink uit Nijverdal komt met ons van gedachten wisselen over „Vrouwen en vrede". 1. Paola, T. de A. Voetje voor voetje. Haarlem, Gottmer, 1982. Opa Bob heeft Bobby als ba by leren lopen en praten. Wan neer opa een paar jaar later een beroerte heeft gehad, leert Bobbie hem opnieuw lopen en praten. 2. Paterson, K. B. Een brug naar Terabithia. Haarlem, Hol land, 1982. De moeizaam tot stand geko men vriendschap tussen twee heel verschillende kinderen die zich kunnen uitleven in hun ge fantaseerde koninkrijk Terabi thia, komt tot een tragisch ein de. 3. Billetdoux. R. psych-roman. De omhelzing. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983. De liefde van een jong meisje voor een getrouwede man NED. HERV. KERK 9.00 uur: ds. H. J. Ekker (Gezins Avondmaal). 19.15 uur: ds. R. Visser. Oppasdienst: mevr. Admi- raal-Koenders en Helene Pluy- gers. Uitgangscollecte voor Alge meen Kerkewerk (Toerusting). 10.00 uur: Jongerendienst in school „De Schakel" (Bosch- kampsstraat). GEREF. KERK 8.30 u. en 10.30 u.: (Viering Hei lig Avondmaal) en 19.15 uur (Nabetrachting) ds. M. Berg. In alle diensten is de le coll. voor de kerk en de 2de voor rente en aflossing. Avondmaalscollecte: Diaconie. Oppasdienst: Joke Paalman en Anja van Leeuwen. Jenny Aan stoot en mevr. van Doorn-Aan stoot. R.K. KERK 10.30 uur: Heilige Mis in de Ned. Herv. Kerk. DIJKERHOEK 9.30 uur: ds. R. Visser (Bed. Hei lige Doop). Uitgangscoll. voor Algemeen Kerkewerk (Toerus ting). OKKENBROEK 10.00 uur: ds. G. Bouman, (Startdienst winterwerk). Uit gangscoll. voor Algemeen Kerke werk (Toerusting). NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur. Zondag: 8.00 en 10.00 uur. vormt tevens haar overgang naar volwassenheid. 4. O'Brien, T. oorl-roman. En als ik morgen sterf... Bussum, Het wereldvenster, 1982. Korte schetsen van een Ame rikaanse soldaat over zijn oplei ding, zijn diensttijd in Vietnam en zijn gedachten over de (on- )zin van de oorlog. 5. Olcott, A thril. Moord in de Rode Oktober. Alphen aan de Rijn, Sijthoff, 1983. 6. Amels, W. studie 618.54. Hol lands glorie in de Tour de France. Valkenswaard, Sport-Express, 1982. Overzicht van de prestaties van de Nederlandse wielren ners, van 1936 tot 1982. 7. Kesseler-van der Klauw, A studie 866. De feesten van het jaar. Haarlem, Gottmer, 1982. Keuze van verhalen en versjes voor alle leeftijden. Legenden, bijbelse verhalen en eigentijdse jeugdliteratuur sluiten aan bij de verschillende feestdagen. Elk seizoen begint met een korte toelichting op het ontstaan van vele tradities bij de feesten. In de kerkdienst van 25 september om 9.00 wordt in de Herv. Kerk „Gezinsavond maal" gevierd. Deze viering staat open voor allen die mee willen vieren! In de ge meente zelf wordt vooral ge dacht aan ouders met hun kinderen. Als uw kind in de week na de 25ste naar de ca techisatie gaat, lijkt het zeer zinvol dat gebeuren vooraf te laten gaan door een geza menlijke feestelijke kerkgang, een gezamenlijke bemoedi ging door Woord, Brood en Wijn. Komt u meedoen, met of zonder kinderen? De kerk deuren staan wijd voor u en jullie open. De sinds dit jaar zelfstandig functionerende Muziekschool Hol ten kampt met financiële problemen. Die dateren overigens uit de periode dat de muziekschool in Holten nog samenwerkte met Rijssen. Toen dit jaar werd besloten afzonderlijk verder te gaan is er een regeling getroffen waarbij zowel Holten als Rijssen een evenredig deel van het exploitatietekort over de jaren 1980, 1981 en 1982 zouden betalen. Rijssen heeft intussen haar deel betaald, maar in Holten zit men nu met een schuld van 48.000 gulden waarvoor de middelen ontbreken. Maandag 19 december: Kerst- feestviering. Donderdag 26 januari: Jaarver gadering. Donderdag 23 februari: Dhr. K. de Jonge, werkzaam bij het Ge reformeerd Centrum voor Kerk en Samenleving te Zwolle, komt met ons van gedachten wisselen over bijbelse aspecten van alter natieve samenlevingsvormen. Donderdag 22 maart: Variatie in voeding met de nieuwe maaltijd schijf met o.a. diaprésentatie, quiz, proeven van verschillende artikelen, tas met proefpakjes en documentatie. Al met al een programma met veel variatie en voor elk wat wils. De avonden worden gehouden in het Kerke lijk centrum „De Kandelaar" in de Stationsstraat. Aanvang: 20.00 uur precies. Donderdag 22 september 20.00 uur Bijeenkomst Chr. Plat telandsvrouwenbond afd. Holten in Kerkelijk Centrum „De Kan delaar" Spr. ds. H.J. Ekker. On derwerp „De profeet Elisa". Vrijdag 23 september 18.30 uur: Start jaarlijkse „Koekverkoop-actie" „Blauw Wit" (zie adv. en bericht) Zaterdag 24 september 20.00 uur: Jaarlijkse Feestavond donateurs „Hóólter dóénsers" in zaal „De Poppe" (zie adv.) Zondag 25 september 14.00 uur: Dansen in bar-dan- cing „De Wippert" (zie adv). 19.30 uur: Dansen in bar-dan- cing „Boode" te Bathmen (zie adv). Dinsdag 27 september Uitstapje Bejaardensociëteit Hol ten. Vertrek vanaf „Diessenplas" 13.30 u. 19.30 uur: Openbare raadsverga dering ten gemeentehuize. 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in „Bethanië" Spr. ds. De Vrijer Onderwerp „Indonesië" Zaterdag 1 oktober 13.15 uur: Bijeenkomst i.v.m. 100 jarig bestaan van oude school in Dijkerhoek in zaal „Het Bonte Paard" Donderdag 6 oktober 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dij kerhoek v.d. Ned. Plattelands vrouwenbond in ,Het Bonte Paard", Spr. mevr. Klaasje uit Zalk. Onderwerp „Huismiddel tjes" Maandag 10 oktober 19.45 uur: Bijeenkomst afd. Es- pelo Ned. Bond van Plattelands vrouwen in „Trefpunt" Spr. mevr. Rodstein-v.d. Brink over „Kruiden en huismiddeltjes. Vrijdag 7 oktober 20.00 uur: Uitvoering van de klucht „De Bokswedstrijd" in Kerkelijk centrum „De Kande laar" door Chr. Ontspannings club „C.O.C.". Zaterdag 8 oktober 20.00 uur: Uitvoering van de klucht „De Bokswedstrijd" in Kerkelijk centrum „De Kande laar" door Chr, Ontspannings club „C.O.C.". Geen wonder dat onlangs op het gemeentehuis van Holten de telefoon rinkelde met het ver zoek van het bestuur van de Holtense muziekschool om al vast over de brug te komen met het aanzuiveringsbedrag dat de gemeente Holten had toegezegd voor het exploitatietekort van de afgelopen jaren. Gezien de ernst van de situatie werd deze noodkreet met speod behandeld. B en w heeft de afdeling Wel zijnszaken om advies gevraagd met als resultaat dat voorlopig nog niets zal worden uitbetaald. Eerst zullen de commissies en de gemeenteraad hun mening over deze zaak moeten geven. Voor b en w komt dit verzoek van de muziekschool niet onver wacht. Bij wethouder H. Ruste- biel waren de nu opduikende geldproblemen „al lang bekend". De gemeente Holten verkeerde echter niet, zoals Rijssen, in de gelukkige situatie alles in één keer af te kunnen betalen. Bin nen een maand verwacht Ruste- biel een antwoord op het ver zoek van de Holtense muziek school. Zaterdag 24 en zondag 25 september trachten Schurejongeren sa men met belangstellenden enige duidelijkheid te scheppen in de grote chaos van de wereld van de stripfiguren. De belangstelling voor tekenstrips is de laatste jaren enorm gegroeid. Denk maar aan het stripschap en de stripdriedaagse, die grote aantallen be zoekers trekken. In de Schure zal een tentoon stelling worden ingericht, waar bekeken kan worden hoe een stripverhaal tot stand komt, welke vakbladen er op dit ge bied worden uitgegeven en wel ke striptijdschriften er zoal zijn. De ledenvergadering van de Rabobank gehouden in hotel Vosman werd ondanks de verto ning van de film „24 uur Rabo bank", maar matigjes bezocht. Slechts 18 van de 1100 leden namen de moeite de jaarcijfers en de film hun blik te gunnen. Desondanks waren zij die geko men waren enthousiast over de toelichting op het jaarverslag door directeur van Wingerden en de promotiefilra. De heer Robers merkte in zijn openingswoorden op dat de ont wikkeling in de landbouw rede lijk goed zijn en dat deze land bouw erin geslaagd is stevig overeind te blijven het afgelo pen jaar. Uit het verslag bleek verder de verhoogde krediet aanvraag en de stagnerende spaardrang gedurende 1982, die zich ook begin 1983 voortzette. Isoleren is voor een groot deel een doe-het-zelfklus. Hoe en waarmee dat vertellen ze u bij Van Buren. Van het dak tot aan de kelder weet Van Buren raad met isoleren. De Joncheerelaan 50. 7441 HH Nij verdal. Telefoon- 054SS-13557 Spinnerstraat 12. 7481 KJ Haaksbergen. Telefoon: 05427-11232 Er zijn natuurlijk diverse strips te lezen en er is een volle dige Bommelhoek ingericht. U kunt ook uw stripkennis toet sen. Zondagmiddag zullen om drie uur verschillende tekenfilms worden vertoond. Zaterdag kan men terecht tus sen 20.00 uur en 24.00 uur en zondag tussen 14.30 uur en 24.00 uur (toegang gratis). Als men za terdagmiddag een kijkje wil ko men nemen dan kan dat tussen vier en zes, maar dan is de en treeprijs twee gulden. De viering van het tweede lus trum van ,J)iessenplas", het tienjarig bestaan, werd maan dagavond ingeluid met een op treden van het salonorkest „Sa- tin Feutre" met de zangeres De leen Hafenrichter. Een ieder was welkom op dit (gratis) concert in „de Kandelaar", hetgeen een sfeervolle opening van de lus trumviering werd. De kop was eraf en onderdeel op het feest programma deze week was dins dag het „open huis", waar men een goed beeld kreeg van „Be- jaardenhuisvesting in Nederland, vroeger en nu", een expositie van het Ministerie van Volks huisvesting. Tijdens het ter perse gaan van de krant waren nog te wei nig gegevens bekend om meer over deze lustrumviering te schrijven. We komen hier dan ook zeker volgende week op te rug. Vanavond rest nog een wij- dingsdienst met als voorganger ds. W. Vons en zaterdag staat een reünie op het programma. Arts: J. F. Sijtsema, Keizers weg 32. tel. 05483-35 53. Spreek uur: 11.00 en 16.00 uur. Wijkverpleging: Dienst: 22 t.e.m. 29 sept.: Zr. M. Koggel, Deven ter, tel. 05700-2 57 57 b.g.g. 2 27 00. U kunt de wijkverpleeg kundige in ieder geval bereiken 's morgens voor 7.00 uur Stich ting Kruiswerk, Gaarden- straat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkverpleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur en tevens afhalen en terug bezorging van magazijn-artike len. Diëtiste spreekuur (op af spraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. Dierenarts: Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 5, tel. 05483- 15 15. Tandarts: J. A. Groot, Aaltinks- weg 6, tel. 05483-28 84, Spreek uur voor spoedgevallen: 17.00- 17.30 uur. Fysiotherapie: Alle werkdagen wijkgebouw Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat. Maatschap. Dienstverl. Midden Overijssel: Gaardenstraat 29, tel. 05483-27 84. Maatschappelijk werk gezins- en bejaardenverzor ging. Spreekuren maandag t.m. vrijdag 8.33-9.30 uur en volgens afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur. Groene Kruisgebouw, Gaardenstraat 31. Ziekenvervoer: Alarmnummer 0011 of dienstdoende arts, tel. 35 53. Open bejaardenwerk: Inlichtin gen tel. 12 01 of 15 17. Zuigelingen-Consultatiebureau: Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in gebouw Stichting Kruis werk, Gaardenstraat 29. Gem. Energiebedrijf: Storing elektriciteits- en gasvoorziening, tel. 18 14. Politie: Tel. 13 52en 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: Telefoon 0011 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 3