UAITEIIf IIIFIIIIffBI Alt aw boottocht bejaarden en gehandicapten bezochten Hulleman Kleuters bakkerij Gezellige holtens mifmwrrian~ Kcibobank jumpremwre viel in de smaak MN FNV-afdettng Holten verontrust over forse woonlasten Codering wierp vruchten af Erik Knapen kreeg fiets retour Agenda jDAKBEDEKKING BEURS OVER BESPAREN VAN ENERGIE DORPSSCHOOL HOLTENS NIEUWSBLAD HOLT ENS NIEUWSBLAD use Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsl Donderdag 22 september 1983 - 37e jaargang - nr. 38 Tweeënnegentig gehandicapten en bejaarden uit Holten hebben met de prachtige salonboot „Prins Maurits" van het Provinciaal Limburgs Rode Kruis op woensdag 14 september een gratis boot tocht gemaakt over de IJssel van Deventer naar Kampen. Het grote gezelschap (met de bestuursleden van de plaatselijke afdeling Rode Kruis en Welfare enkele leden van de EHBO-afd. Holten en de heer O. Lohmann, rustend arts te Holten, ruim honderd personen) ging met twee OAD-bussen naar de binnenha ven in Deventer van waaruit de „Prins Maurits" rond half tien vertrok met in de stuurhut kapitein Kees van Lopik en stuurman Jo van den Heuvel. Gastvrouw aan boord was Gré v.d. Heu vel-Koopman die even na de afvaart de passagiers hartelijk wel kom heette en een plezierige dag wenste. Gezellig was het al gauw en er werd onder het genot van een kopje koffie met gebak en een drankje, uit de bar van Riek van Lopik-ten Kley, gezel lig gekeuveld. Langs Terwolde, Olst, Wijhe, Windesheim, Vees- sen, Zwolle, 's Heerenbroek, Wil- sum, met in de uiterwaarden grazende of dromende rood- en zwartbonten, blauwe reigers, eenden en ganzen, ging de boot met een snelheid van plm. 14 kilometer tot de buurtschap Nieuwstad onder de rook van Kampen waar werd „gedraaid" voor de terugreis. Kapitein van Lopik had het gezelschap graag een blik ge gund op de prachtige oude poorten en herenhuizen aan de IJselkade maar moest hiervan afzien om op tijd terug te zijn in Deventer. Wie weet een volgende keer! zeer hoge kosten bracht f 1284,50 op. De verkoopactie van souven- iers (lepeltjes, aanstekers, bal lpoints, etc.) ten bate van het Ned. Rode Kruis bracht f483,45 op. 't Was al met al, zonder zon, toch een fijne zonnige dag in het leven van de gehandicap ten en bejaarden. Ook de oud ste deelnemer aan de boottocht Jan Hendrik Reevoord (91 jaar) van de Veenweg uit de Look had het weer „bes nao 't zin had" en zo zei hij ,,'k Hoppe dak er 't volgend jaor nog weer biej binne". En dat hopen wij met hem. J. Wiggers Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober kunnen Hol tenaren zich op de hoogte stel len van de nieuwste ontwikke lingen op het gebied van ener giebesparing. Oud-plaatsgenoot Gerrit den Heijer houdt op die dagen namelijk een beurs van energiebesparende toestellen op het adres Dorpsstraat 6, in een van de leegstaande DURA-pan- den. Aanvankelijk wilde hij het publiek ook 's avonds in de ge legenheid stellen de beurs te be zoeken, maar hiervoor heeft B en w van Holten hem de toe stemming onthouden. Dinsdag 13 september werd bezoekje gebracht aan de bakke- ter afsluiting van het project rij van de heer en mevrouw Hul- „de bakker" door kleuters van leman. Het werd een echt werk- kleuterschool „Repelsteeltje" een bezoek, want na aankomst De Federatie Nederlandse Vakbeweging afdeling Holten maakt zich duidelijk zorgen over de steeds groter wordende woonlasten. „Zij eisen inmiddels een (te) groot deel van ons consumptief inko men", een kreet die blijkt uit de regelmatige vragen die men als plaatselijke FNV krijgt over woonlasten, huurharmonisatie, isola tie en daardoor energieproblemen. De FNV-afdeling is verontrust over de verdere gevolgen van huurharmonisatie en stelt dat bij een ongewijzigd beleid veel woningen nauwelijks betaalbaar zullen worden. Huursubsidies ko men dan in het geding. Men zou tevens op korte termijn bouw kundige verbeteringen en zuini ger verwarmingsinstallaties ver wezenlijkt willen zien. Reakties hierop zijn welkom bij de FNV afdeling Holten, se cretariaat, Hoffestraat 28, tele foon 30 60. moesten al snel de mouwen wor den opgestroopt en men kon aan de slag. De kleuters werden verdeeld in twee groepen en per groep kreeg men een tafel ter beschikking met daarop voor el ke kleuter een stuk (speculaas) deeg. Er waren vormpjes en het feest kon beginnen. Al gauw la gen dan ook de kersklokken naast de paashazen. De kant en klare figuurtjes werden in de oven geschoven, voor zien van de naam van het „bakkertje". De kleuters werden getrakteerd op limonade en kre gen van de „echte" bakker uit leg over de gang van zaken in een bakkerij. Na een half uurtje konden de warme eindproducten worden geproefd en natuurlijk mee naar huis worden genomen. Het echtpaar Hulleman kreeg voor de geboden gastvrijheid een bloemstukje aangeboden. Op de heenreis werd tussen twaalf en één uur een heerlijke maaltijd opgediend waaraan door kokkin Lies Spiegels zeer veel zorg was besteed. Zij kreeg terecht een hartelijk applaus. In het zicht van de thuishaven werd een broodmaaltijd geser veerd. Dankwoorden Namens de bejaarden en ge handicapten sprak mevr. H. Paalman-Kromdijk een woord van dank en grote waardering tot het Rode Kruisbestuur voor de jaarlijkse boottocht die dit jaar voor de zesde achtereenvol gende keer werd gemaakt. Mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel dankte het bootpersoneel voor de prima verzorging. De inzame ling die tijdens de vaart werd gehouden ter dekking van de Dankzij codering kreeg Erik Knapen van de Larenseweg een week nadat zijn fiets gestolen was bij Meermanskamp tijdens een voetbaltraining, een tele foontje van de politie uit Zutp- hen dat zijn fiets gevonden werd. Dinsdagavond de zesde september rond de klok van tien uur bemerkte hij dat zijn fiets niet meer op de plaats stond waar hij hem had gestald. Hij deed aangifte bij de centrale meldkamer in Zwolle en kort daarop kwamen twee Holtense politieagenten polshoogte ne men. Precies een week later op dinsdag de dertiende was zijn fiets in Zutphen gesignaleerd door een attente Zutphenaar die de fiets al enige dagen tegen een flatgebouw had zien staan. Door de aangegeven codering was het mogelijk de rechtmatige eigenaar op te sporen in dit ge val een gelukkige Erik Knapen, die hierdoor zijn racefiets ter waarde van 1000 gulden weer te rug kon halen. Dat wil zeggen heen met de trein en terug op de fiets! Geheim Raadsvergadering dinsdag 27 september 1. Notulen van de vergadering van 30 augustus 1983. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorstel tot verkoop van de woning Dijkerhoekseweg 28. 5. Voorstel tot het in voorbereiding verklaren van een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan „de Haar" t.b.v. een bouwplan aan de Denneboomstraat. 6. Voorstel tot het vaststellen van een rampenplan voor de ae- meente Holten. 7. Voorstel tot het herbestraten van enkele wegen. 8. Voorstel tot het voorlopig vaststellen van de kosten van het openbaar kleuteronderwijs over de jaren 1978, 1979 en 1980 en de overschrijding over het tijdvak 1976 t.m. 1980. 9. Voorstel tot het voorlopig vaststellen van de kosten van het openbaar lager onderwijs over de jaren 1978, 1979 en 1980 10 Voorstel tot het vaststellen van de eiploitatiekostenvergoeding t.b.v. het bijzonder kleuteronderwijs over het jaar 1982. 11. Voorstel tot het vaststellen van de exploitatiekostenvergoeding t.b.v. het bijzonder lager onderwijs over het jaar 1982. 12. Voorstel tot het vaststellen van de vergoeding t.b.v. het bijzon der lager onderwijs over het vijf-jarig tijdvak 1973 t.m. 1977. 13. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daaarvannveeerzekerdU lUBUWB éW V Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij-betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 Rabobank- en filmmedewer- kers/sters keken belangstellend naar hun eigen prestaties tij dens de première van de film „24 uur Rabobank". Een voor lichtingsfilm die straks in 600 Rabobank-filialen klaar ligt om een algemeen beeld te schetsen van het reilen en zeilen binnen een Rabobank gedurende 24 uur Directeur van Wingerden ver welkomde de groep van ruim 80 mensen woensdagavond in Hotel Hoog Holten, waarna de heer Bert Tielemans (hoofd van de audio visuele dienst in Eindho ven) de doelstelling nog eens nader toelichtte, evenals de heer F. H. Brust, die als lid van de hoofddirectie de achtergronden van deze promotiefilm nog eens op een rijtje zette. Dat de regis seur uit 10 „aangedragen" Ra- bobanken de bank uit Holten koos, lag volgens hem voor een groot deel aan het enthousiasme van het personeel ten opzichte van de filmopnamen. De film wordt inmiddels voor ieder op de Rabobank in Holten vertoond, dagelijks tussen twee en vier uur. Het moest er een keer van ko men. Nadat het dak van de Dorpsschool bijna 30 jaar lang talloze Holtense kinderen voor lekkages heeft behoed is nu ein delijk het moment gekomen dat reparatie onvermijdelijk is. B en w heeft dan ook een advies naar de verschillende commissies ge stuurd met daarin het voorstel 53.000 gulden beschikbaar te stellen voor een nieuwe dakbe dekking. Het gaat hier om het aanbrengen van een laag elas tisch materiaal dat door zijn flexibiliteit scheuren voorkomt. Als commissie en raad akkoord gaan zal het Brabantse bedrijf Kimmenade BV uit Helmond het werk uitvoeren. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur In 1853 zag een nieuwe vereniging het licht. Toen werd namelijk het CJ.V. in Nederland opgericht. Al spoedig kwamen qfdelingen in vele dorpen en steden en gelukkig kregen die ook veel leden. Voor Holten was 1947 een belangrijk jaar want toen startte CJ.V. „de Vriendenschaar". Een twaalftal heren zag daar namelijk wel wat in en dit was van vele fijne clubavonden het begin. Een groep dames wilde niet achterblijven en zo konden zij zich vanaf 1959 ook als lid laten inschrijven. Op het programma stonden voordrachten, droppings, lekker eten en natuurlijk het Jaarfeest, niet te vergeten! Er is nu veel veranderd sinds het begin. Maar enthousiasme voor 't CJ.V. werk zit er nog altijd in. C.J.V. Nederland 130 jaar? Dat gaan we vieren met elkaar! Op 21 oktober moet u daarvoor in het Bonte Paard zijn. En het programma blijft lekker nog even geheim.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1