Houtbeurs" maakte goede start Holtenaren lieten massaal fiets coderen Tien jaar Diessenplas Blül Raam-Alarmsticker Illegaal gebouwd Reclameborden moeten weg zoek naar geld voor cultureel centrum WINST UIT ENERGIEBEDRIJF MOGELIJKHEID B en W op HOLTENS NIEUWSBLAD Conciërge moet amanuensis zijn HOITENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 15 september 1983 - 37e jaargang nr. 37 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: maandag- dinsdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wigqers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. VQ0GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Ondanks de afspraken die de gemeente Holten heeft gemaakt met de plaatselijke recreatieon dernemers zijn er in het dorp nog tientallen reclame- en ver- wijzingsborden te vinden. En dat terwijl de gemeente sinds enige tijd via de bekende groene bewegwijzering naar al die be drijven verwijst. De afspraad was dat de ondernemers, die in het onderhoud van de gemeente lijke bewegwijzering meebetalen, hun eigen borden dan zouden weghalen. Omdat sommigen dat nog steeds niet hebben gedaan en het vanuit esthetisch oog punt niet zo'n fraai gezicht is, zal er binnenkort nog een ge sprek plaatsvinden waarin er alsnog op wordt aangedrongen op gemeentegrond geplaatste borden te verwijderen. Vorige week vermeldden wij de aanvraag van de gemeente .Holten voor een conciërge in het kader van het Project Jongeren werk van het ministerie van So ciale Zaken. Het gaat hier ech ter niet om een conciërge, maar om een amanuensis. Om in ieder geval voor de be grotingsvergadering duidelijk heid te krijgen in de plannen voor een nieuw multifunctio neel centrum, c.q. gemeente- huis-cultureel centrum, besteedt b en w van Holten dezer dagen menig vergaderuurtje aan dit onderwerp. Met name het ver krijgen van de nodige financiële middelen vergt nogal wat hoofdbrekens. Weliswaar is door de jaren heen een potje voor culturele doeleinden gespekt uit de verkoop van onroerend goed (te vergelijken met het potje voor de sport waaruit 't Vlet- goor grotendeels is gefinan cierd), maar de 900 duizend gul den in dit "culturele" potje zijn natuurlijk bij lange na niet vol doende voor de ambitieuze plannen van Holtens vroede va deren. Geen wonder dat naarstig wordt gezocht naar andere mid delen. Een mogelijkheid is geld te reserveren uit de bedrijfsre sultaten van het gemeentelijk energiebedrijf. In het verleden ging jaarlijks van de winst daar uit al 35.000 gulden naar de al gemene middelen, maar dat be drag zou gezien de resultaten van de afgelopen jaren bedui dend hoger kunnen zijn. Hoe hoog durft het college nog niet te zeggen. Wel is er bij de admi nistratie van de gemeentebedrij ven een opgave gevraagd van de te verwachten overschotten op de jaarlijkse begroting. Wat dat betreft is het natuur lijk belangrijk dat er duidelijk heid komt in de plannen van de provincie met betrekking tot een regionaal energiebedrijf. Zo als bekend wil Gedeputeerde Staten in Zuid-West Overijssel om doelmatige redenen tot een dergelijke voorziening komen. Holten zou dan in een groter ge heel worden opgenomen samen met de IJsselcentrale in Zwolle (leverancier van verschillende kleinere gemeenten rondom De venter zoals Olst en Diepen- veen), de gemeente Deventer, Hellendoom en eventueel ook Rijssen. Hoewel die plannen nog geens zins vaststaan en Holten, Hel lendoom en Rijssen de nodige bezwaren schriftelijk naar Zwolle hebben overgebriefd, heeft de provincie alvast de concessiever lening voor energielevering daar aan aangepast. In tegenstelling tot de gebruikelijke periode van 15 jaar waarvoor vergunning wordt verleend hebben de ver schillende gemeenten nu maar voor 7 jaar toestemming om energie te leveren. Alleen de IJs selcentrale is verzekerd van 15 jaar. Tegen deze beslissing heeft Holten een AROB-procedure aangespannen. Burgemeester Ridder Van Rappard: "Je kunt een bedrijf toch niet runnen als je weet dat het over 7 jaar misschien niet meer bestaat. Je bedrijfsvoering stem je af op een veel langere termijn. Denk alleen maar eens aan alle investeringen die je doet en afschrijvingskosten die je begroot. Nee, wanneer ons be zwaarschrift niet wordt erkend dan gaan we door met procede ren". Intussen heeft de ge- meente Holten van Gedepu teerde Staten in Zwolle bericht gekregen dat de normale termijn van 30 dagen voor een AROB-procedure met een maand is verlengd omdat de be slissing over het bezwaarschrift is verdaagd. B en w heeft intussen Brain stormen de resultaten ontvangen van het inventarisatie-onderzoek naar de behoefte aan een soci aal-culturele accommodatie in Holten. Wethouder Rustebiel zegt blij te zijn met dit werk stuk van de Commissie Sociaal Cultureel Werk. "We zullen er zeker rekening mee houden. Maar eerst moet natuurlijk het financiële gedeelte worden ver zorgd. Daarover zijn we nu aan het brainstormen." Massaal werd de afgelopen week door Holtenaren gebruik ge maakt van de geboden gratis gelegenheid om hun fiets te laten coderen. 5156 Fietsen konden dan ook worden voorzien van een codenummer en op een bevolking van 8700 kan dit een prima resultaat worden genoemd. De aktie kwam op de Hol- tense bevolking erg positief over en al moest men van tijd tot tijd een kwartiertje wachten, men deed het gewillig. Vanuit de politie bij deze een woord van dank richting de groep vrij willigers die de coderingen voor haar rekening nam. Elke fiets werd voorzien van een sticker en een ieder kreeg een fietsregi- stratiekaart. Deze moet thuis in gevuld worden en bewaard, zo dat bij diefstal de politie de be schikking krijgt over de beno digde gegevens. Zij die hun fiets nog niet lieten coderen kunnen dit alsnog laten doen bij de plaatselijke rijwielhandelaren, maar dan wel tegen een geringe vergoeding. Codering via de po litie was een éénmalige zaak. Een registratiekaart is wel bij de politie te verkrijgen. Tijdstip zondagsschool weer als vanouds Afgelopen zondag werd gepro beerd het tijdstip van de aan vang van de zondagsschool met een uurtje te vervroegen naar 9.00 uur. Dit vroege tijdstip bleek echter voor velen een probleem te zijn. De zondags schoolleiding heeft dan ook be sloten om vanaf zondag 18 sep tember (aankomende zondag) weer zoals gewoonlijk om 10.00 uur te beginnen. Jongens en meisjes tussen vier en twaalf jaar zijn zondag allemaal weer welkom in de Dorpsschool (Tuinstraat). Lekker druk was het tijdens de openingsreceptie van de „Hout- beurs". Een kleine 200 uitnodigingen werder verstuurd en aan belangstelling had het echtpaar den Oude beslist geen gebrek. De heer den Oude die in Deventer aan de Const. Huygenstraat ook een zaak heeft, zit sinds 15 jaar in de Doe-het-Zelf sfeer. In Di- dam begon hij destijds in een schuurtje van' drie bij drie meter zijn eerste zaakje. Voorheen was de heer den Oude werkzaam als timmerman. Al geruime tijd was hij op zoek naar een pand en hoe gek het ook mag klinken via uitlatingen van prof. Bak des tijds over de bewinkeling in Holten werd de heer den Oude geat tendeerd op de mogelijkheden die Holten te bieden heeft. weten te vinden, wij van onze lijk op vragen in te kunnen spe- kant doen ons best zoveel moge- len". Het echtpaar Den Ouden met zoon John in afwachting van de dingen die gaan komen. „Uit rijn onderzoek bleek ook de behoefte die er in Holten was aan een Doe-het-Zelf zaak. Nou we zijn gaan kijken en dit pand biedt ruime mogelijkheden voor ons. Ruim drie maanden gele den zijn we begonnen met de interne aanpassingen en alles ging door onze eigen handen. Samen met zijn vrouw Nel den Oude-Megemeyer en zoon John werd hard aangepoot om de zaak vóór de opening volledig ingericht te hebben en dat lukte voortreffelijk. Oudste zoon Wim runt met twee medewerkers de zaak in Deventer. Assortiment zal de verkoop van hout rijn: panelen, plaatmateriaal en der gelijke beslaan ruim 200 vier kante meter van de zaak. Ver der kan men er terecht voor ge reedschappen, verf en behang, lijmen, tuinartikelen, ijzerwaren, materiaal voor elektrische aan sluitingen kortom, een groot ba sisassortiment met altijd de mo gelijkheid tot uitbreiding, afhan kelijk van de vraag van rijn klanten. Bestelde materialen kunnen worden thuisbezorgd en ook dat lijkt een voordeel, vooral wan neer het gaat om klanten in de buitengebieden. Hoofdzaak in de „Houtbeurs" „We hopen dat men ons zal Als lezer van het 0 Holtens Nieuwsblad nuf^illülbVu wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Wnonsdair 9.1 cpnlomhor ic rir> Aaar rlo* n:.. Woensdag 21 september is de dag dat bejaardencentrum Dies senplas haar tienjarig jubileum kan gaan vieren, want op die dag is het tien jaar geleden dat men „Diessaenplas" officieel in ge bruik nam zoals dat heet. Geef dat ook eens j" aan een ander door! Gebruik deze bon voor J het opgeven van een nieuwe abonnee. I Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j Woonplaats: Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede per jaar ad 31,26 Dit lustrum wordt gevierd met een complete feestweek van 19 tot en met 24 september. De spits wordt afgebeten maandag avond door een optreden van het Salonorkest „Satin Feutre" met zang van Deleen Hafenrich ter, waarbij en ieder welkom is. De gereformeerde kerk „De Kandelaar" is om half acht open en het koncert begint om 20.00 uur. Dinsdag 20 september houdt „Diessenplas" open huis, van 's middags 14.00 uur tot 17.00 uw en 's avonds tussen 19.00 uw en 21.00 uw. Er zal dan een exposi tie worden gehouden over Be jaardenhuisvesting in Nederland vroeger en nu" plus een dia- en fotopresentatie van 10 jaar „Diessenplas". Tevens is er een informatieve markt over de hulp aan ouderen in Holten. Tijdens dit open huis is iedere Holte- naar weer van harte elkom. Voor de eigen bewoners, de flatbewoners en medewerkers en medewerksters is er woensdag, donderdag en zaterdag een pro gramma opgezet. Woensdag avond is er bijvoorbeeld een ca baretprogramma onder de toe passelijke titel „Een tientje rond", opgevoerd door medewer kers van „Diessenplas". Donder dagochtend wordt een speciale wijdingsdienst gehouden door Ds. W. Vons en zaterdag volgt een reünie ter afsluiting van dit tweede lustrum van „Diessen plas". Jaarlijks rukken politie, en brandweer, velen malen uit voor (al dan niet valse) onraadmel- dingen, zoals brand, inbraak, stormschade, glasbreuk, lekkage, door onbekende oorzaak over gaan van het alarm en ga zo maar door. Deze meldingen zijn veelal telefonisch, doch ook elektronische meldingen gaan een steeds grotere rol spelen. Veel bedrijven zijn niet perma nent bemand. De eige naar/beheerder woont vaak el ders, zodat het bedrijf buiten kantoorwen en in de weekends leeg staat. Juist dan komen de meeste owaadmeldingen binnen. Vaak worden de daarop vol gende werkzaamheden van de brandweer en politie sterk be- moeüjkt omdat de juiste per soon dan niet of moeilijk bereik- Min of meer toevallig is de ge meente Holten op het spoor ge komen van een illegaal gebouwd zomerhuisje op de Holterberg achter de Canadese begraaf plaats. Ambtenaren die na een melding over clandestiene vuil- stort ter plaatse een kijkje gin gen nemen troffen niet het ver wachte afval, maar wel een grondig verscholen zomerhuisje compleet met moestuin. Aange zien dit tegen alle bepalingen van het ter plaatse geldende be stemmingsplan (natuurgebied) in gaat, is de Heetense eigenaar van dit bouwsel terstond gesom meerd het produkt van zijn ar beid weer met de grond gelijk te maken. Ook de moestuin zal eraan moeten geloven. Eerder dit jaar werd op een bosperceel aan de Forthaarsweg een illegaal bouwsel ontdekt De eigenaar hiervan heeft intussen een gehoor gegeven aan het ge meentelijk bevel tot afbraak, maar moet nu nog de kuil waar in hij het sloopmateriaal depo neerde netjes dichtgooien om al dus alle sporen van zijn kort stondig woongenot weg te wer ken. baar is. Nuttige informatie over het pand, zoals situering van de ruimtes, lichtpunten, schake laars, vluchtwegen enz. kunnen dan niet gelijk worden verkre gen. Veel bedrijven hebben we liswaar hun sleuteladres(sen) doorgegeven aan de politie maar toch is er over het algemeen ter plaatse nog te weinig bekend. Vaak is de informatie verouderd of neemt tijdeljk iemand anders waar. Teneinde voor de pölitie en de brandweer de nodige informatie over de bereikbare personen di- rekt bij de hand te hebben is er door de gemeentelijke politie Maastricht een Raam-Alarmstic- ker ontworpen. Deze sticker is sinds 1981 in gebruik. Deze stic ker wordt in wat gewijzigde vorm nu door het regionaal bu reau voorkoming misdrijven te Enschede geïntroduceerd. De tekst van de sticker roept op om bij onraad de politie te bellen. Hiertoe kan in het eerste vakje het alarmnummer van de politie worden vermeld. Voorts kunnen in de twee overige vak jes de nummers van de sleutel- houders worden genoteerd. De sticker dient aan de binnenzijde van de voordeur/toegangsdeur of direkt ernaast te worden aange bracht. De ter plaatse komende ambtenaren kunnen dan direkt zien wie gewaarschuwd dient te worden. Om misbruik tegen te gaan wordt aan de gebruiker van de sticker het advies gegeven, dat wanneer hij gewaarschuwd wordt hij onmiddellijk contact op moet nemen met de politie meldkamer om na te gaan oft het inderdaad een juiste mel ding betreft. De sticker is vanaf 1 september gratis verkrijgbaar op het groepsbureau van de rijkspolitie te Holten, Reilinks- weg 2. De politie denkt dat deze stic ker ook goed bruikbaar is voor aannemersschaftwagens, cara vans, vrachtauto's, grondverzet- machines en andere kwetsbare voorwerpen en gebouwen. Voor vragen en suggesties kunt u zich wenden tot het re gionaal bureau voorkoming mis drijven Overijssel Oost, Postbus 14 7500 AA Enschede of tot de plaatselijke politie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1