lijkt voor een deel verloren Conciërge voor de Scholengemeenschap HOLTENS NIEUWSHJft Dr. R.W. de Korte spreekt in Holten Beplanting rondom Vletgoor WD NIET EENS MET HER BESTRATING KOLWEG Leslokalen Kolschool Leerlingen Scholengemeenschap lieten hun fietsen coderen Eerste openbare commissies Zondagsschool nieuws gaflHAdres: Holterberg op lange termijn DEMONSTRATIE AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING Bejaardensociëteit lijke sch°°nmaakbe DISCUSSIEAVOND IN VREDESWEEK H.V.G. Dijkerhoek start winterseizoen HOLTENS NIEUWSBLAD Prinses Beatrixfonds 19-25 september HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Hoitens Nieuwsblad Donderdag 8 september 1983 - 37e jaargang - nr. 36 Hoofdredactrice: Nan Heidema Or. Nagelhoutstraat 3, tel 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: maandag- dinsdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wiggers Keiweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur VV. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 We zien het eigenlijk overal om ons heen, de droogte eist haar tol en zo ook bij de eind vorig jaar gepote bomenstrook rondom het Vletgoor. Het ziet er allemaal tamelijk armetierig uit, maar toch is het volgens Ge meentewerken niet helemaal ho peloos. „Vrij recent geplante bo men en struiken zijn nou een maal erg kwetsbaar en de droogte draagt haar steentje ui teraard daartoe bij", aldus de heer Boele van gemeentewerken. „Extreem slecht gaat het nou ook weer niet, want op het Vlet goor hebben we de mazzel dat het grondwaterpeil vrij hoog ligt ten opzichte van gebieden el ders. Toch gaat ontegenzeglijk een deel van de nieuwe aanplan ting verloren en ook de buitjes van de afgelopen dagen kunnen hier geen goed meer aan doen". Woensdag 14 september zal Coöperatieve CoOperatieve Vereni ging Agrarische Bedrijfsverzorging in overleg met de bedrijfsvoor- lichter in de regio een demonstratie organiseren op het bedrijf van de familie Beldman aan de Oude Stationsweg nummer 9 in Holten. De bedrijfsverzorging houdt zich naast hulpverlening bij ziekte en ongeval bezig met andere voorkomende werkzaamheden op de agrarische bedrijven, zoals klauwverzorging bij rundvee, arbeids- pieken, hulp tijdens vakantie, koeien scheren, - vangen en enten van pluimvee, onderhoud aan gebouwen en erven. Het laatste jaar komt er steeds meer behoefte aan hulp bij het reinigen' en ontsmetten van stallen zowel bij rundvee, varkens als pluimvee. Watergeven op grote schaal lijkt niet mogelijk en men krijgt, voor de straks in het najaar le venloze bomen (volgens een con tract met de leverancier) nieuwe in ruil, waardoor beplanting ge waarborgd blijft. Rest natuurlijk de vraag of niet inderdaad met man en macht gesleuteld had kunnen worden aan het behoud van de beplanting rond het Vletgoor. „Wanneer het gaat om beplantingen in woonwijken dan ligt de zaak nog ietsje anders dan zou men bewoners kunnen vragen zorg te dragen voor „de boom voor de deur" in dit geval is het ondoenlijk en trouwens het is geen plaatselijk probleem maar een landelijk. Overal wor den „natuur" verliezen geleden", aldus de heer Boele. Men heeft bij de Coöperatieve vereniging 350 mensen in vaste dienst en 250 part-timers. De Coöperatie voor Oost Nederland is gevestigd in Almen en beslaat het gebied Drente, Overijssel, Gelderland en de IJsselmeerpol- ders. Onderverdeeld in 10 kring groepen, waaronder de kring Holten, Bathmen, Laren, Almen, Gorssel en Voorst. Men heeft i voor het reinigen en ontsmetten van stallen inmiddels drie cle- aners aangeschaft en hoopt dit aantal in de toekomst uit te kunnen breiden tot 10; één per kringgroep. Sinds een half jaar is men bezig met het promoten van deze „reinigingstak" in de bedrijfsverzorging en men is niet ontevreden over het resultaat. Uit ervaring in diverse stallen is gebleken dat het goede resulta ten heeft. De reiniger, plus man kan men in Holten dus aan het werk zien woensdag de veer tiende tussen 10.00 uur en 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.30 uur. Men wordt dan tevens voorzien van gewenste inlichtin gen en prijzen van een derge lijke schoonmaakbeurt. Dinsdag 27 september begint het nieuwe winterseizoen van de Bejaardensociëteit met een mid dagje uit per bus, naar Borculo. Men gaat naar het brandweer museum en het stormrampmu seum, beide onder één dak. Dan gaat de tocht naar Erve Brooks waar koffie gedronken wordt en een pannekoek wordt gegeten. Het vertrek die dinsdag is vanaf Diessenplas om half twee, en men is rond zes uur weer terug. De kosten bedragen 18 gulden per persoon en tot 20 september kan men zich opgeven bfj het VW-kantoor, tel. 15 33. Zondag 11 september begint na een lange warme zomer de zondagschool weer met haar bij eenkomsten in de Dorpsschool aan de Tuinstraat. Voor alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar staat vanaf 9.00 uur de deur weer wagenwijd open. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom, zondag de elfde september. ff De gemeente Holten denkt alsnog de beschikking te krijgen over de extra conciërge voor de Scholengemeenschap zonder daarvoor noemenswaardig in de buidel te moeten tasten. Nadat §j eerder een aanvraag voor een vrijwilliger door de Intergemeente- lijke Toetsingscommissie onder tafel was geveegd met het argu- E ment dat het hier om een volwaardige arbeidsplaats ging die 5 door een normale sollicitatieprocedure kon worden ingevuld, gaat men het nu proberen met een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken in het kader van het Project Jongerenwerk, een soort tijdelijke arbeidsplaatsenregeling voor jongeren. Voor- waarde is vanzelfsprekend dat een jongere wordt aangesteld. Als lezer van het U geïnformeerd. If Als abonnee bent u «jïp|| daarvan verzekerd. IIIC Geef dat ook eens J" aan een ander door! I Naam: lij H5 j|yj Woonplaats: I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor J Hotens Nieuwsblad het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr/mevr Inzenden aan: Adres Hoitens Nieuwsblad j Woonplaats. Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede per jaar ad 31,26 Hoewel zowel de commissie Gemeentewerken als de commis sie Financiën in hun eerste openbare vergaderingen van af gelopen vrijdag en dinsdag ak koord zijn gegaan met het voor stel van B. en W. om de Ste- venssteeg, de Denneboomstraat en een gedeelte van dè Kolweg te herbestraten en de Waagweg te repareren, houdt de WD zich het recht voor hierop terug te komen, in de raadsvergadering van 27 september a.s. In de commissie Financiën sprak WD-er M. F. Spijker zich uit tegen het gedeeltelijk herbestra ten van de Kolweg tussen de A.J. Goldsteinstraat en de Lage- weg, Het college wil met het laatste gedeelte tot aan de Rijs- senseweg wachten tot er meer duidelijkheid bestaat over even tuele bouwplannen op het ter rein van het voormalig tran- De Vredesgroep Holten orga niseert maandag 19 september 's avonds om acht uur een open-discussieavond in Hotel Vosman, waar rond het klank beeld „Ontwapenen om te ont wikkelen" van gedachten gewis seld zal worden. Niet alleen in de kerkdiensten wordt in de Vredesweek stil gestaan bij het feit dat we leven in een wereld die min of meer op barsten staat, maar ook via deze open-discussieavond wordt geat tendeerd op de mede-verant woordelijkheid van ieder mens. Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii Vooruitlopend op het feit dat per september 1984 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de noodlokalen van de Scholen gemeenschap Holten heeft de di rectie van Scholengemeenschap De Marke twee lokalen van de Kolschool van de gemeente Hol ten gehuurd. De Marke, die ook al gebruik maakt van het nood- lokaal aan de Slachthuisstraat wil om roostertechnische rede nen de lessen zoveel mogelijk op één plaats concentreren. Het is dan ook te verwachten dat vol gend schooljaar, wanneer de Scholengemeenschap haar eigen leerlingen in de noodlokalen gaat vestigen, de Marke nog een lokaal in de Kolschool betrekt. llllllllllllllllllllllllllllll!i!!!ll!!!l!!llll!llll!lll!lllllll sportbedrijf Schipper. „Wacht dan tot die plannen inderdaad gerealiseerd zijn" steldé Spijker afgelopen dinsdag in de commis sie Financiën. Als je allefc in één keer doet ben je goedkoper uit. Plus dat je dan nog eens rente voordeel hebt. Ook stelde Spij ker de technische noodzakelijk heid van herbestrating van de Kolweg ter discussie; Hij beriep zich daarbij op fractiegenoot H, J. Robers die bij de commissie vergadering van Gemeentewer ken was verhinderd, maar het volgens Spijker ook niet eens was met dit deel van het voor stel. Voorzitter H. Rustebiel wees hierop op de taakafbake ning tussen de commissies Fi nanciën en Gemeentewerken en constateerde dat de commissie met uitzondering van Spijker geen financiële bezwaren had te gen het voorstel. Hiermee is de weg vrij voor het Holtense stra- tenmakersbedrijf Klein Horst man en Zn. om, zo gauw de raad het krediet van 137.000 gul den heeft verstrekt, te beginnen met de werkzaamheden die, als het weer het toelaat nog dit jaar kunnen worden afgerond. Klein Horstman bleef met een inschrijving van f 129.210 ruim onder de calculatie van Ge meentewerken die f137.500 be droeg. Herbestrating van de Hoffe- straat, technisch gezien ook no dig, moet nog wachten op de re sultaten van een onderzoek naar de parkeerproblemen aldaar. CDA-er H. J. Westerik pleitte in de commissie Gemeentewerken (net als bij de vorige begrotings vergadering) voor een directe aanpak van de situatie. Volgens hem is het mogelijk in fasen parkeerruimte te realiseren. Vooratter H. Stegeman wil ech ter eerst de resultaten van het onderzoek afwachten. In dezelfde commissie Gemeentewerken maakte J. van der Harst (PvdA) gebruik van de gelegenheid om nog eens te attenderen op het ongemak dat vooral jeugdige fietsers en bromfietsers de wan- Met een gezellige fietstocht richting Markelo startte de Her vormde Vrouwen Groep Dijker- hoek woensdag 31 augustus het nieuwe winterseizoen. Einddoel van de tocht was Markelo, waar een bezoekje werd gebracht aan mevrouw Aarsen, bekend om haar voordrachten en haar naaldkunst. Onder het genot van een kopje koffie werd geno ten van de verschillende voor drachten en de tentoongestelde handwerken. Na afloop bedankte mevrouw Loorbach voor deze gezellige ontvangst en bood een kleine attentie aan. Weer terug op de fiets werd nog even aan gelegd bij Café de Pot en via de Borkeld bereikte de groep weer de thuishaven. delaars op de paden rond de visvijver van 't Vletgoor bezor gen. Hij pleitte voor verbodsbor den. Die vielen echter by H. J. Westerik (CDA) en E. M. van Schooten (Gemeentebelang) niet in de smaak, omdat ze waar schijnlijk niets uithalen en de omgeving ontsieren. Westerik drong bij het college ook aan op een inventarisatie van de subsi dieregeling rieten daken. Wat is er al gerealiseerd en hoeveel aanvragen liggen er nog was zijn concrete vraag. Vooralsnog mogen de open bare commissievergaderingen zich niet verheugen in een grote publieke belangstelling, commis sie Gemeentewerken commissie- Gemeentewerken moest het he lemaal zonder geïnteresseerde burgers stellen, bij d^ commissie Financiën zat er in ieder geval nog één. Misschien daarom wel de vraag van CDA-er H. J. Dul in de commissie Financiën aan voorzitter Rustebiel om eens op een rytje te zetten hoeveel het nu meer kost om in de avondu ren te vergaderen. Een derge lijke opgaaf werd hem toege- verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05485-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Fonds in 1956 werd opgericht, gebeurde dit naar aanleiding van een grote polio-epidemie en wanneer men vraagt wat dit Fonds doet wordt het eerst ge dacht aan polio (kinderverlam ming), maar het Prinses Beatrix Fonds doet veel meer Onder haar doelstelling vallen patiënten met aantastingen van het zenuwstelsel, zoals multiple sclerose, spierdystrofie, spina bi fida (zgn. open rug), aangeboren spasticiteit, de ziekte van Hun tington en de ziekte van Parkin son. Ruim een kwart eeuw is het mogelijk geweest hulp te bieden aan diegenen die dit zo hard nodig hebben. De collecte van het Prinses Beatrix Fonds - 19 tot en met 25 september - staat weer voor de deur. Zonder uw hulp kan het Prinses Beatrix Fonds niet helpen Gaat u de collectebus dus niet uit de weg en mocht u die be wuste bus niet tegenkomen: u kunt ook gireren op rekening 969 of per bank overschrijven op rekening 70 70 70 325 ten name van het Prinses Beatrix Fonds te 's-Gravenhage. Help het Prin ses Beatrix Fonds de zon te la ten schijnen voor diegenen die het. zo hard nodig hebben Teneinde te komen tot een op elkaar afgestemde aanpak van met name de beplanting op de Sallandse Heuvelrug zal de ge meente Holten binnenkort con tact opnemen met de gemeente Hellendoom. Uitgangspunt bij die besprekingen vormt het Con cept Lange Termijn Plan Sal landse Heuvelrug, de visie van Staatsbosbeheer op wat er in de toekomst moet gebeuren met deze heuvelketen waarvan ook de Holterberg deel uitmaakt. Op uitnodiging van de onder- centrale Zuid West Salland van de WD komt maandag 12 sep tember Dr. R. W. de Korte lid van de Tweede Kamer voor de WD naar Holten om in Hotel „de Holterberg" een spreekbeurt te vervullen. De heer de Korte zal zijn visie geven op tal van aktuele politieke zaken. Vanzelf sprekend zal daarbij ook de ko mende lands begroting ter sprake komen. Met de miljoenennota in het verschiet mag worden ver wacht dat de heer de Korte een flink aantal belangstellenden zal hebben. De avond begint om 20.00 uur. Vrijdag 2 september en maan dag 5 september werden de leer lingen van de scholengemeen schap in Holten als eerste ploeg in de gelegenheid gesteld hun fietsen te laten coderen. Vrijdag gold de codering voor de onder bouw, de klassen 1, 2 en 3, maandag konden leerlingen van de bovenbouw hun fietszadel voorzien van een eerder door hun mentor uitgereikte stikker die ingevuld en wel op het fiets zadel geplakt kon worden zodat de mensen van de codering hun gang konden gaan. Verreweg de meerderheid van de leerlingen gaf gevolg aan deze uitnodiging! Coderen kan nog vandaag en morgen in de brandweerkazerne tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. In de molen in Dijkerhoek kan men nog terecht vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1