Jannes Schuppert: 25 jaar met ver(f)ve OAD gaat verbouwen Versierdebruidsstoet 601 Toertocht motoren tifSSSSS* Informatie HOLTENS NIEUWSBUa Jaarlijkse actie HOLTENAREN LEVERDEN SPORTIEVE PRESTATIE IN ITALIË CDA vraagt aandacht voor toerisme MAC- drukkerij verhuist FONDS INTERNATIONALE HULPVERLENING Repetities „Helicon" gaan weer beginnen HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND tandverzorging HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 18 augustus 1983 - 37e jaargang - nr. 33 Hoofdredactrice: Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel 05483-25 83 Red. adres: Smidsbelt 37, tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: maandag- dinsdagmorgen 9.00-12.00 uur Red. medewerker: J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Er zullen in Holten maar weinig mensen zijn die Jannes Schup pert niet kennen. Samen met collega Van Diepen vormt hij al 25 Ijaaf een hechte twee-eenheid die zorg draagt voor al het gemeen telijk schilderwerk. Voor dat zilveren jubileum werd hij afgelopen vrijdagmiddag in de kantine van Gemeentewerken eens extra in ;het zonnetje gezet. „Ga met verve(n) door" voegde directeur Ge meentewerken, de heer De Jong hem daarbij toe. Op 24 juli j.l. was het precies .25 jaar geleden dat Jannes Schuppert in dienst van de ge- |meente Holten trad. Hij had er toen al tien jaar schilderwerk opzitten bij verschillende bedrij ven in de omgeving. Toenmalig j directeur Gemeentewerken, de heer Louwerse had toen voor j het steeds toenemende woning- bezit van de gemeente twee vol- waardige schilders ter beschik- i king. Een jaar eerder was col- lega Van Diepen aangesteld. Vooral in de jaren zestig was het duo Van Diepen-Schuppert een veel en graag geziene gast' in en om de Holtense gemeente woningen. Overal waar zij ge weest waren zag het er weer piekfijn uit. De waardering daar- Zo langzaamaan raakt de va kantie weer voorbij en begint het verenigingsleven weer aktief te worden. Dit geldt ook voor het jongerenkoor „Helicon". Zij begonnen woensdag 17 augustus weer met de eerste repetities. De minimumleeftijd van de koorleden is 15 jaar en men heeft als repertoir in hoofdzaak koormuziek, die bruikbaar is tij dens erediensten. Gerepeteerd wordt er voorlopig iedere woens dagavond vanaf 20.15 uur in de Hervormde kerk. Dirigente is Ineke van Jaarsveld-Kevelam. Als je belangstelling hebt kom dan eens kijken of zing gewoon mc.e, je bent van harte welkom. Voor meer inlichtingen kun je terecht bij Hanneke Meyer (voorz.) Burg. v.d. Borchstraat 30 telefoon 35 73 of Tineke Wolters (secr.) Bessinkpasstraat 2c tele foon 10 07. voor werd uitgedrukt in kopjes koffie. „Ze stonden te dringen wie er nou de koffie mocht zet ten" herinnert Jannes Schuppert zich. „Soms kreeg je om 9 uur koffie en om 10 uur alweer. Met het overgaan van het gemeente lijk woningbezit in handen van woningbouwverenigingen verleg den de werkzaamheden van de Holtense gemeenteschilders zich naar de overheidsgebouwen. „Ei genlijk wel jammer" vindt Schuppert, ,je mist dat persoon lijke contact toch wel. Veel tijd om daarover na te denken had hij overigens niet. Zoals burge meester Ridder van Rappard in zijn toespraak vermeldde was er zoveel ander werk dat de plan nen om tegelijk met de huizen ook het onderhoudspersoneel aan de woningbouwvereniging over te doen niet werden door gezet. Van Rappard had graag van een ander jubileum gewag willen maken: 25 jaar werken zonder ongeluk. Helaas sloeg het nood lot in mei j.l. toe. Jannes Schup pert: „Ik was bezig bij de Scho lengemeenschap met de daklijs ten. Die daklijst liep gewoon door. Ik ook, maar de planken van de steiger niet. Toen was ik snel beneden". Een hersenschud ding en een opratief verholpen verschuiving van de midden- handsbeentjes waren het gevolg maar afgelopen vrijdag kon Schuppert gelukkig weer al die handen schudden van vele col lega's, raads- en familieleden en andere belangstellenden. Met steigers en trappen lag de jublaris de afgelopen jaren toch nog wel eens overhoop. Zo kun nen ingewijden nog steeds de plek in de Burg. v/'d Borghstrat aanwijzen waar Schuppert in het verre verleden eens het straatbeeld verrijkte met een fikse pot muurverf. Ook kan hij nu glimlachend terugzien op het moment waarop hij achteloos van een trap afdalend midden in een emmer ammoniakwater stapte. Om maar niet te spreken van zijn bemoeienissen om Hol tens vorige burgervader, En klaar, te ontdoen van de nodige verfvlekken nadat deze wat al te voortvarend de kwast ter hand had genomen. Voorvallen die in de kantine van Gemeentewer ken, onder het genot van een hapje en een drankje, tot geani meerde gesprekken leidden met een dankbare jubilaris in de hoofdrol. Aangezien de Avond-zwemvier- daagse in de week van 22 t.m. 26 augustus wordt gehouden heeft het bestuur van de S.V. Bato besloten haar afdeling gymnastiekjazz, gymnastiek, ju- do/jiu jitsu niet in de week van 22 aug. maar in de week van 29 augustus te laten beginnen. 21 TOT 28 AUGUSTUS '83 In bovenvermelde week zal de jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor het Holtens Fonds voor In ternationale Hulpverlening weer gehouden worden, uitgezonderd de adressen waarop zij wonen, die hun vaste jaarlijkse bijdrage (variërend van f 10.— tot f200.-;) reeds voldaan hebben op giro 875587 van de Rabobank te Hol ten, tengunste van rk.nr 32.85.14.489 van Holt. Fonds Int. Hulpverl. Door met vermelding „vaste bijdrage" op deze reke ning te storten kunnen ook nieuwe vaste bijdragers zich melden. Naast het bekende landbouwproject in Ghana - waar voor elk jaar reeds een groot deel van deze collecte be stemd was en waarvoor wij vo rige week enkele aanvullende in lichtingen gaven - is ongeveer Va van de opbrengst van deze actie bestemd voor het project „Ge vangenen". Eigenlijk is dit een onafzienbaar groot project, want de vrijheid en het recht waaron der wij het heel gewoon vinden om te leven, zijn helaas uitzon derlijk in deze wereld. Duizen den worden zonder vorm van proces gevangen gehouden, in Oost en West, vaak in erbarme lijke omstandigheden, en worden menigmaal „verhoord" met mar telingen. Om het lot van deze gevangenen te verbeteren, het martelen aan de kaak te stellen en tegen te gaan, aan deze hul peloze mensen rechtshulp te ver schaffen en hun families, die meestal in moeilijke omstandig heden achterblijven, bij te staan zijn verschillende organisaties werkzaam. In de eerste plaats is dat de bekende „Amnesty Inter national", die telkens alarm slaat waar ook ter wereld men sen vervolgd worden of gevan gen zitten vanwege geloof huids kleur of overtuiging. In Zuid. Af rika, het land van „de apart heid" is het vooral ook de Zuid-Afrikaanse Raad van Ker ken, die onder leiding van bis schop Tutu zich inzet voor poli tieke gevangenen, fedetineerde en „gebande" personen, alsmede voor hun gezinnen. Het wereld- diakonaat van onze kerken in Nederland wil het werk van de ze en dergelijke organisaties gaame stimuleren en steunen en óók u daarbij betrekken. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W, KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur In het vakantiedorpje Mau- men onze plaatsgenoten Tom creba aan het Gardameer na- Julian Braunius en Johan Koop man, beiden 17 jaar, deel aan een dorpsestaffette loop van 4 keer 1300 meter. Samen met twee Franse jongens van de camping wisten zij het regionale deelnemersveld te kloppen en legden fraai beslag op de eerste plaats. Alle vier kregen ze een artistieke marmeren ere-prijs en een fles wijn van superklasse. Tom Julian (links) en Johan op de foto met het aanplakbiljet van de „Stafetta Nottura". Op zondag 21 augustus 1983 organiseert M.A.C. „de Holterberg" haar jaarlijkse toertocht, door het Twentscheland en de Achter hoek. De lengte van de rit bedraagt ongeveer 240 km. De rit gaat voor 90% over binnenwegen, waar men volop van de natuur kan genieten. De start is bij café restaurant „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek. Het inschrijfgeld bedraagt f10,-, waarvoor men tevens een plakette ontvangt. Voor meer informatie: B. D. Pekkeriet tel: 05483-15 52 of E. Bijma tel: 05483-17 76. Geboren: Arjan Maarten z.v. F. H. Helmer en E. Kraaijenbrink (geb. te Deventer); Jan-Henk z.v. D. G. J. Oldenburg en T. I. Kamphof (geb. te Deventer); Hil- de Dorien d.v. K. W. T. Jol en, W. Leeuwerke; Gys Egbert z.v. E. Beldman en G. W. Beltman. Ondertrouwd: W. Beumer, 24 jaar, Bathmen en G. H. land, oud 23 jaar, Holten. Gehuwd: J. A. Paalman, oud 24 jaar, Holten en J. W. Jansen, oud 22 jaar, Holten; H. Ooster- velt, oud 22 jaar, Holten en J. Foks, oud 21 jaar, Holten; F. W. Koershuis, oud 37 jaar, Holten en P. M. van Buren, oud 23 jaar, Almelo. Overleden: H. A. Kemper, oud 88 jaar; A. G. Schoolen-Dikke- boer, oud 62 jaar, (overl. te De venter). Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Met de goedkeuring van de bouwplannen door B en W van Holten is de weg vrij voor de OAD om te beginnen met een verdere verbouwing van het hoofdkantoor aan de Burg. v/d Borghstraat. Het gaat hier om een uitbreiding van de kantoor ruimte voor de reisafdeling en een „facelift" voor het hele ge bouw. Tevens zal op verzoek van de gemeente Holten iets worden gedaan aan de aankle ding van het plein voor het kantoor. O.a. zal er een wach truimte worden gecreëerd voor passagiers van de lijndiensten. De haltes voor de lijndienstbus sen zullen aan de weg worden gerealiseerd. Om problemen met keren te voorkomen zullen de bussen waarschijnlijk een rond je moeten draaien over de Mo- lenbelterweg. Volgens OAD-woordvoerder Ooms gaat de uitbreiding niet per se gepaard met extra werk- gelegenheid. „Het is ons te doen om betere huisvesting voor het personeel. Ook het voortdurend proces van automatisering vraagt om extra ruimte. Wat dat betreft bevinden we ons in een groeiproces". Wanneer de bouw gaat beginnen en welke aannemer daarmee wordt belast kan Ooms nog niet zeggen. De plannen zijn ontworpen door de Architectengroep Jorissen BV in Nijverdal. In haar vergadering van 30 augustus zal de Holtense ge meenteraad zich buigen over het voorstel om de kelderruimte on der de muziekkoepel te verhuren aan MAC De Holterberg. De MAC-leden willen daar hun drukkerij onderbrengen die nu nog in een ruimte onder het Mengunie-complex is gevestigd. Daar is het echter te vochtig. De MAC zal zelf zorgdragen voor het verbouwen van de kel derruimte zodat deze geschikt is voor het opslaan en drukken van eigen drukwerk. In een brief aan het college van B en W vraagt de Holtense CDA-fractie aandacht voor de V OOrllCilting toeristische en recreatieve ont wikkeling in de gemeente Hol ten. Met name wil de CDA-frac tie dat er bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitenge bied rekening wordt gehouden met -eventuele uitbreidingsplan- Hoewel de Stichting tot fee- vordering van de Schooltandver- zorging wordt opgeheven is de gemeente Holten wel van plan de voorlichting over tandverzor- nen van bestaande campings of ging te laten doorlopen. In iedei Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31.26 Het bruidspaar Oosterveld-Foks trok vrijdag de belangstelling voor het gemeentehuis door te arriveren in een rijkelijk met bloemen versierde maishaksel- machine, van zoals we ons lie ten voorlichten het nieuwste ty pe. De bruidegom werkt bij loonbedrijf de fa. Dijkink en col lega's verrasten hem met deze feestelijk versierde machine, waarmee bruid en bruidegom naar het gemeentehuis werden vervoerd. Proficiat! bungalowparken. Rondom deze recreatieoorden zou een zg. grijs- strook moeten worden vrijgehou den voor die bestemming. Het college maakt bij de brief de kanttekening dat eigenaren van grond in die grijsstroken wel moeten weten wat ze al dan niet kunnen doen op die grond. De brief krijgt een vervolg in de commissie Ruimtelijke Ordening. geval voor een jaar, daarna wordt de situatie opnieuw beke ken. Als argument hiervoor geldt de wel erg pote stap wan neer alle activiteiten op het ge bied van schooltandverzorging tegelijk zouden worden opgehe ven. Met het instandhouden van de voorlichting is voor het ko mende jaar een bedrag van 2100 gulden gemoeid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1