w Nierstichting houdt bazaar I J l'Wm Redt een leven Houthakkersfeesten enorme publiekstrekker MINI-AUTO'S IN DE DORPSSTRAAT HOLTENS NIEUWSBLAD Holtense jeugd in de ban van fietscrossen Videoset voor New Guinea Zaalvoetbal Radio Oost DRANGHEK ZOEK! IS HOLTENS NIEUWSBLAD DORPSKONINGIN OP KRAAMVISITE njéuwB abonnB Holten nog niet toe aan woongroepen Vrijwilligers voor politie en parochie HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Or. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2503 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Abonnementsprijs f 31,28 Losse nummers 65 cent Donderdag 4 augustus 1983 - 37e jaargang - nr. 31 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Het wordt steeds duidelijker dat de Holtense Handels Vereni ging met de Houthakkersfeesten een enorme publiekstrekker in huis heeft. Ook afgelopen dinsdag bewezen dubbeldikke rijen va kantiegasten het gelijk van de organisatoren van deze sportieve krachtmeting tussen verschillende Holtense campings. Dat daarbij het wedstrijdelement op de tweede plaats komt is minder belang rijk. Daarvoor is dit gebeuren, waarvan komende dinsdag alweer de laatste aflevering plaats vindt, ondertussen te gezellig gewor den. we zelfs wel met tribunes gaan werken. Maar dat zien we dan wel weer. Uitslag: 1. De Haspel 2. en 3. ex aequo De Holterberg en De Poppe 4. De Prins. Sterkste man: Frans Bijl (De Holterberg). Het publiek wordt dan ook aanzienlijk meer geboden dan de waterballetten, de krachttoe ren en komische taferelen die de hindemislopen steeds weer cple veren. De pauzes bijvoorbeeld zijn gereserveerd voor de Hool- ter Daansers die een gedegen stukje folklore weggeven waar-: voor de handen dankbaar op el kaar gaan. Maar ook na afloop is er op het Smidsbelt het een e» ander te beleven. Afgelopen dinsdag bijvoorbeeld een optre den van de Cake Town Jazz Band uit Deventer, een dixie- landgroep die zich in den lande ondertussen al meer dan waar heeft gemaakt. En voor de on derbreking tussen door hadden de jongens van disco Robi me teen een antwoord op de draai tafel liggen. Kortom geen tijd om je te vervelen. En dat zal ook komende week weer blijken wanneer de nieuwe Holtense country-formatie Daybreak voor het eerst officieel optreedt. Met de sprankelende presenta tie van speaker Coos Schut, de man die praat als een sneltrein, kan het haast niet misgaan. Se cretaris Cees Brusseé van de Holtense Handelsvereniging denkt er in ieder geval al aan om volgend seizoen wat meer plaats in te ruimen voor het tal rijke publiek. „Misschien moeten verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur Hoe sensationeel de demonstratieraces van radiografisch be stuurde modellen van formule-1 auto's vanavond in de Dorps straat ook mogen zijn, de pauze-attractie is zo mogelijk nog aan trekkelijker. „Ik heb geen tekening gebruikt, alles zo uut de kop" zegt Henk Vetker van zijn zelfgebouwde mini-Kenworth. Een truck met oplegger die slechts in omvang verschilt van zijn grote broer. Ga maar na, alles zit erop en eraan. Een 10 cc motor die loopt op nitro-methaan, watergekoeld met 4V& meter koperen leiding die tot in het chassis zit weggewerkt en een toerental van 10.000 toe ren per minuut bij volgas. Al met al meet het schaalmodel bijna 3 meter en weegt het bijna 80 kilo. Geen wonder dat deze rasechte Vriezenvener er meer dan 2000 uur in heeft gestoken. Maar Henk Vetker, in het dagelijks leven machinist in de wegen bouw gaat verder. Binnenkort gaat het chassis van de trailer in tweeën en wordt helemaal uitschuifbaar gemaakt. Met een totale lengte van 5.60 meter is het dan mogelijk er een model van de machine waarop Vetker dagelijks werkt op en af te laten rijden. Al met al heeft de Vriezenveense modelbouwer op deze manier een landelijke bekendheid opgebouwd op allerlei beurzen, braderieën, enz. Na vanavond is hij ook in Holten een begrip. De demonstratie van radiografisch bestuurde race-auto's begint om 19.00 uur in de Dorpsstraat voor het Gemeentehuis. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Vrijdagvoormiddag (29 juli) ging Dorpskoningin Brigitte Ja cobs op bezoek bij de familie Stegeman-Bouwhuis, Borkeld- weg 20 waar donderdagmorgen om 9.44 uur Gerald Stegeman het levenslicht aanschouwde. Holtens jongst geborene, die 7 pond weegt is 53 cm. lang. Bri gitte bracht een bezoek aan de dankbare en gelukkige ouders Wim en Jannie in gezelschap van de leden van de Dorpsfeest- commissie J. Wiggers en P. A. Brands. Het bezoek werd zeer op prijs gesteld en beide ouders waren verrast door de bloemen, een geschenk onder couvert van de commissie en een cadeau van de Dorpskoningin. Het behoort tot de taken van de Dorpskoningin om de gezin nen waar tijdens de vier dagen dorpsfeest een blijde gebeurtenis plaats heeft te bezoeken. Bri gitte Jacobs heeft deze taak op charmante wijze vervuld. Op initiatief van de Nierstich ting Nederland afdeling Holten wordt er op dinsdag 16 augus tus en woensdag 17 augustus een grootse bazaar gehouden in zaal Vosman. De opbrengst van deze twee dagen is bestemd voor de aanschaf van een kunstnier ten behoeve van het St. Geertruidenziekenhuis in Deventer. „Het wordt een echte ouderwetse bazaar" zegt H. Koopman, secretaris van de Holtense afdeling van de Nier stichting. „Dus met een schiettent, een grabbelton, touwtjetrekken, bal- lengooien, enz. Hoofdattractie is ongetwijfeld het schieten op de geluksklok waarmee de beste schutter over twee dagen een fiets kan winnen. Ook is het on ze bedoeling mini-autoscooters naar Holten te krijgen. Dan is er buiten ook wat te doen. Maar dat laatste is nog niet helemaal zeker". „Redt een leven. Help ons aan een nieuwe kunstnier". Dat is het motto van de Nierstichting in "Holten. Want helaas is het nog steeds noodzakelijk dat een heleboel nierpatiënten zich regel matig „laten doorspoelen", waar bij nieuw bloed in de bloedba nen wordt gebracht. Noodzake lijk zolang er niet meer donors worden gevonden die bereid zijn een nier af te staan. Tijdens de bazaar in zaal Vos man zal er dan ook veel aan dacht worden besteed aan de voorlichting hieromtrent. Koop man: „Er zijn lang niet genoeg donors. Het jaarverslag van de Nierstichting vermeldt voor 1982 150 transplantaties tegenover 200 nieuwe patiënten. Zolang die donors er niet zijn blijven de mensen gebonden aan de kunst nier. Dat betekent dat ze, afhan kelijk van de ernst van hun ziekte eenmaal in de zes weken tot zelfs drie maal per week aan de kunstnier moeten". „In overleg met het hoofdbe stuur van de Nierstichting heb ben we besloten het St. Geertui- denziekenhuis in Deventer, naast de al beschikbare kunst nieren er nog één ter beschik king te stellen. Of we het beno digde geld bijeen kunnen bren gen moeten we nog afwachten. Zo'n 6 7 duizend gulden is daarvoor nodig en dat is niet niks natuurlijk. Maar met de steun van de Holtense bevolking hopen we een heel eind op weg te komen". De bazaar in zaal Vosman is zowel op 16 als op 17 augustus van 15.00 uur tot 23.00 uur ge opend. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar iemand is er met een dranghek vandoor. Bij het opladen van de dranghekken die gebruikt werden tijdens de wielerronde voor amateurs ontbrak één van de hekken. Het wielercomité heeft ijverig nasporingen gedaan om het hek terug te vinden maar het bleef tot nog toe onvindbaar. Mogelijk is er een Holtenaar die het hek ergens heeft zien staan. Graag even een tele foontje aan Herman Maats (1470). Wat een jaar geleden nog een bevlieging leek is ondertussen uitgegroeid tot een soort natio nale volkssport. Het fietscrossen heeft een ongekende opkomst achter de rug. In heel Nederland en dus ook in Holten. Hoe po pulair het hier wel is bleek eens te meer uit de enorme belang stelling voor de wedstrijden die de Holtense Handelsvereniging afgelopen weken hield op Kalf- stermansweide. Het kan dan ook niet lang meer duren voor Hol ten een echte fietscrossclub rijk is. Groot voorbeeld voor de Hol tense fietscrossers is ongetwijfeld Voor de kleinveemarkt en de boeldag, die beiden werden gehou den in het kader van het Dorpsfeest was de belangstelling, door de regen in de morgenuren, minder dan voorgaande jaren. Onder de bezoekers waren een vrij groot aantal vakantiegasten, ouders met kleine kinderen, voor wie het een grote belevenis was een konijntje te mogen aaien. De totale aanvoer van naar schatting 400 stuks bestond uit kippen, sierkippen, krielkippetjes, duiven (waaronder sierduiven) kanaries, enz. De handel was aan de trage kant met uitzondering van konijnen waarin goed zaken werd gedaan. Voor de boeldag die door de Folkloristische Dansgroep ,f)e Hoolter Daansers" werd gehouden bestond een redelijke belangstel ling. Gebruik deze bon voor het opgeven van een niéuwe abonnee. Inzenden aan: j Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Naam: Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr A-Jrcf Woonplaats Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 De heer Kiwai, een Pa poea-leerling van onze oud-plaatsgenoot Berend Soer, heeft voor het jeugdwerk van de Evangelisch Lutherse Kerk in zijn woonplaats in Papua (New Guinea) dringend een vi deorecorder nodig. Een videoset mét aggregaat kost f 14.000.-. De Hervormde diaconie plande op zondag 7 augustus a.s. een kerkcollecte voor dit doel aan de uitgang van élle kerkdiensten om zoveel mogelijk mensen in de gèlegenheid te stellen deze zo zeer gewenste hulp te bieden. Mocht u op zondag 7 aug. on verhoopt niet in de kerk zijn dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op giro 875587 van de Rabo-bank te Holten, ten gunste van bankrekening 328500925 t.n.v. Hervormde dia conie onder vermelding van „Pa poea's". j Op foto van links Tiaar rechts: ■ff Dorpsfeest-koningin Brigitte, me vrouw Stegeman-Bouwhuis met Gerald, de heer Stegeman, Wil fred en Remco en kraamverzorg ster Marian Overmars. Staande de heren Wiggers en Brands. August Müller, die met zijn zijs pan graag even wfide poseren met zijn niet-gemotoriseerde col lega's. Het gemeentebestuur van Hol ten is er nog niet aan toe woon groepen een gelijke behandeling te geven als andere samenle vingsvormen. Dat is het resul taat van een discussie in de Woonruimte-commissie naar aan leiding van een aanvraag voor een huurwoning van iemand die een woongroep wilde beginnen. Wethouder Rustebiel: „In de loop der jaren zijn de opvattin gen over woonvormen in Holten al heel wat keren bijgesteld. Was het voor vfjftien jaar terug slechts mogelijk in aanmerking te komen voor een huurwoning wanneer je was getrouwd en sa men ook nog eens 56 jaar oud was, tegenwoordig is er ook ruimte voor samenwonenden en homofiele of lesbische partners. Waarschijnlijk zullen woongroe pen daar in de toekomst ook bij komen Op het ogenblik geven we echter nog geen gehoor aan verzoeken in die richting. Tege nover getrouwde of samenwo nende mensen vinden we het niet eerlijk een voor die groen te duur huurhuis te gaan verhii* ren aan een woongroep die van zelfsprekend meer huur kan op brengen. Dat is de enige reden dat we er voorlopig van afzien". B en W van Holten hebben buiten de normale beslissingska nalen van de Intergemeentelijke Toetsingscommissie om twee aanvragen voor vrijwilligerswerk goedgekeurd. Aangezien de toet singscommissie ook aan vakan tie onderhevig is en de aanvra gen in de ogen van B. en W ze ker goedgekeurd zouden worden is er deze keer een uitzondering gemaakt Het gaat in beide ge vallen om tijdelijke werkzaamhe den. De Rijkspolitie in Holten heeft hulp nodig bij het grave ren van fietsen, waarmee men binnenkort begint en de RK St. Joseph Parochie Nieuw Heeten/ Holten had i.v.m. de vakantie om medewerking verzocht voor het samenstellen van het paro chieblad voor Holten. Komende zaterdag latenme dewerkers van Radio Oost zich van de sportieve zijde zien in de Holtense sporthal. Om 20.00 uur vindt er dan namelijk een zaal voetbalwedstrijd plaats tussen het team van Radio Oost en een team van vaste bezoekers van café-restaurant De Steile Trap. De contacten voor deze wedstrijd werden enige weken geleden op het zonnige Ibiza ge legd waar Holtenaar André Schuchard in gesprek raakte met chef-sport van Radio Oost Dink Binnendijk. Binnendijk was voor zijn team op zoek naar een oefenpartner i.vjn. een op handen zijnd zaalvoetbaltoemooi

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1