Vijftig jaar getrouwd Dorpsfeest werd warm en zonnig ingezet 002» Houthakkersfeest omlijst door Cake Town Jazzband! Brigitte Jacobs werd Dorpskoningin DICK JANSEN PROLONGEERDE TITEL „SCHUTTERSKONING" HOLTENS NIEUWSBLAD Demonstratie UontïajSfeuren: HOLTENS NIEUWSBLAD ZWEMMEN IN 'T VLETGOOR MAG NIET! I HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 28 juli 1983 - 37e jaargang - nr. 30 Hoofdredactrice Nan Heidema Or. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Links op de foto voorzitter Jan ningin van vorig jaar Wendy ningin '83 Brigitte Jacobs. Wiggers, naast hem de Dorpsko- Pettinga en rechts de Dorpska Verkiezing De verkiezing Dorpskoningin zaterdagavond op het Dorps plein, trok enorm veel publiek en het was voor voorzitter. Wig gers dit jaar een koud kunstje om tien Holtense schonen op het bordes te trommelen. De ju ry, die bestond uit 10 vakantie gasten gaf via een schriftelijke stemming de voorkeur aan Bri gitte Jacobs, Canadastraat 105. Brigitte werd door de Dorpsko ningin van vorig jaar, Wendy Pettinga van haar kroontje voor zien en van een feestelijk boeket bloemen. Uit handen van de heer Wiggers kreeg zij een enve loppe met 75 gulden aangebo den. De overige deelneemsters kregen elk 15 gulden. De verkie zing werd voorafgegaan door een optreden van de Hoolter Daan- sers, die met een fiks applaus werden beloond. Na afloop speelde de band „Sweet Light" en ih de bar op het overdekte terras van de Carnavalsvereni ging „De Fienpreuvers" werd het een drukke en gezellige boel. Op woensdag 3 augustus ho pen Teunis Koopman en Jo hanna Nijhuis, Kerkhofsweg 8 te herdenken dat ze 50 jaar gele den ten stadhuize van Hengelo door de loco-burgemeester in-de echt werden verbonden. De hu welijksinzegening had dezelfde dag plaats in de Hervormde Kerk van Holten door dominee Jebbink. Het jonge paar ging wonen in het voor hen ge bouwde nieuwe huis aan de Kerkhofsweg en heeft daar thans bijna een halve eeuw al tijd erg prettig gewoond. Teunis leerde zijn vrouw, die geboren is in de Hengelse buurt schap Weusthag, in de zomer van 1929 kennen toen ze in Hol ten op bezoek was bij een vrien din. Koopman, een rasechte Hol- tenaar, ging na het verlaten van Dinsdag 2 augustus zal voor de derde maal deze zomervakan tie het Houthakkersfeest worden gehouden op Smidsbelt. Op nieuw zullen de campings de Holterberg, de Prins, de Haspel en de Poppe de strijd tegen el kaar aanbinden. De Holterberg werd met zijn ploeg tweemaal winnaar. Dit gegeven zal dins- voor camping de Holterberg een extra druk op de ketel ge ven. Onderdelen zijn weer de flintstonerace, houtdragen, stelt lopen, ringwerpen en uiteraard houtzagen. Een aantal mannen zullen weer strijden om de titel .sterkste man". Een recreatielei der uit Deventer zal onder het pseudoniem „Paulus de Boska bouter" zorg dragen voor een smeuïg en goed verslag van de avond, die overigens afgesloten zal worden door de bekende Ca ke Town Jazzband. Zij behaal den de tweede prijs in Vara's Wazzcompetitie in 1982 en de perste prijs in het Loosdrechts Jazzconcours, plus een finale plaats in Nieuwe Oogst bij jAVRO televisie. De Cake Town Jazzband staat lekend als de band met het ei- ;en repertoire (veel Nederlands). Met alleen heeft de C.T.Jb. suc- :essen behaald tijdens de Nij- neegse Vierdaagse, Jazz in the Voods (Apeldoorn), Breda, Delf- djl (Noorder Jazz Gilde), Am- iterdam, Harbour Jazzclub (Rot- erdam) enz. enz. enz., maar is iet ook een veel gevraagde jroep voor Streetparades. Voor •De Cake Town Jazzband uit Deventer. Van links naar rechts: Bart Emond, zang; Han van de Berg, drums; Jan van de Berg, trompet, zang en arrangemen ten; Willem van Diggele, bas; Jos Hurkens, banjo en zang (lei der); Gert. Leurink, trombone; Cor van Mulligen, clarinet, saxo foon en zang. deze gelegenheden heeft de Ca ke Town Jazzband versterking van een sousafonist. De drummer van de formatie, de vijftienjarige Han van de Berg, heeft in Loosdrecht samen met zijn vader, die trompettist van de band is, een eervolle ver melding gekregen. Voor een nadere kennismaking is de band iedere donderdag avond van 21.00 tot 24.00 te be luisteren in de Pelikaan op de Brink in Deventer. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur de lagere school als leerling-tim merman werken bij z'n vader en bezocht 4 keer per week de avondtekenschool te Rijssen, kreeg van meester Blokker nog wat les in wis- en meetkunde en twee jaar schriftelijk onderwijs bouwkunde bij P.B.N.A. te Am- hem. Na een paar jaar bij vader te hebben gewerkt ging hij zich in het timmervak verder bekwa men bij de aannemers Achter kamp en Broekmaat in Holten, Fokkink in Borculo, Temmink in Twello en G. ter Brake in Holten. Tijdens de Borculose pe riode was hij in het naburige Geesteren in de kost voor één gulden per dag, 't was weinig geld maar gezien het weekloon toch nog een heel bedrag. Koop man heeft in de bouw ups en downs gekend en vooral in de periode 1933 - 1940 was het en kele jaren bar slecht en bleef de nieuwbouw beperkt tot enkele woningen op de Holterberg. In de oorlog werd op de berg het landhuis gebouwd voor meneer Bron en de grasdrogerij van de gebr. Dikkers in Dijkerhoek. Na de 2e wereldoorlog was er al heel gauw volop werk toen er een groot aantal noodvoorzienin gen gebouwd moesten worden voor boeren die in de slotfase van de oorlog hun bedrijf in vlammen zagen opgaan in de buurtschappen Beuseberg, Hol- terbroek, Neerdorp en Espelo. Toen in 1947 de eerste 8 wo ningwetwoningen in Holten wer den aanbesteed was de firma Koopman met f84000,- het laag ste. De eerste steenlegging had plaats op 3 september 1947 door mej. C. P. K. van Andel, de ver loofde van burgemeester mr. W. H. Enklaar. Net als andere bouwbedrijven in Holten ging het ook Koopman goed en zo kon hij in 1962 een gezond be drijf overdragen aan zijn zoon Herman. Tot de grote werken die in de laatste jaren door Koopman BV werden uitgevoerd behoort o.a. de bouw van de Geref. Kerk „De Kandelaar" aan de Stationsstraat. Koopman: Aan de bouw zelf heb ik niet meegewerkt en toch zo vaak als ik er langs loop geniet ik van dit bouwwerk en als ik eerlijk moet wezen voel ik me dan een beetje trots. Naast zijn drukke Dinsdagmiddag werd officieel het 29e Dorpsfeest in Holten met het doorknippen van het lint door „Hare Majesteit" ingezet, na tuurlijk voorafgegaan door een officieel openingswoord van de voorzitter van de Dorpsfeestcommissie de heer Jan Wiggers. Dorpskoningin Brigitte Jacobs kreeg uit handen van twee vakan- tiévierende kindertjes plechtig de schaar overhandigd, waarmee haar eerste officiële daad als Dorpskoningin verricht moest wor den. Voorzitter Wiggers verwelkomde de vele vakantiegasten die naar het gebeuren kwamen kijken. Tevens werden de verschil lende standhouders bedankt (waarvan sommigen al voor de 29e keer op het Dorpsfeest aanwezig zijn) voor hun komst naar Hol ten. Nieuw op de kermis is de zweefmolen, waarmee de Dorps koningin als eerste een gratis ritje mocht maken. Wethouder Stegeman wenste namens het gemeentebestuur Brigitte Jacobs geluk met haar behaalde titel en wenste haar tevens een goe de week toe. Daarna wandelde het gezelschap de kermis op waar Brigitte tal van kado's kreeg aangeboden. Tal van toeristen en passanten kwamen op het kermislawaai af en het werd dan ook steeds drukker en gezelliger op Smids belt en omgeving. Ook al zijn de temperaturen nog zo tropisch, zwemmen in de visvijver 't Vletgoor mag abso luut niet en levert dan ook een forse boete op! Alleen in het of ficiële zwembad in de buiten lucht mag gezwommen woeden. Deze gemeenteverordening is hoofdzakelijk in het leven geroe pen ter bescherming van de ge zondheid van de mensen! Houdt u zich hieraan, voor uw eigen bestwil!! De afgelopen weken be wees het tegendeel, dus vandaar deze opmerking vanuit de poli- tiehoek. Donderdag 4 augustus in de Dorpsstraat voor het Gemeente huis aanvang 19 uur. Demonstratie-wedstrijden van radiografisch bestuurde formu- Ie-I-auto's. In de pauze zal een demonstratie worden gegeven met een radiografisch bestuurde vrachtauto. Deze is door de be stuurder zelf gebouwd in totaal 2000 werkuren. Toegang vrij. Dick Jansen uit de Churchill- straat heeft vrijdagavond met een voltreffer het restant van de taaie houten vogel van de plm. 16 meter hoge stalen mast geknald en dat betekende pro longatie van de titel en weer een heel jaar lang „Konings- schutter van Holten", Het koningsschieten dat plaatshad in een door veehande laar Bram ter Harmsel beschik baar gestelde weide aan het be gin van de Markeloseweg trok meer belangstellenden dan het vorig jaar en onder de schutters was een aantal zomergasten. De voorzitter van de Dorpsfeestcom missie de heer J. Wiggers sprak een kort welkomstwoord en wenste de schutters veel succes. Het eerste schot werd gelost door de huidige koning Dick Jansen en dat betekende de eer ste schade aan de kop van de vogel. In tegenstelling met het vorig jaar toen de kop reeds na 12 schoten naar beneden kwam moést het geweer nu maar ueist 75 keer geladen worden voordat de vogel was „onthoofd". Dit ge beurde door schutter Abe Ban- stra uit het Friese Anjum. De linker- en rechtervleugel werden eraf geschoten door Dick Jansen resp. na 38 en 33 scho ten en bij het 90ste schot dat werd gelost door Ab Bieleman kwam de staart naar beneden. Het afschieten van de romp was zo als gewoonlijk in de eindfase weer een spannende aangelegenheid. Bij het 170e schot vertoonde het restant al zeer zware „wonden" en ver schillende schutters kregen daar na de kans om de titel binnen te halen maar dat gebeurde pas bij het 190e schot dat werd ge lost door Dick Jansen die hier mee z'n titel prolongeerde. In totaal waren er toen 426 schoten gelost. 1 IlillgiPl werkzaamheden als aannemer vond Koopman tijd voor musi ceren, voor de oorlog bij de Chr. muziekvereniging „Excelsior" en van 1945 (toen besloten werd tot samenvoeging van de Holtense muziekvereniging en Excelsior) tot plm. 1970 bij „H.M.V.". Meer dan 40 jaar speelde hij piston en trompet en heeft hij z'n aan deel gehad in de grote en vele successen die het corps onder leiding van maestro John F. He- leenders en Henny J. Fransen heeft behaald. Als hobby heeft het gouden paar reizen en in de loop der jaren werden dan ook vakantietrips gemaakt naar het buitenland o.a. naar Israël. Mevr. Koopman: In Noorwegen zijn we nog niet geweest en dat land trekt me bijzonder. Wie weet komt het er nog es van. Het gouden paar, dat een goede gezondheid geniet heeft 5 kinde ren en 11 kleinkinderen. Er is gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 tot 17.00 uur in café-rest. „De Poppe". Jan Wiggers Huldiging Koningsschutter Dick werd za terdagavond op het bordes van de taveerne van de Carnavals vereniging „De Fienpreuvers" op „Smidsbelt" gehuldigd. Hij kreeg van voorzitter Wig gers een prachtige wisselbeker, een kleine beker en de hoofd prijs van f150,-. De schutters die één van de onderdelen van de vogel afschoten kregen elk f 25,- en een herinneringsmedaille. Aan de schietwedstrijd werd technische medewerking ver leend door enkele leden van de Holtense Schietvereniging „De Eendracht". Voordat de huldiging plaats vond maakten de aftredende Dorpskoning Wendy Pettinga en de schutterskoning in een open landauer van de Vereniging Het aangespannen paard „De Ber- grijders" met koetsier Egbert Veneklaas een rijtoer door een deel van het dorp. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! i Gebruik deze bon voor J het opgeven van een nieuwe abonnee, i Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad i Antwoordnummer 97 Enschede Adres: Woonplaats: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31.26

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1