OAD Wielerronde tijdens Braderie week ■0f Gemeente vraagt waarborgsom I I HOLTENS NIEUWSBLAD Redactie Holtens Nieuwsblad zoekt correspondentie Holten wil duidelijkheid regionaal energiebedrijf stand AMATEURS EN DAMES AAN DE START GESLAAGD Geen extra groen voor bewoners Ab Jansenstraat WIELERRONDE HOLTEN DINSDAG 26 JULI S.V. Holten weer in vierde klasse H. HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: maandag- en dinsdagochtend 9.00 - 12.00 uur Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05433-13 56 Stichtingsbestuur W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties Getfertsingel 41 Enschede, tel. 053-32 04 20 Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 21 juli 1983 - 37e jaargang - nr. 29 Schutterskoning DICK JANSEN Prolongatie van de titel? Het jaarlijks Dorpsffifcst dat ïïit jaar voor de 29ste keer in Hol ten zal worden gehouden van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 juli start vrijdag 22 juli 's avonds om 19.30 uur met „Vogelschie ten" op een terrein aan de Markeloseweg en het verkiezen van de Dorpskoningin 1983 op zaterdagavond 23 juli op „Smidsbelt". Aan het vogelschieten mogen ook vakantiegasten meedoen, met uitsondering van het afschieten van de romp, waarbij het gaat om de titel „Schutterskoning '83". Voor het afschieten van kop, staart en de beide vleugels zijn geldprijzen beschikbaar gesteld plus een herinneringsmedaille. De schutterskoning krijgt een prachtige wisselbeker, een kleine beker als herinnering en de hoofdprijs van 150,- gulden. De nieuwe koningin zal 's avonds om plm. 20.15 uur worden gekozen, gekroond en met de nieuwe schutterskoning worden ge huldigd. Tevens zal dan afscheid worden genomen van Wendy Pettinga die op zaterdag 24 juli 1982 voor een jaar werd gekozen. Het voorprogramma op „Smidsbelt" zal worden verzorgd door Folkloristische Dansgroep „De Hóólter Dd&nsers". Na de huldiging is er op de dansvloer op „Smidsbelt" een groot hofbal met mede- werking van „Sweet Light" en zal er feest worden gevierd in de gezellige taveerne „De Keunebar" van de Holtense Carnavalsver eniging „De Fienpreuvers". Opening Dorpsfeest. De officiële opening van het feest zal dinsdagmiddag om 14.30 uur plaats hebben op het dorpsplein door loco-burgemees ter wethouder H. Stegeman o.a. in aanwezigheid van de nieuwe dorpskoningin. Wielerronde. Dinsdag zal om 19.00 uur het startschot worden gelost voor de wielerronde voor dames en om plm. 20.00 uur gaan de amateurs van start in de „OAD-ronde" over het parcours Dorpsstraat - Larenseweg - Pastoriestraat - Rietmolenstraat - Oranjestraat. Het verkeer wordt i.v.m. de wie lerronde omgeleid door het Kol- complex en de Stationsstraat. Kleinveemarkt - Boeldag - Au tocross Woensdag 27 juli is er vanaf 's morgens 10.00 uur op het markt terrein „Kalfstermansweide" (Stationsstraat) een gezellige kleinveemarkt met boeldag en 's avonds om 19.00 uur krijgen de autocrossers op het terrein aan de Beusebergerweg het groene licht voor de le manche in de cross die georganiseerd wordt door de MAC „De Holterberg". De deelnemerslijst bevat weer een groot aantal „coureurs' en zal het bij de poppekast vlak bij het feestterrein vast een heel gezellige boel worden. De toegang is gratis. Vrijdag middag wordt er een feestelijke warenmarkt gehouden vanaf 1.30 uur. De markt wordt i.v.m. het Dorpsfeest niet gehouden op „Smidsbelt" maar in de aan grenzende Kerkstraat. Touwtrekken In het kader van het Dorps feest organiseert de Holtense Touwtrekvereniging „O.K.I.A." (Onze Kracht Is Achteruit) op zaterdag 30 juli om 13.00 uur in „Kalfstermansweide" touwtrek wedstrijden voor bedrijven, fami lies, buurten, clubs- en vereni gingen om het kampioenschap van Holten. Er wordt getrokken in een heren-, dames- en jeugd- klasse. Aan deze wedstrijden, onder auspiciën van de Kon. Ned. Touwtrekkers Bond, mogen bondsleden niet deelnemen. Alle attracties (o.a. autos cooter, zweefmolen, draaimolen etc) op het feestterrein zijn da gelijks vanaf 2.00 uur geopend. ment worden met volop span ning en sensatie. Na afloop is er prijsuitreiking met aansluitend een groot „autocrossbal" in zaal „Vosman", Feest voor de Jeugd. Donderdagmiddag om 14.30 uur is het feest voor de jeugd in de Zuid-Westhoek van Ove- hjk gereageerd op het voorstel rijssel te komen tot een regio- van GS. Dit in reactie op de naai energiebedrijf, moet er overeenstemming die Deventer, eerst meer duidelijkheid komen in de gevolgen van zo'n schaal vergroting. Daartoe is een brief uitgegaan naar Gedeputeerde Staten waarin Holten opkomt voor haar eigen belangen. Volgens de deelnemerslijsten zullen dinsdagavond 94 Amateurs en 53 Dames aan de start verschijnen tijdens de OAD Wielerronde van Holten dinsdagavond vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis en het parcours (Start en Finish Wansink, Larenseweg, Pastorie straat, Rietmolenstraat en Oranjestraat) is ongeveer 1100 meter lang. De Dames zullen als eerste starten om 19.00 uur voor een afstand van 45 kilometer de Amateurs volgen rond 20.00 uur voor een afstand over 80 kilometer. Beide groepen vertonen een lichte lijk buitcnlandstintje. Bij de Dames verschijnt namelijk de Noor se Damesselectie aan de start, bestaande uit vijf dames en bij de Amateurs zullen een drietal Duitse prominenten de cours luister bijzetten. Afsluiting Dorp Voor het eerst heeft de ge meente toestemming gegeven de Dorpskom zodanig af te sluiten dat het doorgaande verkeer al leen over de Kol het dorp in en uitkan. Adjudant Oberink geeft aan. geen directe problemen te zien in deze verkeers toe- en af- voer. „Gemeentewerken draagt zorg voor de wegbewijzering (Stationsstraat, Kerkhofsweg, stukje Weverstraat, Goldstein- straat en Noorderbergstraat). Als je op die manier gezamenlijk iets op poten kunt zetten, moet je het niet nalaten",aldus de heer Oberink. „Gezien de vakan- tietijd (weinig vrachtverkeer) en J het vrij late tijdstip verwachten .we geen onoverkomelijke moei- lijkheden. We hopen op een goed verloop van de avond, waardoor in de toekomst organi satie van evenementen in het dorp meer mogelijkheden gebo den krijgt". Organisatie Vanaf half zeven zullen Dorps straat en parcours zijn afgeslo ten, tot ongeveer tien uur. „De j mensen die aan het parcours wonen (inclusief de zijstraten) i zullen hiervan op de hoogte v/orden gesteld", aldus de heer Wim Bouwhuis, die samen met Herman Maats voor Holten de organisatie van de Wielerronde op zich heeft genomen. Vanuit de hoek van, Wielervereniging CC'75 wordt men gesteund door de heren van Gaveren en Schep pink. De organisatoren hebben een achterban van vrijwilligers om zorg te dragen voor een aan tal uitvoerende werken. Denk aan het plaatsen van zo'n 200 dranghekken, de verkoop van de programma's enzovoorts", aldus Bouwhuis. „De vergunning die de gemeente heeft gegeven is bij wijze van proef en het zou erg prettig zijn als men zijn mede werking wil geven aan het wel slagen hiervan. Het organiseren van een Wielerronde in de Dorpskom zou hiermee gewaar borgd zijn. Zowel voor renners als voor toeschouwers zou dit een aantrekkelijk gegeven zijn." Deelnemers/sters Prominenten onder de Dames zullen zijn de Nationaal Kampi oene T. van Rijnsoever, C. van Berkel uit Haarle, J. Michorius (tiende op de Nederlandse rang lijst) de Nationaal kampioene van Duitsland B. Strecke en ui teraard de Damesselectie uit Noorwegen. Bij de Amateurs be kende namen als Hans Boom, Henk Boeve, de gebroeders Has- sink, Dik van Egmond, Geert Eeftink, Gerrit Möhlman, Fonds Schootman, Han Vaanholt, Har ry Wolters en H. Doensen. Voor het afhalen van de rug nummers, hét verkleden en dou chen is sporthal 't Mossink van af 18.00 uur open. Er zal een speciale jurybus van Vredestijn aanwezig zijn en de VIP car van de OAD voor pers en speciale genodigden. Prijzen gelden vol gens het duurste prijzenschema van de KNWU en worden in hoofdzaak door OAD mogelijk gemaakt. De EHBO van Holten zal met zes mensen ter plekke zijn om hulp te verlenen bij eventuele valpartijen. „Omdat het in zijn geheel een avondge- beuren wordt, verwachten we (mede doordat tijdens de Bra- derieweek veel mensen op de been zullen zijn), lekker veel pu bliek", aldus Bouwhuis. Wim Bouwhuis, samen met Her man Maats organisatoren voor Holten voor de OAD Wieller- ronde. Op de achtergrond een deel van het parcours, Dorps- straat-Larenseweg. Aan de Rijks Universiteit te Groningen is voor het artse nexamen geslaagd onze plaats genoot A. J. Apperloo, Nagel- houtstraat 8. Proficiat! De redactie van Holtens Nieuwsblad wil op korte termijn haar bezetting met één man of vrouw uitbreiden. Gedacht wordt aan iemand met enige bekendheid en ervaring op het gebied van jour nalistiek. Zij die belangstelling hebben kunnen telefonisch of schriftelijk reageren bij Redactie Holtens Nieuwsblad, Smids belt 37 7451 BL Holten. Telefoon 38 03. Alvorens de gemeente Holten Ook de gemeenten Rijssen en of,zich uitspreekt over het plan Hellendoom en het Deventer be- het zal zeker weer een evene- van de Provincie Overijssel om drijf Sallandgas hebben schrifte- als grootste gemeente in het eventueel te vormen regionale verband en de IJsselcentrale, als vertegenwoordiger van de belan gen van Olst, Diepenveen en Bathmen, eerder bereikten over samenwerking in een groter ver- tllllllUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllltlIllllllllllllIlUlllllllllllllllllllIIIIIIIHillllllllllllllllllllülllllllllllllillllll band. De bedoeling van GS is om met dit groter verband een eind te maken aan de, in hun ogen, ondoelmatige energievoor ziening in dit deel van Overijs sel. Als autonome gemeente, die zelf de energievoorziening be heert heeft Holten de nodige kanttekeningen bij dit plan ge plaatst. In de brief aan GS vragen B en W van Holten aandacht voor het andersoortige karakter dat Holten als grotendeels agrari sche gemeente met een groot buitengebied heeft. Ook zullen bij een eventueel opgaan in een groter verband de belangen van het Holtense GEB-personeel niet in het gedrang mogen komen. Wanneer het om de verdeling van eventuele winsten gaat wil de gemeente Holten ook een woordje meespreken vooral over de relatie tussen die winstverde ling en de inbreng van elk ge meente. Tenslotte vormt de sa menstelling van de Raad van Commissarissen en de verdeling van de aandelen een punt van discussie. Op al deze punten wil Holten ervoor waken dat er door de overeenstemming tussen Deventer en de IJsselcentrale sprake is van eenzijdige besluit vorming. Dorpsfeest koningen WENDY PETTINGA Wie zal zaterdagavond door de zomergasten als haar opvolgster worden gekozen? Verenigingen die bij het organiseren van hun activiteiten de hulp van de gemeente Holten nodig hebben, voor wat betreft het beschikbaar stellen van borden en hekken, het afzetten van we gen e.d. zullen in het vervolg een waarborgsom van 600 gulden moeten storten. B en w is daartoe overgegaan om praktische redenen en ook om de zelfwerkzaamheid van de Holtense vereni gingen te prikkelen. Gebruik dez< Sinds een jaar betalen de or ganisatoren van verschillende De gemeente Holten gaat niet in op het verzoek van bewoners van de Ab Jansenstraat om een strook openbaar groen aan de achterkant van hun tuintjes in gebruik te mogen nemen. De be woners hadden daarom gevraagd omdat ze op die manier overlast van spelende kinderen en loslo pende honden dachten te kun nen voorkomen. De beoogde strook groen ligt namelijk tus sen hun achtertuinen en een speelveldje aan de Larenseweg. B en w beargumenteert de afwij zing door te wijzen op de func tie die de groenstrook heeft als afscheiding van het woon- en speelgedeelte. Vanaf de Larense weg gezien moet de eenheid in het aanzicht worden gehand haafd. evenementen in Holten al voor de medewerking die ze van de gemeente krijgen, hetzij in mate riële hetzij in personele vorm. Het blijkt echter moeilijk de re keningen die achteraf worden verstuurd op tijd geïnd te krij gen. Om dergelijke incassopro blemen te voorkomen en om de Holtense organisatoren te stimu leren zelf zoveel mogelijk kosten te voorkomen (zelf na afloop borden weghalen, hekken zelf te rugbrengen, enz.) is deze rege ling nu ingevoerd. Voorlopig zal die soepel worden gehanteerd waarbij aan de hand van de ge vraagde medewerking wordt be keken of een waarborgsom ver eist is. Geboren: Mientje dv A Elzinga en C G van der Laan (geb. te Deventer); Arend Johan zv E M Veneklaas en J G Beuzel (geb. te Deventer); Elke Marianne dv F G Droog en J van Houten (geb. te Deventer); Janine Alber- tine Josephine dv M L M Brand en G D J Moddejonge. U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint ondertrouwd: h oosterveit, oud x 22 jaar, Holten en: J Foks, oud nieuwe abonnee opgeef t. 21 jaar' Holten- voor dames en amateurs Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half Evenals vorige jaren speelt Holten 1 weer in de vierde klas se H, de Sallandse indeling van de KNVB. In 22 wedstrijden kampt Holten met: Broekland; Heeten; Heino; Le- melerveld; Overwetering; IJssel- boys en ZAC. Nieuw in deze in deling zijn KON. UD; UNION SV; VENO (Vollenhove) en Zwol le.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1