Mensen hebben vakantie maar gaan niet altijd op vakantie Nog ruimschoots mogelijkheden V Alertheid bosbrand neemt toe FnMl8f¥ Gouden echtp> Geen hum/verlaging voor Koffieconcert HOLTENS NIEUWSBLM: Rectificatie AANVRAAG SANERING MENGUNIE Internationale VERZAMEL BEURS U ontvanpt^jfflpen: J mmm HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-25 83 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Openingstijden redactie: maandag- en dinsdagochtend 9.00 - 12.00 uur Red. medowerkor J. Wiggers Kolwog 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties Getfertsingel 41 Enschede, tel. 053-32 04 20 Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 14 juli 1983 - 37e jaargang - nr. 28 Vooral op kampeergebied lijken er in Holten nog mogelijkheden te over te zijn voor de zomervakantie. Aardige vermelding hierbij is dat op camping Holterberg (Veneklaas) deze week twee trek kershutten werden geplaatst. „We zijn er erg gelukkig mee en nu al hebben de eerste „gasten" zich hiervoor gemeld". Langs deze ramping loopt de zogenaamde NIVON-route, van Pieterburen in Groningen tot Pietersberg in het Zuiden van Nederland. De trek kershutten zijn juist voor die mensen die te voet of per fiets en tocht gaan maken een uitkomst. Voor 35 gulden kan men met vier personen terecht in zo'n hut, met stapelbedden, een tafel, vier stoelen en een gascomfort. Men mag maximaal vier dagen blijven, maar officiële richtlijnen vanuit de regionale WV's lijken er nog niet te zijn. Voor wat betreft de aanschaf komt één trek kershut op rond de 6000 gulden. Camping de Holterberg is blij met het kunnen bieden van dit extraatje aan vakantiegangers! Verder meldt deze camping op dit moment voor rond 40% bezet te zijn; dus er zijn nog voldoende mogelijkheden. Volgens de Hol- tense VW zijn er in de provincie Overijssel een 100 trekkershut ten, onder andere in Markelo, Dalfsen, Ommen en Nijverdal. Cam ping de Prins zegt vanaf 16 juli bijna vol te zitten zowel voor de 57 huisjes als de 200 campingplaatsen. Voordeel van deze camping is dat men met het huidige warme weer een zwembad kan bie den. Men geeft aan dat voor- en naseizoen lijken te mislukken. Althans een slecht voorseizoen is een realiteit, voor wat betreft het naseizoen kan men nog weinig zeggen maar het lijkt nu al beduidend minder dan vorig jaar. Ook de kantine-omzet haalt het niet bij die van vorige jaren. Komende zaterdag gaan de Noorde lijke provincie's op vakantie en van die groep moet Holten het voor een groot deel hebben. „Noorderlingen en de mensen uit de Zeeuwse delen zijn geliefde vakantiegangers in Holten". Beheer der van Camping „De Prins", de heer F. C. v.d. Valk (Camping Unie Hilversum), geeft verder aan dat de Holtense VW erg zijn best doet, middels stencils etcetera de campings in Holten en ook het randgebeuren te promoten. Vanuit de VW geeft Gerard Wil- lems aan, dat tussen de dagelijkse vragen op het VW-kantoor vooral campings met water-accommodatie hoogtij vieren, maar ja, met een buitentemperatuur van ruim 30 graden... „Open water", zoals Bussloo heeft hierbij toch de voorkeur. De afstand kan dan soms een rol spelen, vooral voor de vakantieganger op de fiets lijkt deze te groot. Op meer algemene vragen van vakantiegan gers zou je eigenlijk met een goede folder antwoord moeten kun nen geven. De huidige wegwijzer bevat voor zo'n 75 procent mo gelijkheden tot overnachting, maar nauwelijks algemene informa tie", aldus de heer Willems. „Daar zou eigenlijk een aparte folder voor ontwikkeld moeten worden. Punten die vakantiegangers aan geven te missen zijn vooral (opnieuw) een overdekt zwembad, maar ook horecamogelijkheden in de dorpskom". Even terug naar de vakantiemogelijkheden. Camping de Haspel geeft aan voor 60 procent bezet te zijn. De heer v.d. Hijden bekent eerlijk dat de zaken teruglopen. „Het algemene beeld van de vakantieganger is erg terughoudend. Veel mensen hebben wel vakantie maar gaan doodgewoon niet op vakantie. De bouwvakweken lijken we vol te zitten maar direct daarna moeten we weer een enorme stap terug doen". De Haspel telt 25 toeristische campingplaatsen en 22 huisjes. ,Je zou denken dat men met een steeds kleiner wordend budget meer gaat kamperen maar dat valt duidelijk tegen", aldus de heer v.d. Hijden. „De mensen willen nog wel uit, maar het mag nauwelijks iets kosten. Vakantiegangers zijn ook steeds minder bereid geld uit te geven voor attractie's die in het dorp zelf worden georganiseerd, dat merk je aan hun uitlatingen", zegt een niet al te optimistische heer v.d. Hijden. In tegenstelling tot zijn collega Van de Lindenberg op de Bor- keld. Deze geeft te kennen zijn 33 bungalows vol te hebben. „Het is wel zo dat je steeds meer mensen nodig hebt om dit te realise ren, want men boekt gewoon voor een kortere periode en ook steeds meer op het laatste moment. Met andere woorden, je hebt bijna een dubbel aantal vakantiegangers nodig om dezelfde bezet tingsgraad te krijgen. Dan is het zo dat de vakantieganger de entourage steeds belangrijker gaat vinden. We hebben dit seizoen voor het eerst een korfbal-volleybal- en voetbalveldje gerealiseerd. Plus'natuurlijk het bestaande zwembad. Men wil nou eenmaal niet alleen maar rust, maar ook mogelijkheden tot vermaak". Zo wel sombere als optimistische geluiden, maar er lijkt vooral na de bouwvakvakantie nog ruimschoots plaats te zijn in de Hol tense vakantiecentra. De twee trekkershutten zoals zij dens die aardig in opmars lijkt vier nachten in deze trekkers- onlangs op camping de Holter- te zijn. Voor 35 gulden kan men hutten doorbrengen. Trekkers berg werden geplaatst. Een ten- met vier personen maximaal dan, wel te verstaan vv Met de voortgang van de hui dige warmte en droogte neemt de kans op bosbrand sterk toe. Alertheid in deze richting zal dan ook groter zijn, met name vanuit de uitkijkposten, de 30 meter hoge brandtorens. We tel len er twee in Holten en één uitkijkpost (voor Holten en om geving) in Rijssen op Huize Ma- danata. De posten worden dage lijks bemand, tussen 11.00 en 18.00 uur. Wordt er rook gesig naleerd dan nemen de brandto rens onderling kontact op om het juiste punt van de brand zo goed mogelijk te bepalen. Vlieg tuigjes zijn van 's morgens 10.00 uur tot 's middags 16.00 uur in de regio werkzaam betreffende bosbranden, 's Zomers is het soms moeilijk (en duurt het vrij lang) een brand te signaleren. De rook dringt vrij traag door het dikke dek van bladeren. Dit bladerendek heeft weer als voor deel dat de wind geen vrij spel heeft, in tegenstelling tot het vooijaar waar we dan ook meestal met grotere branden kwa oppervlakte te maken heb ben. Op de foto Gerard Höften be zig met zijn taak als brandto- renwachter. Hij heeft zijn MTS bouwkunde maar vond nog geen baan en reageerde op een op roep in de krant opgeleid te kunnen worden tot brandtoren- wachter. Laten we in ieder geval met z'n allen deze droge periode zorg dragen voor zo min moge lijk (brand)risico's in de natuur! In tegenstelling tot wat wij in het Holtens Nieuwsblad van 30 juni meldden, kan de agrarische tak van Scholengemeenschap De Marke nog tot het eind van het schooljaar 1983-1984 gebruik ma ken van de noodlokalen van de Holtense Scholengemeenschap. De huur hiervan wordt de OLM, als eigenaar van De Marke op gezegd met ingang van het schooljaar '84-'85. Ook voor 1984 heeft het gemeentebestuur van Holten bij de Pro- laten verhuizen. Ook voor 1983 was deze subsidie aangevraagd, vincie Overijssel een aanvraag ingediend om in aanmerking te Toen kwam Holten echter niet voor op de definitieve lijst van de komen voor een subsidie in het kader van de Sanering Milieuhin- provincie. Overigens wordt op het ogenblik al nieuwe aan een derlijke Bedrijven. Met geld van de provincie wordt het mogelijk nieuwd huisvesting voor de Mengunie op het Deventer industrie- het mengvoerderbedrijf Mengunie BV uit de kom van het dorp te terrein. Op vrijdag 15 juli hoopt het echtpaar A. Klijn Velderman-J.H. Klijn Velderman-Rietman, Waardenborchstraat 10 te herdenken dat ze een halve eeuw geleden in het gemeentehuis te Bathmen elkaar voor altijd trouw beloofden. Het jonge paar trouwde in bij de ouders van de bruid die toen woonden op de Borkeld in het boer derijtje op de hoek van de Markeloseweg en de Heideweg dat Rietman had gekocht van Dieks Deijk, thans bewoond door de fam. GJ. Kruiskamp. Klijn Velderman was in de oorlogsjaren werkzaam bij de Kon. Ned. Heide Mij en kreeg in 1946 werk bij de fa. Godeschalk te Holten waar hij werkzaam bleef tot aan z'n pensionering in 1978. Het gouden bruidspaar bouwde indertijd een huis aan de Borkeld- weg doch moest op doktersadvies in een kleiner huis gaan wonen toen mevr. Klijn Velderman in 1971 getroffen werd door een her senbloeding waardoor zij invalide werd. Eerst hebben ze toen nog een paar jaar gewoond in de bejaardenwoning in de Gaardenstraat en sinds '73 wonen ze in de Waardenborchstraat waar ze het best naar hun zin hebben. Mevr. Klijn Velderman heeft mede dankzij de enorme steun die ze ondervindt van haar man geleerd te leven met haar ernstige handicap en beiden zijn dankbaar en blij dat ze deze mijlpaal mogen beleven. Het echtpaar, dat 1 kind en 1 klein kind heeft, geeft gelegenheid tot gelukwensen 's avonds na half 8 in café-rest. „De Poppe". Bij de gelukwensen voegen wij gaarne de onze. Wiggers De Werkgroep Koffieconcerten, die zo'n zes maal per jaar de Holtense bevolking in de gele genheid stelt zich op de zondag morgen te verpozen, komt niet in aanmerking voor een verla ging van de huur in de aula van de Holtense Scholengemeen schap. De werkgroep, een onder deel van de Stichting Sociaal Cultureel Werk had hierom ge vraagd omdat men meende te kunnen afzien van de diensten van een conciërge, waarvan de werkzaamheden in de huur zijn inbegrepen. Dit omdat de direc teur van de Scholengemeen schap, de heer Bakker, lid is van de werkgroep en vanuit dien hoofde een conciërge over bodig zou kunnen maken. B en W van Holten voelden echter weinig voor dit, ongetwijfeld door het niet al te ruime budget van de werkgroep ingegeven, voorstel. Vooral omdat hierdoor een precedent zou worden ge- Geboren: Marjan dv G.J. Note- boom en A.J. Ooms. Overleden: D.J. Pekkeriet, oud 70 jaar (overl. te Deventer). Ondertrouwd: J.A. Paalman, oud 24 jaar, Holten en J.W. Jan sen, oud 22 jaar, Holten. Gehuwd: H. Pasop, oud 28 jaar, Holten en G.H. Bosschers, oud 23 jaar, Holten. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur schapen voor andere gebruikers van gemeentegebouwen. Op zaterdag 16 juli 1983 van 10 tot 17 uur houdt de Nederlandse vereniging „De Verzamelaar" een grote verzamelbeurs van ve le verzamelobjekten in de Han zehal, Fanny Blankere Koen- weg 2 te Zutphen. Van hand tot hand gaan postzegels, munten, ansichtkaarten, sigarenbanden, lucifersmerken, suikerzakjes, An ton Pieck, albums, albumplaat jes, aantekenstrookjes, oude boe ken, bankpapier, oude brieven, briefkaarten, boekenleggers, blik ken, bierviltjes, bidprentjes, eier dopjes, geboortekaartjes, Ko ninklijk Huis, oorlogsdokumenta- tie, penningen, poststempels, rij wielbelas tin gplaatjes, stickers, trommels, oude aandelen enz. enz. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! ■M Woonplaats. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. I I Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats:- Hij/rij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1