Medische diensten Keifediensten V Wim Nijland; Schutterskoning Dijkerhoek over 1983 3 Zomeravondconcerten in De Kandelaar Jki j Ongekend stukje Salland per fiets HOLTENS NIEUWSBLAD Politie weekjournaal 7 voor iedereen die iets te bouwen o£ te verbouwen heeft EVENEMENTENKALENDER AGENDA Nog plaats in de peuterspeelzaal DONDERDAG 30 JUNI 1983 295 Schoten waren nodig om de houten vogel op de 12 meter hoge paal naar beneden te doen suizen en dat was nodig om de schutterskoning voor het jaar 1983 uit te roepen. Het geluks- schot viel ten deel aan Wim Nij land, geen onbekende in de schutterswereld, want ook vorig jaar wist hij de fel begeerde titel te bemachtigen. Probleem was nu wel wie de nieuwe koning zou kronen, want het is een ge bruikelijke zaak dat de „oude" koning de „nieuwe" de nodige versierselen omhangt, en opzet. Tja en dat wordt dan eventjes een probleem. De oplossing werd echter snel gevonden in de twee enige vrouwelijke deel neemsters. 279Miep Slui- ter-Vloedgraven -Vloedgraven en Willie Beltman-Wechstapel. Zij waren het die de koning zorge lijk omringden en kroonden. Schietprestaties Goede schietprestaties werden verder geleverd door Wim Wech- stapel, die kans zag in het ne gende schot de kop van het beest af te schieten, Henk Arf- man ontdeed het dier middels het 63-ste schot van zijn staart (hij was het ook die de linker vleugel afschoot) eri bij het 133- ste schot verloor de vogel zijn laatste vleugel door een schot van Wim Wiss ink. Prijzen wer den aan deze schutters na af loop uitgedeeld door voorzitter van de Zaagmolen, de heer L. H. Rensen, Het schuttersfeest was weer georganiseerd door schietvereniging de Zaagmolen in samenwerki,ng met de Volks feestcommissie Dijkerhoek. Met de kroning van de schuttersko ning is min of meer het start sein gegeven voor het Dijker- hoekse Volksfeest. Schutterskoning Wim Nijland te midden van de damesschutters Miep Sluiter-Vloedgraven en Wil lie Beltman-Wechstapel en goede schutters Wim Wechstapel, Henk Arfrnan en Wim Wissink. Het wordt al zo'n beetje tra ditie, die zomerse concerten in de Ger. kerk „De Kandelaar". Het begon allemaal in 1979; door de spontane opkomst van de luisteraars en de hoopge vende reacties groeide die ene avond uit tot een jaarlijks te rugkerend evenement. Binnen kort is het weer zover. Op za terdagavond 9 juli geven Peter Eilander en Hans van der Ma- Voor het nieuwe schoolseizoen '83-'84 is er in 't Kolnus aan de Hoffestraat la nog ruimte voor een aantal peuters. De peuters zijn momenteel onderverdeeld in drie groepen namelijk: de maan dagochtend en donderdagmid dag, de dinsdag- en donderdag ochtend en de woensdag- eri vrijdagochtend. De kosten voor de eerste groep (maandagoch tend en donderdagmiddag) zijn per kind 28,50 gulden. Voor de overige groepen geldt een be drag van 32,50 gulden per maand. Verder geldt een eenma lig bedrag van 10 gulden voor inschrijving, 's Morgens wordt er gespeeld en „gewerkt" tussen 9.00 uur en half twaalf en 's middags tussen half twee en half vier. Er kan volop gespeeld worden met zand, trekkertjes, blokken, het winkeltje en nog veel meer. Verder wordt er ge zongen, gelezen gebabbeld en verven, plakken, prikken en te kenen staan natuurlijk op het programma. Tijdens hun verblijf in de peuterspeelzaal krijgen de peuters fruit en melk. Opgave van peuters is mogelijk bij E, Aanstoot telefoonnummer 28 58, Larenseweg 74. ten een trompetconcert, op 23 juli geeft Peter Eilander een or gelconcert waarbij het pro gramma samengesteld zal zijn uit verzoeknummers. De beide musici behoeven in middels geen nadere aankondi ging. Ze zijn wel zo'n beetje be kend en in Holten van harte welkom. Dat bleek wel tijdens voorgaande jaren. De pro gramma's die gebracht worden dragen in die belangstelling een steentje bij. Op 9 juli wordt er gezamenlijk muziek gemaakt. Peter Eilander speelt bekende en geliefde orgelwerken met on der meer een improvisatie op een bekende psalmmelodie, Hans van der Maten brengt boeiende trompetsolo's, dat alles afgewisseld met veel samenzang. Wie ze allebei kent, die komt ze ker, op 9 juli naar „De Kande-' laar", wie ze nog nooit beluis terd heeft, mag dit niet missen. De toegangsprijs bedraagt f5.~ en voor kinderen onder de 12 jaar slechts f 3.-. De aanvang van het concert op 9 juli is om 20.00 uur, de, deuren zijn vanaf 19.30 uur voor u geopend. Over het concert op 23 juli hopen we u binnenkort nader te informe ren. Tot ziens in de Kandelaar. Op 22 juni werd aangifte ge daan van gevaarlijk rijgedrag door een automobilist in de Dorpsstraat. Enkele mensen sta ken op een voetgangersover steekplaats de rijbaan over, ter wijl deze automobilist pardoes doorreed. Men kon nog juist een wandelwagen met daarin een kind terugtrekken. Het kenteken kon worden opgenomen en te gen de bewuste bestuurder, een inwoner uit Almelo werd pro- ces-verbaal opgemaakt. Ook op deze datum vond in de Oranjestraat een aanrijding plaats tussen twee bromfietsers en een personenauto. Deze auto stopte bij een bushalte om ie mand te laten instappen. Beide bromfietsers, die achter die auto reden, botsten eerst tegen elkaar waarna er één tegen de auto reed. Er ontstond alleen mate riële schade. Op de Al vond er 's middags een eenzijdig ongeval plaats. Een personenauto geraakte van de rijbaan in de bermsloot en sloeg vervolgens over de kop. De bestuurder geraakte licht ge wond. De auto werd geheel ver nield. Volgens deze bestuurder was het ongeval te wijten aan een klapband. Arts W. R. van Couwelaar, Keizers- weg32, tel. 05483-35 53. Spreek uur: 11.00 en 16.00 uur. Dokter Sijtsema is met vakantie afwezig tot maandag 18 juli. Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-12.00 en13.30-17.30 'ton BOM 9.00-12.00 Ill.OSWO-im Ill.lMlHIW koopavond Goor SlallllsllDiO RH|H|IS donderdag 19.00-21.00 10.01 bouwmaterialen onder één dak! NED. HERV. KERK 9.00 uur ds. R. Visser. 19.15 uur ds. W. Vonè. Uitgangscoll. In wendige Zending. Oppasdienst: mevr. v. Brug- gen-Meesterberends en Berty Ve neklaas Slots. GEREF. KERK 9.30 en 19.15 uur ds. A.G. Kor net van Nijverdal. In beide dien sten is de le coll. voor de kerk en de 2de voor rente en aflos sing. Oppasdienst: Mevr. T. Stam-Bosschers, mevr. Beld- man-Beltman, mevr. Schol man-Kolkman (res.). José en Hetty Beldman en Anita Stam. R.K. KERK 10.30 uur Heilige Mis in gebouw „Irene" (Boschkampsstraat). Interkerkelijk recreatiewerk (Tent op de Borkeld) 10.45 uur ds. R. Berg. DIJKERHOEK 9.30 uur ds. W. Vons. Uitgangs coll. Inwendige Zending. OKKENBROEK 9.30 uur ds. G. Bouman. Zen dingsbussen bij de uitgang. NIEUW HEETEN Zaterdag 19.00 uur. Zondag 8.00 en 10.00 uur. Wijkverpleging. Dienst: 30 juni t/m 7 juli: zr. C. Bleijenberg, tel. 16 62 b.g.g. 05700-2 27 00. U kunt de wijkver pleegkundige in ieder geval be reiken 's morgens voor 7.00 uur. Stichting Kruiswerk, Gaarden- straat 29, tel. 05483-14 36. Spreekuur wijkverpleegkundige elke werkdag van 13.30-14.30 uur en tevens afhalen en terugbezor gen van magazijn-artikelen. Dië tiste spreekuur (op afspraak) el ke le en 3e dinsdag van de maand. Dierenarts: W. C. W. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-20 04. Tandarts: J. Webbink, de Ruyterstraat 19, Rijssen, tel. 05480-14140. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. Fysiotherapie Alle werkdagen wijkgebouw St. Kruiswerk, Gaardenstraat 29 Stichting voor Maatschapp. Dienstverl. Midden Overijssel. Gaardenstraat 29, tel. 05483- 27 84. Maatschappelijk werk gzins- en bejaardenverzorging. Spreekuren maandag tm. vrijdag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Ziekenfonds Spreekuur vrijdag van 8.30-10.00 uur Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 31. Ziekenvervoer Alarmnummer 0011 of dienst doende arts, tel. 35 53. Open Bejaardenwerk Inlichtingen tel. 12 01 of 15 17 Zuigelingen-consultatiebureau Elke donderdag van 8.15-11.30 uur in stichting Kruiswerk, Gaardenstraat. Gem. Energiebedrijf Storing electriciteits- en gasvoor- ziening, tel. 18 14. Politie Tel. 13 52 en 26 55. Na 18.00 uur beUen 05200-712 34 Brandweer Telefoon 0011 (dag en nacht). Op 23 juni werd er aangifte gedaan van diefstal van een fietszadel. Deze diefstal werd ge pleegd bij de fietsenstalling van het zwembad. In de nacht van 23 op 24 juni werd er ingebroken in de can- tine van camping De Haspel. Er werden enkele automaten open gebroken, waarna de inhoud, in totaal enkele honderden gul dens, werd weggenomen. De technische recherche stelde een onderzoek in. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande. Door de hevige regenval van 24 juni kwam het centrum van Holten gedeeltelijk blank te staan. Vooral op de kruising Stationsstraat - Dorpsstraat - Larenseweg stond veel water. Klinkers geraakten uit het weg dek en putdeksels kwamen om hoog. Ook in de Kenemans- straat stond de weg blank. Hier liepen enkele schuurtjes vol wa ter. In een elektriciteitspaal aan de Schuppertsweg sloeg de blik sem, waardoor ter plaatse de stroom uitviel. Er ontstond hier bij echter geen schade. Op 25 juni werd er aangifte gedaan van diefstal van een ra cefiets. Deze was de maandag daarvoor reeds ontvreemd nabij het OAD-busstation. 's Avonds vond er een vrij ern stige aanrijding plaats op de kruising S-14-Pasmansweg. Een automobilist komende vanaf de Pasmansweg verleende geen voorrang aan een automobilist komende uit de richting Lo- chem. De inzittenden (twee) van eerstgenoemde auto werden ge wond afgevoerd naar een zieken huis te Deventer. Beide auto's werden geheel vernield. Op 26 juni brandde een perso nenauto geheel uit nabij een benzinepompstation aan de Al, De bestuurder had juist getankt, doch bij het wegrijden ontstond er brand, vermoedelijk door oververhitting van de motor. Op de S 14 werd op 27 juni een hond aangereden door een personenauto. Het dier werd zo ernstig gewond dat een diere narts hem uit zijn lijden moest verlossen. De auto liep schade op. In de loop van de middag werd een alleenwonende man wonende aan de Borkeldseweg overlopen door enkele vrouwen. Ze trokken deze man een doek over het hoofd en hielden hem vast, terwijl een andere de wo ning doorzocht. Er werden siera den en geld ontvreemd. De laat ste weken ondervindt de bevol king van Twente en Sail and veel overlast van dergelijke lie den. Bij signalering van ver dachte activiteiten door deze mensen kunt u het beste onmid dellijk de poltiie bellen en er vooral, voor waken dat ze de wo ning betreden. Het Stift in Essen De grootste grootgrondbezitter in Midden-Salland was het mid deleeuwse klooster of Stift van Essen in Westfalen. De stichting die in 845 ontstond werd be woond door dames uit de adel stand onder bestuur van een vorstelijke abdisse naar de re gels der Benedictijner Orde. In hare rechten in Salland werd zij nog eens bevestigd door Koning Otto I in een brief uit 947. De. bij de Sallandse hoeven beho rende goederen werden bestuurd door zg. „Ambtmannen van Es sen" die moesten zorgen dat een gedeelte van de opbrengsten in natura te gelden werden ge maakt voor het stift- Het Sal landse gebied stond onder gezag van de bisschop van Utrecht die hier ook verscheidene hoven be zat. In de loop der tijden wordt de invloed van Essen steeds ver der terug gedrongen en na 1800 horen we er niets meer van. De Hof van Olst, waarbij later het dorp Olst verrees, was de hoofd- hof waaronder verscheidene er ven in de omgeving (Duur en Middel, Wesepe, Hengforden, Overwetering en Welsum) ressor teerden. Men meemt aan dat de ambtman die toezicht op dit al les moet hebben gehouden zou hebben gewoond op een zg. he renhof, die mogelijk de Dingshof zou kunnen hebben geweest die aan de Soestwetering was gele gen. De naam doet vermoeden dat daar in kleine zaken ook recht mocht worden gesproken; ging het om rechtspraak in gro tere zaken dan regelde dat de Drost van Salland die in dit ge bied voor de bisschop een oogje in het zeil hield. Later moet die hof zijn uitgegroeid tot een kas teeltje waarmee op 21 april 1457 Wolter van Keppel door de bis schop van Utrecht werd beleend. De laatste bewoner was Jhr. Te- dmg van Berkhout die het bouwvallig geworden huis in 1882 liet slopen. Uit afbeeldin gen van het huis weten wij dat dit vierkante huis met een aan gebouwde ranke toren en een klein voorplein te midden van opgaand hout een sierraad in het landschap moet zijn ge weest. Alles wat ons nu nog rest is de weg die er heen leidde en die haar naam draagt als een herinnering aan het verleden. Do. 3D juni Schaapscheren ïy.uu uur Smidspiem (centrum) Za. 2 juli Dag v/h Paard (optocht, daarna demonstraties) 10.00 uur Erve Twenhaar (Rijssenseweg) Wo. 6 juli Ster-rit (fietsen div. afstanden) 18.30 uur Sporthal 't Mossink Do. 7 juli Kleinveemarkt 19.00 uur Smidsplein (centrum) Za. 9 juli Taptoe 20.00 uur Achter Scholengemeenschap. Autocross 13.00 uur Beusebergweg 13/15 Ma. 11 juli Fietsvierdaagse 18.30 uur Sporthal 't Mossink. Fietscross 18.30 uur Kalfstermansweide. Di. 12 juli Fietsvierdaagse 18.30 uur Sporthal 't Mossink. Houthakkersfeest 19.00 uur Smïdsplein (centrum) Wo. 13 juli Fietsvierdaagse 18.30 uur Sporthal 't Mossink. Vr. 15 juli Popconcert Di. 19 juli Houthakkersfeest 19.00 uur Smidsplein (centrum) Do. 21 juli Trapcarrace's 19.00 uur Smidsplein (centrum) Wo. 27 juli Autocross vv Middel, Bruins, Dingshof en Wolbroeken, het zijn zo maar wat namen die nog voortleven in wegen en landerijen in het midden van Salland. Namen die zelfs terug gaan op bezittingen van kloosters uit de middeleeuwen. Kleine bospercelen herinneren ons er aan, daar waar eens een oude hofstede uitgroeide tot een klei ne versterking. Soms is die versterking gebleven zoals kasteel Hoenlo bij Olst, maar ook heel verrassend kan in deze streek een fraaie boerderij zijn te midden van een pastoraal landschap dat zich bij uitstek laat verkennen op de fiets. Stichting Regiocon- iraet Vecht Veluwe IJsselstreek biedt daartoe de gelegenheid op zaterdag 9 juii P-s. aan de hand van een routebeschrijving met wetenswaardigheden waarmee u 45 km. kunt afleggen door een ongekend stukje Salland! Door het buurtschap Middel slingert zich een landelijke weg die de kloosterstraat wordt ge noemd. Dit zou doen vermoeden dat hier eens een klooster zou hebben gestaan, maar laat men zich daardoor niet misleiden, want nimmer heeft een derge lijke instelling hier gestaan. Maar toch is deze naam hier -echter niet misplaatst, we moe ten om dit te kunnen begrijpen dan terug naar de 15e eeuw. Omstreeks het jaar 1455 treffen we het hof te Middel aan dat dan door Egbert ter Beeke wordt aangekocht, die aan het hoofd stond van de Broeders des Gemeene Levens in Deven ter, een geestelijke stroming die in de IJsselstreek door toedoen van Geert Groote tot leven was gekomen. In de loop van dertig jaar zijn de landerijen aanzien lijk uitgebreidt. Uit de op brengst van gewas en hout blijkt later een groot deel van de koopsom van het „Frater huis" te Deventer te zijn be taald. Dus hier geen klooster, maar eigendommen van het Fra terhuis in Deventer. Edelmanshuizen Gelukkig zijn voor ons uit de middeleeuwen in dé IJsselstreek nog enkele kastelen gespaard gebleven, met aan ons de ver plichting ze te behoeden voor verval opdat ons nageslacht er ook nog van kan genieten. Bij Olst is het mooist gelegen kas teel zeker dat van Hoenlo. Hoe wel dit deftige huis een 18e eeuwse aanzien heeft, gaat de geschiedenis ervan terug tot de 13e eeuw. We horen dan van een zekere Albertus van Honlo, die in 1233 op trad als getuige bij het verlenen van de stads rechten aan Zwolle door de Utrechtse bisschop naar Deven ter rechten. Door de eeuwen heen komen we de heren van Hoenlo nogal eens tegen in ge schillen. Begin 18e eeuw komt het aap het geslacht van Haers- holte. In 1763 gaat het kasteel over aan de familie Wijborg, die het op zijn beurt in 1801 ver koopt aan de familie Teding van Berkhout. De laatste particuliere bewoner was de fam. Des Tom be. Bijzonder fraai is de brug Vrijdag 1 juli 10.00 uur Opening „Boemerang" Dorpsstraat 36 (zie adv.). 20.00 uur Heropvoering revue „Hi'j drejt wier" door Dijker- hoeks Amateurtoneel in feest zaal „Het Bonte Paard". Zaterdag 2 juli 10.00 uur Aanvang „Dag van bel paard" met grote optocht van alle Holtense Verenigingen die met paarden/pony's te maken hebben vanaf „Twenhaarsweide" aan de Rijssenseweg door een deel van het dorp (zie bericht). Zondag 3 juli 14 00 uur Dansen in bar-dancing „De Wippert" (zie adv.). 19.30 uur Dansen in bar-dancing „Boode" in Bathmen (zie adv Maandag 5 juli 19.30 uur Openbare vergadering van de Sportcommissie ten ge meentehuize. Zaterdag 9 juli 20.00 uur Zomeravondconcert door Peter Eilander (orgel) en Hans v.cL Maten (trompet) in Kerkelijk centrum „De Kande laar" (zie ber.). 20.00 uur Aanvang Grote taptoe door muziekkorpsen, drumbands en majorettes op speelweide bij de Scholengemeenschap (Dies- senplasstraat). Maandag 11 juli 18.30 uur Fietscross Kalfster mansweide. Zaterdag 23 juli 20.00 uur Orgelconcert (verzoek programma) door Peter Eilander in Geref. Kerk „De Kandelaar' (Stationsstraat). Maandag 25 juli 16.30 fietscross Kalfstermans weide die als toegang tot het hoofdge bouw dient. De brug heeft ijze ren balies en een gesmeed ijze ren afsluithek met twee gebeeld houwde natuurstenen pijlers uit de 18e eeuw, waarop twee schildhoudende leeuwen die ech ter afkomstig zijn uit Zeeland. Even verder dan Hoenlo ligt verscholen in een klein bosge bied De Spijkerbosch, deels bin nen een omgracht terrein. Het huis heeft een statige oprijlaan en is een robuust gebouw met een rondlopend schilddak. De witte bepleistering van het ge bouw doet 19e eeuw aan, hoewel zijn bouwgeschiedenis toch terug gaat tot de 17e eeuw. Nabij Öit huis bevindt zich het Geologisch museum voor de IJsselstreek. een particuliere verzameling van gesteenten die in verschillende perioden uit de grond van de IJsselvallei naar boven zijn ge haald en een verhaal vertellen van de wordingsgeschiedenis van het landschap. Mogelijk is deze verzameling tijdens de fiet stocht te bezichtigen. De kerk van Wesepe Een opmerkelijke verschijning in het Sallandse landschap moet ook de kerk van het dorp We sepe worden genoemd. Het is een eenbeukig gebouw met een gedrongen toren uit de 14e eeuw, waarvan het koor in de 16e eeuw werd verhoogd, waar door het alsware boven de kerk uitsteekt. Vanouds had het Ka pittel van Deventer zeggenschap over deze kerk. Sinds de kerk in 1625 aan de Reformatie kwam behoort ze nu tot de Ned. Herv. gemeente. Oorspronkelijk was dit bedehuis gewijd aan de Evangelieprediker Willibrord. Het interieur is zeer sober, maar toch v/el een kijkje waard. In de kerk liggen Unico Ripperda en zijn vrouw Judith van Twickelo begraven, blijkens een grafsteen uit 1566. Zij bewoonden eens de Havezathe Boxbergen. Ook de omliggende enkgronden van het dorp zijn een lust voor het oog. het zijn de eeuwenoude bouw gronden waarop de boer zijn ge wassen ziet groeien. Salland een streek waar nog veel te ontdek ken valt en een heerlijke rust te genieten. Startplaatsen U kunt deze fietstocht begin- nen bij HRC „Dalhuisen" Rijks straatweg 29, 8121 AB Olst, 10.30-13.30 uur. Fietsverhuur tel. 05708-13 36, tijdig reserveren! In Raalte, b(j CR „De Lee ren Lam- pe" Almelosestraat 2, 10.30-13.30 uur. Ruime parkeergelegenheid. Fietsverhuur: teL 05720-15 31. ook op tijd bestellen. De kosten van deelname aan deze tocht bedragen f3,50 p.p. (incl. route beschrijving en herinnering die wordt nagezonden). Nadere in lichtingen: Stichting Regiocon tact Vecht Veluwe IJsselstreek, tel. 05720-25 16/23 43; 03417- 5 72 12; 03410-1 51 62; 038- 53 34 72; 03210-24 27; 05232-6 23 97 en 055-41 19 52.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 3