Boeldag HMV leverde topbedrag op TAPTOE HOLTEN IN AANTOCHT! Fotowedstrijd Holtense VW Schapen scheren trok veel belangstelling ZOMERSE FIETSCROSS KALFSTERMANSWEIDE Kindervakantieweek in 't verschiet HOLTENS NIEUWSBLAD Wolkbreuk deed straten vollopen 11 Hi I I |W I Hi V V wM wËmmW0 Boottocht „Rode Kruis Vrijwilligers welkom! HOLTENS NIEUWSBLAD als u een ydükj' nieuwe abonnee opgeeft. PROGRAM. INTERKERKELIJKE RECREATIETENT 2-7 TOT 9-7 Kinder Vakantie Week Holten HOLTENS NIEUWSBLAD E verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Abonnementsprijs 131,26 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 30 juni 1983 - 37e jaargang - nr. 26 Een gezellige drukte heerste er aan de Kolweg, hoek Rijssense- van het voormalig transportbe- tijdens de boeldag van HMV weg in garage en parkeerterrein drijf Schipper. Supporters van HMV wisten een fiks aantal stoelen, banken, tafels en cu riosa bij elkaar te verzamelen, die na afloop van de verkoop een bedrag van rond de 8000 gulden opbrachten. Tot nu toe het hoogste bedrag dat men met boeldagen wist te bereiken. Wat vorig jaar een succes bleek wordt opnieuw in het kader van de zomeraktiviteiten door de Holtense Handelsvereniging ge organiseerd op Kalfstermansweide. We hebben het over de fiets- cross die gepland staat voor de maandagavonden 11 en 25 juli. Vanaf nu kunnen jongens en meisjes tussen de 4 en 16 jaar zich in laten schrijven bij Tweewielerhuis Jan Stam, ook kinderen zonder eigen fiets en kinderen die op vakantie zijn in Holten. Speciaal hiervoor worden door de firma's Aanstoot en Stam gra tis fietsen en helmen beschikbaar gesteld. In de pauze van maandag avond 11 juli zullen „de Casca- deurs" (groep acrobaten) optre den voor het publiek terwijl er op 25 juli in de pauze een pro- minentenloop zal zijn. Hiervoor zijn geldprijzen beschikbaar, maar de winnaars dienen deze te bestemmen voor een plaatse lijk goed doel. Tevens zal beide avonden de zijspancoureur Au gust Muller met zijn combinatie aanwezig zijn, wat voor de klas sewinnaars uiteraard weer een leuke verrassing inhoudt. Ook de supportersclub van August zal met de supportersbus aanwe zig zijn. In de vooravond zullen er loten worden verkocht met als hoofdprijs een crossfiets. De trekking vindt plaats om circa 9.00 uur 's avonds. Voor de sportieve (crossfiets proberende) volwassenen onder het publiek heeft de organisatie nog een leu ke verrassing in petto. De kos ten voor deelname bedragen f2.50 per keer terwijl de toegang gratis is. Deelnemers moeten 's avonds om 18.00 uur aanwezig zijn. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur. Op 14 september organiseert het Nederlandse Rode Kruis haar jaarlijkse boottocht. Deze reis is bestemd voor minder va lide mensen en voor mensen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Anders dan andere jaren het ge val was, dient u zichzelf hier voor op te geven. We hopen op die manier iedereen te kunnen bereiken. Belangstellenden kun nen contact opnemen met me vrouw J. H. Koopman-Bouwhuis, Burg. v/d Borchstraat 47, Holten, £elefoon (05483) 13 03. HOLTEN stichting voor sociaal en cultureel werk voor holten De foto s (zwart-wit, kleur) en dia's moeten betrekking hebben op mooie plekjes in en rondom Holten. Foto's en dia's moeten voorzien zijn van naam en adres en er mogen niet meer dan drie foto's of dia's worden ingestuurd met een formaat van ten hoog ste 18 bij 24 centimeter. Vóór 1 januari 1984 krijgen prijswin naars bericht. De VW Holten heeft het recht de ingezonden foto's Voor promotie te gebrui ken. Zij die prijs stellen op te ruggave van de foto's moeten een gefrankeerde en geadres seerde retourenvelop bijsluiten. Ook dit jaar weer de inmid dels traditioneel geworden Kin der Vakantie Week georgani seerd door de Stichting Sociaal Cultureel Werk. Deze elfde KVW wordt gehouden van 18 tot en met 22 juli. Tijdens de laatste schoolweek, vóór de vakantie zullen op de lagere scholen de foldertjes met informatie over de Kinder Vakantie Week worden uitgedeeld. Programma, kosten en ook opgave staan hierin ver meld. Een aantal vrijwilligers heeft zich inmiddels al aangemeld, maar er ziin er nog veel meer nodig, om deze week succesvol te doen verlopen. Jongeren van af 16 jaar die tijd en zin hebben om een gezellige „werkweek" mee te maken kunnen zich op geven bij het Paalhuus Beus- ebergerweg 27 telefoonnummer 27 55. Vrijdagavond 1 juli is er een vrijwilligersvergadering van af 19.30 uur in 't Paalhuus. Aan komende vrijwilligers zijn hier van harte welkom. Om belangstelling te wekken voor de fantastische omgeving van Holten schrijft de Holtense VW een fotowedstrijd uit waar men gedurende de komende zo mermaanden aktief aan mee kan doen. Onder de naam Hol ten Natuurlijk kunnen tot 15 ok tober natuurkiekjes worden ge zonden naar het VW-kantóor aan de Keizersweg hoek Dorps straat, Postbus 38, 7450 AA Hol ten. Reglement Prijzen Aan de fotowedstrijd zijn een paar prima vakantiegerichte prijzen gekoppeld, waarvan dag en tijdstip in overleg met de VW worden vastgesteld; le prijs: Een week vakantie, voor 2 pers. op een bungalowpark in Holten. Inbegrepen: Bezoek „bos dierenwereld"/10 badenkaart openluchtzwembad - kegelen - midgetgolf - fietsen voor 1 week diner. 2e prijs: Week-end, voor 2 pers. op een bungalowpark in Holten. Inbegrepen:* Bezoek „bos dierenwe- reld"/fietsen/kegelen/midgetgolf/2 kaartjes openluchtzwembad/een aperatief. 3e prijs: Een dagtrip Holten, voor 2 pers. Inbegrepen: Koffie met gebak/fietsen/bezoek „bos dierenwereld" - kegelen - midgetgolf - een aperatief lunch - diner. Dag en tijdstip worden, in overleg met het VW Holten, nader vastgesteld. tourage op Smidsbelt, zoals de oude ambachten, het volksdan sen en de diverse kraampjes. Vanavond doen we het nog eens dunnetjes over! Schapen werden donderdag avond van hun warme wollen jasjes ontdaan, tot grote vreug de van dier en mens. Niet alleen het schapenscheren trok de aan- U ontvangt een fraaie/W Parker-Jotter ballpoint iacM "laar ook de gszeUU,e I Zat. 2-7 20.00 uur Kennisma- sj&f*- m i kingsavond. Gratis Gebruik deze NaamZo, 3.7 10.45 uur Kampdienst. Adres: I Voorganger ds. M. Berg m.m.v. Hl lA( Herv. Kerkkoor. 1 A B WoonPaats I Ma. 4-7 7.00 uur Ochtendwande- pCk l |«B Geeft op als abonnee ling. 10-12 uur Kindermorgen. H BH BI M op het Holtens Nieuwsblad fo.50. 20.00 uur Volksdansen mÊ0 W U I f 1.00. voor het opgeven r mevrI Di. 5-7 10-12 uur Kindermorgen van een Adres: I f 0.50. 19.00 uur Franse avond nieuwe abonnee. ijl f6.50. Opgave vóór ma. 22.00 Inzenden aan Woonplaats 1IJ uur Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V Wo. 6-7 10-12 uur Kindermorgen Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. JL f0.50. 20.00 uur Waslijnspel Enschede. ^1* f 1.00. Do. 7-7 10-12 uur Kindermorgen f 0.50. 14.30 uur Waterfeest fl.00. Vrij. 8-7 11.00 uur Fiets-/wandel- tocht f2.50 met pick-nick. Zelf brood meenemen. Opgave voor do. 18.00 uur. Zat. 9-7 20.00 uur Kennisma kingsavond gratis. Zon. 10-7 10.00 uur Kampdienst. Voorganger pastoor Rademaker. De bibliotheek is open van 9.30- 10.00 uur en van 12.00 uur tot 12.30 uur. Daar kunt u een (strip)boek lenen. Het team be staat deze week uit Gerdientje, Hettie, Irma en Joke. De wolkbreuk vrijdagavond deed menige Holtense straat veranderen in een bijna snel- stromende rivier en gezien de hoge temperatuur was het zalig pootje baden. Hier een plaatje van de Drostenstraat waar men zalig vertier zocht in het lauwe regenwater. Voor de eerste maal zal H.M.V. een show laten zien on der leiding van Hans Paalman en Bert Wierbos. Algemene mu zikale leiding heeft Hennie Fran sen. De Taptoe begint om pre cies 20.00 uur, met een finale hoogtepunt. Rond tien uur zal de taptoe worden afgesloten. Aan de spandoeken bij de in valswegen van het dorp was al geruime tijd te zien dat de Tap toe er aan lag te komen. Om de precieze plek van handelen te wijzen zijn evenals vorig jaar weer houten trompetters aan de rechter kant van de weg ge plaatst. Zaterdag 9 juli zal op de speelweide van de Scholengemeen schap de muzikale happening Taptoe Holten worden gehouden. Deelnemende korpsen zijn: St. Caecilia te Raalte, Velp-Zuid te Velp, Apeldoornse Pijpers te Apeldoorn, IJsselband te Rheden en H.M.V. te Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1