Aanwinstenlijst bibliotheek Old Holten Wander Drent opent damessalon Verdichting in De Haar Holten weer bij de tijd Zondagsschool Holten Leerlingen muziekschool verzorgen Radio Diessenplas INTERKERKELIJKE RECREATIE TENT ZATERDAG 25 JUNI VAN START MET GEVARIEERD PROGRAMMA MECHANISCHE UITLENING IN BIBLIOTHEEK -.,r. WÊËiÊÊÊÊLt HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs (31,25 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 23 juni 1983 - 37e jaargang - nr. 25 Hoofdredactrice Nart Heider. Dr. Nagelhoutstraat 3, tel 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel 41, Enschede, tel. 053-32 04 20 De Interkerkelijke Recreatietent staat weer op de Borkeld, in afwachting van de mensen en dingen die de komende zomerva kantie gaan komen. Gedurende acht weken zullen kinderen en hun ouders die een vakantiebezoek brengen aan Holten volop ple zier en vertier aangeboden krijgen middels een gevarieerd pro gramma, afgestemd op ontspanning en gezelligheid. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid een praatje te maken met de teamlei ders of een kijkje te komen nemen in de bibliotheek, die dage lijks tussen 9.30 uur en 10.00 uur en tussen 14.00 en 14.30 uur geopend is. Het totale programma voor de juli ziet er als volgt uit: week van 25 juni tot en met 2 zat. 25-6 22.00 uur Kennisma kingsavond zon. 26-6 10.00 uur Kampdienst voorganger ds. Vons Overleden: H. Schutte, oud 74 jaar. Gehuwd: J. H. J. van der Lin den, oud 28 jaar, Deventer en: 1 G. Fidder, oud 22 jaar, Rijssen; 1 H. Kalfsterman, oud 30 jaar, I Wierden en: H. J. Willems, oud 25 jaar, Wierden. Aan ouders en kinderen, Zondag 26 juni a.s. vieren we onze laatste zondagschooldienst voor de grote vakantie, in de N.H. Kerk. Aanvang 9 uur. Voorganger is Ds. H. Ekker. In deze dienst nemen we ook afscheid van onze 6e klassers. 't Zou heel fijn zijn als we met zo- veel mogelijk ouders en kinde- I ren ook op deze manier laten I zien, dat kerk en zondagsschool bij elkaar horen, dat het na 6 i jaar zondagsschool niet afgelo pen is. Laten we proberen er met elkaar een goede dienst van te maken. Alle kinderen komen gezamenlijk naar de kerk. We verzamelen ons daarom om kwart voor negen bij de Dorps- 1 school (Tuinstraat). Rest ons nog U allen een heel fijne va kantie toe te wensen en hopelijk tot ziens in augustus/september. Met vriendelijke groet. Het Zondagsschoolpersoneel Midzomernachtfeest in teken van Eritrea Zaterdag vieren Schurejonge ren weer hun midzomernacht feest, welke geheel in het teken zal staan van Eritrea. Eritrea ligt in het Noorden van Ethio pië, waar men al jaren strijdt voor onafhankelijkheid, 's Mid dags en 's avonds zullen films en dia's worden vertoond in de Schure, over deze strijd. Verder zal een Eritreaanse volksdans- muziekgroep Eriteaanse volks muziek spelen. Zaken die de moeite waard zijn een kijkje te gaan nemen. Vanaf 16.00 uur ben je welkom! Met het toepassen van een verdichting in het Bestemmings plan De Haar hoopt B en W van Holten de laatste, dure ka vels aan de man of vrouw te brengen. Dat zijn er nu nog 38, maar door ze op te splitsen wor den er dat 49. Wanneer de com missie Ruimtelijke Ordening en de diverse inspraakprocedures gepasseerd zijn ligt het in de verwachting dat de kleinere ka vels beter verkoopbaar zijn. De gemiddelde prijs van de wonin gen wordt immers lager en het is gemakkelijker om hier subsi die voor te krijgen. Binnen de verdichtingsplannen worden ook de mogelijkheden voor bejaar denhuisvesting nog meer onder de loep genomen. ma. 27-6 10-12 uur Kindermor gen f 0.50; 20.00 uur Creatieve avond volw. f2.- kind fl.-. di. 28-6 10-12 uur kindermorgen f 0.50; 14.30 uur verkleedfeest fl.-; 22.00 uur Nachtspel, op gave voor ma. 18.00 uur, volw. f4.- kind f2.-. wo 20-6 10-12 uur kindermorgen f 0.50; 20.00 uur: muziekavond volw. fl.- kind f0.50. do. 30-6 10-12 uur kindermorgen f 0.50: 14.30 uur sportmiddag volw. fl.- kind f0.50. vrij. 1-7 10-12 uur kindermorgen f0.50; 14.30 uur songfestival volw. fl.- kind f0.50 zat. 2-7 20.00 uur Kennisma kingsavond. Met de rente van 28.000 gul den op het vermogen van de Stichting Openbare Bibliotheek Holten zal dit jaar o.a. de me chanisering van de uitleenadmi nistratie worden gefinancierd. Hiervoor is een eerste investe ring van zesduizend gulden no dig terwijl de jaarlijkse lasten 12.000 gulden bedragen. In Hol ten gebeurt het uitlenen nog steeds met de hand waarmee veel tijd verloren gaat. Met de rest van het geld wil het be stuur van de Stichting Open bare Bibliotheek Holten een overdekte rijwielstalling realise ren, iets aan isolatie doen en de nodige bouwkundige aanpassin gen aanbrengen. Als het goed is dan komt ie dereen in Holten binnenkort weer keurig op tijd op het werk of op school. Was het tot nu toe mogelijk de torenklok van de Nederlandse Hervormde kerk als grote schuldige aan te wijzen voor te laat komen, met de ver vanging van het mechanische uurwerk daarvan door een elek trische moederklok is men in Holten weer keurig bij de tijd. Daarvoor is echter wel een extra krediet van 16.000 gulden nodig. Voor die prijs krijgt de toren van de kerk een gegarandeerd storingvrij uurwerk dat aan de allerlaatste eisen voldoet. Het oude mechanische uurwerk was dermate versleten dat reparatie niet meer mogelijk was. Door de jaren heen een ver trouwd beeld op de Borkeld ge worden is de Interkerkelijke re creatietent die gedurende acht zomerse weken vakantiegangers, maar ook Holtenaren een geva rieerd programma zal voorzet ten. Buiten de gebruikelijke uit zendingen van Radio Diessen plas de eerste zaterdag van de maand, wordt aankomende za terdag in Diessenplas een radi- ouitzending verzorgd door uit sluitend leerlingen van de mu ziekschool. Hun programma be staat uit twee delen en tijdens de pauze zal een interview plaatsvinden met de leraar van de leerlingen, de heer Ter Hed- de. Ouders van de leerlingen zijn uiteraard uitgenodigd, maar natuurlijk is een ieder die belangstelling heeft van harte welkom. De uitzending begint om 10.00 uur en duurt tot onge veer 11.00 uur. 1. Danblon, T. Wouters bril. Dupuis, 1982. Volgens zijn vriendje Alex is Wouter geniaal omdat hij een bril draagt, maar Wouter zelf vindt zijn bril helemaal niet leuk. Stripachtig verhaal in vrolijke kleuren. 2. Schollak, S. Het meisje uit Harry's straat. Tilburg, Zwij- sen, 1983. Harry probeert een joods buurmeisje te helpen en kan maar moeilijk begrip opbrengen voor zijn vriend die de joden de schuld geeft van de ondergang van Duitsland in de Tweede Werel doorlog. 3. Quintana, Anton. De bavianenkoning. Amsterdam, Van Goor, 1982. Een Afrikaanse jongen die door zijn gemengde bloed bij geen enkele groep thuishoort, leert leven en te overleven bij de bavianen in de woestijn. 4. Kaasmaken op de boerderij. Radema ker en De Hoef, Mijdrecht, Véwé, 1982. 5. Erhard, N. en W. Zacha- rias. Doe mee met het circus. Haarlem, De Toorts, 1982. Ideeën voor het geven van een circusvoorstelling met zelfgemaakte decors, kostuums, programma's en muziek. 6. Herbert James. Uit de af grond van de hel. Amsterdam, Elsevier 1983. Boscamp, J. Morgen zijn we jong. Amsterdam, Z.-Holl., uitg. Mij, 1983. Intriges rond een in moeilijkheden verkerende scheepswerf. 8. Rijke, Rinnes. Niet de schuld, wel de straf. Bussum Van Holkema Warendorf, 1982. Herinneringen van een N.S.B.-kind. 9. Buter, A. Dorpen en stadjes van Twente. Zwolle, Waanders, 1982. 10. Geweld. Het geweld der vulkanen. Rotterdam, Lekturama, 1982. Beschrij ving van het ontstaan en de werking van vulkanen. Vaste openingstijden Holtens Nieuwsblad Gebleken is dat vanuit de Holtense bevolking de be hoefte bestaat op vastge stelde uren terecht te kun nen op dc redactie van het Holtens Nieuwsblad, Smids belt 37. Om aan deze vraag redelijkerwijs gevolg te kun nen geven werd besloten de ze tijden vast te stellen op maandag-en dinsdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Kopij kan uiteraard dage lijks worden aangeleverd in het busje aan de buitengevel van het pand. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Vrij baan voor trekkershutten" De gemeente Holten staat po sitief tegenover het initiatief van camping De Holterberg om twee zogenaamde „trekkershutten" op het terrein te plaatsen. Welis waar is dat niet geheel in over eenstemming met het bestem mingsplan en allerlei kampeerre- gelingen, maar met de toezeg ging van Gedeputeerde Staten dat er wat dat betreft „wel wat door de vingers kan worden ge zien" zullen die wettelijke rege lingen niet zo streng gehanteerd worden. De trekkershutten die nen als ovemachtingsplaats voor fietsers en wandelaars. want men wilde nauwelijks voor elkaar onderdoen. De verenigin gen handhaafden zich los van elkaar tot aan de tweede werel doorlog, toen waren beide ge noodzaakt, met inmenging van de Duitse cultuurkamer hun mu ziekvereniging op te heffen. Na de oorlog werd echter weer snel de draad opgepakt en 15 mei '45 zijn de twee muziekverenigin gen samen gaan werken onder de naam HMV. De foto van de muzikanten van weleer werd ge maakt in het jaar 1932 in de weide van Tromop, in de omge ving van (nu) manege Beldman. De achterste rij personen zijn van links naar rechts: J. Ver veda, Herman Smit, Freek Schuppert, Johan VeldhuisG. J. Meijer, Herman Stukker, D. Jan Schuppert en Teun Koopman. De middelste rij wordt bevolkt door Jans Aanstoot, Egbert Stam, Jan Meerman en Ab Wes- terik en op de voorgrond zien we H. H. J. Stukker, Henk Schuppert, Wim Verveda, Hen drik Hoeve, Ebbe Koopman en Derk Beldman. Foto uit het archief van J. Sma- le Nu eens geen oude foto van een Holtens straatbeeld of ge bouw, maar een vereniging be staande uit een 18-tal muzikan ten. Het is de Christelijke Mu ziekvereniging Exelsior, opge richt in 1927. Bestuurslid en nauw betrokken bij de oprich ting was Ab Westerik. De Hol tense Muziekvereniging HMV was al veel eerder van de grond gekomen en twee muziekkorpsen leek in een toen veel lager be- volkingsbestarid een tikkeltje te veel van het goede. Vermakelijk was het van tijd tot tijd wel klanten van dienst kan zijn. Da mes kunnen nu bij Wander Drent alleen terecht voor knip pen, wassen en föhnen, straks worden de mogelijkheden ruim schoots uitgebreid met perma nenten, het aanbrengen van kleurnuances, coupe soleil enzo voorts. In de dameskapsalon, die als hoofdkleuren beige, steenrood en donker bruin zal voeren zullen zes „werkstoelen" worden geplaatst. Inclusief de herensalon komt men dan op tien bedieningsplaatsen in to taal. Maandag 8 augustus zal kapsalon Wander Drent naast zijn hui dige pand aan de Oranjestraat een dameskapsalon openen. Men is volop bezig met de verbouwing en aanpassing van het totale pand. De kapsalon zal zo'n 45 vierkante meter beslaan en krijgt een aparte entree en wachtruimte, met daarin opgenomen een koffiebarretje en toilet. Deze laatste twee faciliteiten zijn gesitu eerd in de doorbraak tussen de twee panden, een gangetje van 1.40 bij 1.30 meter. Begin april werd de eerste aanzet gedaan tot verbouwing van het in maart aangekochte pand. „Wel is het zo dat die klanten die nu door mij worden geknipt uiteraard ook na de verbouwing een beroep kunnen doen op mij in die zin dat ik zowel bij de heren als straks bij de dames Voor de „bemanning" van de dameskapsalon is de Enschedese Alies Karst aangetrokken. Zij fungeert tevens als bedrijfsleid ster, waardoor de damessalon enigszins een los karakter krijgt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1