UAITEUC IIIEIIUICDI IA üir Broer Nijkamp heropent Verdorde ge bejaarden Boeldag HMV op 25 juni Vroeger tijden herleven op het Smidsbelt Holten loopt achter met huisvesting sporthal ter discussie! Start recreatie werk kerken Spreekuur Gebmiksvergoeding Geslaagde Gemeentezondag ,Onze Woning9 Handelsvereniging organiseert fietspuzzeltocht BURGERLIJKE STAND ssea ara >ö5SPv SS£1 GBpV pga ,r®3\ pwa gESl eggg fcgtffi'a «Ta «ra psjj rap» ran ^gr>K liiTWIfftTfc KS3 RB CtflP^ Hoofdredactrice Nan Heidema HULIeNj NIIUffjpLAP Abonnementsprijs f31,26 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad' Donderdag 16 juni 1983 - 37e jaargang - nr. 24 Wm. -»2£ K, J Sabtc j sifTiw gjf rfSH H SLïm-HÖPÏ«AÜ KS '-"4 *,mnm UK g J.rasiMS» f*; )tM! y j keuse» kS 4 M»f CHS'JPEU»i, E-. f,r' •OOM EJfj ««aiWMLSJM» fej! k.- ?e 8 sa èee ci m V ch ~j Wi 5^ i EKllÉM J SCH1PK" -Ai-R ."\«v -- -■ ■- - Donderdag 23 juni opent bakker Nijkamp de deur van zijn ver bouwde pand aan de Smidsbelt hoek Oranjestraat. De winkel werd aanmerkelijk vergroot evenals de koffiehoek. Deze werd met 25 zitplaatsn uitgebreid tot een aantal van 50. In de winkel wordt een speciaal oventje geplaatst voor de verkoop van warme saucijsjes, croissants en andere warme tussendoortjes. De entree wordt zo'n vijf meter verplaatst en komt daarmee on geveer in het midden van het pand. De keuken werd uitgebreid, waardoor een ruimer aanbod in, de broodjessfeer verwacht kan worden. Het verkooppunt in de bakke rij wordt vergroot, waardoor wachttijden met name op de vrijdag- en zaterdagen aanmer kelijk korter zullen zijn. Het maken van ijs zal zelf ter hand worden genomen en van boerenmelk zal ijs gedraaid wor den. Het verkooppunt van ijs blijft gehandhaafd, maar zal worden vergroot. Het personeel bij Nijkamp wordt met één kracht uitge breid. De opening zal niet offl- In een brief aan het gemeenti instanties die zich bezighouden bezorgdheid uit over het gebrek Het Bureau Maatschappelijk Di namens de Stichting Bevorde Stichting Bejaardencentrum Dies en het Home-team (de verzam werkenden en de fysiotherapeute ten achterloopt bij de landeliji ouderen. Op het ogenblik zijn er bejaardenwoning en 34 aanvrag centrum Diessenplas. cieel gebeuren, maar zal gepaard gaan met aanbiedingen uit de verschillende assortimentsgroe- pen. Broodkraam Tijdelijk is op Smidsbelt een „viskraam" van Reinaardus ge- plasatst om de verkoop van brood tijdens de verbouwing zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan. Nog even ter verduidelijking een kort berichtje over de spreek uren die woningbouwvereniging „Onze Woning" in Holten houdt. Plaats van handelen is het ge meentehuis en de tijden zijn op de eerste dinsdag van de maand tussen 10.00 uur en 12.30 uur, op de derde dinsdag van de maand 's middags tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Met de komst van de groep B.Z.N. naar sporthal 't Mossink lijkt een zekere regelmaat te komen in het houden van commer ciële aktiviteiten in de sporthal. De sportcommissie boog zich dan ook dinsdagavond over de tarieven die zouden moeten gelden ten aanzien van dergelijke commerciële aangelegenheden. De normaal geldende gebruiksvergoeding van 40 gulden per uur leek verschil lende leden van de sportcommissie op te breken. In een brief aan het gemeentebestuur van Holten spreken vier instanties die zich bezighouden met bejaardenzorg in Holten hun bezorgdheid uit over het gebrek aan woonruimte voor deze groep. Het Bureau Maatschappelijk Dienstverlening Holten, dat spreekt namens de Stichting Bevordering Huisvesting Bejaarden, de Stichting Bejaardencentrum Diessenplas, de Woonruimtecommissie en het Home-team (de verzamelde huisartsen, maatschappelijk werkenden en de fysiotherapeuten in Holten), wijst erop dat Hol ten achterloopt bij de landelijke normen voor huisvesting van ouderen. Op het ogenblik zijn er in Holten 61 aanvragen voor een bejaardenwoning en 34 aanvragen voor een plaats in bejaarden centrum Diessenplas. Op maandag 20 juni laten de leden van de Holtense Handels vereniging zich weer van hun sportieve kant zien. Tussen 6 en 7 uur wordt dan namelijk vanaf „Koffiehuuske" Nijkamp gestart voor een fietspuzzeltocht van ongeveer 20 kilometer. De kos ten hiervoor zijn f2,50 per per soon, kinderen tot 12 jaar beta len 1 gulden (allemaal inclusief consumptie). Iedereen mag mee! Voor deelnemers die om de een of an^re reden moeilijk zelf kunnea_ .fietsen heeft de HHV een oplossing bedacht in de vorm van tandems. Hiervoor geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Voor de winnaars zijn enkele kleine prijsjes be schikbaar. Inlichtingen en be spreken van een tandem bij: Steunenberg, Larenseweg 33, tel.: 15 51. Inmiddels geen vierde mei meer, maar veertiende juni. Toch doet dit plaatje vermoeden dat on langs de kranslegging heeft plaatsgevonden, dit tot grote er gernis van passanten die in af wachting van aktie (vanuit de gemeente?) in stilte treuren om deze trieste blikvanger. Het schijnt jaarlijks een probleem te zijn de verdorde kransen weg te halen. Wie de schoen past trek- ke hem aan! Artikel 7 van de „Verordening regelende de vergoeding van het gebruik van sportakkomodaties" bepaalt dat tarieven voor bijzon dere evenementen en commer cieel gebruik van geval tot geval door de sportcommissie moeten worden beoordeeld en vastge steld. De gebruiksvergoeding voor sportgebruik op de vrijdag avond is 26 gulden per uur. Bij de huidige bezettingsgraad be draagt de kostprijs ongeveer 85 gulden Het voorstel tijdens de sportcommissievergadering was er op gericht gelijdelijk het ta rief voor commercieel gerichte aktiviteiten aan te passen. Me vrouw Eggink-ten Velde stelde voor dit tarief liever in één keer door te voeren, waarop de heer Rustebiel opmerkte dat dit wel Ongeveer 140 volwassen en 40 jeugdige gemeenteleden van de Herv. Gemeente te Holten had den op zond3g 5 juni op het terrein van de recreatietent op de Borkeld een ontmoeting die duurde tot 16.30 uur 's middags. Mede dank zij het prachtige zo merweer heerste er een grote tevredenheid over deze manier van elkaar ontmoeten als leden van de Herv. Gemeente. Na de kerkdiensten te Holten en Dijkerhoek verzamelden zich tegen de 200 mensen rond de re^ creatietent. Van jong tot oud! De jongste deelneemster was 2 maanden, de oudste 90 jaar. Te- Het college van B en W waar voor deze constatering niet als een verrassing komt wil nog eens de mogelijkheden gaan be zien om hier iets aan te doen. Die zijn voorlopig niet erg groot. Misschien dat er in het Bestem mingsplan De Haar, dat zfjn vol- tooïng nadert, nog ruimte kan worden gevonden. Anders is het wachten op de realisering van het Bestemmingsplan Beuseberg. een erg grote en ook ongebrui kelijke stap zou zijn. „Op deze wijze subsidiëren we commer ciële aktiviteiten, die zelf kos tendekkend zijn en dat lijkt me een onjuiste gang van zaken", aldus mevrouw Eggink. De heer Ten Velde vond drastische aan passing van het tarief, gezien de toch al beperkte mogelijkheden in Holten betreffende goede (gro te) zaalakkomodatie, geen goede gang van zaken. Hij stelde voor liever langzamerhand deze ge bruiksvergoeding aan te passen. De commissie ging akkoord met het voorstel in dit geval nog de 40 gulden te handhaven (met uitzondering van mevrouw Eg gink). In het najaar wordt de zaak opnieuw onder de loep ge nomen. gen de middagmaaltijd verlieten enkelen aanwezigen weer het terrein, waar de overigen de rest van de dag doorbrachten met onderlinge gesprekken, het kij ken naar een uitstekende diase rie over de missionaire ge meente, en tenslotte met het bouwen van piramides aan de top waarvan woorden moesten geschreven worden, die men be langrijk achtte voor £e voort gang van het gemeentewerk. Op 5 van de 15 gebouwde pyrami- des (die d.m.v. lege dozen opge richt werden) schreven de betref fende groepen als naar hun me ning belangrijkste Kernwoord: LIEFDE! Tijdens het middag- Zondag 19 juni om 10.00 uur start het recreatiewerk van de gezamenlijke kerken in Holten het seizoen 1983 met een kamp dienst in de tent op de Borkeld. Voorganger in deze dienst is ds. Rosbergen van Zwolle. -,'V' Geboren: Nicolette Marianne dv D. van Diepen en H. C. Schrij ver (geb. te Deventer); Jolijn dv E. J. Stegeman en J. H. Rud- nicki (geb. te Deventer); Hen- drika dv W. Lubberdink en G. Assink; Arjan zv F. E. J. Bouw man en V/. M. Nijland. programma verzorgde de CJV een eigen programma voor de jeugd van 6-16 jaar. Toen de dag om 16.00 uur afgesloten werd met een gezamenlijke vie ring, heerste het gevoel bij de aanwezigen dat deze gemeente zondag voor herhaling vatbaar was. Wie weet heeft de Her vormde Gemeente met deze ge meentezondag 5 juni 1983 een begin gemaakt met een jaarlijks terugkerende traditie. Door verschillende groepen werd van gedachten gewisseld over het onderwerp Gemeente zijn in deze wereld". Op zaterdag 25 juni a.s. houdt de supportersvereniging van HMV alweer voor de zesde maal haar jaarlijkse boeldag. Om de steeds groter wordende belang stelling zo goed mogelijk op te vangen is dit jaar voor de ga rage en het parkeerterrein van het voormalig transportbedrijf Schipper aan de Kolweg74 ge kozen. Daar (op de hoek Kol- weg/Rijssenseweg) gaan de deu ren 's morgens om 10.00 uur open. Omstreeks 16.00 uur wordt de boeldag afgesloten. Ook dit jaar weer hebben de supporters van HMV een enorme hoeveel heid meubelen, huisraad, antiek, rijwielen en snuisterijen bijeen gebracht zodat er voor ieder wat van zijn of haar gading te vin den zal zijn. Geen wonder dat men elk jaar van heinde en ver deze dag bezoekt. Dit alles dank zij de bereidwillige medewerking van de Holtense bevolking die HMV, gezien de vele spulletjes, een warm hart toedraagt. Moch ten er noe mensen zijn die als nog iets kwijt willen, dan kun nen ze dit telefonisch doorgeven aan een van de onderstaande personen. Er wordt dan een af spraak gemaakt om de goederen te komen halen. J. Bluemink (16 93); J. A. Schup- pert (14 39), J. Calkhoven (33 51). Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. I Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31.26 Ter opluistering van de weke lijkse koopavond op donderdag organiseert de Holtense Handels vereniging dit seizoen weer en kele folkloristische avonden waarop het schaapscheren cen traal staat. Een demonstratie van deze aloude vorm van sche ren kunt u verwachten op 23 en 30 juni, telkens van 19.00 urn- tot 21.00 uur. Het geheel wordt omlijst door een aantal oude ambachten die op het Smidsbelt getoond zullen worden. Ook zal er een traditionele stoelendans worden gehouden, waarbij de muzikale omlijsting die de Hol tense Boerendansers verzorgen goed van pas zal komen. Zij zul len op beide avonden optreden. Het geheel kan onder genot van een hapje en een drankje wor den aanschouwd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1