BZN in september naar Holten Openbaarheid commissies in september Old Holten Voordes kandidaat voor 't Vletgoor Kleinveemarkt tijdens zomerse koopavonden HOLTENS NIEUWSBLAD; Rill i AdKs; Hdte ekclusje®, Holten houdt schoolgrenzen NATUURWANDELING HOLTENS NIEUWSBLAD Geslaagd HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31^6 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 9 juni 1983 - 37e jaargang - nr. 23 Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakken straat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsinge! 41, Enschede, tel. 053-32 04 20 Eén van de nieuwe zomerattracties georganiseerd door de Holtense Handelsvereniging is het houden van twee klein- veemarkten en wel op de donderdagse koopavonden 16 juni en 7 juli. De kleinveemarkten worden gehouden op Smids belt en degene die met de grootste aanvoer op de markt verschijnt kan rekenen op een leuke attentie van de organi satoren. De kans is groot dat het Holtense aannemersbedrijf Voordes van de gemeente Holten opdracht krijgt voor de gezamenlijke bouw van kleedkamers en kantine op sportpark 't Vletgoor. Voordes is de enige Holtense aannemer die met leerlingen-bouwplaatsen werkt. Dat is een voorwaarde voor de 168 duizend gulden subsidie die de Provincie Overijssel onlangs aan de gemeente gaf. Met de bouw is een bedrag van 1.8 miljoen gulden gemoeid. Er zijn 500 manweken nodig om het karwei te klaren. NODIG OM HET KAR WEI TE KLAREN. Voordes zou ook zorgdragen voor de bouw van de kleedgelegenheid op 't Vletgoor wanneer De gemeente geen sub sidie had ontvangen. De w Blauw Wit had dan zelf moeten zorgen voor de bouw van haar kantine. Als alles gaat volgens plan, en daar ziet het zeker naar uit, zal op vrijdag 30 september de groep BZN een twee uur durend optreden verzorgen in Sporthal 't Mossink. De in het leven ge roepen commissie „Mossinkseve- nementen", bestaande uit Truus Arends en Hans Wolven is al vanaf eind april bezig een con tract met deze groep te bewerk stelligen. Dit is inmiddels gete kend, waardoor er die dertigste september nauwelijks iets mis kan gaan. De afdeling sportza ken van de gemeente heeft haar goedkeuring gegeven, gezien de brede laag van de bevolking (jong en oud) die deze groep een warm hart toedraagt. BZN (Band Zonder Naam) werd in 1968 werkelijk ontdekt door ex- Veronica technicus Ad- je Bouman. Kort daarop in de zomer van '68 verschijnt hun eerste plaat „Maybe someday", het werd echter geen geweldig succes. De tweede plaat wordt al in oktober uitgebracht onder de titel „Waiting for you" en hiermee behaalt BZN de 24e sport van de Veronica Top-40 ladder. Hiermee is de naam BZN gevestigd. Het jaar daarop gaat de groep dan ook full prof zoals dat heet optreden. Hier mee wordt BZN (zeifis nog vóór de Cats) de eerste vol-professio- nele groep uit Volendam. Pas in 1976 wordt de zangeres Anny Schilder aan de formatie toe ge voegd. „Mon Amour", de eerste plaat van BZN in combinatie met Anny Schilder wordt een enorm succes (100.000 exempla ren). De groep ging en gaat glo rieuze tijden tegemoet en treedt bijna avond aan avond op voor stampvolle zalen. Dat het gelukt' is BZN eind september naar Holten te halen lijkt een schot in de roos. Vrijdag (9 juni) wordt door d$ NCRV een 40-mi- nuten durende televisiespecial uitgezonden) 1971 „The Bastard" 1973 „BZN Greatest Hits" 1974 ,„The Best of BZN" 1977 „14 Gouwe Ouwe van BZN" 1977 „Makin a Name" 1978 „You're Welcome!" 1979 „Summer Fantasy" 1980 „Grootste Hits" 1980 „Green Valleys" 1981 „Friends" 1981 „We wish you a Merry Christmas" 1982 „Pictures of Moments" 1983 „28 Golden Hits". Donderdagavond 9 juni aanstaande (vanavond) orga niseert de werkgroep Natuur en Milieu Holten een wande ling door de Beuseberg. Doel van de wandeling is een aan tal veel voorkomende, toch vaak weinig bekende planten en bloemen te Ieren kennen. Vertrek 19.30 uur vanaf het padvindershuis (hoek Liezen- steeg - Fliermatenweg). Onderwijs, financiën en gemeentewerken. Dat zijn de drie com missies die in september openbaar worden. Hiermee wordt een verdere stap gezet op weg naar een totale openbaarheid binnen het Holtense gemeentebestuur. Dit alles in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Uitgangspunt bij het kiezen van deze commissies was dat elke portefeuillehouder een var, zijn commissies openbaar zou maken. Daarbij werd gekozen voor de meest interessante voor de Holtense bevolking. De com missie Onderwijs bijvoorbeeld moet gezien de aanwezigheid van een scholengemeenschap op een belangstellend publiek kun nen rekenen. Financiën en Ge meentewerken werden uitverko ren vanwege hun onderling ver band bij met name aanbestedin gen. Nog niet openbaar in Hol ten zijn de commissies Alge meen Bestuurlijke Zaken, Ruim telijke Ordening, Energie en Woonruimte. Al eerder waren de Sportcommissies en de Cie Soci aal Cultureel Werk openbaar. Mochten de ervaringen met de nu openbaar gemaakte commis sies positief zijn, dan bestaat de kans dat nog meer commissies ter zijner tijd openbaar worden. De commissie Woonruimte blijft besloten omdat de privacy van de burger daarbij te zeer om de hoek komt kijken. Die privacy zal overigens ook bij de andere commissies zo goed mogelijk be schermd worden. Wat betreft het tijdstip waar op is voorlopig gekozen voor de late namiddag (aanvang 16.00 uur). Dit vooral om de kosten van avondvergaderingen te ont lopen. Volgens b en w vormt het tijdstip van 16.00 uur voor de echte belangstellenden geen onoverkomelijk probleem. Met deze oude Holtense foto gaan we een stapje terug in het verleden en wel een kleine 55 jaar. Zo te zien was ook in die tijd het plein Smidsbelt een centraal punt van Holten. Des tijds een oort van rust, nu een ontmoetingsplaats en vaste plek voor vrij veel vooral zomerse evenementen. Links zien we het oude pand van H. J. Aaftink, gebouwd in 1925 (vóór die tijd stond er een boerderij) De mooie gevel van destijds is nauwelijks veranderd. Wel is het bovenste hekraam verwij derd. Rechts op de foto het be drijf van Bets v.d. Bos, begon nen als smid en later uitge groeid tot rijwiel- en bromfiets- zaak. Nog tot na de oorlog is de keienbestrating en de kas- tanjeboom intact gebleven. Cen traal staat de Hervormde kerk die een hele geschiedenis achter zich heeft. Al in 1395 praatte men in Holten over een „paro chie". In 1571 is de kerk afge scheiden van de moederkerk op „de schid" van onze Oosterbu ren. Het Marktbestuur gaf rond het jaar 1760 een bedrag van 1500 gulden om het gebouw te verbeteren en te vergroten. Een aantal vernielingen aan het pand werd verricht door de En gelsen in 1795 en de kerk brandde af tijdens de grote brand in Holten in 1829. Op 23 december 1832 werd de kerk opnieuw in gebruik genomen. Acht jaar later pas werden de klokken „geïnstaleerd" en in 1863 klonken de eerste orgelto nen. Aan het einde van de ze ventiger jaren is de toren gron dig opgeknapt. De dorpspomp is inmiddels weer (bijna) op haar oude plekje teruggeplaatst. Foto uit het archief van J. Smale. Als lezer van he, OÜ WJ"}jS|Bffi0k geïnformeerd. Als abonnee bent u njn|| daarvan verzekerd. IIIC*' Geef dat ook eens aan een ander door! S I Naam:I flpjpllw Woonplaats: i -i jI Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor j Holtens"Nieuwsblaa het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr./mevr.:I Inzenden aan: h| Adres Holtens Nieuwsblad Woonplaats:f Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede a per jaar ad 31,26 verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur 07HNI911 Ook in de commissie Onder wijs bleek dat de PvdA en de WD het niet eens zijn met deze oplossing. Zij pleitten voor het opheffen van de schoolgrenzen. CDA en Gemeentebelang die een meerderheid in de Holtense raad vertegenwoordigen waren voor het in principe handhaven van de schoolgrenzen. Aan het Stedelijk Conservato rium te Arnhem slaagde Ema Fransen voor de onderwijsbe voegdheid, Piano B. In navolging van wat de raad in mei al besloot over de schoolgrenzen in Holten heeft ook de commissie Onderwijs be sloten de grenzen in principe te handhaven. In principe, want voor ouders die om onderwijs kundige redenen de voorkeur geven aan een andere onder wijsvorm, die buiten de vastge stelde grenzen ligt, bestaat de mogelijkheid bij de college van b en w ontheffing te vragen. In verband met eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid van het onderwijzend personeel zul len verzoeken daartoe elk jaar voor 15 mei worden ingediend. Aangezien die termijn dit jaar niet meer haalbaar is wordt dat voor 1983 20 juni a.s.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1