Holtense boeren en tuinderS „open" zaterdag 28 mei „Witte prijzen in Holten Dorpscentrum PÊSB i m SgSSS* Old Holten HOLTENS NlEUW§SJft oflN Ad s Uitstapje Wandelen in de Borkeld HOLTENS NIEUWSBLAD FIETSCROSSCLUB IN WORDING BURGERLIJKE STAND Expositie Gerhardus Mekkelholt in AC Restaurant Holten Geslaagd IHl ÜJP I w°°npiaats:i Boeren en tuinders zetten op zaterdag 28 mei van tien tot vier uur de deuren van hun bedrijf gastvrij open voor het publiek. Ze werken mee aan de open dag land- en tuinbouw. Ook in Holten kan men hiervoor bij verschillende bedrijven terecht. Bij de Hol tense VW ligt een brochure klaar met een aantal route beschrij vingen. Tussen tien en twaalf uur kan men vanaf het VW kan toor starten om een tocht te maken langs de verschillende „open" bedrijven. Men gaat naar de familie Aaltink (Broensweg) een rundveehouderij, de pluimveehouderij van de familie Oolbekkink, de rundveehouderij met ligbox en stal van de familie Veltkamp, de stierenmesterij van de familie Stevens en kaasboerderij Cats. Algemeen De organisatoren van dit ge beuren verwachten, dat bij goed weer vele honderden de boer op zullen gaan. Om bij de agrari sche bedrijven te komen zijn er aantrekkelijke fietsroutes uitge stippeld. Deelname aan de open dag is gratis. Als het weer mee zit, kunnen de fietsers op 28 mei ook het nodige bespeuren van de bedrijvigheid op het platte land. In de graslanden is het dan topdrukte. Heel wat boeren zijn aan de gang met het maai en en het inkuilen van gras. Dat op zich is al een bezienswaardig heid, die een goed beeld geeft van werkzaamheden op het landbouwbedrijf. Maar er is tij- verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, telefoon 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34, telefoon 16 65 tot dinsdag 12.00 uur 07HNI911 dens die open dag nog veel meer te zien. Een agrarisch be drijf heeft nu eenmaal bijzonder interessante dingen te bieden. Beestenspul, ingenieuze machi nes, computers, moderne stallen, kortom haast teveel om op te noemen. Natuurlijk zijn boer en boerin bij de hand om vragen te beantwoorden. Als geen ander weten zij wat er allemaal komt kijken om een modern agrarisch bedrijf te runnen. Hun verhaal is daarom vrijwel altijd een boeiend verhaal. Uiteraard zal agrarisch Overijssel de bezoekers ook laten proeven van de pro- dukten, die de land- en tuin bouw biedt. Een glas echte melk van de koe of een stukje kaas uit het vuistje zal niet ontbre ken. Het is voor de derde maal, dat deze open dag land- en tuinbouw in Overijssel op touw wordt gezet. De Overijsselsche Landbouw Maatschappij (O.L.M.), de Overijsselse C.B.T.B. en de kring Overijssel van de A.B.T.B. zorgen daarvoor. Ook de beide voorgaande jaren wa ren de drie landbouworganisa ties de initiatiefnemers. Verleden jaar leverde de mani festatie als gevolg van bar slecht weer maar enkele duizen den bezoekers op. Dat waren er minder dan gedacht was. De be langstellenden, die echter Wel kwamen, waren over het alge meen bijzonder enthousiast. Dat kwam ook naar voren uit een enquête, die de landbouworgani saties hielden. Steeds opnieuw reageerden de bezoekers met de opmerking „doorgaan". Uit die enquête pikten O.L.M., A.B.T.B. en C.B.T.B. ook op, dat het vooral Jietsers zijn, die interesse hebben in zo'n open dag. Van daar, dat dit jaar de klemtoon heel nadrukkelijk ligt bij de fiet stochten. Voor het uitzetten van de routes is de hulp ingeroepen van de V.V.V. Zodoende hopen de landbouworganisaties te be reiken, dat ook de meest attrak- tieve plekjes in de routes zijn opgenomen. Op de fietstocht kan men kennis maken met ver- schillende soorten bedrijven. Radio Oost Radio Oost verleent zaterdag 28 mei op een speciale manier medewerking aan de open dag land- en tuinbouw. De regionale omroep zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanaf de deel van een boerderij, die mee doet aan dit gebeuren. Het pro gramma duurt van elf tot twaalf uur en zal in het teken staan van de land- en tuinbouw. De boerderij, waar Radio Oost te gast is, staat aan de Bellink- hofsdwarsweg 3 in Almelo. De uitzending is alleen via de zen der Markelo op de F.M. te ont vangen (kanaal 31). Met ingang van het komende weekeind kan men bij Centra Dikkers voor wat betreft de aankoop van boodschappen bij 30 verschillende artikelen een keuze maken uit de aanschaf van een A-merk, het eigen merk of een zogenaamd (goedkoper) wit merk. Van A-merk en ei gen-merk was uiteraard sprake maar een witmerk wordt voor bepaalde producten hieraan toe gevoegd. „We kunnen hiermee aan de ene kant, middels het afdekken van de onderkant van de markt een weerwoord bieden ten opzichte van de concurrent en in dat opzicht verwachten we een redelijk succes van deze witte producten. Anderzijds is het zo dat de marges hierop la ger zijn dan de andere merk producten en daardoor minder interessant", aldus Dikkers. Voorlopig gaat het om 30 pro ducten die in de toekomst uit gebreid zullen worden naar een pakket van 60. ©O Enkele Holtenaren hebben het initiatief genomen tot het op richten van een fietscrossclub in Holten. Zij kwamen hiertoe door de grote belangstelling die bij de jeugd bestaat voor het fiets- crossen en het grote aantal jon gelui in Holten die men dage lijks op een crossfiets ziet rond toeren of bezig zijn met deze tak van sport op het daarvoor bestemde terreintje. Zij die mee willen werken aan het oprichten van een fietscross club worden uitgenodigd op een vergadering op vrijdag 3 juni 's avonds om 8.00 uur in café „De Biester" (Stationsstraat). Na afloop van de raadsverga dering werden dinsdagavond door het Nijverdalse architecten- buro Jorissen twee bebouwings mogelijkheden voor de kom van Holten „aangekaart". Het bleken zeker geen goed kope oplossingen, maar wel drastische en met het oog op de toekomst gerichte (nu nog ide ologische) mogelijkheden. Voor de somma van 7 miljoen gulden kan Holten zich volgens dit ar- chitectenburo volop tegoed doen aan de ruim te bieden mogelijk heden. Twee plannen werden aan raad en pers voorgescho teld, waarbij tijd en geld door slaggevend zijn voor de verweze- lijking ervan. Het ging uiteraard nog lang niet om het nemen van beslissingen, maar om een zuiver informatieve bijeenkomst. Mogelijkheden Bij zowel plan A als plan B stond centraal een gezamenlijk onderkomen van gemeente en sociaal-cultureel werk, oftewel een combinatie van Raadhuis en „Doe"- gebouw. Met daaraan ge koppeld ruime parkeermogelijk- heden plus een 30 tot 35 woon eenheden. Voorlopig zal in het plan de afsluiting van het cen trum voor verkeer niet aan de orde komen eerst zal hiervoor een goed verkeerscirculatieplan moeten worden goedgekeurd, dus hoe de kom ook aangepakt gaat worden, we blijven te ma ken hebben met twee dorpsge deelten. Dan blijft het natuurlijk een open vraag of 7 miljoen gulden op de eerste plaats haalbaar, maar ten tweede zijn voldoening zal opleveren in de toekomst. De raad reageerde na afloop „stilletjes" en wilde er duidelijk eerst nog een nachtje over sla pen. De heer J. Warrink leek de enige die spontaan reageerde in die zin, dat ook hem de reali teitszin een tikkeltje ontging: „Laten we niet verder borduren op „kastelen", die later „lucht kastelen" blijken te moeten zijn", aldus Warrink. Eerst maar eens brainstormen over de uit eindelijke mogelijkheden leek dan ook de beste oplossing. Burgemeester Van Rappard stel de met de heer Warrink mee te kunnen gaan: „We hebben met deze plannen in elk geval een uitgangspunt waar we ja dan nee ons fiat aan kunnen geven, of misschien aan onderdelen daarvan. Hiermee is in ieder ge val een begin gemaakt aan de verdere invulling Dorpskom, Raadhuis en onderkomen voor Sociaal-Cultureel werk", aldus de burgemeester. Het lijkt in dit stadium nog te vroeg om in details betreffende de plannen te treden, gezien de toch tamelijk skeptische hou ding van de raadsleden. Grote kans dat straks een totaal ander plan ter tafel komt! Gehuwd: F. L. Hulleman, oud 24 jaar, Holten en: H. J. Weste- rik, oud 21 jaar, Holten. Ondertrouwd: W. J. Boode, oud 28 jaar, Holten en: B. W. Vene klaas Slots, oud 25 jaar, Holten. Overleden: H. J. Aaftink, oud 87 jaar. Begunstigd door mooi weer maakten vrijdag 20 mei 50 be jaarden van de Bejaardensocië teit „Holten" per OAD-touring- car hun jaarlijks uitstapje. De bus vertrok vanaf „Irene" om om half 9 en arriveerde om 10.00 uur in Harderwijk waarin de prachtige salonboot „Flevo- meer" onder stoom lag voor een rondvaart van plm. 1 uur over het IJsselmeer. Dit gebeurde on der een stralende zon en een lekker kopje koffie. Een buiten gewoon mooi tochtje! Na de boottocht werd naar Hulshorst gereden waar de dames en he ren om half één in rest. „De Berk" „aanschikten" voor de middagmaaltijd. Na dit „voed zame" gebeuren en een half uur tje om een „tukje te doen werd de reis voortgezet naar het Ve- luws museum in Harderwijk waar prachtige dia's werden ver toond van de stad en de ge schiedenis van de streek. Bij de rondleiding werd o.a. een kamer met gipsbehang getoond en een grote sortering voorwerpen uit de oertijd en het heden. Eén vertrek was ingericht met Op 12-jarige leeftijd koos de heer Mekkelholt op de am bachtsschool het beroep van machinebankwerker. Daar kreeg hij zijn eerste tekenlessen. Hij is geboren in Enschede en volgde daar een 5-jarige Textielavond- school. Daarop aansluitend een 2-jarige Bazencursus aan de HTS. Gedurende de oorlogsjaren heeft hij een schriftelijke cursus Tekenen gevolgd, want het teke nen bleef steeds zijn belangstel ling houden. Zo maakte hij re clameplaatjes, schilderde decors voor het toneel en verzorgde etalages. Vervolgens heeft hij een schriftelijke cursus Etaleren genoten. Enkele jaren geleden een cursus Reclametekenen in Antwerpen. Thans als aow-er is hij meer vrije tijd aan zijn hobby gaan besteden. Naast tekenen boet seert en emailleert hfi en be schildert melkbussen met afbeel dingen van huizen en boerde rijen, oude dakpannen met spreuken, klompen en flessen met Hindelooper motieven; pen tekeningen en aquarellen van fo to's van personen, huizen en dieren etc. De expositie van het werk van Gerhardus Mekkelholt is dage lijks te bezichtigen vanaf 16 mei van 10.00 tot 22.00 uur in AC Restaurant Holten en loopt tot medio augustus. De toegang is gratis. Op zaterdag 28 mei a.s. zal de heer H. Spies uit Goor voor de Werkgroep Natuur en Milieu Holten een excursie in het na tuurreservaat „de Borkeld" ver zorgen'. Leden en belangstellen den zfin van harte welkom. De excursie begint om 10.00 uur vanaf het bezoekerscentrum in de Borkeld en zal ongeveer 1V4 uur in beslag nemen. Onze oud-plaatsgenoot C. L. Enklaar is aan de Rijks Univer siteit te Utrecht geslaagd voor het doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid. VOOR het Astmafonds De jaarlijkse collectie voor het Astmafonds heeft in Holten op gebracht f5075.10. Het plaatse lijke comité brengt iedereen har telijk dank die hieraan heeft meegewerkt. alles wat te maken had met ons koningshuis over 4 generaties vorstinnen. Geweldig, mooi en boeiend en een bezoek meer dan waard! Na een kopje koffie en een wandeling door de winkel straat werd de thuisreis aan vaard die nog werd onderbroken voor een „consumptiestop" in motel-restaurant" „De Cantha rel" te Ugchelen bij Apeldoorn. Als lezer van het Hollens Nieuwsblad pyP,]QSIu!ïi Vi nncPfin daarvan verzekerd. |lluU■, Geef dat ook eens j™ aan een ander door! j I Naam: I I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor Ho!tens Nieuwsb!ad het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr./mevr.: j Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Antwoordnummer 97 Hij/zij betaajt het abonnementsgeld Enschede per jaar ad 31.26 s Een beeld van de Coöperatieve Landbouwers Handels Vereni ging Holten aan de Stations straat en daterend uit 1925. De ingemetselde gevelsteen stamt uit 1909, om precies te zijn 28 mei 1909. De maalderij maakte toen glorieuze tijden mee. In 1933 werd de heer Af. Bouwhuis directeur. Hij volgde de heer N alike op die in 1931 overleed. Na de oorlog volgden grote uit breidingen, met de bouw van een grote silo. Een fikse aan bouw bij de silo werd in 1955 gerealiseerd. In juli '65 volgde een grote grondaankoop. Van de gemeente werd het oude slachthuis met 2800 vierkante meter grond aangekocht. In 1967 volgde een fusie met de Wierijco (Wierden Rijssen) er werd de naam Trio een feit. Op de foto achter de kruiwagen de heer Nakke, met links aan zijn zijde de heer C. J. Stam. Uiterst links de heer Koovmans Gait. Foto uit het archief van J. Sma- le. HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 per jaar losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 26 mei 1983 - 37e jaargang - nr. 21 Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggerj Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel 41, Enschede, tel. 053-32 04 20

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1