OAD-chauffeurs gehuldigd Arthur Boni Kgt£naar Holten Gabriëlle Engel 500ste zonneklant bon Popconcert verregend Open deur HOLTENS NIEUWSBJJA POLITIE HOLTEN KAMPT MET TEKORT AAN BENZINE OAD-halte bij station Jaarverslag 1982: Rozen aan de kapstok Gemeentegids BURGERLIJKE STAND Verrassingstocht Hervormde Vrouwengroep KNIPT1P Ingezonden HOLTENS NIEUWSBLAD I OPENING MANEGE HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 mei 1983 - 37e jaargang - nr. 20 Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel 41, Enschede, tel. 053-32 04 20 Ten kantore van de Overijssel- sche Autobusdiensten (O AD) zijn maandagvoormiddag de he ren J. G. Morsink, Nijverdal; G. J. Stokreef, Goor en H. A. Wil- lems, Holten gehuldigd in ver band met 25 jaar dienstverband bij de onderneming. Directeur ir. J. G. J. ter Haar feliciteerde de chauffeurs, die een stuk OAD-geschiedenis hebben mee gemaakt met ups en downs, met hun zilveren ambtsjubileum en bracht hen dank voor de wijze waarop zij hun verantwoordelijk taak hebben vervuld in eigen land en vele Europese landen. U hebt steeds gestreefd naar voor- Geboren: Johannes Adam zv. L. J. Scholten en J. G. van Rijszen (geb. te Amsterdam). Overleden: J. H. Brinkman, oud 81 jaar (overl. te Deventer); C. G. Bal, oud 80 jaar (overl. te Deventer). Gehuwd: G. H. Volkerink, oud 26 jaar, Diepenveen en F. J. Rensen, oud 23 jaar. Holten; G. J. Agterkamp, oud 25 jaar, Hol ten en A. M. H. Nijland, oud 21 jaar, Bathmen. uitgang van het bedrijf en het dienen van de zaak stond bij u steeds voorop. De heer ter Haar het zijn woord van dank en gro te waardering vergezeld gaan van een geschenk in couvert en hij bood aan de dames, die hun mannen altijd tot grote steun zijn geweest, een prachtig boe ket aan. Op maandag 9 mei vertrokken de leden van de Hervormde Vrouwengroep Holten via Laren en Zutphen naar Lent waar een begin werd gemaakt met het jaarlijkse reisje. De bestemming was deze keer voor iedereen een verrassing. Na de koffiepauze in Lent vertrokken de dames naar Berg en Dal waar het Afri- ka-museum werd bezocht. Na een prachtige tocht door de Be tuwe brachten de deelneemsters na de lunch een bezoek aan het mosterdfabriekje van Doesburg waar tevens thee werd gedron ken. Ter afsluiting van deze ge slaagde dag dineerde men in Wilp. Om 9 uur 's avonds was iedereen voldaan terug op de plaats van bestemming. Direkt klaar foto's kun je al tijdens de vakantie in je logboek plakken. Dan is 't vakantie-album klaar als je thuiskomt! „Vooral een ernstig tekort aan benzine deed zich voelen. Het maken van een doelmatig be leid binnen de groep Holten werd hierdoor niet verwezen lijkt. Uiteraard is het een goede zaak dat een politieman (vrouw) zich meer te voet of per rijwiel in het openbaar ver voer vertoont, doch door het benzinetekort moest dit te ver worden doorgevoerd". Woorden van groepscommandant G. W. Oberink van de Rijkspolitie Holten in het jaarverslag over 1982. Oberink heeft het er moeilijk mee dat door de economische bezuinigingen gedwongen zijn mensen minder vaak per auto mobiel kunnen uitrukken. De groepscommandant: „Wij willen gewoon de gereedschappen heb ben om ons werk goed te doen. Net als een timmerman die een huis moet bouwen. Die kan ook niet zonder een hamer. Kijk, ik vind het ook belangrijk dat er meer op de fiets wordt gepa trouilleerd, maar voor sommige dingen heb je gewoon een auto nodig. Het buitengebied bijvoor beeld is door ons het afgelopen jaar minder bezocht. Vooral voor de controle op de jachtwet is dat belangrijk. En de mensen daar hebben ook recht op onze bescherming". De Rijkspolitiegroep in Holten heeft het nadeel dat ze zitten opgescheept met een benzines- lurpend Volkswagenbusje dat ook voor de normale patrouilles moet worden ingezet. Daarnaast is er de beschikking over een onopvallende Volvo. Geen van beide kan Oberink missen. „Dat busje hebben we gewoon nodig. Ondanks dat het 1 op 5V2 loopt. Vooral bij ongevallen is het on misbaar. Maar ook de Volvo is dat. Met name bij recher che-werkzaamheden. Nee, willen we enerzijds ons werk goed doen en anderzijds door onze aanwezigheid aan preventief toe zicht doen, dan moet er meer benzine komen". Afgezien van het benzinetekort kent de Rijkspolitie in Holten weinig problemen. Weliswaar ge ven de statistieken een steeds stijgende lijn in het aantal mis drijven aan, maar in het meren deel van de gevallen betreft het hier de kleine criminaliteit. Waarbij de cijfers ook nog eens worden beïnvloed door de hoge aangiftebereidheid in Holten. Oberink is daar overigens best gelukkig mee: „Ik kom graag een paar keer voor niks wanneer ik de volgende keer wel resul taat heb. Op die manier kweek je in Holten ook een situatie waarin het voor eventuele crimi nelen weinig aantrekkelijk is om hier iets te ondernemen. Die ge luiden hoor je trouwens al bij ondervragingen. Dat is mede te danken aan de bereidheid van de burgers om bij onraad de po litie te waarschuwen". verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur De Open Deurcommissie wil u wijzen op de Radio-Kerkdienst van zondag a.s. De IKON-radio zendt deze maanden elke vierde zondag van de maand een kerk dienst uit waarin het Open Deurthema van dezelfde maand centraal staat. Leidend motief van deze vieringen is de zesde assemblee van de Wereldraad van Kerken dit jaar in Vancou ver. In het maandblad Open Deur/Goede Tijding van mei en in de kerkdienst van zondag 22 mei a.s. is het thema: „Leren bij het leven". De uitzending vindt plaats 's middags om 5 uur van uit de Sint Maartenskerk in Tiel en wordt geleid door ds. H. Wol- dendorp. De verrassing was groot toen Gabi Engel afgelopen zaterdag samen met haar zus Suzanne de Zonnestudio aan de Keizersweg binnenstapte. Daar stond name lijk eigenaar A. L. M. van Well op haar te wachten met de me dedeling dat zij de vijfhonderd ste bezoeker was van het in maart gestarte zonnecentrum. En dat wilde hij niet zonder meer voorbij laten gaan. Bloe men, een gratis zonnekaart en heerlijke zelfgebakken taart vie len de verbaasde Gabi, die juist die dag 17 was geworden, ten deel. Gabi komt uit een zonnemin- nende familie, want afgezien van zus Suzanne brengen ook moe- ma vormend, waarin Boni uiting geeft aan alledaagse en voor ie dereen herkenbare levensfacet ten. De clown als dichter en de dichter als clown doen in Rozen aan de kapstok een beroep op oog en oor van de toeschouwer, die met dit geestige en geest rijke programma zichzelf trac- teert op de bonbons van de Ne derlandse en Vlaamse literatuur, van Multatuli tot Paul van Os- tayen, van Vasalis tot Annie M. G. Schmidt. Iedereen is welkom, bel voor inlichtingen naar het Paalhuus. tel. 27 55. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u jpll1 daarvan verzekerd. |IID" Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Naam: I Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad l Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Adres: Woonplaats: Hij/zij.betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 Nog dit jaar zal er een nieuwe gemeentegids van Holten ver schijnen. Die zal geheel in;eigen beheer worden uitgegeven door de gemeente Holten en de Hol- tense Handelsvereniging. De ou de gids die alweer enkele jaren geleden verscheen is niet meer actueei. Drukkerij Heusinkveld zal het grafische gedeelte voor zijn rekening nemen. Wel zeer teleurgesteld waren wij over de zeer summiere be richtgeving in uw blad over de heropening van de molen in Dij- kerhoek. Wij vonden geen woord over het feit dat de 94-jarige heer Huzen de naam onthulde, dat onze burgemeester Ridder van Rappard een zeer „sappige" rede heeft gehouden over de openingsrede van de voorzitter van de buurtvereniging Dijker- hoek, de heer J. Veneklaas en' dat de heer Olland van de hoofddirectie van de ANWB van de belangstelling van die kant blijk gaf. Geen woord ook over de Tiro- ler Kapel van HMV en de Hol- tense Boerendansers, en over de heer J. Meijerman met zijn prachtige zang, welke de feeste lijkheden opluisterden. In ons ,fioltens" Nieuwsblad zouden wij veel liever zien dat deze toch wel belangrijke dingen voor onze gemeenschap uitvoe rig werden opgenomen i.p.v. bijv. een hele pagina over FC Twente of het bericht dat de diaconie van Amsterdam ver tienvoudigd werd. D. Jansen-de Vries ■Waardenborchstraat 14 Op donderdag 26 mei komt Arthur Boni met zijn cabaret programma Rozen aan de kap stok naar Holten. Dit gebeurt op initiatief van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk Holten. De voorstelling zal dan ook plaatsvinden in het Paal huus, Beusebergerweg 27. Het begint om 8 uur 's avonds en de toegangsprijs is f5.-. De Stichting organiseert de voorstelling omdat ze de Hol- tense bevolking in contact wil brengen met allerlei vormen van toneel en theater. Als zodanig kan de voorstelling van Arthur Boni dan ook als een experi ment gezien worden. Wanneer er voldoende publieke belangstel ling blijkt te zijn, dan zal de Stichting in de toekomst meer voorstellingen organiseren. Arthur Boni's Rozen aan de kapstok, is een programma waarin hij goochelend met taal stem en mimiek een scala van emoties en gedachten de revue laat passeren. Verzen en kwink slagen, luchtige anecdotes en liedjes wisselen elkaar in een hoog tempo af, schijnbaar van de hak op de tak springend, maar bijna ongemerkt een the- der Engel en een tante regelma tig een bezoek aan de Keizers weg. Wanneer het aan eigenaar Van Well ligt kunnen zij daar binnenkort ook gebruik maken van een kleine besloten sauna. Uit contacten met de plaatse lijke recreatie-ondernemers en de Holtense VW is hem geble ken dat bij veel toeristen be hoefte bestaat aan een derge lijke voorziening. Het wachten is echter op toestemming van b. en w. om de nodige sanitaire voorzieningen hiervoor aan te brengen. De eigenaar van het Holtense zonnecentrum wil zo spoedig mogelijk (nog voor het toeristen seizoen begint) met deze tweede fase van zijn project beginnen. De derde fase, het inrichten van een conferentie-vergadercentrum, moet dan begin september van dit jaar in gang worden gezet. Voorlopig beperkt Van Well zich tot het opvangen van steeds meer zonne-aanbidders die tegenwoordig ook vanuit omliggende plaatsen als Bath men, Markelo en Rijssen naar Holten komen. Vanaf 29 mei zal de OAD-bus in de richting Hengelo het NS-station aandoen. Daarmee is een betere aansluiting tot stand gebracht van treinreizigers in de richting Markelo en Goor. Tot nu toe moesten die zich haasten om op het Smidsbelt de bus te halen. Op vrijdag 20 mei vindt in Rijssen de officiële opening plaats van de Manege „De Oos- terhofruiters". Deze manege is geheel door eigen leden ge bouwd op het Oosterhoffterrein aan de Brekeldlaan. De binnen- bak heeft een afmeting van 25- x40 cm. Daarnaast is er een rui me foyer, een bestuurskamer en berging, en langs de binnenbak een wachtruimte, waar het pu bliek de verrichtingen van de ruiters op de voet kan volgen. De opening wordt verricht door burg. Smit van Rijssen. 's Avonds is er een feest voor de leden van de Oosterhoffruiters in hun eigen nieuwe manege. V.l.n.r.: de zilverenchauffeurs Stokreef, Morsink en WïUems met hun echtgenotes. Holten krijgt volgend jaar met Hemelvaart opnieuw een gratis popconcert. De gestaag neerval lende regen die afgelopen don derdag de eerste editie van dit nieuwe initiatief van de directie van hotel 't Losse Hoes teis terde heeft het enthousiasme niet kunnen blussen. Losse Hoes-eigenaar J. Murris die in samenwerking met de Almelose popformatie Jinx het gratis con cert op poten zette: „Het was erg slecht weer, maar als je dan toch ziet hoe gezellig het nog is dan moet je het gewoon een keer opnieuw proberen. Volgend jaar treden er twee groepen op. Ik heb nu al aanbiedingen van groepen die dan graag willen komen".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1