BH ^yf H1 B II Br II I m V 9 BP ■■■If bon en uitdaging waard Uitspraken prof Bak drastisch verhelderend GESLOTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Massale opkomst bij laatste koffieconcert Herdenking Verzetstrijders Rommelmarkt H.M.V. Gepromoveerd BURGERLIJKE STAND MAAR RODE POTLOOD DREIGT NOG STEEDS ZATERDAG 30 APRIL zijn de winkels STICHTING OVERIJSSELS VERZETSMONUMENT 1940 - 1945 I I Het bestuur HOLTENSE HANDELS VERENIGING HOLTENS NIEUWSBLAD E Abonnementsprijs f31,26 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Op woensdag 4 mei worden in Markelo de verzetstrijders uit Overijssel herdacht. Programma: plm. 18.45 uur: Samenkomst bij het verzetsmonument op de Mar- keloseberg. 19.00 uur: Signaal „Geeft acht". Twee minuten stilte. 19.03 uur: 273Kranslegging. „Last Post" door hoornblazer van de Markelose Fanfare. Défilé langs het monument met bloemlegging. Daarna samenkomst in de „Kop'ren Smorre" onder het genot van een kopje koffie, aangeboden door het gemeentebestuur van Mar kelo. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor j het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr /mevr Adres: Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per Jaar ad 31,26 Donderdag 28 april 1983 - 37e jaargang - nr. 17 Het is eind april en dan gaan de leden van de Supportersvere- ninging H.M.V. zich weer met volle enthousiasme wijden aan de rommelmarkt die zoals tradi tie getrouw eind juni zal worden gehouden. Dit wil niet zeggen, dat zij stil hebben gezeten, want zeer aan trekkelijke artikelen zijn al op gehaald, maar om het succes te prolongeren kan er nog veel meer bij. Holtenaren en buurtschappen kijk uw zolder eens na, waar schijnlijk ligt daar wel iets te veel, hetgeen ruimtegebrek bij u veroorzaakt. De organisatoren kunnen alles gebruiken voor het doel van de opbrengst voor uw muziekver eniging H.M.V. Bel direct op no. 16 93 want uitstel is afstel. J. Bluemink, Bessinkpasstraat 17 Supp.ver. H.M.V. Ondertrouwd: G. J. Agter- kamp, oud 25 jaar, en A. M. H. Nijland, oud 21 jaar, Bathmen; F. L. Hulleman, oud 24 jaar en H. J. Westerik oud 21 jaar. Het forum onder voorzitter schap van de heer J. van Win gerden. Geheel links de heer v.d. Maat, naast hem prof. Bak, de heer Van Wingerden, burge meester van Rappard en de heer Krol, Rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten in de provincie Overijssel. Ondanks de massale opkomst bij het laatste koffieconcert van dit seizoen is het nog lang niet zeker dat de Holtense bevolking ook in de toekomst kan genie ten van concerten op de zondag morgen. Deze week nog onder handelt het bestuur van de Stichting Koffieconcerten met dat van de Stichting voor Soci aal Cultureel Werk over subsi diëring voor het seizoen '83-'84. Met de steun in de rug van de ruim 300 bezoekers van afgelo pen zondag staat de Stichting Koffieconcerten daarbij sterk in haar schoenen. En dat moet ook wel volgens voorzitter J. van Wingerden. Want een garantiesubsidie van f1500 is in ieder geval nodig om ook het volgend seizoen moge lijk te maken. Van Wingerden: „De Stichting Sociaal Cultureel Werk is van plan onze subsidie langzaam af te bouwen. Vorig seizoen kregen we nog driedui zend gulden. Dit seizoen vijftien honderd en volgend jaar zouden we onszelf moeten bedruipen. Zoals het er nu voor staat lukt dat niet. Dat zou erg jammer zijn. In de afgelopen vier seizoe nen hebben we toch iets opge bouwd. Er is ondertussen een groep trouwe bezoekers die we niet willen teleurstellen. Welis waar zijn dat er niet altijd even veel als afgelopen zondag, maar wij vinden dat je niet al te veel naar aantallen mensen moet kij ken maar meer naar wat er ge boden wordt. Tenslotte kun je cultuur moeilijk in cijfers uit drukken". Programma De Stichting Koffieconcerten is dan ook niet van plan al te veel concessies te doen aan haar programma. Van Wingerden: „Er Overleden: C. F. ten Ka- 7 7 oud 76 jaar (overl. te Deventer); H. J. Kevelham, oud 40 jaar. Prof. Bak, gewend de dingen bij de naam te noemen en met het besef het gelijk niet altijd aan zijn zijde te hebben, deed tijdens een informatiebijeenkomst voor Holtense ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf enkele drastische maar verhelderende uit spraken bij wijze van perspectief voor de middenstand in Holten die volgens hem op een veel te laag pitje gloeit „Als het aan hem ligt gaan op korte termijn de middenstanders die buiten het centrum van Hol ten wonen, denk bijvoorbeeld aan de grens NMB-AMRO, zich concentreren op Smidsbelt (DU- RA-panden). Professor Bak op perde de suggestie, dat die on dernemers, die volgens hem bui ten dat centrum liggen contac ten zouden moeten leggen met bijvoorbeeld de woningbouwver eniging om daar hun pand aan te kunnen slijten. Een winkel pand zou dan geschikt gemaakt kunnen worden voor particuliere behuizing. „Ik denk bijvoorbeeld aan een bedrag van rond een ton, van dit geld zou de desbe treffende ondernemer zich kun nen vestigen richting centrum. Een collectieve presentatie van de middenstand zou de enige manier van overleven zfjn, vol gens Bak. Gezamenlijk zou men op de trom moeten slaan, akties op poten zetten die herkenbaar zijn voor de konsument". In heel Nederland vallen economi sche klappen en dat watert on tegenzeglijk ook door zy het op ste koffieconcert van het sei zoen. Ook dankzij de vakkun dige en speelse presentatie van Hennie Fransen werd het een sfeervolle uitvoering in een bom volle aula. R.B. Een overzichtje van de aula van de Scholengemeenschap, goed gevuld tijdens het laatste koffieconcert van het seizoen. een wat langere termijn, naar Holten. We kunnen rustig aan nemen dat over pak weg vijf jaar 10 procent van de onderne mers die hier aanwezig zijn geen zaken meer doen. Een aktief be leid is dan ook een must om de zaak nog enigszins gezond te houden in Holten". Weinig positieve woorden van uit de richting van Bak naar de middenstand in Holten. Bak schildert de Holtense midden stand af als een vacuum tussen Twente en de IJsselsteden. „In Holten en omgeving moet slag geleverd worden", aldus Bak. Holten is volgens hem licht on- derbewinkeld. Het telt ruim 100 dristibutieve vestigingen, zo'n 70 winkels en zo'n 30 gemengde ambacht- en horecazaken. De levensmiddelensector is volgens Bak nog onderbezet. Het assortiment in deze groep is tamelijk zwak. „Specialisatie is iets waar meer aandacht aan besteed zou moeten worden. In de Non-Food sector zijn ook een aantal branches slecht of hele maal niet vertegenwoordigd denk ook hier weer aan speciali teiten en ook lederwaren, schoe nen en de Doe Het Zelfsector. Assortimentswijzigingen en bij voorbeeld het openen van een fi liaal zou voor een aantal mid denstanders een goede zaak zijn. Prof. Bak stelde verder dat Hol ten gezien het aantal inwoners ten minste 300 meter gesloten winkelfront zou dienen te heb ben. „Zo'n 50 procent van het winkelbestand bevindt zich bui ten dat centrum, waaronder juist een aantal speciaalzaken, denk bijvoorbeeld aan de vis winkel", aldus Bak. „Juist zo'n prima ingericht en van een goed assortiment voorziene winkel zou een juweeltje zijn in dat centrum". Maar ook al zouden een aan tal ondernemers besluiten inder daad de DURA-panden te be trekken dan zou dat nog niet de redding van de middenstand hoeven te betekenen. Wel is het zo dat men sterker staat wan neer een éénheid van winkels gerealiseerd wordt". Volgens Bak is er te veel afgunst en competitie tussen ondernemers onderling, waardoor men makke lijker bespeelbaar wordt voor grotere (discount etc.) machten. Ook de kwetsbaarheid ten op zichte van overheden en konsu ment is hierdoor groter. „Toch zijn er voldoende kan sen en men zou juist de moed moeten hebben de uidaging van deze tijd aan te pakken en er iets mee te doen". Andere op merkingen van Bak waren dat de kom volgens hem nou niet bepaald horecarijk genoemd kan worden. Hier zouden meer moge lijkheden voor moeten zijn. In de DURA-panden lijkt hiervoor gezien de opzet geen mogelijkhe den. Er werd bij de bouw te weinig rekening gehouden met specifieke eisen en volgens Bak is er in het verleden veel te wei nig rekening gehouden met het fenomeen „winkel". Volgens Kril (Rijksconsulent in Overijssel) zou er wel een mogelijkheid zijn voor dag-horeca. Burgemeester van Rappard aanwezig in het forum waaraan na afloop vragen gesteld konden worden liet de drastische uit spraken van Bak voor zijn ver antwoordelijkheid en doelde op de politieke achtergronden en mogelijkheden van een aantal ontwikkelingen in Holten. „Prof Bak komt Holten binnen wande len zet een aantal zaken op een rijtje en geeft zijn visie. Iets wat zeker verhelderend werkt maar de praktijk zal minder drastisch zijn en worden dan Bak zich dat voorstelt". Een nuttige avond voor middenstand en ge meente van Holten die zo hier en daar toch graantjes zullen pikken uit het relaas van Bak. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is tot doctor in de wis kunde- en natuurwetenschappen gepromoveerd onze oud-plaatsge noot Anton Koopman. Proficiat. Gehuwd: H. T. M. Besten, oud 25 jaar, Hellendoom en A. M. G. Hegeman oud 22 jaar; J. Honde brink, oud 23 jaar, Almelo en J. Kampman, oud 22 jaar; T. J. El- kink, oud 24 jaar Markelo en H. J. Aanstoot, oud 23 jaar; J. E. Scheperman, oud 26 jaar en E. Stokkers oud 25 jaar. Verrassend contrastrijk spel van Wolter Wierbos in zijn boei ende improvisaties liet horen dat Wolter de trombone be heerst als weinigen. Komische effecten, waarmee hij snel. de zaal meekreeg passeerden de re vue: vliegtuigen in duikvlucht, geheimzinnige stemmen, spook achtige geluiden, glissandi, enz. gingen over in jazz-achtige vraag- en antwoordfragmenten. Hoe laag Wolter komt was te horen in een reeks afdalende zuchten tot slot. Hoe? dat weet Wolter alleen. Als sluitstuk van het pro gramma speelden Lotje Driessen en Erna Fransen de prachtige 4e Sonate voor viool en piano van Wolfgang Amadeus Mozart. Ook Lotje liet horen al heel wat in haar mars te hebben. Met hun mooie zangerige toon in de rustige delen maakten ze deze, vooral in het eerste deel soms melancholieke muziek, tot een majestueus besluit van dit laat- moet in Holten ruimte zijn voor een ander soort muziek. Wij hebben er geen behoefte aan om op de populaire toer te gaan. Wel willen we het programma voor het komende seizoen wat gevarieerder maken. Geen twee kamerconcerten na elkaar bij voorbeeld. En gezien het succes van de Holtense musici zullen we daar een jaarlijkse gebeurte nis van maken. Wat dat betreft heeft muzikaal Holten genoeg te bieden. Voor het concert van-af gelopen zondag moesten we al een selectie maken". Van Wingerden die vreest dat wanneer het financieel onmoge lijk wordt komend seizoen kof fieconcerten te geven er ook de komende jaren niks meer van komt, wil zo snel mogelijk dui delijkheid over al dan niet sub sidiëren. Zijn bestuur is name lijk al bezig met het contacten leggen voor volgend seizoen en eventuele musici moeten zo snel mogelijk worden gecontracteerd. Holtense musici: een groot succes. Het is voor amateurmusici een behoorlijke opgave om in een concert het spits af te bijten. Die eer viel afgelopen zondag te beurt aan Jan Hei ting, Albert Groot en Louis de Vries op resp. piano, viool en cello in twee delen van een trio van Ludwig van Beethoven. Dat zij er moeite mee hadden bleek al na de eerste maten, maar naar mate het stuk vorderde kwamen ze meer op dreef. Vervolgens speelden Bert Fransen (trompet) en Erna Fran sen (piano) een Caprice van Eu- gène Bozza. Humoristische korte melodiefragmenten gingen over in prachtige zangerige episoden De in dit stuk veel voorko mende echo-effecten gingen we liswaar wat verloren door gebrek aan acoustiek, maar dit werd ruimschoots gecompenceerd door het voorbeeldige samen spel. Het derde opreden werd ver zorgd door Marjanka van Mau- rik tenorblokfluit en Jan Hei ting piano. Zij speelden uit de „So natine no. 3" van Hans Poser één deel: „Poco vivace e gra zioso". Deze muziek die geïnspi reerd werd door Franse compo nisten als Ibert en Debussy werd heel verdienstelijk gespeeld als een wandelen door een rijk gevarieerd landschap. Tot besluit van het pro gramma voor de pauze speelde Erna Fransen de Rhapsodie in b-kleine terts op. 79 no. I van Johannes Brahms. Zowel de ro buuste als de zangerige passages speelt zij in een prachtige ba lans. De overgangen in de melo dielijnen zijn bij Brahms steeds weer verrassend. Erna heeft een gevoelige aanslag, die de sterke wisselingen in sterkte en tempo goed kan overbruggen. Na de pauze zette Jan Heiting solistisch het programma voort. Uit de suitë Bergamasque van Claude Debussy speelde hij twee delen. Deze poëtische, weinig aardse muziek werd heel gevoe lig gespeeld en ook de stiltes werden goed aangevoeld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1