BON Prof. dr. L. Bak Koninginnedag opnieuw in bekijkt Holtense 3 't teken van spelletjes en middenstand spelen voor jong en oud 65 jaar getrouwd HOLTENS NIEUWSBLAD Boer Biet proficiat koninginnedag Q Bergje op of bergje af? Programma 30 april '83 Programma Laatste Holtense' Koffieconcert bepalend voor volgend seizoen? Achtergronden Uontvanst^^n: Premie-huur woningen Groningse bands in de schure Rectificatie FNV 'S3 Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel 41, Enschede, tel. 053-32 04 20 HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 21 april 1983 - 37e jaargang - nr. 16 schede met als bijvak blokfluit. Louis de Vries - speelt als amateur-cellist in de Kon. Or kestvereniging Caecilia te Al melo. Wolter Wierbos (25 jr.) - Zeer succesvol trombonist in de ge ïmproviseerde muziek. Woont in Amsterdam en treedt op in bin nen- en buitenland, (o.a. toernee met I.O.P. Orchestra van Mischa Mengelberg naar Japan). Wolter zal in dezelfde trant improvise ren als op zijn onlangs uitgeko men solo-elpee. Een deel van het stichtingsbe stuur Koffieconcerten was bijeen om het laatste koffieconcert van dit seizoen voor te bereiden. Rechts de heer J. van Winger den, met aan zijn zijde mevrouw Riekie Fransen-Lubbersen, links aan de tafel Riemco Berends en de heer Postma. Men hoopt be treffende de koffieconcerten voor het volgend seizoen op positief bericht van uit de Stichtings So- CuWe in verband viel subsidie toewijzing. 1. LudWig van Beethoven - (1770-1827) - uit: „Trio naar de tweede Symfonie". 1. Larghetto; quasi andante: 2. Scherzo (allegro). Albert Groot, viool, Louis de Vries, cello; Jan Hei- ting, piano. 2. Eugène Bozza (geb. 1905) - Caprice voor trompet en piano. Bert Fransen, trompet; Erna Fransen, piano. 3. Hans Poser uit Sonatine no. 3, Poco vivace e grazioso. Marjanka van Maurik, tenorblokfluit. Jan Heiting, piano. 4. Johannes Brahms, (1833-1897) - Rhapsodie in b kleine terts opus 79 no. 1 (1880). Erna Fransen, piano. PAUZE 5. Claude Debussy (1862-1918) - uit „Suite Bergamasque" (1890). Claire de Lune (andante trés expressive) Prélude (moderato). Jan Heiting, piano. 6. Improvisatie op trombone. Wolter Wierbos, trombone. 7. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Sonate no. 4 voor viool en piano. 1. Allegro. 2. Tempo di menuetto. Lotje Driessen, viool. Erna Fransen, piano. Op maandag 19 april was het 65 jaar geleden dat Willem Lub- berdink (87) Kriegersteeg 1 en Zwaantje Jansen (87) beiden uit de Holtense buurtschap Neer- dorp ten gemeentehuize van Holten door gemeente-secretaris de heer A. J. Goldstein in de echt werden verbonden. Het heugelijke feit werd maan dagavond met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen herdacht in het Elisabethgast- huis te Deventer waar mevr. Lubberdink sinds 1978 liefdevol wordt verpleegd. Burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard die kwam gelukwensen namens het ge meentebestuur bood een fraai bloemstuk aan en ook werden o.a. bloemen aangeboden door afgevaardigden van de Geref. Kerk. Op uitnodiging van de RABO-bank komt prof. dr. L. Bak maan dag 25 april een informatiebijeenkomst houden voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en andere genodigden. Aanleiding van deze avond is ondermeer de leegstand van de DURA-panden, iets wat zowel het college van B en W als de Holtense Handels vereniging bezighoudt. Naar aanleiding van een bij lage in Deventerdagblad, met daarin een artikel over de be- winkeling in de Zutphense bin nenstad, waarbij prof. Bak be trokken is geweest, besloot de RABO-directie contact op te ne men met de heer Bak en deze bleek bereid een soortgelijk on derzoek in Holten voor zijn re kening te nemen. Tijdens de in formatieavond zal hij dan ook onder het motto „Bergje op bergje af' zijn bevindingen en eventuele perspectieven voor de Holtense Middenstand naar vo ren brengen. Na zijn inleiding volgt een korte pauze en daar opvolgend een discussie met en forum bestaande uit voorzitter Rabobank directeur de heer J. van Wingerden en leden de heer mr. W. L. F. C. ridder van Rap pard, burgemeester, de heer F. P. M. Krol, rijksconsulent voor Handel, Ambacht en Diensten in de provincie Overijssel en de heer J. A. van de Maat, voorzit ter van de Holtense Handelsver eniging. Gezien de „Holtense aangelegenheid" qua artiesten tijdens het laatste koffieconcert van dit seizoen hoopt de Stichting Koffiecon certen op een volle aula „bak" zondagmorgen, 24 april. „We ho pen op een fikse achterban per muzikant, om dit laatste concert hopelijk met een positief saldo te kunnen afsluiten", aldus de Stichting, die het afgelopen seizoen 1500 gulden subsidie te verde len had over zes concerten. Vorig seizoen was dit nog 3000 gul den. In de praktijk betekent die 1500 gulden, 250 gulden per con cert, maar alleen de kosten van de affiches bedragen al zo'n 120 gulden. Een kunstenaar kost gemiddeld 500 gulden en ook de aula moet gehuurd! Met het oog op de steeds toenemende bezuinigin gen vreest men het volgend seizoen in de knel te komen. Toch is er goede hoop, vooral wanneer dit laatste concert fi nancieel het één en ander zal gaan goedmaken. Met andere woorden, willen we als Holtena ren de inmiddels traditioneel ge worden koffieconcerten, zo eens in de zes weken ook volgend winterseizoen weer op ons pro gramma kunnen zetten, dan ver dient het aanbeveling zondag luister bij te zetten tijdens een programma vol variatie en uit gevoerd door uitsluitend Hol tense muzikanten. Acht mensen, waaronder veel jeugdigen zullen voor eigen publiek staaltjes van hun kunnen laten horen. Achtergronden prof. Bak Prof. dr. Bak werd in 1929 in Rotterdam geboren en stu deerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Hij promoverde in '61. Prof. dr. L. Bak. is sedert 1961 deeltijds verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met de leeropdracht «praktische planologie'; vanaf 1970 als bui tengewoon lektor en vanaf 1975 als buitengewoon hoogleraar. Hij vervulde in de loop der jaren zowel funkties bij de overheid als bij het bedrijfsle ven. De heer Bak was in de ja ren 1967-1979 verbonden aan het Centraal Instituut Midden- en Kleinbdrijf te Amsterdam, aan vankelijk als direkteur Planolo gie, het laatste jaar als weten schappelijk adviseur. Momen teel funktioneert prof. Bak naast zijn universitaire werk als partikulier adviseur op het gebied van de ruimtelijke plan ning. Uitspraken van prof. Bak zijn onder andere; concentratie van winkels is een must, wil men tenminste overleven. Van de overheid zal een duidelijk be leid moeten worden geëist, dat hierop aansluit. Met andere woorden de rol van de gemeen telijke overheid zal de komende jaren steeds meer van belang zijn! Op de informatieavond, de uitspraken van prof. Bak en ui teraard de discussie na afloop komen' we volgende week uitge breid terug. Nog even een bericht vanuit de Rabobank; men stelt nadruk kelijk in het najaar van '83 een soortgelijke informatieavond te organiseren en dan gericht op de agrariërs in Holten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. m Geef dat ook eens aan een ander door! Woonplaats. I Geeft op als abonnee voor het Gebru.k.deze bon voor j Holtens Nieuwsblad het opgeven van een nieuwe abonnee. I i Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31.26 Om verschillende redenen is geprobeerd het programma zo afwisselend mogelijk te houden. Daarom konden de komponisten niet in hun historische volgorde worden geplaatst. Over de uitvoerenden het vol gende: Lotje Driessen (17 jr.) - leer linge Scholengemeenschap V.W.O. speelt al sinds haar elfde jaar viool. Bert Fransen (22 jr.) - studeert trompet en Hafa-direktie aan het Conservatorium in Arnhem. Erna Fransen (23 jr.) - hoopt op 2 juni aanstaande af te stu deren aan het Conservatorium in Arnhem. Zij studeert piano. Albert Groot- speelt als ama teur-violist in de Kon. Orkest vereniging Caecilia te Almelo. Jan Heiting (22 jr.) - studeert piano aan het Twents Conserva torium te Enschede. Marjanka van Maurik - stu deert Schoolmuziek aan het Twents Conservatorium te En- 22 april wordt Appie 50 jaar, dat kan hij niet voorbij een vaste Eva moest hij nooit, wel losse vrijerij Kijk nu die Abraham eens goed aan Het is met je eerste jeugd nu gedaan De lagere school bezocht hij niet steeds, dat bracht de oorlog mee. Bij vader op de boerderij en café daar was hij steeds best tevrée De „voetballerij" heeft heel zijn hart zelfs nu nog, 't is toch wel apart. Als oudste voetbalveteraan, zie je hem elke week in s.v. Holten staan. Hij rijdt nog steeds op de Noordpool schaats ik denk ook wel eens wat scheve, als jarenlang bestuurslid zij hem dit maar vergeven. Het biljart bespeelt hij ook met pit, van de Tienpreuversraad is hijal jaren lid. Ook gaat hij vaste prik eens per jaar. op reis, hoe bestaat het, met de ooievaar. Zijn caféklanten komen bijna nooit door de voordeur maar geven aan achterom, over de deel, de voorkeur. Zijn café staat nu ook als deftig bekend 't wordt tegenwoordig ook bevolkt door de student. In zijn jonge jaren ging hij nogal eens aan de zwier zocht in Goor, Markelo en Bathmen zijn vertier, nu doet Ab het wat kalmer aan door in eigen plaats uit te gaan. Samen met zijn zus Marie runt hij nu ook een slijterij niet zoveel schooljaren, maar hij vaart er toch wel bij. Boeren, als hobby, hoort ook tot zijn bestaan zo zie je hij redt zich best laat Boer Biet maar gaan. Beste Ab, ik ken je niet zo goed al heb je me op weg naar 't Broek op de Grintweg altijd gegroet ik wil je op deze 22e april met al je Holter vrienden en mensen een onvergetelijke dag en nog vele gezonde jaren wensen. Holten, april '83. B.C. de Haas-Boekbinder meenten. Op twee kavels na is het plan De Haar, aan de kant van de sporthal, nu volgebouwd. The new adventures, Phomey and the beatnix zijn Groningse groepen die inmiddels een be hoorlijke Nederlandse bekend heid hebben gekregen. Dit is veelal te danken aan de vele li ve optredens die zij in Gronin gen veelal 's nachts in de café's konden verzorgen. Zaterdag haalt de Schure twee Groningse bands naar Holten te weten „Onbegonnen werk" en „Xenix". Ze spelen voornamelijk eigen nummers. Zij bginnen rond halftien. Entree is vijf gulden inclusief één koffie en één con sumptie. Nog even een herinnering aan de IKON radiokerkdienst van a.s. zondag 24 april 's middags om 5.00 uur. In deze dienst, en in het Open Deurblad van april is het onderwerp: „Menselijke relaties". Dit voorjaar worden zes van deze diensten uitgezon den vanwege de Zesde Assem blee van de Wereldraad van Kerken dit jaar in Vancouver ;Canada). Dit is de vierde dienst die uitgezonden wordt. Te beginnen 's morgens om 9.00 uur vóór het gemeentehuis de aubade, waar uiteraard ieder een aan mee kan doen. HMV zal voor de begeleiding zorgen. Di rect hierop aansluitend volgt de Foto-Puzzelwedstrijd. Kinderen van het kleuter- en lager onder wijs hebben een gekleurd wed strijd-deelname formulier mee naar huis gekregen (kinderen die zo'n formulier nog niet in hun bezit hebben kunnen alsnog via de school zon deelnamebiljet krijgen). Per leeftijdscategorie zijn drie prijzen te winnen deze worden in de sporthal bekend gemaakt, na afloop van het volgende spel „Ren je Rot". Dit spel begint om elf uur in diezelfde sporthal. Op datzelfde tijdstip is er voor de allerkleinsten een poppenspel genaamd Ballonki. Om half één volgt op de Zuurberg een Mo to-Cross en voor de bejaarden is er 's middags een blijspel door de toneelgroep O.C.H. 's Avonds zijn er opnieuw de bekende Volsspelen op Kalfstermans- weide en natuurlijk ter afsluiting het Oranjebal. In het verslag van de voor jaarsvergadering van de FNV in ons vorige nummer is abusieve lijk vermeld, dat G. Lunenborg de nieuwe afdelingssecretaris is geworden. Dat moet zijn G. Ho- gendorn, Hoffesstraat 28, tel. 30 60, die secretaris tevens pen ningmeester, geworden is. In mei zal de firma Voordes op het Mossinkserf beginnen met de bouw van 18 pre mie-huurwoningen. B en w van Holten heeft de daar benodigde bouwvergunning afgegeven. De bouw geschiedt in opdracht van het Bouwfonds Nederlandse Ge- De Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft evenals vorig jaar op Koninginnedag weer een feestelijk programma voor u in petto voor jong en oud. Meni geen is waarschijnlijk al vol doende op de hoogte gezien de huis aan huis verspreiding afge lopen week van het programma boekje. Wellicht ten overvloede willen wij hier nog even in vo gelvlucht doorheen gaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1