A Holtense musici verzorgen laatste koffieconcert HIP bon Plaatsing watertank bij brand Tiroler feestweek in Rijssen JgjBSfc LOMPENAKTTE H.M.V. Aerobic-dancing telt over 200 aanmeldingen jjg 0p de Holterberg Bejaardensociëteit viert 20ste verjaardag HOLTENS NIEUWSBLAD; Fietstocht OPENING CLUBGEBOUW SCHIETVERENIGING „DE ZAAGMOLEN" Verlichting buitengebied SSéabonnee*8"- HOLTENS NIEUWSBLAD Open deur samenkomst BURGERLIJKE STAND FEESTAVOND DE RIETVOORN" JEUGDDIENST HERVORMDE KERK i „Schutters in 't zilver" HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel I. 053-32 04 20 Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 april 1983 - 37e jaargang - nr. 15 Waarom zo ver gezocht, terwijl dicht bij huis zoveel goede mu ziek voor handen is moet de werkgroep koffiekoncerten Holten 'gedacht hebben toen zij besloot voor het laatste koffiekoncert van dit seizoen te kiezen voor uitsluitend Holtense musici. Erna Fran sen, Bert Fransen, Lotje Driessen, Jan Heiting, Marianka van Mourik, Wolter Wierbos, J. A. de Groot en L. de Vries zijn de artiesten die op zondag 24 april zullen optreden in de aula van de Scholengemeenschap Holten. Voor Holtenaren bekende na- in financieel opzicht suksesvol af men en waarvan ook bekend is te sluiten. Nog steeds hangt de dat het talentvolle musici zijn. De meesten hebben een konser- vatorium-opleiding (of zijn daar nog mee bezig) en enkelen zijn verdienstelijke amateurs. Helaas is het toch zo dat zij maar wei nig te beluisteren zijn in Holten of direkte omgeving. Vandaar dit initiatief van de werkgroep koffiekoncerten Holten. Natuur lijk hoopt de werkgroep hier mede ook een stampvolle aula te krijgen. Nodig om het seizoen Als het ontwrp-raadsvoorstel tot uitbreiding van de openbare verlichting in het buitengebied wordt aangenomen zullen een aantal kruispunten 's avonds be ter te overzien zijn. Vijf kruis punten zullen dan worden voor zien van „orienterende verlich- tingspunten". Het gaat hier om de kruispunten Rijssenseweg - Lichtenbergerweg, Rijssenseweg - Dikkesteensweg, Heideweg - Vianenweg - Landmansweg - Meutgeerstweg, Borkeldsweg - Pannenweg - Postweg, Oude De- venterweg - Vijfhuizenweg. In de toekomst zullen ook andere kruispunten in het buitengebied op deze manier worden verlicht. De Holtense Muziekvereni ging „HMV" houdt vrijdag avond 15 april (morgen) tus sen 6.00 en 8.00 uur in het dorp en naaste omgeving de jaarlijkse lompeninzameling. Supporters, tamboers en mu zikanten worden uiterlijk om kwart voor zes verwacht op het plein bij de „MengUnie" waar de grote voorjaarjaar- sactie van start zal gaan. Men zou de verzamelaars een groot plezier doen door de lompen in een zak of doos aan de weg te zetten. Men kan dan vlot opschieten zo dat nog dezelfde avond de aflevering kan plaats hebben in Hengelo (O) „H.M.V." heeft uw lompen echt nodig om een gedeelte van de enorme kosten te dekken die nodig zijn om financieel ge zond te blijven en om zich te handhaven in de hoogste afdeling van de Kon. Ned. Federatie van Harmonie en Fanfaregezelschappen. Aange zien de schooljeugd regelma tig oud papier ophaalt zal dat niet worden ingezameld. In de buitengebieden zal de jaarlijkse inzameling plaats hebben op vrijdagavond 13 mei. dreiging boven het hoofd van een definitief einde van de kof fiekoncerten in Holten. De wat tegenvallende belangstelling tot nu toe en het daarmede gepaard gaande teleurstellend financieel resultaat is daarvan de reden. Niet door de sfeer en gezellig heid tijdens de koffiekoncerten. De trouwe bezoekers zullen dit beamen, ook dat de muziek van goede kwaliteit is. Voor deze laatste bijzondere gelegenheid is de toegangsprijs voor volwassenen teruggebracht van f7,50 naar f5.- p.p. inkl. een kopje koffie. Kinderen t/m 14 jaar, CJP en 65+ kaarthou ders f2,50. Gratis kindercrèche. Voorverkoop bij de VW, ,,'t Rabo-bank Paalhuus" er Holten. Aanvang koncert: 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). Einde: 13.00 uur. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3 - tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur De laatste Open Deursamen komst in dit seizoen wordt ge houden op zondag 17 april a.s. om kwart over zeven 's avonds in de Geref. Kerk „De Kande laar". De spreker is Ds. W. Vons over het onderwerp „Christus in het gewone leven (na Pa sen)", De gospelgroep „Hatik- wah" uit Nieuwerkerk a/d IJssel zal medewerking verlenen aan deze dienst. Iedereen is weer van harte welkom. Graag tot ziens, De Open Deur groep. Ruim 200 Holtenaren in leeftijd variërend tussen de 15 en 45 jaar gaven zich afgelopen weken spontaan op voor de lessen Ae robic-dancing onder de bevoegde leiding van Toine Paauwe uit Rijssen. Voorlopig heeft men de groepen (vier lesuren van 30 leer lingen) niet gesplitst op leeftijd. Donderdag 31 maart werd gestart met de lessen door s.v. Bato, omdat de geplande uren voorzien waren. Inmiddels wordt beke ken gezien de enorme wachtlijst die is ontstaan, of de mogelijk heid er in zit een tweede gekwalificeerde leider aan te trekken. Ten behoeve van de Holtense brandweer werd dinsdagmiddag op de Holterberg een extra tank geïnstalleerd van maar liefst 60.000 liter inhoud! Geboren: Kristel dv. M. T. Veltkamp en R. F. Lievestro; Maarten Jasper z.v. M. J. van Dijk en M. J. Bentschap Knook. Ondertrouwd: R. W. Egberts, oud 27 jaar en A. G. van Ree- nen, oud 24 jaar; J. Hondebrink, oud 23 jaar, Almelo en J. Kampman, oud 22 jaar. Gehuwd: J. H. Agterkamp, oud 26 jaar en J. J. Kap, oud 21 jaar. Oveerleden: H. Dolle- kamp-Jansen, oud 74 jaar (overl te Deventer); A. J. Kevelam oud 93 jaar; J. Rietberg-Vene klaas, oud 66 jaar; F. R. Crom melin, oud 73 jaar; J. H. Bolink oud 88 jaar; J. M. Baard-Kruif oud 80 jaar. Op dinsdag 26 april a.s. hoopt de bejaardensocieteit haar 20ste verjaardag te vieren. Daartoe verwachten wij u om 2 uur in de Kampeerboerderij „Ideaal" van de familie Aanstoot aan de Schreursweg 8 (Borkeld). Wij hopen, dat u zelf het vervoer kunt regelen, maar mochten er problemen zijn, wilt u dan bel len naar de tel. nrs. 12 01 of 18 04 of 13 56. Komt u allen! Wij hopen er een heel gezellige verjaarsvisite van te maken! „We willen een man/vrouw met gedegen kennis van zaken juist omdat in deze tak van sport een enorme wildgroei aan het ontstaan is", aldus de heer van 't Holt voorzitter van s.v. Bato. Hiervoor wordt in de me dia sterk gewaarschuwd en we zouden niet graag een onbe voegd iemand aan trekken, met alle nare gevolgen van dien". De lessen die lopen duren tot eind juni en nu al staat het vast dat men in september opnieuw van start zal gaan. Ook dan zullen de groepen niet groter worden dan zo'n 30 leerlingen. Geplande lessen donderdagavonden tussen 19.00 uur en 22.00 uur zijn dus volledig bezet. Inmidels is een extra uur ingelast ook op don derdag en dan tussen 17.00 uur Bezoekers van de Holteroerg krijgen komende zomer volop gelegenheid hun stoffige kelen te smeren met een ijsje B en W heeft er in toegestemd het aan tal standplaatsen voor ijsver koop uit te breiden van 2 naar 4. Het gaat hier om vaste stand en 18.00 uur en men is bezig plaatsen, o.a. aan de Rijssense- een uur te kreëren 's middags weg en de Plaggenweg. Alle vier tussen half twee en half drie, de verkooppunten zijn gelegen met het zoeken naar een uit- bij de fietspaden, loopmogelijkheid tot half vijf. „Als dat allemaal lukt kunnen we heel wat meer mensen in de Aerobicdancing opnemen", aldus mevrouw Eggink-ten Velde (be stuur van s.v. Bato). Deze nieu we lesuren zullen waarschijnlijk gegeven gaan worden in het gymlokaal achter de vroegere Spar-winkel, aan de Dorpsstraat. „Het bestuur zal die mensen die nog op de wachtlijst staan bin nenkort berichten over de ver dere gang van zaken", aldus me vrouw Eggink. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Zondag 17 april 's morgens om 10.00 uur wordt er in de Ned. Herv. Kerk een jeugd dienst gehouden, met als thema: „Vluchten in de dood.,.?" In deze dienst zullen problemen als euthanasie en zelfmoord aan 9T De Hengelsportvereniging „De Rietvoorn" (Holten-Mar- kelo) houdt zaterdag 16 april, aanvang 20.00 uur, in ca fé-rest. „De Poppe" haar jaar lijkse feestavond. Op het pro gramma staan de film: „De vis in zijn element", bingo met prachtige prijzen, confe rence en uitreiking van de bekers aan kampioenen sei zoen 1982. En dat allemaal onder het genot van een hap je en een drankje. Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Op initiatief van het comité „Winkelcentrum Walgaarde" staat in de week van dinsdag 19 tot en met zaterdag 23 april het stadsdeel „Walgaarde" in het teken van een Tiroler Festival. i i Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad j Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 Elke middag van 14.00-17.00 uur en donderdag 21 april (koopavond) tot 21.00 uur wordt I er een rijk gevarieerd feestpro- gramma geboden waaraan o.a. zal worden meegewerkt door jo- J deltrio's, volksdansgroepen, een I danskapel en een muzikaal I kwintet. Er is een complete langlaufbaan met ski's, schoenen etc. waarop men begeleid door een skileraar (die ook demon straties geeft) dagelijks deze prachtige sport kan beoefenen. Een houtsnijder snijdt uit knoestige stronken fraaie kop pen, een Tirolergastvrouw geeft een glühweindemonstratie en presenteert een glaasje aan het winkelende publiek, de marke tenster in prachtige klederdracht tapt uit het originele vaatje de echte „obstler", een glasslijpster slijpt monogrammen in glazen uit het bekende Rattenberg en een bergbeklimmer geeft een de monstratie aan een hoog ge bouw of een toren. Het Tirolerfeest wordt zater dagavond 23 april om 20.15 uur besloten met een fantastische Tiroleravond waaraan door alle Tirolers uit Stubai (bij Inns- brück) zal worden meegewerkt. Zondagmorgen 17 april a.s. or ganiseert „G.S. de Schure" een de orde komen. Eenvoudige on- fietstocht op en om, de Holter- derwerpen zijn dit niet; we wil- berg". Het vertrek voor de tocht len er eigenlijk mee zeggen dat zal om 9-30 uur zijn vanaf „de ook hierover binnen de kerk ge- Schure". De lengte van de tocht dacht en gepraat kan worden. zal plm. 25 km. zijn. Na afloop Voorganger is ds. Ekker. Aan van de tocht staat er in „de de dienst zal verder medewer- Schure'" koffie met gebak op de king worden verleend door een deelnemers te wachten. De kos- ensemble uit H.M.V. ten voor de fietstocht en koffie plus gebak bedragen f2.50 gul- De Jeugddienstcommissie. den per persoon. Woensdag .20 april om 2.01 uur den van half 3 tot half 5 in zaal „Het Bonte Paard" gelegen- zal het prachtige nieuwe club- gebouw van de Dijkerhoekse heid om te feliciteren. Schietvereniging „De Zaagmo* OPEN HUIS len" aan de Maatmansweg offï- Zaterdag 23 april is er 's mid- cieel worden geopend door bur- dags van 2.00 tot 5.00 uur tij- gemeester mr. W. L. F. C. rid- dens een „Open Huis" gelegen- der van Rappard. 't Is die dag heid om de nieuwe accommoda- voor de schutters dubbelfeest tie te bezichtigen en kan men want tevens zal worden her- tevens z'n geluk beproeven op dacht dat de vereniging 25 jaar de schietbanen. Alle oud-leden geleden werd opgericht. Na de en belangstellenden zijn van opening is er voor de genodig- harte welkom.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1