Zomertijd alleen aardig met zomerweer Kroamschudd'n ION Openluchtspelen kunnen doorgaan 500.000 Rabo Tienerrekeningen Modehuis Wonnink toonde collectie Voorjaarsmode 9 Glascontainers succes in Holten De Haar langzaam volgebouwd HOLTENS NIEUWS8LAS AGENDA SPORTCOMMSSIE DINSDAG 12 APRIL Films in J.S. de Schure w# w v ESPELO U ontvangt^ jfipen- V00RJAARSVERDADERING FNV Geslaagd VOORZITTER WIM KOK OP DISTRICTSVERGADERING FNV Zondagsschool Holten HOLTEIMS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 april 1983 - 37e jaargang - nr. 14 Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres. Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red.medewerker J, Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel 41, Enschede, tel. 053-32 04 20 „Door je zelf veel te oriënteren beurzen en ook wel via de eigen op binnenlandse en buitenlandse inkoopcombinatie probeer je een zo aantrekkelijk mogelijk assor timent mode samen te stellen, gericht op de eigen klantenk ring. Het gaat hierbij veelal om merken als Elvi-Couture, Linda Lu, Lucie Linden, Dielemann Modelle en Setterlaine". Voor de vorm van presentatie (de man nequins bewogen zich onder de winkelende klanten) veel belangstelling ei was erg ademde een vertrouwde en gemoedelijke sfeer. Oud-plaatsgenoot Adrie Ulf- man slaagde onlangs voor zijn kandidaatsexamen Theologie aan de Rijks Universiteit in Lei den. Proficiat. De kalender-lente is maandag 21 maart begonnen, toen rona s morgens zes uur de zon recht boven de evenaar kwam te staan. Maart wist zich tot die datum verdienstelijk te gedragen, met wei nig neerslag en gemiddeld een temperatuur een graad boven nor maal. Toen begon wat koudere lucht binnen te stromen waarbij ook wat gure maartse buien gingen vallen. Verleden jaar hadden wij met de Paasdagen ook al een koudegolf op bezoek. Daarvoor begon april met fraai weer, plaatselijk werd al even een kwikstand boven 20 graden gemeld, en vlak voor de Paasdagen stroomde de lucht uit het Poolgebied over West- en Midden- Europa uit en was het kleumen geblazen tijdens de Paasdagen, die op 11 en 12 april vielen. Plaatselijk lag er in de vroege morgenuren van de tweede Paasdag nog een laagje sneeuw en overdag kwam het kwik vrijwel niet boven zes graden. Pasen '83 gaf een weinig beter weerbeeld te zien! De halfj aarlij kse districtsverga- dering van de FNV afdeling Overijssel wordt gehouden op zaterdag 9 april in zalencentrum „De Leeren Lampe" in Raalte. De vergadering staat zoals in middels gebruikelijk is geworden gepland in de ochtenduren en begint om 9.30 uur. Spreker tij dens de vergadering is Wim Kok, voorzitter FNV, die zal praten over het thema „solidari teit werkenden - niet werkenden, met na afloop een discussie hierover. Rond 13.00 uur zal de vergadering worden afgesloten. fvx— Zondag a.s. 10 april is er géén zondagsschool, één zondag Paas vakantie. De week daarop hopen we jullie weer allemaal te kun nen begroeten. Met vriendelijke groeten, Het Zondagsschoolpersoneel. Met de bouw van 5 nieuwe woningen in de vrije sector aan het Köllingserf door Bouwbedrijl Paalman-Tempelman BV is het Plan De Haar weer een stapje dichter bij de voltooing. Van de via de garages geschakelde wo ningen zijn er intussen al drie verkocht. In het Plan De Haar zijn nu "J nog 35 kavels beschikbaar, zo- dat de gemeente hier in ieder geval nog een jaar uit de voeten i kan gezien de beschikkingen die er voor dit jaar zyn uitgegeven. Daarna komt het bestemmings plan Beuseberg aan de beurt. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Leden van de folkloristische dansgroep „De Holtense Boerendansers" gingen zaterdagavond 2 april Kroamschudd'n bij Linda Smallegoor. De ouders van Linda Martin en Henny) zijn al ge ruime tijd lid van deze Holtense dansgroepDe traditionele Krentewegge ontbrak natuurlijk niet en een gezellige bijeenkomst was het resultaat. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam: Adres; Woonplaats: I I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor j Hollens Nieuwsblad het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr /mevr i Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede per jaar ad 31.26 Woonplaats: De afdeling Holten van de F.N.V. houdt op maandag, 11 april, haar voorjaarsvergadering in café-rest. Vosman. Behalve de gebrui kelijke jaarverslagen en de vaststelling van de begroting 1983, komt aan de orde de bestuursverkiezing wegens een aantal vacatu res. Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn K. Reitsema en W. Beijérs (ABVA/KABO). Als voorzitter wordt, wegens bedanken van J. Foks, candidaat gesteld W. J. Dalhuisen (ABOP), als secretaris, in de plaats van G. Lunenborg, G. Hogendom (Vervoersbond), die ook penningmeester is. Wegens het bedanken, om gezondheidsrede nen, van E. F. Gütlich, zal door de afdelingen van de Diensten bond een candidaat moeten worden aangewezen, terwijl er ook nog een vacature is voor de Industriebond. Elke plaatselijke en regio nale afdeling kan candidaten stellen en een afvaardiging naar deze vergadering aanwijzen. Officieel afscheid zal worden genomen van de afgetreden bestuursleden Foks, Gütlich, Lunenborg en E. Eek timmerman, die om studieredenen reeds eerder bedankte. De ver gadering begint om half acht. 1. opening. 2. Mededelingen. 3. Lijst van ingekomen stukken. 4. Besluitenlijst van de vergadering d.d. 8 maart 1983. 5. Voorstel nr. 8319/2 tot het maken van een principe-verdeling van subsidies re- creatiesportaktiviteiten 1983. 6. Voorstel nr. 8320/2 tot het vaststel len van de prioriteitenlijst 1983/1986 (Hoofdstuk IV van de „Nota inzake de behoefte aan sportvoorzieningen in de gemeente Hol ten"). 7. Voorstel nr. 8330 betreffende de bevordering van de zelf werkzaamheid van de sportverenigingen bij het onderhoud van de sportakkommodaties. 8. Nagekomen voorstellen en mededelingen. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Op maandagavond 28 maart hielden de leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Espelo hun maandelijkse bijeenkomst in het gebouw het Trefpunt. De pres. mevr. Blan- kena opende deze bijeenkomst en heette allen hartelijk welkom in het bijzonder de heer Sie mens van de OLM. Dhr. Sie mens is journalist bij de OLM, hij hield eerst een inleiding over hoe men in de loop der jaren anders is gaan dénken over de boer en tuinder. 5,5% Van de beroepsbevolking is momenteel boer of tuinder. Na de pauze werden er dia's gedraaid (van de optocht) i.v.m. het 750-jarig be staan van de stad Zwolle op 15 juni 1980. Deze optocht stond in het teken van de landbouw en had als titel „Paardekracht Landbouw in beweging". Dit moest het verschil tussen de vroegere en de hedendaagse landbouw weergeven. Drukte en sfeer bij de open huisavond van de firma Won- nink tijdens het tonen van de nieuwe voorjaarscollectie. Als het aan het gemeentebe stuur van Holten ligt gaan de zo langzamerhand traditionele Openluchtspelen op het Smids belt ook dit jaar door. Aanvan kelijk bestond hierover onzeker heid omdat de organiserende Evenementencommissiei geen mogelijkheden zag het podium, net als voorgaande jaren verrijd baar te maken. Dat zou te veel kosten met zich meebrengen. I.v.m. de weekmarkt moet het podium gedurende de 13 weken dat het podium op het Smids belt staat steeds plaats maken voor de marktkramen. Wethou der Rustebiel verwacht nog deze week met een oplossing te ko- De vorig jaar augustus ge plaatste containers voor het in zamelen van glas bij de super markten van Wansink en Dik kers blijken in een grote be hoefte te voorzien. Vergeleken met het jaar daarvoor, toen er alleen maar glas kon worden in geleverd bij de werf van Ge meentewerken is de opbrengst aanzienlijk gestegen. Het laatste half jaar werd er in Holten 51 ton glas ingezameld tegenover 66 ton in het hele voorgaande jaar. Geen wonder dat de ge meente intussen drie nieuwe containers heeft geplaatst: bij Twenhaarsveld, in Dijkerhoek en bij supermarkt Baltes aan de Larenseweg. Eventueel zal de ophaalfrequentie worden aange past aan de hoeveelheid ingeza meld glas. men voor dit probleem. B en w gaat ervan uit dat markt en Openluchtspelen even zwaar moeten wegen. Wethouder Ste- geman, verantwoordelijk voor de markt is ook optimistisch over een oplossing: „Het komt wel goed". Vrijdagavond draaien we als eerste film „The Shining". Dit is een echte horror. Het echtpaar Torrance verhuurt zich voor vier maanden in een enorm hotel, dat door bizarre weersomstan digheden alleen in de zomer maanden wordt gebruikt. Terwijl buiten de sneeuw me ters hoog ligt opgestapeld, be ginnen zich binnen in het hotel vreemde tonelen af te spelen. Het is een bloedstollend verhaal met een angstige jacht van va der Torrance die met een bijl zijn zoontje Danny te pakken probeert te krijgen. Een film, met in de hoofdrollen Jack Ni cholson en Shelley Duvall, is er een die u gezien moet hebben. Dus tot vrijdag 8 april om 9.30 Olav Vlaskamp (10 jaar) te Amstelveen opende kortgeleden de 500.000e Tienerrekening bij de Rabobank, één jaar nadat de Rabobank deze nieuwe spaar- vorm voor kinderen in de leef tijd van 10 tot 15 jaar had ge ïntroduceerd. Om dit heuglijke feit te vieren werden alle Amstelveense Tie nerrekening-spaarders bij circus Renz uitgenodigd voor een wer velende circusshow. De heer J. J. Verhaegen, onderdirecteur van Rabobank Nederland, sprak in een korte toespraak de hoop uit dat het jeugdsparen zich in de komende periode evengoed zal ontwikkelen als in de afgelopen jaren. Onder het motto: „Hij die spaart, heeft wat" overhandigde hij aan Olav Vlaskamp, als half- miljoenste Tienerrekening-spaar der, een racefiets. De nieuwe rekeningvorm biedt enerzijds de kinderen de moge lijkheid onder aantrekkelijke voorwaarden te sparen, ander zijds opent de Tienerrekening mogelijldieden om giraal be paalde betalingen teverrichten. Het betreft hier het betalen van abonnementen op jeugdbladen, contributies van sportverenigin gen en lesgelden. De ouders die nen daartoe de jeugdige toe stemming te verlenen om zelf standig deze betalingen te ver richten. Kinderen kunnen op de ze wijze vertrouwd raken met betalingsverkeer in deze vorm. De heer J. J. Verhaegen, onder- Amstelveen een racefiets, omdat directeur Rabobank Nederland, hij de 500.000e Rabobank Tie- overhandigde in circus Rem nerrekening had geopend, aan Olav Vlaskamp (10 jaaruit Onder het genot van een drankje en een hapje toonde Modehuis Wonnink aan een kleine 250 belangstellenden de nieuwe Voor jaarscollectie, geshowd door een drietal Holtense mannequins. Dit alles gebeurde tijdens de gebruikelijke „Open Huis" avond don derdag 31 maart. „Deze modeshows worden door ons tweemaal per jaar georganiseerd, één in het najaar en één in het voorjaar, en met succes, want menigeen doet volop ideeën op tijdens deze avonden", aldus de heer Wissink.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1