Lukkien exposeert in La Cigale Aerobic-dancing: de nieuwe rage WERK VOOR HOLTENSE VRIJWILLIGERS BURGEMEESTER OP BEZOEK BIJ HONDERDJARIGE Jaarvergadering V.O.O. HOLTENS NIEUWSBLAD SïtóS IgJonnee opgeeft. Verkeers maatregelen Veertig-jarig bruidspaar maakte rijtoer Moeder-dochter relatie bij Plattelands vrouwen HOLTENS NIEUWSBLAD Verloren en gevonden BURGERLIJKE STAND Vredeswerkgroep organiseert „Vrede op recept" VERGADERING WAO-ERS Bejaardensociëteit HOLTINS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Or. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties Getfertsingel 41, Enschede, tel. 053-32 04 20 Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 17 maart 1983 - 37e jaargang - nr. 11 Met het aantrekken van Doris D and the Pins heeft het be stuur van de SV Bato een goed greep gedaan voor wat betreft het populair maken van aero bic-dancing in Holten. A.s. zater dag zal deze alom bekende groep een daverende presentatie geven in sporthal 't Mossink. Vanaf 20.00 uur kan de Hol- tense bevolking kennis maken met deze nieuwe rage in sport- minnend Nederland. Geïnspi reerd door de televisieserie Fa- me is deze nieuwe manier van bewegen ontzettend populair ge worden. Het aantrekkelijke van deze vorm van lichaamsbewe ging is dat het gebeurt op de maat van populaire disco-mu- De oudste ingezetene van Hol- gemeester mr. W. L. F. C. ridder ten mevrouw Hendrina Tempel- van Rappard bracht in de voor- man-Schreurs, Schreursweg 1, middag met zijn vrouw een feli- heeft woensdag 9 maart haar citatiebezoek en bood namens honderdste verjaardag gevierd, het gemeentebestuur een prach- Zeer velen kwam haar hiermee tig bloemstuk aan. Mevr. van 's middags gelukwensen tijdens Rappard verraste de jarige met een receptie in zaal „Vosman" enkele tekeningen van de kinde en er werden veel attenties ren. 't Was al met al voor opoe (bloemen, fruitschalen enz.) aan- Tempelman en haar drie kinde geboden. Van Hare Majesteit ren, vijf kleinkinderen en 12 Koningin Beatrix kreeg de ja- achterkleinkinderen een fijne rige een schriftelijke gelukwens dag. en hiermee was ze erg blij. Bur- Doris D and The Pins, zoals ze a.s. zaterdag in de Holtense sporthal te bewonderen zijn. ziek. Niet zo eentonig dus als joggen of trimmen. Voor vijf gulden zijn bij de voor verkoop-adressen: Modecentrum Wonnink, Sportcentrum Beltman en de Fa. Stokkers nog kaarten verkrijgbaar. Indien aanwezig zullen ook aan de zaal nog kaarten worden verkocht. Ge zien de populariteit die Doris D en haar Pins in geheel Neder land genieten is het echter niet waarschijnlijk dat de laatste mo- i gelijkheid voorhanden is. Wees dus op tijd met het kopen van kaarten. Op de koffie-ochtend van 9 maart van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Dijkerhoek hield mevrouw Note- boom een inleiding over het on derwerp moeder-dochter. Daama bestond er gelegenheid tot vra gen. Gediscussieerd werd er in groepjes. Ter afsluiting droeg mevrouw Smit een gedicht voor van Johanna van Buren met als titel Moe. De volgende kof fie-ochtend is op 31 maart. Getuige de bedrijvigheid afge lopen dinsdag na de opening van de expositie van Tammo Lukkien in galerie La Cigale, zal het deze tentoonstelling niet aan belangstelling ontbreken. En dat is ook geen wonder, want met de natuurgetrouwe olieverf-schil derijen van Lukkien moet de he le Holtense bevolking zich ver want voelen. Voor Tammo Lukkien bete kent deze expositie in eigen om geving een extra uitdaging. We liswaar exposeerde de Holtense hobby-schilder al eerder in En schede, Doorwerth, Noordwijker- hout, Exel, Tilburg en zelfs in Londen, een tentoonstelling in Holten stelt toch weer aparte ei sen. Geen wonder, want de tafe relen die Lukkien in zijn olie verf-schilderijen naar voren brengt zijn rechtstreeks gegre pen uit de Holtense natuur. En dan mag de schilder ze zelf wel relativeren als „landschappen met beestjes", feit blijft dat ze rechtstreeks voortvloeien uit de indrukken die menig Holtenaar opdoet uit zijn wandelingen „in het veld". Een extra uitdaging dus voor de als natuurliefhebber bekend staande Lukkien die zich tege nover zijn werk erg bescheiden opstelt. „Ik schilder vooral om dat ik het graag doe" stelt Tammo Lukkien. „Na een dag in het veld zie ik 's avonds met de ogen dicht de mooiste kleu ren en taferelen. Als het lekker gaat schilder ik doorlopend. Vooruit, achteruit, naar en van de ezel. Dan schildert de kwast eigelijk, ik hoef hem alleen maar vast te houden. Ik ben pas te vreden als iemand ziet dat er ganzen in de sneeuwkou vliegen en zegt 'Brr, wat koud'. Dan ben ik pas tevreden". Wat dat betreft kan de expo sant tevreden zijn, want burge meester Van Rappard, die de expositie opende, kon zich heel goed inleven in de ganzen die het zichtbaar koud hadden. Van Rappard: „Dit schilderen is al len mogelijk wanneer je gegre pen bent door het onderwerp. En wat dat betreft is Tammo Lukkien volledig geslaagd. Zelf loop ik regelmatig door de Hol tense natuur, maar de schok van herkenning is bij mij zeker aanwezig". Dat laaste aspect onderkent Lukkien ook terdege. „Of je het mooi vindt of niet, dat is een ander verhaal. Een kwestie van smaak en herkenning. Het is maar net of je het herkent en mooi vindt. Ik doe in ieder ge val mijn best en wil graag blij ven schilderen, da's zeker". De expositie van zo'n 25 olie verf-schilderijen van Tammo Lukkien is geopend van 15 maart tot en met 16 april. Van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 10.30 uur tot 16.00 uur. Ga leriehoudster Hetty Vincent-Kre kel is tot nu toe erg enthousiast over haar exposities in La Ci gale. Vanuit de verre omtrek ko- Exposant Tammo Lukkien voor een van zijn geliefde schilde rijen. men mensen naar de Deventer- weg en voor de komende maan den heeft ze alweer genoeg aan meldingen voor expositieruimte. Wat dat betreft heeft galerie La Cigale in haar korte bestaan al de nodige faam opgebouwd in de regio. De toneeluitvoering door de ont spanningsclub C.O.C. die vrij dag- en zaterdagavond a.s. zou plaatshebben gaat wegens om standigheden niet door. Opoe Schreurs temidden van de burgemeester en zijn vrouw Als lezer van het U Holtens Nieuwsblad ptfnlllSISVw fl^r^neppll verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Het ziet er naar uit dat er bin nen afzienbare tijd in Holten een vacaturebank van de grond komt om te voorzien in arbeids plaatsen met vrijwillig karak ter. Onderdak en volledige me dewerking wordt verkregen van de Stichting Sociaal Cultureel Werk, In het Paalhuus had vo rige week een vergadering plaats, waar de heer A. A. A. Schaafsma door de Stichting was uitgenodigd om enig in zicht te geven over hoe men het beste met de plannen kan starten. Schaafsma is zelf initia tiefnemer van het Bathmense werklozenproject. Het doel van de vacaturebank is te voorzien in arbeidsplaatsen, die een vrij willig karakter hebben, er kan dus niet op commerciële basis gewerkt worden. Dit om niet in conflict te komen met het be drijfsleven. Om concurrentie te voorkomen moet ook ieder pro ject dat door de WB wordt uitgevoerd eerst naar de ge meente om getoetst te worden. Werkg roep Een van de eerste aktiviteiten die de voorlopige werkgroep be staande uit Erik Beusink, Wim Slijkhuis, Yemane Friy, Joke Bos, Tonny Woltman, Harm Pie- ters en Willy Reijlink gaan on dernemen, is praten met de ge meentelijke instanties. Ze wor den hierin bijgestaan door de medewerkers van de stichting Dianne Overvelde en Herman Kampman. Want hoewel men formeel van wethouder H. Rus- tebiel toestemming heeft voor het plan staat er nog niets op papier. Verder zal de groep con tact opnemen met de plaatse lijke kerken om op die manier de krachten te bundelen, en zal onderzocht worden welke cursus sen interessant zijn voor werklo zen en anderen die op non-ak- tief zijn gesteld. Gedacht wordt aan cursussen als timmeren, las sen, vergaderen en notuleren, en andere beroeps-bevorderende cursussen. Gedacht wordt om via de gemeente te proberen om door middel van een schrijven Gevonden: rood kinderfietsje, zwart stuur; zwart quartzhor- loge, merk Jehaka; zwart kunst stof bandje; rode autopet met houten plankje; quartzhorloge, verchroomd met metalen band je; tumbroek, lang, maat ES, blauw; twee bankbiljetten van f10.-; paar paarse wanten; één rode kinderwant; stijgbeugel. Verloren: een platina trouwring, datum 27-l-'34; pareltje uit een broche; een rijbewijs en girobe- taalpas; herenhorloge, merk Zen tra, wijzerplaat 'met leren band je; zwart, leren portemonnee, inh. bibliotheekkaart en strip penkaart; verzekeringsplaatje van bromfiets, HMF-585; zilveren armband met geluksteen. Gevonden dieren: grijze bas taard. bij het werkbriefje van de ge meente aan alle werklozen in Holten uit te leggen wat de plannen zijn. Een enquête-formu lier zal dit schrijven vergezellen. Momenteel zijn er 240 werklozen ingeschreven waarvan 90 jonger dan 23 jaar. Een oproep voor werk zal gestuurd worden aan diverse verenigingen in Holten en zullen de bejaarden worden benaderd. Ook hier kan volgens de werkgroep veel gedaan wor den. Werk als een tuintje om spitten, mee rijden naar de dok ter of kleine karweitjes opknap pen. Eerste opdrachtgever zal waarschijnlijk de speeltuin zijn. Deze heeft al laten weten dat de speeltoestellen dringend een re paratiebeurt nodig hebben. Iedereen die mee wil helpen om de Vrijwilligers Vacature Bank van de grond te krijgen kan el ke woensdagmorgen om tien uur terecht in de Schure. De werk groep is dan aanwezig om over de plannen te praten. Verder kan iedereen die belangstelling heeft bellen tel. 27 55. Geboren: Dennis Joachim zv, H. J. M. Ruiter en T. M. Littelink; Gerrit Bemhard, zv. G. Dikkers en G. B. Wegstapel. Overleden: L. Rosman-Tukkers, oud 93 jaar. Donderdag 17 maart organi seert de Vredeswerkgroep Hol ten een avond met als thema „Vrede op recept". Mevrouw Rosbergen uit Zwolle verzorgt deze voordracht over de gevol gen van het gebruik van kern wapens. Als arts verdiepte zij zich in deze materie. De avond wordt gehouden in Vosman en begint om. kwart voor acht. De afdeling Holten van de FNV meldt dat op dinsdag 22 maart in Deventer een vergade ring zal worden gehouden voor mensen in de WAO. FNV-voor- zitter Wim Kok zal spreken over de huidige situatie in de WAO. Ook niet-leden van de FNV zijn welkom. Plaats van handeling „De open Hof', Karei de Groot elaan, aanvangstijd 14.00 uur. Voor inlichtingen betreffende vervoer, tel. 30 56. Binnenkort worden in Holten enkele nieuwe verkeersmaatrege len van kracht. Zo zal de pas opnieuw bestraatte Kerkstraat vanuit de richting Larenseweg volledig eenrichtings-verkeer worden. Dat gold al voor het laatste gedeelte tot de Oranje straat. Tevens gaat er een par keerverbod gelden voor een ge deelte van de Molenbelterweg, vlak voor de afrit naar het par keerterrein van de serviceflat. Dit gebeurt op verzoek van de Vereniging van Eigenaars van het service-flatgebouw de Molen belt. Dinsdag 22 maart is er weer bejaardensociêteit in gebouw Irene, aanvang half drie. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam Adres woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr. Adres: woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Hij/Zij betaalt het abonnementsgeld Enschede s per jaar ad 31.26 Op maandag 14 maart hield de Vereniging voor Openbaar On derwijs haar jaarlijkse vergade ring in zaal Vosman. De op komst voor deze avond was zeer matig. Na het nuttigen van het door de vereniging aangeboden kopje koffie, opende de voorzit ter de heer Krooshof de bijeen komst. De voorzitter memo reerde in zijn welkomstwoord de aktiviteiten, die in het afgelopen jaar door V.O.O. zijn ontwikkeld. Met name de ledenwerfaktie, ak tiviteiten in verband met de on- derwijsbezuinigingen en de infor matieve bijeenkomst met de hoofden van de openbare lagere en kleuterscholen. Notulen en jaarverslagen van penningmees ter en secretaris werden voorge lezen en goedgekeurd. Bij de be stuursverkiezing werden me vrouw Poortman en de heer Bult herkozen. De heer Hesse had te kennen gegeven zijn be- stuursfunktie te willen beëindi gen in verband met verandering van werkkring, zijn funktie werd overgenomen door mevrouw Tu- tert. Mevrouw Muller wilde na 14 jaar eveneens haar funktie ter beschikking stellen, het be stuur had voor deze vakature nog geen kandidaat gevonden. De voorzitter herinnerde aan de grote verdienste van mevrouw Müller voor V.O.O. Zij vervulde het bestuurswerk voor de vereni ging met volle inzet en enthou siasme. Na de pauze werd een diaserie onder het motto: „Her kent U Holten" vertoond. De aanwezigen moesten proberen aan de hand van diagfragmen- ten Holten te herkennen. Het werd een zeer geanimeerd ge beuren, dat bijzonder in de smaak viel. De winnaars kregen als prijs een krentenwegge. Vrijdag 11 maart was het echtpaar E. Veneklaas H. G. Ve- neklaas-Schoneveld, Meutgeerts- weg 3 (Borkeld) 40 jaar getrouwd en dit was voor de leden van de Vereniging Het aangespannen paard „De Bergrijders" een re den om het bruidspaar een rij toer aan te bieden. De bruide gom, een veelzijdig paardenlief hebber, is sinds de oprichting van „De Bergrijders" in 1979 voorzitter. De heer en mevr. Ve neklaas werden 's morgens van hun woning afgehaald door Her man Wansink en Wim Veneklaas een broer van de bruidegom met een jachtwagen met een prachtig span vossen, vóórafge gaan door de twee ponyruiters kleinzoon Gerard Brands en Zwennie Vincent op fraaie schimmels. De rijtoer ging via de Vianenweg naar de Noorden- bargstraat waar de kinderen en kleinkinderen in een ouderwetse kleedwagen met twee glanzende zwartblessen van Diederik Podt uit Dijkerhoek zich aansloten bij de stoet naar feestzaal „De Pop- pe". Volgens oud gebruik werd er gemeut even voorbij Klein Teeselink door een in stijl ge kleed „notaris-echtpaar" doch de koetsier had hier op gerekend en nadat er een neutje was ge schonken kon het gezelschap de reis voortzetten. Het feest werd 's avonds afgesloten met een ge zellige „brulfte" bij „de Poppe".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1