Oma Tempelman bijna honderd jaar .-SE feSS®* DRIEDUBBEL IJ [STRUM SCHOOLKRING DIJKERHOEK HOLTENS NIEUW§üJfi Ook interne verbouwing Langendien 6e conrector Scholengemeenschap üfflMAdres:I Verwerping BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Nog geen huisvesting werklozenproject ttie 190 jaar onderwijs Dijkerhoek, het 100-jarig bestaan van de school en het feit dat de school lZVz jaar geleden werd verbouwd tot een vierklassige school is voldoende reden voor de schoolkring Dijkerhoek om een reünieweekend te organiseren, gericht op alle oud-leerlingen en leerkrachten. De voorbereidingen zijn in volle gang en we spraken hierover met de heer J. W. Kroon, vanaf '66 als hoofd van de school verbonden aan het lager onderwijs in Dijkerhoek. „Hoe dit reünieweekend eruit zal gaan zien is nog nauwelijks te voorspellen en hangt voornamelijk af van het aantal mensen dat gehoor gaat geven aan de omroep in verschillende kranten. Vast staan alwel de data die we geprikt hebben, vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober. De vrijdag zal in het teken staan van de kinderen, de vrij dagavond en zaterdag (afhanke lijk van de belangstelling) is voor de ouderen. Zaterdag 1 ok tober is gedurende de hele dag 't Bonte Paard afgehuurd, waar zo'n 400 mensen in kunnen. Het programma voor die dag zal door zo'n zes commissies (amu sement, administratie, tentoon stelling, kinderdag en openbare werken) worden samengesteld en voorbereid. De voorbereidingen zijn in volle gang, al vanaf het moment dat besloten werd een reünie te hou den (eind '82)", vertelt de heer Kroon. „Eind mei, begin juni sluiten we waarschijnlijk de aan meldingstermijn en kan een defi nitief programma worden uitge bracht. Misschien is het leuk te vermel den dat de oudste leerling die onze school bezocht, een ingeze tene is van Dijkerhoek, de 94-ja- rige heer Huzen (Bussinksweg) en we hopen hem in de eerste plaats te mogen verwelkomen". Zij die aan de reünie willen deelnemen kunnen zich opgeven bij mevrouw L. Eygendaal, Tro- mopsweg 6 Dijkerhoek, telefoon 17 94. Streekschool De heer Kroon vertelt dat de school in Dijkerhoek eigenlijk zij het op beperkte schaal, een streekfünctie heeft. Denk bij voorbeeld aan de kinderen uit Okkenbroek en Lo-Bathmen die hier op school zitten". De school telt momenteel 53 leerlingen (lager onderwijs) en ruim 20 kleuters. Leerkrachten die aan de school verbonden zijn geven les aan gecombi neerde klassen. Het gaat om drie leerkrachten en één kleuter juf. De heer Kroon geeft les in de klassen vijf en zes. De heer Van Oort neemt de klassen 3 en 4 voor zijn rekening en me vrouw Van Maurik geeft les aan de jongste kinderen uit klas 1 en 2. De kleuters staan onder de hoede van mevrouw W. Van Heerde. „Het hoogste aantal leerlingen in mijn tijd (vanaf '66) lag in 1972 op 94. In dat jaar ook werd er een vierde leerkracht aange trokken. Met de terugloop van de leerlingen werd de school weer geleidelijk een drieklassige en het vierde lokaal kon daar door benut worden voor de kleuters. We zijn daar erg geluk kig mee, want hierdoor lopen we al een stukje vooruit op de ko mende integratie kleuter/lager onderwijs. De enige scheiding die we nogmaken zijn de finan ciën. Overigens is het wel zo, dat opbrengsten van bijvoor beeld de verzameling oud-papier wel verdeeld worden onder kleu ter- en lager onderwijs. Prognose Zoals overal in het lager onder wijs het aantal leerlingen terug loopt, zo heeft de heer Kroon ten aanzien van Dijkerhoek de prognose gemaakt dat volgend cursusjaar het aantal leerlingen gedaald zal zijn tot 50, nét één Deze school werd 100 jaar gele den gebouwd en pas in 1971 ge restaureerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Tevens kwam er een vierde lokaal bij, dat inmiddels dienst doet als kleuterverblijf. De eerste school in Dijkerhoek zoals hij in 1793 werd gezet en in 1928 werd afgebroken. te weinig om de derde leer kracht te mogen handhaven (tenminste niet langer dan één cursusjaar). Gevolg dat er een situatie ontstaat gelijk als in Es- pelo waar de klassen 1, 2 en 3 gecombineerd zijn en de klassen 4, 5 en 6. Een aardig verschijn sel op de Dijkerhoekse school is dat de groep leerlingen voor 2/3 uit jongens bestaat. Ontvankelijk „Betrokken en ontvankelijk zijn voor onderwijs zijn twee punten die voor mijn gevoel in een klei ne „leergemeenschap" volop aanwezig zijn. Een andere pret tige mogelijkheid van werken in een kleine groep is dat meer aandacht besteed kan worden aan punten waar men moeilijk heden mee heeft, denk in onze streek bijvoorbeeld aan taalvor ming. De band die daardoor ontstaat tussen leerkracht, leer ling en gezin is erg hecht en di rect", aldus de heer Kroon die ons met een voldaan gevoel rond leidt door de school, de plek aanwijst waar in 1793 het eerste Dijkerhoekse schooltje van de grondkwam en in de 100 weer terug op ons uitgangspunt, jaar oude bestaande school de de reünie straks, het laatste veranderingen en de verbouwing weekend in september. We ko- aangeeft die 12'/2 jaar geleden men hier zéker nog eens op te- plaatsvonden. Daarmee zijn we rug. Ondanks het dalende aantal aanmeldingen voor de brugklassen vertoont het leerlingenaantal van de Holtense Scholengemeen schap nog steeds een groeiende tendens. Burgemeester Van Rap- pard, die dit toeschrijft aan het feit dat leerlingen hun schoolpe riode steeds meer verlengen door bijvoorbeeld na de MAVO nog de HAVO te doen of na de HAVO het atheneum verwacht voor het komende jaar rond de 1600 scholieren op de Scholengemeen schap. Op donderdag 3 maart hoopt mevr. Hendrina Tempelman-Tui- tert, bij de oudere Holtenaren bekend als „Schreurs Dina" haar honderdste verjaardag te vieren. Zij werd geboren op 9 maart 1883 als dochter van Derk Tuitert en Hendrika Brinks en is altijd blijven wonen op de boerderij aan het Schreursweggetje in de Look. Hendrina trouwde op 1 juli 1908 met Gerrit Jan Tempel man, een boerenzoon uit de buurt en het huwelijk werd voltrok ken door loco-burgemeester wethouder Hermannus Kalfsterman. Dat een honderdjarige nog boeiend kan vertellen over het verle den en ook nog veel interesse heeft voor het heden bleek ons toen we een dezer dagen onder het genot van een köpke koffie een gezellig praatje met haar maakten. Ze herinnert zich nog heel goed dat ze op 1 september 1888 met opa mee mocht naar het station toen de spoorlijn De- venter-Almelo in gebruik werd genomen en de eerste stoom trein in Holten stopte. Alle kin deren hadden die dag vrij van school maar wanneer ze niet vrij hadden gekregen waren ze toch wel gegaan want je hoefde niet naar school omdat het „geen wet was". De meisjes gingen in die tijd veelal het hele jaar wel naar school maar de jongens, die al heel jong mee moesten helpen op de boerderij bleven in het voorjaar en zomers als het mooi weer was thuis. Met twee winters en een zomer was het schoolgaan soms al bekeken. Melken leerden de meisjes in die tijd ook al vroeg en jongens be gonnen daar helemaal niet aan. De dagtaak voor de vrouw be gon dan ook met melken terwijl manlief een „legge" rogge of ha ver dorste. Er werd in die jaren nog 3x per dag gemolken. De melk werd gekamd met de puls en de boter, voor zover niet no dig in eigen huishouding, werd verkocht op de markt in Deven ter. De mannen gingen hier heen en terug te voet naar toe omdat reizen per trein, wat re tour maar een dubbeltje kostte, er niet af kon. Om een extraatje te verdienen werden in de schuur van Tempelman door Jan Aanstoot (Kuuljan) geregeld koeien geslacht die na te zijn „uitgepond" voor het overgrote deel aan vaste klanten in Hol- Als lezer van het U Holtens Nieuwsblad plfPmSJBVl! "li nnC Pfill daarvan verzekerd. IIIE"* Geef dat ook eens aan een ander door! i I Naam: lOl PJP P Woonplaats: I Geeft op als abonnee voor het Gebruik deze bon voor Holtens Nieuwsblad het opgeven van een nieuwe abonnee. I Dhr /mevrj Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Antwoordnummer 97 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld Enschede 9 per jaar ad 31.26 g ten en naaste omgeving werden verkocht. In het „slachtbedrijf' werkte Tempelman samen met nog 3 of 4 ingezetenen. Voor het werk dat vrouw Tempelman moest doen ontving zij de op brengst van de botten, 't Was centenwerk maar voor één gul den kocht je toen een hele mooie jurk. Hobby's „Ja wat moek doar op zegg'n? 't Wark is er of'. Toch heeft op oe gelukkig nog verschillende dingen die tot haar dagelijkse bezigheden behoren. Om tien uur de koffiekopjes afwassen, de bloemen water geven en als het mooi weer is eventjes naar bui ten en 's avonds even in de melkstal kijken als er gemolken wordt. Ze leeft nog steeds echt mee met het bedrijf dat ze heeft zien groeien. Om op de hoogte te blijven leest ze dagelijks de krant, kijkt naar de t.v. en maakt elke zondag, dankzij tele foon en radio, de kerkdiensten mee in de Ned. Herv. Kerk en... op de radio gaan haar „De Muzikale fruitmand" en „U zij de glorie" nooit mis. Receptie Woensdagmiddag 9 maart is er 's middags van 14.30-16.30 uur in rest. „Vosman" gelegenheid om mevr. Tempelman te felicite ren. Onder de velen die van de ze gelegenheid gebruik zullen maken zal dan waarschijnlijk ook zijn Ans Boot (thans mevr. de Wit) uit Sint Oedenrode die op 17 febr. 1945 's avonds om plm. 8.00 uur aanklopte bij de fam. Tempelman na een ver moeiende en gevaarlijke tocht per fiets vanuit Den Haag. Ook zij kreeg een gastvrij onderdak en ging na enkele dagen met een tas vol levensmiddelen naar Den Haag terug. Na de oorlog kwam Ans nog vele malen in Holten terug en de laatste jaren is ze altijd op 17 februari op vi site bij de fam. Tempelman. J. Wiggers De vier geslachten Tempelman, zittend van links naar rechts mevrouw Tempelman-Bosman, achterkleindochter Alie, Opoe Tempelman-Tuitert en achter kleindochter Joke. Staande van links naar rechts kleinzoon Ger rit Jan Tempelman, mevrouw H. Tempelman-Schooien en haar man Derk Tempelman. Dat dit ook consequenties heeft voor de personele bezet ting blijkt uit de aanstelling van de heer A. L. Langendoen als zesde conrector. Langendoen, die als leraar handvaardigheid aan de school verbonden is, neemt als conrector de bovenbouw voor zijn rekening. De kosten van deze aanstelling worden ge heel door het rijk vergoed. Wan neer de gemeenteraad in april accoord gaat met een kredie taanvraag van 120.000 gulden voor een interne verbouwing, en dat is gezien de begrotingsbe handeling in december erg waar- Gehuwd: G J Groteboer, oud 25 jaar en: H J Pakkert, oud 22 jaar, Diepenveen. Overleden: G J Jeurlink, oud 91 jaar. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden tussen wethouder Rustebiel en het bestuur van de Stichting Sociaal-Cultureel Werk. Onderwerp van discussie is de huisvesting van het in opbouw zijnde werklozenproject. Ruste- biel, die eerdere pogingen om het project onder te brengen in een zelfstandig pand zag stran den, vindt dat er in het Paal- huus ruimte moet worden gecre ëerd. Rustebiel. „Per slot van rekening is het een onderdeel van het culturele werk. Dat moet dus te combineren zijn". schijnlijk, dan kunnen de 1550 leerlingen die de Scholenge meenschap nu nog telt na de grote vakantie o.a. rekenen op 2 nieuwe praktijklokalen. Hiervoor zullen 4 theorielokalen worden omgebouwd. De interne verbou wing behelst ook de uitbreiding van de garderobe die nog bere kend is op 800 leerlingen. De Dijkerhoekse afd. van het Chr. Jongeren Verbond (CJ.V.), de Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek en het bestuur van „Bethanië" organiseren op 9 maart (Biddag) weer een jaar lijkse grote verwerping ten bate van het verenigingsgebouw „Be thanië". Er zijn bij verschil lende attracties rad van avon tuur enz. weer een enorm groot aantal prachtige en nuttige prij zen te winnen. Tevens wordt deze avond een grote verloting gehouden met vele mooie prij zen. Aanvang: 7.00 uur. Kynologenclub hield clubmatch Tijdens de zondag gehouden clubmatch van de Kynologen club Deventer en omstreken be haalde Ineke Wansink met haar ruwharige Hollandse herder Do- nar Geert van Hollands Gast huis, een eerste prijs met het predikaat uitmuntend (beste in zijn ras). Mevrouw J. Schenkenberg-van Mierop behaalde met haar West Highland White terrier Vanessa het predikaat Z.G. Aan deze jaarlijkse clubmatch deden 160 honden van praktisch alle ras sen mee. Het gebeuren vond plaats in de Bergkerk in Deven ter. F.N.V. Belastingservice Evenals voorgaande jaren geeft de F.N.V., afd. Holten aan F.N.V.-leden de gelegenheid om him belastingaangiftebiljet gratis te laten invullen door daarvoor opgeleide mensen. Als datum en plaats is vastgesteld maandag 28 maart a.s. in Hotel „Vosman" vanaf 19.00 uur. F.N.V.-leden die van genoemde service gebruik willen maken kunnen zich mon deling/schriftelijk of telefonisch opgeven bij een van de onder staande adressen. J. Calkhoven, Schoutenstraat 36, tel. 33 51, Holten. J. Foks, Lageweg33, tel. 3119, Holten. K. Reitsema, Ver- zetstraat 12, tel. 28 06, Holten. Bij opgave wordt de tijd eventu eel nader vastgesteld. De F.N.V. afd. Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 3 maart 1983 - 37e jaargang - nr. 9 Hoofdredactrice Nart Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1