Voorjaarsvakantieweek Paalhuus, afgesloten met talentenjacht óto-expositie iessenplas KraUen doen knörvel das om bun KAT IN 'T TONNETJE Dominee Visser doet intrede O Open Deur Bulgaars mannenkoor in „De Kandelaar' HniTTNQ VUIFIIW3RIATU Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD PR0F0T0 Subsidie ii nnlV2^0^^?5J£ipBiip,En wat is namei,Jk gevai. ai hflliïflint 3ls II „nnflpft h0t van Il0usinkveld- Tot BURGERLIJKE STAND Nog meer hulp invullen belastingpapieren HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Abonnementsprijs f31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 24 februari 1983 - 37e jaargang - nr. 8 De voorjaarsvakantieweek in 't Paalhuus voor de groep kinde ren tussfen de 6 en. 12 jaar werd vrijdagmiddag afgesloten met een talentenjacht. Een kleine 25 kinderen togen (sommigen gesch minkt en verkleed) die middag tegen half drie richting Paalhuus. 's Morgens was er nog een generale repetitie, waarbij voor het laatst teksten en trucjes doorgenomen werden. Play-backen, zin gen, dansen, goochelen, buikspreken en poppenkastspelen waren uitverkoren onderwerpen voor deze talentenjacht. Van vrijdag 25 februari tot en met vrijdag 18 maart houdt 'rofoto een expositie in Bejaardencentrum Diessenplas, met als I-onderwerp „Holten". Profoto, de Holtense amateurfotoclub viert dit jaar haar 10-jarig jubileum, „We willen in ons jubileumjaar graag tonen, wat amateurs in de fotografie zoal kunnen en doen. «Het onderwerp Holten is gekozen, om te laten zien dat je wan- fineer je wilt fotograferen, beslist geen lange reizen hoeft te ma- Hken", zo stelt secretaris Gerrit te Winkel. Te zien zijn onder andere: Sta tionsgezichten, de markt in al zijn facetten, de burgemeester in zijn element, de boerendans- groep, de Canadese begraaf- _plaats en andere karakteristieke ■Holtense kiekjes. Deelnemers ■aan de expositie zijn onder an- Eén van de foto's die te zien zal zijn op de expositie is die van de Boerendansgroep, in aktie óp Smidsbelt. De foto werd ge maakt door de heer G. te Win- kel. positie van 's middags twee uur tot vijf uur en 's avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. De toe gang is gratis en het adres is Vrijheidslaan 1. In de pauze was er ranja en stagiaires speelden toneelstukjes. Het werd lachen, gieren brullen! Alleen jammer dat maar een handjevol „achterban" aanwezig was om de kinderen aan te moedigen tijdens hun optredens. Bekers Prijzen waren er in de vorm van „echte" bekers en de eerste prijs ging naar Rikardo en zijn sprekende pop (Marcel Wansink en Richard Nijhof). Tweede prijs was voor de Disco tweeling, be staande uit Bea Vukkink en Martine Kraan en de derde be ker ging naar de groep Normaal (Mark v.d. Pluy, Robert Akker mans, Marko Jansen en Bart Soer. Juryleden waren mevrouw H. Hogeslag, Marko Doms en verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal, Telefoon 0548&-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur B en w van Holten hebben na rijp beraad de knoop doorgehakt. De „knörvel" voor boekhandel Heusinkveld aan de Dorpsstraat zal er aan moeten geloven. Economische overwegingen hebben ertoe geleid dat het gemeentebestuur van Holten deze drastische beslissing heeft moeten nemen. dere: Jan Bult, Jan Jeurink, Dick Mondeel, Adrie Reith, Ger rit te Winkel, Jan Poortman en Jan Wagena. Openingstijden van de foto-ex- In onze editie van vorige week maakten we melding van de subsidie die b en w aan de Wie lervereniging Holten had ver leend, in het nadelig saldo van de Wielervierdaagse 1982. We thouder Rustebiel meldde ons dat het hier niet ging -om een bedrag van 300 gulden, maar om 750 gulden. Nog even bij wijze van geheugensteuntje een kort berichtje be treffende het Bulgaars mannenkoor die woensdag 2 maart een avondvullend programma verzorgen in „De Kandelaar". Gedurende één naqht en twee dagen brengen zij een bezoek aan Holten, waar bij ruim 90 man ondergebracht worden in gastgezinnen, waarvan het merendeel lid is van het Holtens Mannenkoor. De avond be gint om 20.00 uur en kaarten in de voorverkoop zijn a raison van vijf gulden verkrijgbaar bij boekhandel Heusinkveld, Schuppert Mo de of telefonisch onder nummer 15 90-33 99. Kaarten aan de zaal kosten woensdagavond 6,50 gulden. lufHOl/P jarenlang siert een boom (knör- PKG UbLMXS nfiC OPII vel voor de kenners in Holten) DdlJPllU|,iinnPP OPH»®' zover geen problemen. Die kwa- ■BlPllVtfP 8BD" men er pas toen de knörvel IIIBII®"** „krallen" ging dragen. Deze I BUL! lallU gin door noeste veegarbeid nog een halt worden toegeroepen. Naarmate de vruchtbaarheid Naam;J van de boom echter toenam I Adres:werd dit onbegonnen werk. I Steeds meer rode besjes werden Woonplaats: door bezoekers van Heusinkveld I_ i het pand binnengelopen. Aange- Geeft op als abonnee voor het rf vinprhpripkkin£? aldaar Holtens Nieuwsblad i ziei? ae vloerbedekking aldaar niet correspondeert met het I Dhr./mevr.: paars van de bessen leverde dit de schoonmaakproblemen op. Adres: Voor Heusinkveld die zijn bezoe- iju iaats- I kers ook bever in een schone f zaak ontvangt was dit reden een Hij/zij betaalt het abonnementsgeld kapvergunning aan te vragen, per jaar ad 31,26 Overigens niet zonder de verze- m Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Yolanda. De organisatie van de ze talentenjacht lag in handen van de stagiaires Hermien Lang kamp en Truus Nieman. „Het was voor het eerst dat we een talentenjacht organiseerden, maar gezien het succes zeker niet voor het laatst". Carnaval en vossenjacht Andere hoogtepunten tijdens de voorjaarsvakantieweek wer den de camavalsmiddag, maan dag 14 februari en de Vossen jacht donderdagmiddag. Maan dagmiddag verschenen zo'n 50 kinderen verkleed in carnavals kostuum, gewoon om te „hos sen", maar ook om spelletjes te spelen als; ballontrappen, stoe lendans, bingo en polonaise. Vossen werden donderdagmid dag voor zo'n 35 kinderen opge spoord, waarbij men met één „punkvos" een beetje moeite scheen te hebben. Gevonden: Grijs/zwarte fiet spomp; kunstlederen hand schoen (L) wit met geel met daarin „wintersports"; bruine wollen vingerhandschoen (L); blauwe kinderhandschoen met witte strepen; Marokkaans por- temonneetje met pl.m. f 15,-; twee kinderwanten, kleur wit/ groen/bruin/geel; zwarte skai handschoen, links'; bruine porte monnee met pl.m. 12,- en post zegels en tegoedbonnen. Verloren: Donkerblauwe plastic handschoen; één Lipssleutel, CES; zes sleutels in ro/br sleu telmap; een ro/bl/gr vingerhand- schoen met rits; zwart leren por temonnee inh. pl.m. f3,- met knip; bruine handschoen; bruine leesbril, montuur bruin plastic; horloge, blauwe wijzerplaat, da mes. Gevonden en verloren dieren: Gevonden geen; verloren grijs/ zwarte kater, Vh jaar, genaamd Floepie. De opening van het zonnecentrum aan de Keizersweg, in het pand van de heer Van Well, ging gepaard met de expositie „Kat in 't zonnetje", geopend door dokter Katja, verkleed als (hoe kan het ook anders) poes! Een feestelijke opening met redelijke belangstelling. „Zoiets moet groeien en komt in eerste instantie vreemd en nieuw over", aldus de heer Van Well. „Middels advertentie's en folders willen we proberen Holtenaren „warm" te maken voor deze vorm van ont spanning. Vijfjarige dochter Katja tijdens de opening zonnecentrum en poesententoonstelling aan de Keizersweg. Twee „poezen" op dit plaatje met op de achter grond de twee zonnebanken. Twee zonnebanken opgesteld in een gezellige ruimte bieden niet alleen de mogelijkheid tot bruining, maar een aantal men sen toonden vooral belangstel ling als ontspanning, het brui nen staat dan niet primair. De opening van dit zonnecen trum is een eerste aanzet naar een grootser opgezet gebeuren in de vorm van een klein con grescentrum (25 a 20 mensen) plus een sauna. Dit alles welis waar met een besloten karakter. „Voor wat betreft de kattenten toonstelling ligt het in de bedoe ling deze bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden opnieuw te orga niseren, misschien meer uitge breider in de vorm van een poe senmuseum, aangevuld met pos ters en boeken. Gedurende de zomermaanden is een congres centrum toch nauwelijks in ge bruik en kunnen we deze extra ruimte voor dit museum(pje) ge bruiken Dominee Visser en zijn gezin zijn sinds woensdag 9 februari ingezetenen van Holten. Vanaf die datum bewonen zij de pasto- rie waar Ds. Addink gedurende 27 jaar gewoond heeft. Het gezin Visser verhuisde van Deil (Be tuwe) naar'Holten waar zondag tijdens de dienst om half drie in de Hervormde Kerk de bevesti ging zal plaatsvinden. Op de fo to het echtpaar Visser, met zoon Jeroen (5) die inmiddels al de kleuterschool in Holten bezoekt en dochter Hester (2). De boom waar het allemaal om te doen is. kering dat een nieuwe boom zal worden aangeplant. Weliswaar geen „knörvel met krallen" maar toch een redeiijk alterna tief. Dat vond ook b en w en maakte met het verlenen van de kapvergunning een einde aan dit Holtense drama in de dop. Geboren: Janine Frederieke Mer- lijne dv C. P. Beukenkamp en F. M. Offringa (geb. te Deventer) 10 febr. '83 Gehuwd: G H Hulsman, oud 24 jaar, en: E. van der Meulen, oud 23 jaar.; G J Kolkman, oud 21 jaar en: H J Knol, oud 19 jaar, Rijssen Ambtenaren van de inspektie der direkte belastingen zullen eind maart naar Holten komen, om particulieren behulpzaam te zijn bij het invullen van hun (geheel vernieuwde) aangiftebil jet. Deze hulp is bedoeld voor belastingplichtigen die niet tot de cliëntenkring van een belas tingconsulent, accountant e.d. behoren. Indien u van deze hulp gebruik wilt maken, kunt u zich opgeven bij het Paalhuus (tel. 27 55) vóór 5 maart a.s. Tevens kunt u dan meedelen of u over dag of 's avonds aanwezig kunt zijn en daarna krijgt u bericht op welk tijdstip en op welke plaats u wordt verwacht. Voor de avonduren zijn de mogelijke heden erg beperkt. Ook voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot het Paalhuus. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De Open Deurgroep wil U wij zen op de IKON-Radiokerk- dienst op zondag 27 februari a.s. 's middags om 5.00 uur. Het thema is „Leven in gemeen schap" wat ook centraal staat in het Open Deur/Goede tijding nummer van februari. Na deze radiokerkdienst worden er nog A uitgezonden op elke vierde zon dag van de maand. Leidend mo tief is het thema van de zesde Assemblee van de Wereldraad van kerken dit jaar in Vancou ver (Canada): „Jezus Christus, het leven van de wereld". De uitzendingen vinden plaats van uit de Sint Maartenskerk in Tiel en worden geleid door Open Deur/Goede Tijding redacteur Henk Woldendoro. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1