UAITEUf UIEIIUff BI ll\ SE" Sociowoningen komen van de grond Gezellig bejaardencarnaval Si5aMn"EEI1115 NIEUWSBLAD Hollen was weer Keunendarp Riolering in de Look OonW'SSteit eicjn^ïJfnons een HOLTENS Goodwill- avond HOLTENS NIEUWSBLAD De volgende prijzen werden gewonnen tijdens de optocht Rosenmontag bij Jan en Janna Maats De twee sociowoningen gepland tegenover de Scholengemeen schap aan de Haarstraat zullen als alles naar wens verloopt begin oktober gerealiseerd moeten zijn. Vergunningen en wat al dies meer zij zijn afgekomen en het plan zoals het bij aannemer Voor des ligt lijkt klaar voor de start. Winterse tegenslagen zullen de bouw nog nauwelijks kunnen stagneren. Al met al is er trouwens weinig reden om bang te zijn voor stagnatie want september '81 werden de eerste contacten gelegd met B W van Holten en al in oktober ontving men de eerste positieve reakties op het ont werp. Op de twee bouwkavels met een gezamenlijke oppervlakte van 827 vierkante meter zullen dus dit najaar de twee sociowo ningen (onder één kap) verrijzen, voor een totaal bedrag van rond de half miljoen. De sociowoningen die be woond zullen gaan worden door jonge zwakzinnigen tussen de tien en 20 jaar zo mogelijk af komstig uit Holten en anders uit de vrij directe omgeving, zul len gebouwd worden naar voor beelden van vier soortgelijke wo ningen in Wilp. „Vanaf '78 werd een beleid van „uit een tehuis plaatsen" steeds meer realiteit, aldus de heer K. Jol als psycholoog ver bonden aan de Lathmer, die me de deze sociowoningen in Holten bewerkstelligde. „Kleine units, tussen de bevolking, genormali seerd gebouwd, maakt de af stand tussen zwakzinnigen en „normale" bevolking hopelijk een tikkeltje kleiner. De vraag vanuit overheidswegen was op een bepaald moment, om voor de provincie Overijssel 20 voor zieningen te scheppen voor on derdak/plaatsing van urgentiege- vallen. Voor Gelderland gold een aantal van 10. Binnen ons eigen team waren we echter al ge ruime tijd bezig met het vorm Eerste officiële openingsplechtig heid van vier camavalleske da gen is uiteraard de overdracht van de dorpssleutel aan Prins Theo I. geven aan deze plaatsingen in de vorm van kleine units tussen de bevolking. Vier woningen in Wilp, waar we overigens een be zoekje brachten zijn inderdaad een prima resultaat van deze vorm van opvang en behuizing, die eigenlijk nauwelijks onder doet voor „normale gezinshuis- verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur m i» SBB Bi-viHoofdredactrice Nan Heidema HU LI fc Nb NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Hollens Nieuwsblad Donderdag 17 februari 1983 - 37e jaargang - nr. 7 mapje sleutels; Bruine porte monnee inh. f 150.- of f 250.-; Bruine, geruite pet; Quartz hor loge, met zilverkleurig rek- bandje; Groene regenbroek; Por temonnee met bankpas; Horloge, groene wijzerplaat met zwart bandje; Zilveren kettinkje met hangertje met naam Herman; Ring met leren bandje, waaraan drie sleutels; Bruine, plastic tas, met daarin twee rode meisjes schoenen, maat 39; Groene bril; Kentekenbewijs 33-UB-57, groene map KNVTO met daarin: DKV pasje, UTA pasje, Shell pasje. Tourvergunning, Keuringsbewijs; Giropasje t.n.v. J. E. A. Ferwer- da-Lohman; Fietssleutel met elastiek; Dameshorloge met wit te wijzerplaat (geen klein mo del); Envelop, inh, f 40.-; Zwarte portemonnee, inh. plm. f 26.00; Quartz jongenshorloge, met me- talenband; Eén achterdeursleu tel; Zwarte baret met witte let ters in de binnenkant "P R"; Zegelring, gouden ring, licht blauwe steen letters "AS"; Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr/mevr.: Adres Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 Holten stond gedurende vier dagen weer aardig op zijn kop en officieel begon het zaterdag middag allemaal met het over handigen van de dorpssleutel aan Prins Theo I. Over en weer namen burgemeester en Prins elkaar met een aantal Holtense aangelegenheden weer eens aar dig op de hak, voorafgegaan door de optocht langs het ge meentehuis, rond de klok van drie. Na deze plechtigheden kon het camavalsgeweld losbarsten en achtereenvolgens werden heel wat festiviteiten afgewerkt, tot dinsdagavond 12.00 uur toen de rust weer bezit nam van Holten. Prins, raad van elf en prinsen garde verschenen in een nieuwe praalwagen in de vorm van een kasteel (naar ontwerp van An ton Stukker) in de carnavalsop tocht. Ie prijs: Velocitas, A.C.-restau- rant, MAC „de Holterberg"; 2e prijs: Holten 6, Holtense Boe- rendansers, Dames en kinderen Fienpreuvers; 3e prijs: Hockey club, de versierders. Veteranen s.v. Holten, Hoolter Daansers; 4e prijs: Dames Velocitas, Tuiterd, Dorpsstraat straatvoetbal, de Hökers. De publieksprijs was voor het 6e elftal van de s.v. Holten. Holtense samenleving en is vooralsnog op korte termijn niet relevant. „In de praktijk gaat het erom dat we binnen een tijdsbestek van twee jaar een raamwerk klaar hebben betref fende de dagindeling van de ou deren", aldus de heer Jol. „Voor lopig is het echter zaak een ho mogene groep weten te vinden om de bewoonbaarheid in deze twee sociowoningen zo optimaal, maar ook zo „gewoon" mogelijk te doen zijn". gen die tijd in Battum een nieu we burgemeester heeft. Door het duo werden bloemen aangeboden aan de waardin van de „Hofbar" Marie Tuitert-Jans sen en mevrouw Bargboer. 't Was al met al een buitengewoon geslaagd festijn dat muzikaal werd omlijst door organist Gert van Tutert, Tineke Veronica en Fry Yamany (gitaar) Afsluitingsfeest Dinsdagavond werd het vijf tiende carnaval van „De Fien preuvers" afgesloten met een heel gezellig feestje in de hofbar dat om tien minuten voor twaalf een officieel tintje kreeg toen prins Theo de sleutel van het gemeentehuis terug gaf aan bur gemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard die de prins dank te voor de wijze waarop hij „Keunedarp" de vier carnavals dagen bestuurde. Burgemeester van Rappard gaf tevens het achteruitkijkspie geltje terug dat aan hem op de eerste carnavalsdag door prins Theo werd aangeboden. Terug zien zal nog wel es nodig zijn, maar we moeten nu in de eerste plaats vooruit zien en samen bouwen en hard werken in het belang van onze Holtense ge meenschap, zo zei de burge meester. J.W. Open Deur bijeenkomst Zondag 20 febr. a.s. wordt er weer een Open Deur bijeen komst gehouden in de Ned. Her vormde Kerk om 19.15 uur. Spreker is deze keer ds. G. W. H. Peddemors, die als thema heeft gekozen: „Ga je mee de straat op?" Het"ensemble „Inter vocaal" uit Nijverdal zal mede werking verlenen. Iedereen is weer hartelijk welkom. Graag tot ziens. De Open Deur groep Memo april kan er worden be gonnen met de aanleg van riole ring in het bestemmingsplan de Look. B en W heeft van 48 per ceelbewoners een aanvraag ge kregen. Hierdoor wordt het mo gelijk de aansluiting kostendek kend te laten verrichten. Om verschillende redenen wensten 14 bewoners niet in aanmerking te komen voor aansluiting op het rioleringsnet. Al met al ko men de kosten van de aanleg op een half miljoen gulden. De bewoners van de aan te sluiten panden zullen hiervan slechts een klein gedeelte voor hun re kening hoeven te nemen. Tot de grens van hun perceel wordt de riolering gratis aangelegd. De kosten van de huisaansluiting zijn voor de bewoners zelf. Die kosten kunnen nog worden ge drukt wanneer de bewoner zelf Tijdens de traditionel goodwill avond worden door de Prins, raad van elf en prinsengarde al tijd een aantal min of meer be kende Holtenaren bezocht en voorzien van de versierselen van de Fienpreuvers, dit jaar waren dat achtereenvolgens: de heren Bluemink, Muller en Möring, zij namen afscheid van de brand weer, daarna mevrouw N. Hei dema, hoofdredactrice Holtens Nieuwsblad, de Scholengemeen schap, de heer J. van Door- ninck, voorzitter s.v. Holten, Jan Haan van Hotel de Holterberg en een aantal onderscheidingen werden uitgereikt in 't Klavertje aan verschillende uitgenodigde adverteerders, van het cama- valsblad. de huisaansluiting verzorgt. Laat hij het doen, dan wordt een vas te meterprijs gehanteerd. Dat laatste was de wens van de be woners op een eerder gehouden informatie-avond. Plattelandsvrouwen praatten over energie Zuinig zijn met energie was het onderwerp tijdens de maan- delijkste bijeenkomst van de Dijkerhoekse plattelandsvrou wen dinsdagavond 8 februari. Kenner op energiegebied de heer Heerstras uit Hengelo, was op uitnodiging van de platte landsvrouwen graag bereid zijn verhaal te doen. Er werd een film getoond over verbruik van energie in industrie en huishou den. Vooral betrefTende energie verbruik in de huishoudelijke sfeer (tweede op de ranglijst na industrie) benadrukte de heer Heerstras het belang van zuini ger aandoen. Nederland is ten opzichte van andere Europese landen de grootste energiever bruiker", aldus Heerstras. KINDERCARNAVAL Op het kindercarnaval in de Poppe werden tussen de Poppe- kast en de polonaises door speelgoedprijzen uitgereikt voor de leukst gecostumeerde kinde ren. Ie Christel Hendriks, 2e Marco Oolbekkink en 3e prijs voor Linda Brandes. 's Avonds waren er onderscheidingen voor An ja Aaftink en Gert Jan Ste vens voor bestgecostumeerden. Het camavalsvoetbal werd na een 2-2 stand door de Versier ders gewonnen. Na het nemen van strafschoppen kon Henk „Blonde" Deijk de enorme cup in ontvangst nemen. Ds. Schellevis naar Dedemsvaart. Ds. A. Schellevis te Zaamslag (Z.-Vlaanderen) heeft het beroep dat door de Ned. Herv. Kerk te Dedemsvaart op hem was uitge bracht aangenomen. In de pe riode november 1964 tot maart 1974 was hij catecheet en pasto raal medewerker te Holten en op 31 maart 1974 werd hij hier als predikant in het ambt beves tigd. Ds. Schellevis nam in het najaar van 1976 het beroep aan van de Ned. Herv. Kerk te Zaamslag waar hij op zondag 30 januari 1977 werd bevestigd. Dedemsvaart is voor ds. Schelle vis bekend terrein want hier was hij 1957-1960 werkzaam als catecheet van de Hervormde Gemeente. vesting en gezinsopvang", Bij kennismaking blijkt al gauw de nauwe saamhorigheid de taak verdeling en het rekening hou den met elkaar, met andere woorden de verantwoordelijkhe den ten opzichte van elkaar en de uiteraard professionele leiders in de groep. De zelfwerkzaam heid leidt in veel mindere mate tot loomheid dan wanneer men, wat vaak in een tehuis het ge val is de verschillende huishou delijke zaken als vanzelfspre kend aanvaardt. Dagindeling De jongeren tot ongeveer 20 jaar zullen dagelijks de school in de Lathmer (WUp) bezoeken. Voor de ouderen zal straks ge zocht moeten worden naar een andere vorm van dagindeling. Iets wat in de ruimste zin van het woord gezien kan worden en waarvoor talloze mogelijkheden ook binnen Holten aanwezig zijn. Hoe precies deze vorm van therapie gestalte zal krijgen hangt af van reakties vanuit de Gevonden: Sporttas "Arena", rood, met inhoud; Contactlen- zengamituur; Portemonnee; Donkerblauwe kindermuts, met wit; Gouden heren-polshorloge, zwart leren bandje met wijzers, met inscriptie "Herma en Elly 1972"; Sierwieldop; Fietssleutel- tje; Want, donkerblauw, strepen blauw/rood; Bruine portemonnee, drie vakken inhoud plm. f 50.-; Etui met drie sleutels; Verloren: Bruine handtas met Het bejaardencarnaval, deze keer in hofbar „Boer Biet", was traditie getrouw weer een echte topper in het carnavalsgebeuren 1983. Plm. 60 bejaarden gaven gehoor aan de uitnodiging van de Carnavalsvereniging „De Fienpreuvers" om samen met prins Theo en zijn gevolg hun eigen carnaval te vieren. Ze werden welkom geheten door de president van „De Fienpreu vers" Jan Luessink die allen een gezellige middag wenste. Na de „opmars" van „de Fien preuvers" o.l.v. prins Theo en een muzikale spetter van „Gert van Tutert" op electronisch or gel en zang van Tineke Veronica kreeg oud-prins Berend Willem Dapper (Jan Oosterkamp) de handen vlot op elkaar met een humoristisch babbeltje waarin het borden-incident in Rijssen, Herman de bakker met z'n hondje, Jan den ontvanger, vis boer Jan Reinaardus (op jacht in Drente) en Hendrik van de Koetse (die wakker werd van z'n eigen snurken) een beurt kregen. Johan Nikkels uit Dijkerhoek herinnerde in z'n „one man show" aan de gemeenteraadsver kiezingen in 1982 en de „vrijerij" tussen de vier raadspartijen bij het benoemen van de wethou ders die voor raadslid Martin Spijker zo teleurstellend ein digde toen hij als „bruidegom" door de „oale leu" (het WD-be- stuur) werd „teruggefloten". Veel applaus was er ook voor Mans van de Sangeldiek (Teun Deijk) die zonder moeite plm. een half uur de lachers op z'n hand kreeg met vlotte confé rence over caféhouder Jan Maats op bezoek bij de dokter. Boer Biet (Ab Jansen) op de „Horecava" in Amsterdam en raadslid Moeliker op bezoek bij wethouder Stegeman. Teun bracht verder een „ode" aan de Smïdsvorst prins Theo en dank te mevrouw Betty de Haas-Boekbinder voor haar prachtige gedichten in „Holtens Nieuwsblad". Grote bijval oogstten ook de Diekerhoekse humoristen Derk Janssen en Bert Veneklaas. Ze spraken hun grote teleurstelling uit over het feit dat Diekerhoek niet meer in de raad is verte genwoordigd. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zul len ze daarom uitkomen met de nieuwe partij „O.V.A.G.G.K." (Overal veur as 't geen geld kost). Zij beiden zullen dan we thouder worden en hebben als adviseur van de nieuwe raad ge dacht aan burgemeester En klaar, aangenomen dat men te- Prins Theo I kon zijn onderda nen in een overvolle Ankerbar verwelkomen, er waren een drie tal optredens. De Fienpreu- vers-dames namen in een uitge breid lied alle Prinsen en Raad sleden op de korrel en daarna zong Jamanie Vrij met eigen gi taarbegeleiding een drietal lief dessongs uit Eritrea. President J. Luesink noemde zijn optreden een sterk bewijs van kenne- darpse toleranties. Herman Deyk had verder veel succes met zijn West Nederlandse levensliedjes.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1