voor Holten Zonnecentrum; nieuwe warmtebron ■■wïSSSW SOU, Koffieconcert met Live Music Now F.Boksem, directeur L.T.S. Rijssen Fienpreuversnieuws! H.M.V Na 50 jaar ontdekte zij de zee H.M.V te gast in Dijkerhoek HOLTENS NiEUWSBLM Mannes Pijffers nam afscheid Nido Universal Toneelgroep Theater in Holten Schaatsen op vijver voor eigen risico BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Puzzelavond x- HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 31,26 Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Woensdag 2 februari 1983 - 38e jaargang - nr. 5 Hoofdredactrice Nan Heidema Or. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Vanaf volgende week woens dag is Holten een zonnecentrum rijk, want op die dag opent de heer Well aan de Keizersweg30 in zijn bedrijfspand (tussen spor- verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur thai en medisch centrum) de deuren voor zon- en warmte-aan- bidders/sters. Ter gelegenheid van deze opening 's middags om 15.00 uur is er een tentoonstel ling van kattebeeldjes en schil derijen, vanaf dat moment vrij te bezichtigen tot en met zater dag 12 januari. Zo'n 80 beeldjes werden in de loop der jaren door de heer Well (tijdens zijn loopbaan bij de KLM) op verre reizen verzameld. Begin Het zonnecentrum ziet de heer Well, directeur van het organisa tie en adviesburo voor de dienstverlenende sector1 en wel zijnszorg, Well en partners, als een eerste stap naar een wat grootser opgezet gebeuren. „Mijn gedachten gaan uit naar een conferentiecentrum in klein for maat, met voldoende mogelijk heden van ontspanning in de buurt". De ruimte (tijdelijk in gebruik geweest door de RA- BO-bank in verband met de nieuwbouw) leent zich bij uit stek hiervoor en plannen voor een eerste aanzet liggen al bij Ruim dertig wagens en groepen doen mee aan de camavalsop- ocht, die dit jaar voor het eerst door een publieksjury, bestaande rit een aantal bekende Holtenaren op hun waarde geschat zullen vorden. Zij zullen die groep aanwijzen die in aanmerking komt mor de ere-wisselprijs en die deze op het bordes van het Gc- neentehuis in ontvangst zal nemen. Behalve een mooie plaquette s hiervoor een extra geldprijs beschikbaar. Bij de groep versierders van le Fienpreuvers heerst lichtelijk paniek, want de nieuwe Prinsen- vagen die in de Halm wordt ge- Douwd kan nauwelijks door de leur! Alle deelnemende wagens Dntvangen startgeld en er zijn weer veel geldprijzen te winnen. Uitvoering, carnavaleske waarde sn presentatie zijn onderdelen waarop de jury wagens en groe pen beoordeelt. Meedoen is nog steeds mogelijk en men kan zich aanmelden door telefonisch con tact op te nemen met de num mers 15 38 en 28 80. De gala-avond die vrijdag 4 februari in zaal de Poppe wordt gehouden lijkt totaal uitver kocht. Vanaf de hofbar Jansen rijden twee extra bussen. Eén om ongeveer 19.00 uur, de twee de vertrekt ropd half acht. pel van H.M.V. Het totale pro gramma was muzikaal ruim schoots de moeite waard, de op komst redelijk, maar men vroeg zich af, in de toekomst met het oog op een jaarlijks terugke rend gebeuren meer individuele- of mond tot mond reclame te bewerkstelligen. Espelo Voor zaterdag 19 februari staat een optreden in Espelo op het programma in 't Trefpunt. Hier zullen evenals in Dijkerhoek naast de oude en vertrouwde gezichten jeugdigen hun kunnen ten gehore brengen. men van hetgeen een professio nele toneelvoorstelling te bieden heeft. Inplaats het publiek naar de schouwburg te laten komen, komt de toneelgroep Theater nu naar het publiek toe en spelen er ter plekke een voorstelling. Voor nadere informatie kunt u bellen naar het Paalhuus te Holten tel. 05483-27 55. Geboren: Remco zv J. Meulen- belt en G. A. Kissing (geb. te Deventer), Antonie Jan zv A. van den Bos en J. G. Heuver- horst (geb. te Deventer), Bemar- dus Theodorus zv B. T. Holle- gien en H. Visscher. Overleden: H. J. Wissink 76 j. Met het stuk „Na 50 jaar ontdekte zij de zee", komt de Arn hemse Toneelgroep Theater donderdag 10 april naar Holten om een voorstelling te geven in de aula van de Holtense Scholenge meenschap. Het stuk begint om 20.00 uur. Entreeprijs vijf gulden. De franse actrice en schrijfster Denise Chalem woont en werkt in Parijs, is van Joodse afkomst en „Na 50 jaar ontdekte zij de zee" is haar eerste toneelstuk. Het ging twee jaar geleden in Parijs in première en werd enthousiast door pers en publiek ontvangen. Het stuk gaat over het langzame, hiervan is om de Holtense ge- schokkende en ontroerende meenschap kennis te laten ne- proces van een dochter die zich losmaakt van haar moeder. De nise Chalem vertolkte zelf de rol van de dochter. Het afgelopen seizoen haalde de stichting Wi- kor de schrijfster en het stuk al naar Nederland in het kader van een serie buitenlandse to neelvoorstelling. De versie van Toneelgroep The ater wordt geregisseerd door Teuntje Klinkenberg. De verta ling is ook door haar verzorgd samen met Renee Zonnevylle. Het decor is van Barbara de Vries. Actrice Anita Menist speelt de moeder en Willy Maas dam de dochter. De organisatie ligt in handen van de Stichting voor sociaal en kultureel werk Holten. Het doel Gemeentewerken. Eerst eens kij ken hoe Holten reageert op dit zonnecentrum, waar voorlopig twee Zweedse banken (Solana) in een magnifieke rustgevende ruimte staan opgesteld en waar zoals gezegd talloze poezen de eerste drie openingsdagen kun nen meegenieten van de zonne warmte. De tentoonstelling kreeg dan ook de toepasselijke naam „Als een poes in het zon netje..." Tijdens de drie eerste openingsdagen is men welkom, tussen 9.00 uur en 18.00 uur. Donderdagavond tot 21.00 uur. De Holtense Muziekvereniging H.M.V. gaf onder leiding van di rigent Fransen een eerste uit voering van dit seizoen in Dij kerhoek. Voor de pauze ging het om een aantal populair klassieke werken, afgewisseld met verschillende marsen. Na de pauze speelde de Tirolerka- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed i geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor J het opgeven van een nieuwe abonnee. I Adres Woonplaats: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats. Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 31,26 Links actrice Anita Menist in de rol van moeder in discussie met haar dochter, gespeeld door Wil ly Maasdam. Een repetitiefoto van het stuk ,JJa 50 jaar 'ont dekte zij de zee". De werkgroep koffieconcerten Holten organiseert in samen werking met de Stichting Live Music Now zondag 13 februari weer een koffieconcert in de au la van de Scholengemeenschap. Het is het tweede concert in sa menwerking met deze Stichting. Doelstelling van de Stichting Live Music Now is ten eerste muziekuitvoeringen brengen op plaatsen die daar gewoonlijk om welke reden dan ook van verstoken blijven en ten tweede het bieden van uitvoeringsmo gelijkheden aan jonge talent volle musici, die hierdoor mid dels het opdoen van ervaring aan een carrière kunnen wer ken. De Stichting werd opge richt in 1977 door Yehudi Me- nuhin, inmiddels ere-voorzitter, evenals Bernard Haitink. Piano/Hobo Zondag 13 februari gaat het om een optreden van Jannie Lobbezoo, piano en Ernest Rom- bout, hobo/althobo. Het concert begint om half twaalf en vanaf 11.00 uur is men welkom. Rond één uur zal het concert zijn af gelopen. Toegangsprijs inklusief een kopje koffie 7.50 gulden. Kinderen t/m 14 jaar, CJ.P. en 65-plus kaarthouders 2,50 gul den. Gratis kindercrèche. Kaar ten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de V.V.V., „'t Paalhuus" en de Rabo-Bank. Door het bestuur van de La gere Technische School te Rijs sen is als opvolger van de heer Braakhekke, die per 1 augustus a.s. met pensioen gaat, uit 24 sollicitanten als directeur be noemd de heer F. Boksem te Rijssen. Boksem (49 j.) die in 1960 werd benoemd als leraar tekenen, natuurkunde en wis kunde is sinds 1 november te vens adjunct-directeur. Directeur do-Universal. De heer Pijffers vierde hiermee zijn 65ste (be- drijfs)-verjaardag op een met bloemen en ballonnen versierde wagen. Mannes Pijffers werkt sinds tien jaar op de afdeling Inkoop en draagt zorg voor de controle en binnenkomen van artikelen. Officieel afscheid van de heer Pijffers werd genomen tijdens de receptie vrijdagmid dag in de bedrijfskantine. Een camera, de „Dikke van Dale" een soldeerapparaat en een cou* vert met inhoud vielen hem ten deel. I Totaal onverwacht, dus tot zijn grote verbazing werd Man- nes Pijffers, medewerker van J Nido-Universal op zijn laatste I werkdag donderdag 27 januari afgehaald door een viertal werkneemsters van Nido Uni- versal, te weten Wilma, Ingrid, J Marietje en Ria en verzocht I plaats te nemen op een hef- truck, compleet met jubilaris- stoel, versierd met bloemen. Plaats van handeling het sta- tion in Holten, met in het voor* g uitzicht een ritje richting Ni- Mocht Koning Winter het één dezer dagen nog zodanig op zijn heupen krijgen dat hij een strenge vorstperiode inlast dan neemt het gemeentebestuur van Holten geen enkele verantwoor delijkheid voor de toestand van het ijs op de vijver van 't Vlet- goor. Zij die daar de gladde ij zers onderbinden worden wel ge waarschuwd maar schaatsen uit eindelijk voor eigen risico. We thouder Rustebiel is ook niet van plan het ijs te laten keuren door de plaatselijke politie. Rus tebiel: „Dat gebeurt ook bijna nergens. Toevallig zitten we in Holten alleen maar met deze visvijver en eventueel het Cats- meer, maar in een heleboel an dere gemeenten is er zoveel open viswater dat daar geen be ginnen aan is. We beperken ons dus tot waarschuwen". Braakhekke is vanaf 1 oktober 1950 aan de school verbonden eerst als leraar, daarna als ler- aar-adj. directeur en sinds no vember 1976 als directeur. De Rijssense L.T.S. telt momenteel meer dan 800 leerlingen waarvan ruim honderd uit Holten. Zaterdag 5 februari organise ren de vrijwilligers van j.s. de Schure een puzzel avond. Het idee werd geboren toen men on langs vol afgrijzen keek en luis terde naar discussies over gees telijke luiheid, die sommige tv programma's in de hand zouden werken. Bezoekers zijn natuurlijk niet verplicht zich op het puzzelen te storten, maar ja waar blijven we dan met onze geestelijke lui heid??

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1