Vakantie met het Ned. Rode Kruis i Meowbonrschietvereniging "De Zaagmolen" bijna klaar a JONGEREN EXPOSEREN IN LA CIGALE HOLTENS NIEUWSBLAD Wie helpt ons? Restoranto di Schuro De Borkeld,'vroeger en nu Quilting-Amerikaanse lappendeken HOLTENS NIEUWSBLAD 55 BURGERLIJKE STAND KINDERZEGELS Kinderpostzegels Geslaagd HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583' Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Abonnementsprijs f31.60 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 t Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 13 januari 1983 - 35e jaargang - nr. 2 Voor hen die veel ver pleging en verzorging nodig hebben door han dicap of ziekte, zodat ze niet zelfstandig op va kantie kunnen gaan, or ganiseert het Nederlandse Rode Kruis jaarlijks va kantieweken. De groep mensen die voor zo'n verzorgde vakantie in aanmer king komen is in Nederland vrij groot. Naast het Rode Kruis zijn er echter meer organisatie's die zich met dit soort verzorgde va- kantie's bezig houden. In de gids „Groepsvakantiemogehjk- heden en-huizen 1983" van de ANWB zijn deze organisaties te vinden. Het Rode Kruis richt zich vooral op de relatief zwaar Ds Visser doet intrede Ds. R. Visser, hervormd pre dikant te Deil en Enspijk (Bet), zal op zondag 6 fe bruari afscheid nemen van deze gemeente en op zondag 27 februari intrede doen in de Hervormde Kerk te Hol ten na bevestigd te zijn door zijn broer ds. H. Visser te Rotterdam. Het dominees gezin zal in de week van 6-12 februari ver huizen naar Holten en gaan wonen in de pastorie aan de Raalterweg. Ds. Visser heeft zijn eerste gemeente Deil en Enspijk ruim 6 jaar gediend. Om deze techniek onder de knie te krijgen, met de nodige va rianten heeft u 7 lessen nodig. Deze cursus wordt gehouden op de woensdagavond van 20.00- 22.00 uur in 't Paalhuus. De kosten bedragen f60- voor de jhele cursus. Zelfmerklappen maken Deze cursus duurt 7 avonden, waarin u de nodige kennis op doet en in praktijk brengt. De cursusavond is woensdag van 20.00-22.00 uur, in 't Paalhuus en de kosten zijn f60- voor 7 lessen. verzorgingsbehoeftigen en heeft daarvoor een aantal vakantie mogelijkheden ingericht, name lijk: De „J. Henry Dunant, een va rend vakantieschip dat plaats biedt aan 74 gasten, die bedle gerig zijn of permanent een rol stoel gebruiken. Aan boord zijn een scheepsarts, een aantal ver pleegkundige^ en Rode Kruis help(st)ers om de nodige verple ging en verzorging te bieden. De gasten komen hoogstend één maal van boord tijdens deze va rende vakantie van vijf dagen. In 1983 kunnen 165 gasten ge plaatst worden vanuit de pro vincie Overijssel op de „J.Henry Dunant", allen uit genoemde groep gehandicapten of zieken. Huize „De Valkenberg" in Rhe- den, een geheel aangepast va kantiehuis, in een prachtige bos rijke omgeving gelegen. In dit huis kunnen per week 31 gasten logeren. Het huis is voor rolstoe lers aangepast, beschikt over een verwarmd (binnen) zwembad en over een aangepast busje, waarmee excursies in de omge ving kunnen worden gemaakt. Er zijn steeds voldoende ver pleegkundigen en andere hulpen aanwezig om u de nodige ver pleging en verzorging te bieden. In 1983 kunnen uit Overijssel 124 gasten worden geplaatst. Huize „IJsselvliedt" in Wezep heeft- gelijke mogelijkheden als „De Valkenberg", (echter geen zwembad). In 1983 kunnen 62 gasten uit Overijssel hier een plaats vinden. Als u denkt dat u tot de groep mensen behoort, voor wie het Rode Kruis deze vakantiemoge lijkheden biedt, dan kunt u zich aanmelden bij: de afdeling Holten van het Ne derlandse Rode Kruis adres: J. Koopman, Bouwhuis, telnr.: 1303 of 12 01. U ontvangt dan een aantal for mulieren, die u in zult moeten vullen. Het Rode Kruis selec teert uit het totaal aantal opga ven diegenen, die het allermeest op medische en verpleegkundige hulp zijn aangewezen. Er bestaat dus een kans, dat u niet aan een Rode Kruis- vakantie kunt deelnemen omdat anderen deze nóg meer nodig hebben! U kunt zich vanaf heden opge ven bij bovenstaand adres maar wel voor 1 februari a.s. Dinsdag opende Drs. P. Bakker officieel de expositie die de ko mende weken in „La Cigal" wordt gehouden. Exposanten zijn twee leerlingen van de scho lengemeenschap en één oud- leerling. Op de foto van links naar rechts Martijn Hage, de heer Bakker, Kitty Bos en Huub Schoorlemmer. Op de achter grond enkele pentekeningen en etsen van Huub. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDER1KS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3 - tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur Kitty Bos, Martijn Hage en Huub Schoorlemmer, respectievelijk twee leerlingen en één oud-leerling van de Holtense Scholengemeenschap exposeren vanaf dinsdag 11 januari tot 5 februari met krijtte keningen, pentekeningen en etsen in galery „La Ci- gale" aan de Deventerweg 7. De opening van de ex positie werd verricht door de rector van de Scho lengemeenschap de heer drs. P. Bos. „Erg dapper om op deze wijze met je werk tevoorschijn te komen", aldus de heer Bakker. Bij wijze van stimulans wer den door de school drie stukken aangekocht voor de docentenkamer. „Hopelijk heeft de kennis, opgedaan tijdens de verschillende kreatieve vakken die op school worden gegeven een bijdrage geleverd tot deze prima resultaten". Huub Schoorlemmer, inmid dels leerling van de Decoratie Etalage Vakschool Almelo (DEVA) zal gezien zijn ge richte vakkeuze voor de toe komst later in zijn beroep ook veel met deze vorm van kunst te maken krijgen. Voor Kitty Bos geldt dat zeker niet. „Voorlopig stel ik de Geboren: Nicole d.v. J.W. Lam- mertink en A.H. Jansen (geb. te Deventer). Ondertrouwd: J. Vos, oud 23 jaar, Holten en F.J.W. Nijland, oud 22 jaar, Holten; H.J. van Doorn, oud 27 jaar, Holten en W.G. Jansen, oud 24 jaar, Hol ten. De leden van de Dijkerhoekse Schietvereniging fïDe Zaagmolen" die in mei '82 zijn gestart met de bouw van een nieuwe accom modatie aan de Maatmansweg achter het gebouw „Bethanië" zijn inmiddels met het afwerken en inrichten hiervan begonnen en als alles volgens plan verloopt gaat men op vrijdag 11 februari het nieuwe clubhuis officieel openen. Een stukje Oranjestraat date rend uit rond 1920, een beeld dat verschillende Holtenaren zich ongetwijfeld nog herinne ren. Rechts op de foto het pand van de familie Hartsuiker, dat in 1934 werd afgebroken. Een voor die tijd zeer luxe bouwsel herrees en doet het nog steeds erg goed in het Holtense straatbeeld. Het pand van de familie Wissink (voor Holten een eeuwige familie) staat ern aast. In het jaar 1926 is het pand wat hoger opgetrokken, in de tijl die nu nog duidelijk is te zien. Het pand is sinds '72 eigendom van de Fa. Tromop, assurantiekantoor. Personen op de foto zijn van links naar rechts Teunis Stokkers, de twee gebroeders Wissink, H. Hartsui ker met hond en rechts achter H. Potman, destijds werkzaam bij Hartsuiker. Op de voorgrond de heer Gerrit Wissink nog steeds woonachtig in het cen trum van Holten. Foto uit het archief van J. Smale Op woensdagavond 19 januari aanstaande zal de heer H.J.K.J. Spies uit Goor, op uitnodiging van de Werkgroep Natuur en Milieu Holten, een dia-lezing houden over de ontwikkeling van het natuurreservaat „De Borkeld". Dit plm. 300 ha. grote reservaat, ten z.o. van Holten, wordt beheerd door Staatsbos beheer. Hoewel er door ontgin ningen en de aanleg van de Al veel veranderd is kan de na tuurliefhebber er nog steeds zijn hart ophalenIn de lezing zul len o.a. het ontstaan, de ge schiedenis en het huidige beheer van het gebied alsmede invloe den van buitenaf) aan de orde komen. In het komend voorjaar organiseert de werkgroep - in aansluiting op deze lezing - een wandeling door „De Borkeld" onder leiding van de heer Spies. U kunt zich hiervoor na afloop van de lezing opgeven. De heer Spies is lid van de werkgroep „Educatie" van het gewest Twente van de Natuur- en Mi lieu Federatie Overijssel. De le zing vindt plaats in restaurant Vosman in Holten, aanvang 20.00 uur. Leden en belangstel lenden zijn van harte welkom; het belooft een interessante avond te worden Werkgroep Natuur en Milieu Holten school (vijfde Atheneum) voorop. Ik maak (altijd) zeer consequent eerst mijn werk voor school af, pas daarna begin ik aan hobby's, waar van krijttekenen er één is. Verder rijd ik graag paard (waarbij ik onderweg talloze ideeën op doe) houd ik van sporten en van lezen". Zij maakt meestal eerst schetsen of foto's van een voor haar geüefd object, die zij dan later uitwerkt. „Krijt tekenen zal waarschijnlijk ook in de toekomst hob byisme blijven, want na mijn Atheneumtij d hoop ik schei kunde te gaan studeren". Derde exposant Martijn Hage zit eveneens in de vijfde Atheneum en denkt in de toekomst kunstgeschiedenis te gaan studeren. Hij is de enige van de drie die eerder heeft geexposeert en wel in „de Lathmer" in Wilp. Zijn stukken zetten je duide lijk aan het denken. Zij heb ben stuk voor stuk een die pere gedachten, lijken een beetje „Escherachtig" en dra gen bizarre namen als Tan- denborstelkammenboom, Plonskikker, Devone schild pad en Mierenstraat. Tot in de kleinste details heeft hij de verschillende onderdelen weergegeven. Hij werkt dan ook gemiddeld twee dagen aan een stuk. In tegenstelling tot Huub en Kitty die binnen enkele uren, Huub geeft één tot zes uur aan en Kitty „een paar uur", een compleet werkstuk klaar hebben. Prijzen van Huub varieren van 35 tot 90 gulden. Voor Kitty gelden prijzen variërend van 65-250 gulden en Martijn zijn werken kosten allemaal rond de 150 gulden. Geza menlijk hebben zij zo'n 30 werkstukken in „La Cigale" die het bekijken meer dan waard zijn. De eerste steenlegging had plaats op vrijdag 6 augustus maar voor dit ceremonieel en daarna hebben de schutters in zelfwerkzaamheid een zeer groot deel van hun vrije tijd besteed aan de bouw. Op de openings dag zal tevens worden herdacht het 25-jarig bestaan van de ver eniging die werd opgericht op 12 oktober 1957. Ter gelegenheid van jubileum en opening wordt er een grote verloting gehouden met een aantal waardevolle prij zen. De bouwers hebben alle maal gratis gewerkt maar de bouwmaterialen zijn duur en hiervoor moet nog een flink be drag op tafel komen. „De Zaagmolen" mikt ter dekking van de kosten op de verloting en hoopt dat velen, ook buiten Dijkerhoek, een kansje zullen wagen om een prijs te winnen. U ontvangt een fraaie #5?' Parker-Jotter ballpoint als u een nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Ujf Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V jaar/per jaar. Het Comité Kinderpostzegels Holten heeft in 1982 voor f5178.05 aan kaarten en kinder postzegels verkocht. wy danken iedereen die heeft bygedragen tot dit goede resultaat. Comité Holten. Zoals algemeen bekend beschikt ons Holtens bejaardencentrum „Diessenplas" sedert twee jaar over een eigen radioteam, welke maandelijks een life- radioprogramma presenteert via de huisradio van het centrum. Centraal element van het gebo den programma vormen de z.g.n. „verzoekplaten". Top op heden werd voor dit programmaonderdeel medewer king verleend door Disco Dor- restein, maar aangezien dit be drijf werd gesloten is radio Diessenplas met de muziekvoor- ziening wat in de problemen geraakt. Wie helpt ons bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van grammofoonplaten en/of casset tebandjes? Kontaktadressen zijn: Jeanette en Fred Droog, Kosterspad 10, Holten, tel. 3179, Wil Vos, La renseweg 87, Holten, tel. 16 77, Janny Mondeel, Verzetstraat 70, Holten, tel. 26 99 en de recep tioniste van de Diessenplas, tel. 25 05. Dinsdagmiddag 18 januari vindt in gebouw Irene weer de ge bruikelijke bejaardensociëteit plaats. Aanvang 14.30 uur. Deze middag zal in het teken staan van de Nieuwjaarswens. Zaterdag 15 januari organiseert j.s. de Schure een zogenaamde Restoranto di Schuro. Een zoals de naamspeling al doet vermoe den Italiaanse avond, compleet met wynen, pizza's, oüjven, stokbrood, kruidenboter, Ita liaanse muziek en de vertoning van de Italiaanse film „Con tutti Amore" (speelduur 20 mi nuten). Iedereen is weer welkom. Geslaagd: Mej. M.I. Nijhuis te Holten behaalde op 8 januari te 's-Gravenhage de onderwijsakte Tekenen l.o.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1