lieowjaarsreceptie B&W LANDELIJKE ONTWIKKELING TRUT LANGZAAM HOLTEN Driekoningen boon en kroon Wie weef er meer van? FEESTELIJK EN UNIEK CONCERT BRABANTS VOLKSORKEST HOLTENS NIEUWSBLAD tegenvaller B en W HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND mm m Motor filmavond VERLOTING HELICON College is in voor stuntwerk OLTENS Abonnementsprijs {31.60 per jaar Losse nummers 65 cent Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583' Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 6 januari 1983 - 35e jaargang - nr. 1 verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijveraal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G W. KNAPEN Larenseweg 3 tel. 1224 tot dinsdags 2.00 uur In Bathme bij: H. VOOGSt EERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur Burgemeester van Rappard sprak tijdens de Nieuw jaarsreceptie over de landelijke ontwikkeling die langzaam maar zeker ook Holten gaat treffen. „Met minder geld zullen toch nieuwe dingen gedaan moe ten worden". Met andere woorden roeien met de ge bruikelijke riemen die voorhanden zijn. „Besturen, vooruitzien en de be langrijkheid van het in stand houden van het voorzieningen niveau niet uit het oog verlie zen. Je zou het kunnen zien als een uitdaging, waarbij samen werking meer dan eens noodza kelijk is", aldus burgemeester van Rappard. Plan Zuiderlook en ook de Beuseberg zijn voor lopig afgeschreven. Rest de ver keersproblematiek die om aan dacht vraagt evenals een nieuw onderkomen voor gemeente en sociaal cultureel werk, punten die hoog genoteerd staan op het verlanglijstje van 22 december. „Toch moeten we ondanks de financiële misère niet vergeten de muziek van het leven te blij ven horen", aldus burgemeester van Rappard tijdens zijn Nieuw jaarstoespraak dinsdag in de aula van de Holtense Scholen gemeenschap. Geboren: Margaretha Bemadet dv W.J.H. Piechnick en E. Reevers Twaalf nachten na Kerst is het Driekoningen. Nog niet zo heel erg lang geleden, zeker in het begin van deze eeuw nog, liepen op de 6e januari in bepaalde streken van ons land nog Koninkjes rond, al of niet sterrezangers genoemd. In sommige opzichten is de 6e januari een afsluiting. Langer dan die dag moet je de kerstboom niet laten staan en ook de wenskaarten moeten op die dag worden opgeborgen, anders kon het wel eens averechts uit pakken. Daar staat tegenover, dat men wat lekkernijen betreft rustig doorgaat met het bakken van het symbolische Driekonin genbrood. Ook hiervan is de oorsprong de heidense offerkoek. Dat waren trouwens de oudste vormen van gebak. Dat ze vaak in de vorm van dieren waren gebakken, komt omdat ze de aloude die- roffers vervingen. En in de oerheidense tijd was zelfs sprake van mensoffers. Daar zijn nu de speculaas vrijers en vrijsters voor in de plaats gekomen. De duivekater doet trouwens denken aan het kattendoffer. Al het gebak, ook het 'scheenbeen'gebak, dat is krentenbrood in de vorm van twee hoofden, is evenals kransjes en krakelingen verwant met oude zonnesymbolen. Er waren ook afweringssymbolen. Dat waren de (banket)letters B.M.C. De voor letters van de drie Koningen Balthasar, Melchior en Caspar. Ze werden ook vaak op de muur van de stal geschilderd. Later wer den ze vervangen door I.H.S. (in hoe signo vinces), dat wil zeg gen: in dit teken zult ge overwinnen. In de aula van de Scho lengemeenschap werd Eondag 2 januari het eer ste koffieconcert van het nieuwe jaar gehouden, met als gasten het (fees telijke) Brabants Volk sorkest. Feestelijk, omdat blijheid en spontaniteit onweerstaanbaar over sloegen op diegenen die de moeite hadden geno men (dat waren er jam- mergenoeg minder dan men had verwacht) om tussen half twaalf en één uur hun oren te spitsen tijdens dit koffieconcert. Het was tevens een vry uniek concert omdat deze vorm van volksmuziek eigenlijk maar zel den doordringt naar onze con treien. De moeite van de bezoe kers werd dan ook rijkelijk be loond met een veelheid van me lodieën en bezettingen. Een eer- U ontvangteer! fraaie Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeef t. Het Driekoningenbrood had voor degene, die er van at. een zeker risico. Het kon namelijk gebeu ren dat in de plak, die iemand op zijn bordje kreeg, een boon ingebakken zat. Dat betekende dat hij die dag de koning was. Meestal kwam het dan op trak teren aan. Maar vroeger gaf men elkaar op Driekoningen of Der- tienavond, vergelijk het Engelse Twelfth Night, geschenken, zoals de Wijzen, later Koningen ge noemd, dat deden toen zij op 6 januari bij de kribbe in Bethle hem aankwamen. Al was het geen goud, wierook en mirre. Het ging 'meer om 'coninxbrood' en 'coninxgelt', dit laatste be stemd voor de armen en gevan genen. Ook nog heel lang in ge bruik geweest zijn de Konings- brieven. Ze bestonden uit 16 plaatjes, elke met een afbeelding van koning, koningin en andere leden van de hofhouding, tot en met de hofnar toe. Plaatje met gedicht werd uitgeknipt en als lootjes in een hoge hoed getrok ken. Zo had ieder op Driekonin genavond een eigen rol. Dit is dus een uitgebreidere manier van koning kiezen dan met het vinden van de 'koningsboon'. Van de 17e eeuw af werd een koning dan ook gekroond met een prachtige kroon van bord papier. De bonekoek-koning had het voordeel dat hij zelf de ko ningin mocht kiezen. Zoals ook op oude schilderijtjes o.a. van Jan Steen te zien is, werd de avond dan verder in het gezel schap doorgebracht. Men speelde spelletjes, zoals pand verbeuren. Terwijl men zich binnen kostelijk vermaakte en de kinderen hun eigen spel speelden - zij sprongen over drie brandende Koningskaarsen heen klonk van buiten het gezang van de sterrezangers: „Wij ko men je Dertienavond bezoeken. Heb je nog wafels of pannekoe ken? Eén, twee, drie in 't beu- terpateel. Mensen geeft ons ons aandeel". De sterrezangers heb ben een kroon op het hoofd, dragen meestal een lang wit hemd en dragen de ster voor en boven zich uit. Behalve dat zij werden binnengelaten om mee te smullen, kregen ze ook wel een geldstukje. Oorspronkelijk waren het koorknapen, vandaar dat witte hemd, en scholieren, die er als sterrezangers op uit gingen. Er gingen steeds meer mensen meedoen en het kwam ook wel voor dat het gekregen geld in de herberg in drank werd omgezet. In de vrije ver sies van de oorspronkelijke ref reintjes kwam dan ook het woord 'bier' heel wat keren voor. Maar er waren ook hele optochten van koninkjes, die al zingend met draaiende ster en lampions door de straten trok ken. „De koninkjes lopen stoep op stoep af. Zij zoeken het kind, dat de hemel ons gaf. Zij kwa- Het zal deze winter alweer voor de 11e keer zijn, dat de MAC in samenwerking met het Motor- filmteam St. Anthonis een fil mavond organiseerd. Deze fil mavond wordt gehouden op vrijdag 7 januari a.s. in gebouw Irene te Holten, aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Ook dit jaar heeft het filmteam weer vele dagen rond de diverse circuits staan filmen en na nog- eens vele uren van montage enz. is er weer een ruim 7 uur du rend filmprogramma beschik baar, waarvan in Holten plm. 21/2 uur getoond zal worden. Ook onze zijspan- kampioenscross van 30 april j.l. op de Zuurberg is opgenomen en een bezoek aan de filmavond is alleen daarom al de moeite waard. Maar ook .de andere tak ken van motorsport zullen ruim schoots de aandacht krijgen. Zoals gebruikelijk zullen ook weer enkele motorzaken hun medewerking verlenen, zodat het geheel er weer aantrekkelijk uit ziet. In aanwezigheid van enkele le den van de Holtense politie vond op woensdag 29 december onder grote belangstelling van eigen koorleden ten huize Meyer de trekking plaats van de verlo ting. De prijzen zyn al bij de desbe treffende winnaars thuis be zorgd. We vermelden nog even de hoofdprijzen radiocassettere corder: mevr. M. ter Borg; hor loge: fam. de Gooyer; citruspers: hr. Fifis. Hartelijk dank voor de steun! KNIPTIP Doet uw camera al aan sport? Sportfoto's maken is een leuke hobby. men van 't Oosten, zij kwamen van ver. Met kronen en goud en een draaiende ster". Een gebruik of om in ere te houden, of om nieuw leven in te blazen. Het gemeentebestuur van Holten is aan het begin van dit jaar onaange naam verrast door een Fikse financiële tegenval ler. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is namelijk niet van plan een subsidie van 95 pro cent op de bouwkosten van sanitaire voorzienin gen voor de tijdelijke woonwagenlocatie aan de Markeloseweg te verle nen. Het gaat hier om een bedrag van 150.000 gulden. Volgens B en W is deze handelwijze in strijd met alle afspraken die twee jaar geleden zijn gemaakt bij de realisering van de tijdelijke locatie. Die was nodig toen het grote woonwagenkamp in De venter werd ontruimd. De gemeenten verenigd in het Woonwagenschap Zuid-West Salland ver plichtten zich destijds tot het realiseren van een subkamp. Aangezien Hol ten nog geen definitieve standplaats had werden aan de Markeloseweg tij delijke voorzieningen ge troffen. Inclusief zes zoge naamde „Sanitaire units" die verplaatsbaar moesten zijn. Voorwaarde die met name de PvdA destijds stelde in de gemeenteraad was dat de kosten daar voor subsidair zouden zijn. Reden waarom de aanvraag daarvoor nu, na twee jaar, is afgewezen is volgens de ministeriële brief het feit dat Holten geen definitieve stand plaats voor de woonwa gens heeft. Binnenkort zal het college van B en W een gesprek met het Woonwagenschap hebben om de subsidie alsnog uitgekeerd te krij gen. Wanneer het, ongetwijfeld illus tere, stuntgezelschap Aronato en Klaas komende zomer in Holten zijn halsbrekende toeren wil ver richten ter lering en de vermaak van de Holtense bevolking dan heeft het college van B. en W. daar in principe geen bezwaar tegen. In principe, want de luchtacrobaten zullen wel aan de nodige bepalingen moeten voldoen terwijl ook de veilig heidsvoorschriften in acht moe ten worden genomen. Dat is het antwoord van de ge meente Holten op een brief van het genoemde gezelschap. Daarin wordt gevraagd om een ruimte van 20 bij 70 meter die de hoogwerkers nodig hebben voor hun installatie. Of Aronato en Klaas Holten inderdaad zul len aandoen op hun duizeling wekkende toemee moet worden afgewacht. Gebruik deze Naam Woonplaats Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half I jaar/per jaar volle vermelding voor de leider van de groep Hubert Boone, voor het gemak waarmee hij wisselde van viool naar kornet en doedelzak. Over de oorsprong van de muziek en de muzikale opbouw gaf hij steeds humoris tisch tekst en uitleg, bijgestaan door de contra-bassist, met zijn grondtonen de basis van de mu ziekgroep. Gezamenlijk gaven zij de klanken net dat extra tintje dat muziek tot een feest maakt. In de pauze kon men elk jaar met een glas wijn in de hand veel goeds voor het Nieuwe Jaar toewensen. Jammer dat in ver gelijking met verleden jaar ron dom de feestdagen de opkomst zo gering was. Waarschijnlijk speelde onder andere de Oliebollen-cross, die ongeveer gelijktijdig van start ging (ook) parten. Mijne heren, Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Mijn familie stamt af van en ontleent haar naam aan de boerderij „de Enterman" in de Beuseberg. Die boerderij wordt onder die naam het eerst ge noemd in 1743 en werd door mijn voorouders be trokken op 1 mei 1786. Zij bestaat nog, maar heeft rond 1910 haar oor spronkelijke naam verloren en staat thans be kend als het erve „Broodjans". Ze ligt aan de Fliermatenweg 3 en de huidige bewoner/eigenaar is de heer Albert Kolkman, een zeer verre ach terneef van mij. Vóórdat mijn familie zich op „de Enterman" ves tigde bewoonde zij sedert circa 1711 de boerderij Bosch of Boshuijs in de Look. Daarvoor weer was de familie eigenaar van het goed de Vlicker (Flikker) in het dorp Holten. Tot dusverre is het mij niet gelukt de ligging van het Boshuijs en de Vlicker te achterhalen. Noch vast te stellen of beide goederen eventueel onder een andere naam nog bestaan. Het is mij bekend dat in sommige dorpen enthousiaste amateur-geschiedkundigen zich bezig houden met onderzoek naar oude boerderijen etc. Is het U bekend of zo'n groepje ook in Holten bestaat? Zo ja kunt U mij dan een contactadres opgeven? Ik teken hierbij aan dat ik het RAB O-jubileumboek in mijn bezit heb en dat zette mij op het spoor van de heer B.H. Brouwer in Renkum die mij zeer tot z'n spijt ver der niet kon helpen. Uw antwoord met belangstel ling tegemoet ziende. Hoogachtend W. Enterman 2275 TE, Voorburg, Hoekenburglaan 58 Om de heer Enterman te helpen bij z'n speurwerk leek ons plaatsing van bovenstaande brief in Hol tens Nieuwsblad van belang. J.W.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1983 | | pagina 1