College bepleit totaalplan voor problemen in dorpskom BON HOLTENS NIEUWSBLAD Gemeentehuis eo dorpshuis combineren HOOLTER DAANSERS IN AVRO'S TORPOR Een gewaarschuwd mens telt voor twee Holtense politie treedt meer verbaliserend op OPDAT 1983 EEN HARMONIEUS JAAR MAG WORDEN! HOLTENS NIEUWSBLAD Aan de abonnees BURGERLIJKE STAND Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7_ Almelo, tel. 05490-16666 Abonnementsprijs f31.60 per jaar Losse nummers 65 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 december 1982 - 34e jaargang - nr. 52 Ms het aan het college van Burgemeester en Wethouders igt dan krijgt Holten in de toekomst een echt „huis der emeente". In de afsluitende begrotingsvergadering van !2 december kwam burgemeester Van Rappard met een ;ven verrassend als vindingrijk totaalplan: de noodzake- ijke uitbreiding van het gemeentehuis koppelen aan een iven noodzakelijk dorpshuis waardoor Holten de be- chikking krijgt over een centrum dat voor meerdere loeleinden te gebruiken is. Door dit centrum te situeren ian de noordkant van de Dorpsstraat (vast aan het oude emeentehuis) wil het college zorgen voor een aantrekke- ijk en verkeersveilig centrum zonder parkeerproble- nen. B en W kwam met zijn voorstel na bestudering van de algemene beschouwingen van de vier partijen in de gemeenteraad. Daarin hadden zowel CDA als Gemeentebelang (de partijen die in het college zijn vehegenwoordigd) en PvdA en VVD de oppositie) prioriteiten gelegd bij de huisvesting van het gemeentelijk apparaat, een sociaal-cultureel- centrum en het verkeer en het parkeren in de dorpskom. Door deze problemen in zijn totaliteit aan te pakken meent het college belangrijk efficiënter te kunnen werken. Voordelen van deze aanpak zijn in de ogen van Van Rappard: de mogelijkheid om de Mengunie uit de dorpskom te laten verhuizen worden groter. Met de totaalaanpak acht hij de kans op provinciale subsidie daarvoor groter. Tevens is Holten dan verlost van de overlast die de Mengunie nu nog veroorzaakt (zowel van de geluid- als stankoverlast als van het zware vrachtverkeer in de kom). Ms andere voordelen van de otaal-aanpak noemt Van Rap- >ard: de mogelijkheden om aan Ie noordzijde van de Dorps- itraat volop parkeerplaatsen te :reëren (waardoor eventueel de eegs taande Dura-panden aan trekkelijker worden), de uitbrei ding van het Smidsbelt tot over de Dorpsstraat (meer ruimte voor activiteiten in het toeristen-seizoen) en het veran deren van het karakter van de Dorpsstraat (geen rijksweg meer lodat de snelheid moet worden aangepast). Mies tesamen reden voor het :ollege om de raad tot 1 juli bedenktijd te vragen voor iet uitwerken van de plannen. Kan Rappard drong uitdrukke- ijk 'aan op een brede onder- iteuning hiervoor van liefst alle fracties. „Door samen de pro blemen op te lossen vergroten we de slagvaardigheid van het gemeenteb estuur Hoewel de fracties even moesten bekomen van deze onverwachte wending in de behandeling van de algemene beschouwingen kwam die ondersteuning er al snel, zij het dat A. Moeliker van de PvdA net niet over de streep kon worden getrokken. „Het basis-idee is goed" zei Moeliker „maar op deze manier wordt een sociaal-cultureel centrum of dorpshuis, dat zal me worst zijn, het kind van de rekening. Het duurt in ieder geval vijf jaar voor dit alles gerealiseerd kan worden terwijl er eind 1983 in het gebouw van De Halm kan worden begonnen. En wie zegt ons dat wanneer in juli blijkt dat uw plannen toch niet haal baar zijn, de mogelijkheden van De Halm nog aanwezig zijn. Nee, het steeds vooruit schuiven van de beslissing over het sociaal-cultureel centrum hangt )pdat 1983 een harmonieus jaar moge worden! n vele Holtense huiskamers prijkt óp een wandbord of borduur- verk de spreuk: „Van het concert des levens krijgt niemand een irogram". Hoe gaarne ook, het lukt ons niet tevoren dit program n te vullen voor onszelf en hen die ons dierbaar zijn. Zeker aan iet begin van een nieuw jaar dienen wij steeds opnieuw vele wen- ien in, in de hoop dat deze ook gespeeld zullen worden. Wensen lie ingegeven zijn door de hoop te kunnen blijven werken, de wens lindelij k eens aan het werk te mogen gaan, de wens gezond te nogen worden, de wens naar een gelukkig gezinsleven, de wens laar een gelukkig gezinsleven, de wens naar begrip en aanvaard roiden, de wens niet meer alleen te zijn. foor het concert des levens zijn zeer vele musici nodig, die ieder ïun eigen instrument bespelen als onderdeel van een groot orkest, edere partij dient tot zijn recht te komen wil men kunnen genie- en van de bedoeling die de componist had toen hij zijn composi- ie schreef. Dat impliceert een afgestemd zijn en ingespeeld zijn op ilkaar, alleen dan kan een harmonieuze uitvoering tot stand ko nen. Niet door het los van elkaar spelen van de eigen partituur," ïoe fraai die op zichzelf ook zijn moge. Juist in tijden dat het ninder goed gaat, dat het hebben van werk niet meer vanzelfspre kend is, dat „inleveren" accoord is, maar de buurman eerst, dat icht voor sommigen uitzichtloos is geworden en dat welvaart en rolzijn geen twee eenheden meer vormen, is het nodig dat wij ons ealiseren dat gemeenschapsbesef meer dan ooit voorwaarde is om och te komen tot een gezamenlijke aanpak van zaken om in larmonie met elkaar een gemeenschappelijk geluid te laten horen, larmonie zo U wilt overeenstemming en muziek behoren bij el- :aar. loewel wij aan het begin van 1983 geen programma ontvangen lebben voor het concert van dit jaar, is het naar mijn mening het illerbelangrijkste dat wij, waar wij ook gaan en hoe wij ook gaan Ie muziek van het leven blijven horen. ïaame wens ik U toe, dat Uw leven zich in 1983 harmonieus zal 'oltrekken overeenkomstig de verwachtingen die U in gedachten ïebt in de hoop ook dat Holten zich daarbij wel mag bevinden; ilaast U daarvoor ook zelf Uw partijtje mee? Mr. W.L.F.C. van Rappard, burgemeester. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseu r W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3 - tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur ons mijlenver de keel uit. Wij willen niet worden zoetgehouden met weer een toekomstvisie". Ook H.J. Westerik van het CDA onderkende het gevaar van uit stel voor een dorpshuis. Reden waarom hij een gefaseerde opzet van het multi-funktionele cen trum bepleitte. Westerik: „Dat is voor ons een voorwaarde. Een dorpshuis moet de hoogste prio riteit houden. Verder moeten we ervoor zorgen dat het in de kom van het dorp niet te doods wordt. Geen winkelerf dus. Maar dit idee krijgt van ons de ruim te. Vooral omdat er nu ook een mogelijkheid bestaat om de noordkant van de Dorpsstraat aan te pakken. Dat is ons wel een half jaar uitstel waard". Die mening was ookJ. Warnink (Gemeentebelang) toegedaan, zij het dat hij de termijn van een half jaar voor uitwerking van de plannen nogal optimistisch acht te. Warrink: „Het, welzijn van Holten is ons dit wel waard. We willen echter wel op de hoogte worden gehouden van de ont wikkelingen, met name van de beslissingen van de hogere be stuursorganen over de Mengu nie. Dat is het struikelblok waarover dit plan kan vallen. In juli moet de besluitvorming nog steeds bij de raad liggen". De WD deed het voorstel van B en W veel genoegen. H.J. Ro- bers: „Dit hebben wy al jaren zo bepleit. Hoewel er over onderde len nog gepraat zal moeten worden zijn de hoofdzaken goed. We hebben ook moeite met de positie van het sociaal-cultureel werk hierin, maar we gaan ak koord". Waarna burgemeester Van Rap pard de discussie besloot met er nog eens de nadruk op te leg gen dat er niemand de mist in wordt gestuurd met dit totaal plan. „Het is zeker geen slinkse mogelijkheid om prioriteiten te omzeilen. Ook met de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk blijven we onderhandelen". Het plan dat B en W de raad presenteerde inzake de aanpak van de problemen in de dorps kom is inderdaad een compro mis tussen de opvattingen van de verschillende fracties daar over. Het meest komt het tege moet aan de visie van de WD zoals die partij het in de alge mene beschouwingen verwoordt. De WD wilde grond aankopen rondom het bestaande gemeen tehuis om daarop de uitbreiding te doen plaatsvinden. Ook wil de WD het Smidsbelt vergroten voor activiteiten in het toeris tenseizoen. Met het doorgaan van het plan kan de blauwe zone vervallen zoals de WD bepleit. Ook Gemeentebelang houdt de mogelijkheid van een multi functioneel gemeentehuis open in de algemene beschouwingen. Aan het kort-parkeren in de kom van het dorp moet aan dacht worden geschonken en Gemeentebelang stelt voor een proefperiode van een half jaar in te stellen voor éénrichtingsver keer op het traject Larenseweg-Rietmolenstraat. Het CDA kan in het plan van B en W terugvinden dat er aan dacht wordt besteed aan de problematiek van de Dorpsstraat-Oranjestraat. Ook de panden op het Smidsbelt hoeven van het CDA niet te worden afgebroken. Afgezien van de prioriteit voor het sociaal-cultureel werk kan ook de PvdA veel van haar ei gen ideeèn terugvinden in het collegeplan. Vooral het verkeer krijgt van de socialisten veel aandacht. Dat geldt zowel voor de Dorpsstraat-Oranjestraat, die als een racebaan wordt betiteld, als voor de instelling van de blauwe zone die verbetering heeft gebracht in de parkeer problemen. Een parkeerverbod op het Smidsbelt zoals de PvdA dat wil zou in het plan van B en W mogelijk zijn en ook de vrachtwagens die de PvdA liever geweerd ziet uit de kom hebben, bij vertrek van de Mengunie, daar niets meer te zoeken. Met 25 „man" togen de Hoolter Daansers op uitnodiging van de AVRO vrijdag 17 december naar Hilversum om daar samen met André van Duin zijn nieuwste camavalshit „Getskaladide" te vertonen. Zondag de negen tiende konden we dan ook ge tuigen zijn van dit optreden, dat geheel zonder voorbereidingen, want daar was geen tijd meer voor gezien de vrij late uitnodi- v# U ontvangt een fraaie Parker- Jotter ballpoint als u een J5Ü&? nieuwe abonnee opgeeft. Gedurende de maanden novem ber - december, werd onder auspiciën van de Stichting So ciaal Kultureel Werk, een kursus „Eenvoudig koken voor man nen" georganiseerd, waaraan werd deelgenomen door 18 he ren. Gastvrij onderdak voor deze aktiviteit werd gevonden in de leskeuken van Scholengemeen schap „de Marke". De kursus bestond uit 6 lessen, als afslui ting werd tijdens de laatste les een compleet kerstdiner door de deelnemers bereid. Hoewel het nut van de emancipatiebeweging nog wel eens in twijfel wordt ge trokken, is op één punt geen twijfel meer mogelijk, de heren hebben leren koken. HÓE DAT IN Z'N WERK GING, GE TUIGE DEZE FOTO Op grond van de gestegen kosten heeft het ministerie van Economische Zaken toe stemming verleend de abon nementsprijzen met ingang van 1 januari 1983 aan te passen en te verhogen. De abonnementsprijs komt hierdoor op f31.60 per jaar, losse abonnees 65 cent. Van de abonnees die een machti ging hebben verstrekt tot automatische afschrijving van het abonnementsgeld van bamk- of girorekening zullen wij gaarne aannemen dat zij ermee akkoord gaan, dat bij de eerstvolgende af schrijving de nieuwe abon nementsprijs wordt aange houden. De uitgever voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. De politie ziet zich genoodzaakt om hiertegen harder op te tre den in het belang van de ver keersveiligheid. Na de kerstva kantie zal dan ook niet meer gewaarschuwd worden, maar bekeurd. Zo'n bekeuring kan al gauw enkele tientjes kosten. Vaak zullen deze kosten op de schouders komen van de ouders, maar ook zij kunnen min of meer één en ander misschien voorkomen, door b.v. regelmatig I de fietsen van hun kinderen te controleren en ook door enige aandacht te besteden aan de Vverkeersopvoeding, ook al zou dit alleen maar bestaan uit het „De politie van Holten constateert de laatste tijd steeds meer dat met name middelbare schooljeugd het met de verkeersregels niet zo nauw neemt. Waarschuwen leverde tot op heden nagenoeg geen effect, vandaar straks het gewijzigde beleid van de politie. Veel gepleegde verkeersovertredingen zijn onder andere: ondeugdelijke verlichting aan fietsen en bromfietsen; gedrieën naast elkaar rijden; voet paden als fietspaden gebruiken; geen gebruik maken van de verplichte fietspaden en „met losse handen rijden". goede voorbeeld geven. Natuur lijk zal het optreden van de po litie zich niet alleen beperken tot de schooljeugd, ook tegen ouderen zal op dezelfde wijze worden opgetreden. Omdat de politie niet plotseling met de botte byl wil gaan hakken, heeft zij verzocht dit artikel in het Holtens Nieuwsblad te plaatsen; een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Zy spreekt de wens uit dat deze waarschu wing effect zal hebben, zodat u uw geld op een betere manier kunt besteden", aldus de com mandant van de groep, adjudant G.W. Oberink. ging, op het scherm verscheen. Men was in Hilversum op het idee gekomen toen programma makers tijdens opnamen van de Haarschool in café de Biester het vaandel van de Hoolter Daansers hadden zien hangen. Zo zie je maar weer! Geboren: Johanne Henrieke dv. J.W. Klein Velderman en W.H. Wegstapel (geb. te Deventer); Laurens zv. A.J.C. Dekker en J.H. Arends; Gerrit Bart-Willem zv. J. Markvoort en G.J. van Aefst. Overleden: H. Meyerman, oud 89 jaar; F.J. ten Bosch- Schellekens, oud 93 jaar. Ondertrouwd: G.H. Hulsman, oud 24 jaar en: E. van der Meu- len, oud 23 jaar. Gehuwd: J.W. Lubbers, oud 24 jaar en: G.J. Blankena, oud 21 jaar; W.M.A. Knevel, oud 23 jaar en: A.M. te Koppele, oud 27 jaar. Gevonden: regenpak (groen) en muts (bruin/groen); teckel, reu; boodschappenmandje „Tornado". Verloren: colladdas (blauw/groen gestreept); groene regenbroek; jongensbril in zwarte koker; rij bewijs; sleutelbos (één sleutel Ford en 3 of 4 andere sleutels; een zwart/rode linker hand schoen; bruine damesglacée; zwarte handschoen met brede rode streep en smalle witte streep; bruine katoenen hand schoenen; bruine skai- handschoen met wit motief; bruin/witte plastic tas. portef. f25.-, collegekaarten THT, cas settebandjes, één boek; autos leutels van Mini-Metro aan sleu telhanger „L"; drie autosleutels van Fiat; groene damesfiets, ,Fi- co', VE013849; blauwe wanten; zwarte kat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1