nULlEllJ llIEUvTJDLHlr i§= Betere aanduiding brandkranen Dorp Holten Kerstgroet 11 Jm 1 r m s ilIPl H1A IIP II! A V% 53 Duizend bezoekers op volkskerstzangavond HAARSCHOOLKINDEREN j MAR "DE DOELEN" IN ROTTERDAM! NOLTEWS fyiEU[IAf§ElLAÖ °e ,,H°iten heipt H°ndu" "Hondurasproj eet bracht 8000 gulden op Kerstnacht samenkomst Ondejaarsreceptie Paalhnns Oranjekalenders HOLTENS NIEUWSBLAD 59 IOI3 Em mmma BMfeMMM MSBfc KB iflrtjlffllfri n MB EBB fttoilftM BR BB BB on rat rtfffillrii ÊPÏ HI flBSW Hoofdredactrice Nan Hcidema HfllTFRIx NIFIIWxRI All Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 23 december 1982 - 34e jaargang - nr. 51 Tijdens de jaarlijkse vergadering van de vrijwillige brandweer in Holten werd nogeens opnieuw een verbeterde aanduiding van de plus minus 150 brandkranen in het Dorp Holten aangekaart. Mo menteel is het nog zo dat met een rode pijl op de stoeprand de plaats van de brandkraan wordt aangegeven. „Met name bij slechte weersomstandigheden, denk aan sneeuw zijn deze pijlen nauwelijks meer te zien", aldus commandant Eshuis. „In de bui tengebieden zijn vorig jaar al paaltjes in de grond geslagen met daarop een aanduiding. Dit werkt erg effectief. In het Dorp Hol ten zal binnenkort echter ook begonnen worden met een verbe terde aanduiding, maar dan m de vorm van plaatjes op de gevels van woningen. In totaal telt Holten plus buitengebieden ruim 300 brandkranen". Deze worden gehouden op 24 december a.s. in de Hervormde Kerk. Spreker is Ds. H.J. Ekker. De eerste samenkomst begint om 21.00 uur m.m.v. de Holtense Muziek Vereniging. De tweede samenkomst begint om 23.00 uur m.m.v. jongerenkoor „Heli con". Wy wensen U gezegende kerst dagen. De Open Deurgroep. gadering werd verder een datum geprikt voor de feestavond plus dames. Deze zal worden gehou den op vier februari in restau rant Vosman. Besloten werd ook dit carnavalsseizoen weer deel te nemen aan de optocht. Men zal weer inschrijven voor brand weerwedstrijden en er zal weer gezaalvoetbald worden. Van de drie korpsleden die per 31 de cember dit jaar de brandweer zullen verlaten zal vier februari officieel afscheid worden geno men. Dijkerhoekse schoolkinderen gingen ook dit jaar weer op pad voor de verkoop van Pro Juventute kalenders. Deze keer bereikte deze verkoop een record want er werden maar liefst 250 „Oranje" ka lenders verkocht. Er bestond traditiegetouw weer een zeer grote belangstelling voor de „Volkskerstzangavond" die in het kerkelijkcentrum „De Kande laar" werd georganiseerd door de Open-Deurgroep Holten. Ds. W. Vons die namens deze groep een welkomstwoord sprak zijn vreugde over de belangstelling van zovelen voor deze zangavond die hopelijk een goede voorbereiding zal zijn op het Kerstfeest 1982 Dinsdag 28 december organi seert het Paalhuus een oude- jaarsreceptie voor kinderen en hun ouders. Kinderen zijn vanaf 14.00 uur welkom en zullen ge zamenlijk allerlei hapjes gaan voorbereiden, in afwachting van de komst van hun ouders om ongeveer 16.00 uur. Harm oet Riessen zal de middag luister by zetten. De kosten voor de kin deren zyn één rijksdaalder. De ouders mogen gratis de receptie bezoeken. KALENDER Donderdag 30 december zijn kinderen welkom om vanaf 10.00 uur hun eigen kalender voor het nieuwe jaar te komen maken. De kosten bedragen één gulden. Basketbaltoernooi Diezelfde donderdag organiseert de tienersoos New Life tussen 14.00 uur en 16.00 uur een bas ketbaltoernooi in de gymzaal aan de Vryheidslaan. Deelname is gratis maar men moet zich Casperd Wel even van tevoren opgeven. Het gaat om jeugd tussen 12 en 15 jaar. Commandant Eshuis opende de vergadering met het verwelko men van vijf nieuwe leden. Het korps komt hiermee op 28. ,Een prima aantal gezien de zeven piquetdiensten die steeds met vier man moet gebeuren. Beslo ten werd de nieuwe kórpsleden met groot rijbewijs (Jacobs, Beunk, Hofman en v.d. Bos) ook aan te stellen als chauf feur/pompbediende, met echter wel de verplichting de cursus brandwacht eerste klas te vol gen. Leeftijdsontslag Per 31 december gaan drie le den de brandweer verlaten; J.W.W Bluemink (onder commandant) H.J. Möring (brandwacht tweede klas) en P.B. Muller (administrateur en Technisch leider bosbrand- wacht). Besloten werd het Ge meentebestuur te adviseren te volgende mensen aan te stellen; W.C. v.d. Weerthof als onder commandant, D. Oostervelt als brandmeester en Th. Doomink als onder-brandmeester. Voor de vacature van administrateur zal nog een oplossing moeten ko men. Gewacht wordt op de keu ringsuitslag van de aspirant brandweerlieden. Tijdens de ver- verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. VQ0GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur HNI01-49 Helen en delen Ds. A.W. Berkhof te Hoogland hield een toespraak over het thema „Helen en delen". Het kind dat ons geboren en ge bracht wordt is het geschenk van God om ons te helen. Een mens waaraan wij kunnen gene zen. Doordat Hij omziet, op zoekt, vergeeft, wegen wyst in een onzinnige wereld, toekomst opent. Maar waarom lukt dat dan zo slecht? Omdat de ver pakking van dit geschenk ons ontgaat. In deze geweldige mens heeft God zich gedeeld: stapje terug, inleveren, met 2 woorden. Maar wie iets afstaat van z'n macht en status, die is verdacht. Dan is er alleen nog maar een uit- hoek voor je weggelegd: een kribbe- geen plaats-achterbuurt plus onderkant. God wil ons he len door Zich zelf te delen. Dat is het geheim van Kerst! Kerst zegt: je kunt delen, want je hoeft je zelf niet langer te bewijzen, waar te maken en schrap te zetten. Je bent ge heeld door de levende God en zo kun je zelf uitgaan om te de len en onder Zijn zegen tot héél mens uit te groeien zo besloot ds. Berkhof. Aansluitend aan de meditaie speelde de Holtense Muziekver eniging „Menuet" van G.F. Handel. Aan de Volkskerstzangavond werkten mee het Interkerkelijk Kinderkoor „Moziak" o.l.v. Eline Paalman-Lam, het Jongerenkoor „Helicon" o.l.v. Ineke van Jaarsveld-Kevelam, het koor „Perspectief' o.l.v. van J.H. van Engbrink, het Holtens Mannen koor o.l.v. Bert van Jaarsveld, de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." onder directie van Henny J. Fransen, Herman de Feijter, bas, Erna Fransen en mevr. Evers (piano) Schuppert, dwarsfluit. Het Kerstevangelie (Lukas 2:1- 20) werd gelezen door burge meester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard. De samenzang werd begeleid New life organiseert zondag 9 Nieuwjaarsdisco samenzang door organiste mevr. Aanstoot en ,,'H.M.V." Kruk- januari een Nieuwjaarsdisco, die om half drie gaat beginnen. De klassen vijf en zes van de Haarschool, samen 81 kinderen gingen woensdag 22 december met twee OAD bussen opgetogen richting „De Doelen" in Rotterdam. Vlinders in hun buik en met rode konen wachten op de dingen die komen zouden. En dat loog er niet om. Die middag werd namelijk de Kinderkerstshow opgenomen, die zondag Tweede Kerstdag (in tegenstelling tot eerdere berichten) tussen twee uur en half vier in via Hilver sum I (FM 92 M) wordt uit gezonden. De Haarschoolkin- deren viel de eer ten beurt in deze show vier maal een optreden te verzorgen, naar aanleiding van een zo goed geslaagde eerdere radiouit zending met Martin Brozius, die overigens ook nu weer van de partij zal zijn. Teveel verklappen doen we niet, we luisteren gewoon Tweede Kerstdag! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiim mmmm*r2w w ras" werd dinsdag afgesloten en hoewel de rekening nog niet he- U ontvangt een fraaie *^5? Parker- Jotter ballpoint lemaa! e*act valt op maken mag toch aangenomen worden alsueen j^nieuwe abonnee opgeeft ■nmnniMmMm houden Fancy Fair bracht 5000 I gulden op. Door leerlingen wa- ren zeer vindingrijk aantrekke- Gebruik deze Naam: I ijjice en winstgevende spelletjes Adres: I bedacht, zoals bijvoorbeeld het jESStk ygggfei. gga n I gewicht raden van de totale B jB H M BE 8 Woonplaats: schoolleiding, de Ted-show, het 9CI ral»!! Geeft op als abonnee J Oster Marmotspel, de zelfge- E Big HBwSB op het Hollens Nieuwsblad I "laakte flipperkast en niet te fci a vergeten het spektakulair hoog- voor het opgeven Dhr./mevr.; tepunt, de scheersalon van 5 van een Adres: I 1 HAVO. nieuwe abonnee. .1. Letty Tuinman was de enthou- Inzenden aan: Woonplaats: ili siaste lady-speaker en mevrouw Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V/ Bakker uit Rijssen hanteerde de Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. Jl tondeuse. Des leraars baard was Enschede. 0f3 de inzet en bijna 500 gulden was de opbrengst van dit spek takel. Achtereenvolgens gingen de heren v.d. Runstraat, Hesse- link. Dekker, Roeien en Meen- derink „onder het mes". Een enkeling ontsprong de dans! De Chileense zanger Luis Maixilla rondde de Fancy Fair af met een live-optreden. Maandag stond een zaalvoetbalwedstrijd leraren. Leerlingen op het pro gramma. Uitslag 4-4 en de kas 500 gulden rijker, 's Avonds ca baret en disco. Dinsdag werden 4500 oliebollen gebakken door de ploeg van maitre cuisine André Bakker en zijn rechter hand Bert Nab. Het tweede deel van de themaweek in het vol gende nummer van H.N. Graag komen we door middel van dit stukje in dit blad nog even bij u binnen wandelen, zo vlak voor de feestdagen. Voor velen zijn het moeilijke dagen, die laatste dagen van het jaar. Dagen vol vragen. Het kan je gestolen worden al die romantiek en dat enge lenhaar. Waarom? Omdat je het leven van een andere kant, van de donkere kant hebt leren kennen! Toch gaat u misschien wel weer luisteren naar dat oude verhaal van een man, een vrouw en een kind. Kerstfeest vieren, het feest van de vrede in een we reld van onvrede. Kan dat? Kerstfeest vieren, het feest van het Licht in een wereld van duisternis. Kan dat? Maar waarom is het zo donker hier, en zo kil en koud om ons heen? Zijn wij zelf daarvan niet de oorzaak? Menselijke relaties breken stuk op de ik zucht. Loonoverleg breekt af op de hebzucht. Vrede lijkt onbereikbaar door de machtswellust. Huwelijken breken op ontrouw en eigenbelang. Vriendschappen gaan stuk aan onwaarachtigheid. Donkerheid alom om ons heen. En toch vieren we zo graag Kerstfeest en we denken aan wat de dichter Gabriêl Smit zo heel zuiver onder woorden heeft gebracht: „Vader, het donker heimwee van dit laat getijde, heeft alle dagen van hun glans beroofd. Waar is de ster, die Gij toch hebt beloofd? Waar zijn het zingen en het diep verblijden?" Maar juist omdat onze dagen zo vaak van hun glans beroofd zijn en de werekijlkheid vaak zo^onwerkelijk hard is, heeft God contact met ons gemaakt; Hjj zoekt u en mij op en we horen Gabriel Smit zeggen: „Wij zijn vermoeid, en onze zachte stem, breekt in de stormen dezer grauwe dagen, o laat ons groeien door de barre vlagen, naar het beschermende geheim van Bethelehem". Als wij nu met deze bede in het hart „o laat ons groeien naar het beschermende geheim van Bethle hem" samen, ouderen en jongeren, gezonden en zie ken de komende feestdagen tegemoet gaan, dan zul len het goede dagen worden. Immers, het beschermende geheim van Bethlehem leert ons, dat God Zelf in de wereld kwam, dat Zijn Zoon mens werd. Dat Hij het leven, dat ons zo di kwijls zoveel moeiten en zoveel vreugden (goddank ja die zijn er ook!) brengt, dat Hij dat leven ook heeft gekend én geleefd zoals wjj nu. In de koude winternacht van ons leven, waarin alles zo dood lijkt, kijken we met verwondering naar de kribbe, waarin Jezus geboren werd voor ons Een liefdesverklaring van een soms heel verre God. Mens, Ik denk aan je! Ik houd van je! Wat een wonder1 Een soms heel verre God, Die ons in Jezus heel dicht bij komt, Die het Licht brengt in het duister en het Leven in de dood. En het meest zult u verbaasd staan hierover, dat Gods liefde zich ook tot uw leven wil uitstrekken. „Nog is de stal van Bethlehem verlicht, nog kunt u gaan, nog is de deur niet dicht" Wij wensen u goede feestdagen en een gezegend 1983 toe, dat naar wij stellig geloven weer een Anno Do- mini, een jaar onzes Heeren zal zijn!" Sjaloom m. Berg stichting voor sociaal en cultureel werk voor holten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1