nVLI Eli J IIIEUVVJPLfil# - :r -z.7- Kerstexpositie beeldende kunst Verko»paktie kerststollen, Molen i I i IIP IP Ek S Ü11PI 81A f Jl 1S| I jS 1% £SSK.W KOLTENS NIEUWSBLAD Bibliotheek Holten kwart eeuw Zomerhuis moet worden ifgebroken Torenklok Dorpskom Ingezonden H0LTENS NIEUWSBLAD on LnpvtktlPliPV S.K. de Jong directeur Gemeentewerken Kerstmiddag bejaardensociëteit mm* rr-ra vsavv iwa WMWkW'VWil W~^\ .^F&v E35"T\ C-^^vaa acsa E29 MB ^ran». Ef".W>v Pga IRQ f^fllQFh Hoofdredactrice Nan Heidema liniTFNv MillIW\RI All Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad Donderdag 16 december 1982 - 34e jaargang - nr. 50 De Stichting Openbare Bibliotheek Holten vierde haar 25-jarig bestaan. Een vrij sobere viering, want slechts het bestuur bracht een onderlinge toast uit. Voor de jongste lezertjes van de „bieb" jwas er donderdag 9 de cember tussen vier en kwart over vijf een Pop penkastvoorstelling. „Een jubileum waar weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven en zelfs van de Provinciale kant liet men het afweten, iets wat ons toch een tikkeltje tegen viel", vertelt Karin Pen- newaard, hoofd van de bibliotheek in Holten en als enigste medewerkster in vaste 40-urig dienst verband. De Holtense bi bliotheek heeft 13 openings- respectievelijk uitleenuren en tijdens deze uren wordt dan ook met „man en macht" ge werkt om mensen en boeken te voorzien van adviezen, inlichtingen, aanvragen en stempels. Helpsters van Karin zijn dan mevrouw H. Mekenkamp (5 uur per week), mevrouw J. Janssen (12 uur per week), mevrouw A.W. Schaap (11 uur per week) en mevrouw R. v.df. Mei (4 uur per week). De overige uren werkt Karin alléén in de biblio theek en verzorgt administratie in de vorm van het uittypen van boetekaarten, het aanschaf fen van nieuwe boeken, aan de hand van talloze te verwerken recensies, verwerken in die zin dat ze allemaal door haar gele zen worden en geselecteerd, plus de dagelijks voorkomende bezig heden als het op volgorde zetten van boeken, het bijwerken van de tijdschriften enzovoorts. Ka rin heeft in Deventer de Biblio- A.ls het recht zijn loop krijgt dan zal de heer J. Visscher uit Ede niet lang plezier beleven van zijn zomerhuis op een perceel grond tussen de Forthaarsweg en de Hellendoomse Weg. B en W. is ïamelijk van plan het illegaal gebouwde huis te laten slopen. De jestemming van het in kavels opgedeelde gebied is namelijk na- luurterrein. Visscher zou dan ook geen enkele kans hebben ge- theek en documentatie Akade- mie doorlopen en werkt sinds 1 september 1980 in de Holtense bibliotheek. Eerst als plaatsvervangster en na het vertrek van mevrouw A.T.M. de Roos-Schahart als de- finitef hoofd van de bibliotheek. Gratis mogelijkheden Bibliotheekkaarten zijn voor kinderen tot 18 jaar vanaf 1975 gratis. „Iets wat nog steeds erg veel mensen gewoon niet we ten", vertelt Karin. Terwijl het juist de jeugd is die de meeste behoefte lijkt te hebben aan het lenen van boeken, zo blijkt uit cijfers van het afgelopen jaar. Verreweg de grootste groep le zers is de jeugd tot 14 jaar. Ou deren betalen nu nog 12.50 voor een jaarlidmaatschap. Per 1 ja nuari wordt dit drastisch ver hoogd tot 18 gulden. CPJ- en bejaardenkaarten zijn tot 1 juli '83 nog 9 gulden. „Verder is het natuurlijk zo dat je ook zonder lid te zijn je voordeel kunt doen met een bibüotheek in de buurt. Je mag rustig binnenstappen en wat gaan lezen, ook dat is iets wat veel te weinig mensen we ten". De woensdagmiddagen wordt er voorgelezen voor kin deren tussen de vijf en acht jaar, van twee tot half vier. Ver schillende Holtense scholen ma ken eveneens van tijd tot tijd gebruik van de bibliotheek De Dorpsschool bijvoorbeeld met de klassen 2 tot er» met 6 en de Kolschool sinds kort met drie klassen. Mogelijkheden genoeg om volop profijt te trekken van de biblio theek. Feiten en achtergronden worden in een volgend artikel in H.N. belicht. maakt wanneer hij om een bouwvergunning had gevraagd. Wan neer het illegale bouwwerk, dat gedeeltelijk is ingegraven, tegen de grond gaat is afhankelijk van een eventuele AROB-procedure die de heer Visscher tegen de beslissing van de gemeente Holten kan aanspannen. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3 - tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur alsueen^2K< nieuwe abonnee opgeeft. nd Ollkl OJIuClI dl nvl tjlinUCAJClJ I" Kerst en Oudejaar naderen al weer met rasse schreden en dat Gebruik deze Naam: H betekent dat het altyd actieve tl bestuur van de Supportersver- Adres: eniging van de S.V. „Holten" ffTléHÉÜki Woonplaats: J3" Jaari»« erate huis-aan- BB M H BA BI I huisverkoop-aktie orgamseert BAB B lal Geeft op als abonnee ten bate van alle geledingen van ||Jjj MB M Ag op het Hollens Nieuwsblad „Holten" (voetbal, handbal, atle- B8Z2Pf Bi mi Dhr/mevr I tiek, schaken enz.) maar in het voor het opgeven B bijzonder voor de jeugdafdelin- vaneen Adresl gen. nieuwe abonnee. nnniaatc bi Maandagavond, 20 december en Inzenden aan: oon a \j dinsdagavond, 21 december, Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V trekt een „leger" van rood- Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. /As zwarten van "huis tot huis om Enschede. kerststollen, kerstkransen en kerstkoekjes aan de vrouw en aan de man te brengen. B en W hebben spontaan hun medewer king verleend door het afgeven van de vereiste vergunning. De waren zijn van uitstekende kwa liteit en de prijs is, op een kleine uitzondering na, gelijk gebleven aan die van 't vorige jaar. (kerststol f6.50, kerstkrans f4.75 en kerstkoekjes per pakje f 1.50). Door deze lekkernijen te kopen draagt u een steentje bij aan de sportieve ontplooiing van de jeugd en aan een hoogst nut tige vrijetydbesteding. Stel de jongelui niet teleur! Het gaat slecht met de toren klok van de Nederlands Her vormde Kerk. Al maanden lang doet het uurwerk alles, behalve de goede tijd aanwijzen. Vanuit het gemeentehuis werpt ook we thouder Stegeman af en toe een zorgelijke blik naar boven en meermalen moest hij al iemand van gemeentewerken de toren laten beklimmen om bij de tijd te blijven. Stegeman heeft een laatste poging laten doen het grillige uurwerk tot de orde te roepen. Lukt het nu nog niet dan zit hij met een onvoorziene post van twaalfduizend gulden voor een nieuwe torenklok. Als de raad op 22 december akkoord gaat -tiet met het voorstel van B. en W. wordt per 1 april volgend jaar ing. S.K. de Jong uit Sassen- heim de nieuwe directeur Gemeentewerken in Hol ten. Hiermee wordt voor zien in de vacature die ont stond nadat de vorige di recteur T. Prak eerder dit jaar om gezondheidsrede nen afscheid nam, Ing, de Jong studeerde aan de TH waterbouwkunde en bouwkunde en was na zijn diensttijd van 1972 tot 1975 werkzaam als adjunct directeur Gemeentewer ken in de gemeente Brou wershaven. Vanaf 1975 heeft hij dezelfde functie in Sassenheim. De 36-jarige De Jong kwam als de meest geschikte kandidaat uit de bus na een langdurige solli citatieprocedure waaraan 155 gegadigden deelnamen. Uiteindelijk had het col lege van Holten de keus uit drie kandidaten, Gedurende de kersttijd zullen 16 personen in de boerderij van de fam. Luiten aan de Haarler- weg 6 in de Holtense buurtschap Heihuizen ei genhandig gemaakte creatieve werken van zeer uiteenlopende aard tentoonstellen. Houtsnij- en draaiwerk, poppen, pottenbakken, portrette keningen, pentekeningen, aquarellen, olieverfschil derijen, etc. De doelstelling van deze exposi tie is meervoedig, in de eerste plaats de deelnemers gelegen heid bieden hun hobby aan an deren te tonen en in de tweede plaats, anderen met deze vorm van vrije tijdsbesteding kennis te laten maken én te inspireren tot dergelijke vormen van krea- tiviteit. De derde doelstelling hangt samen met het feit, dat een groot aantel deelnemers voortkomt uit het ambtelijk ap paraat van de gemeente Raalte. Voor hen en voor de collega's biedt deze expositie de moge lijkheid de persoonlijke kontak ten te versterken. De expositie die op zaterdag 18 december om 16.00 uur officieel geopend zal worden is dagelijks te bezichti gen van 11.00-17.00 uur tot en met zondag 2 januari 1983. exposanten Bernard Aa: olieverfschilderijen; Jan- van Dam: schilderijen en tekeningen; Mv. Hullegie- In de kom van het dorp zit het gemeentebestuur met twee blokken aan het been. Enerzijds bezorgt het Mengunie-bedrijf de nodige overlast, anderzijds staat het grootste gedeelte van het Dura-complex nog steeds leeg. Aan dat laatste is volgens B en W weinig te doen. Geconfron teerd met de lagere prijzen per vierkante meter in Rijssen die het CDA als oorzaak voor de leegstand zag stond burgemees ter Van Rappard machteloos. Wat betreft de verplaatsing van de Mengunie (tegenwoordig DMC geheten) meent hij wat meer mogelijkheden te hebben. Bij de provincie is een subsidie-aanvraag ingediend in het kader van de regeling die het mogelijk maakt dat milieu- hinderlijke bedrijven uit woon kernen vertrekken. In ieder ge val moet Holten rekenen op een bijdrage in de kosten van zo'n honderdduizend gulden. Tempel: poppen; Pater J. Hulle gie C.s.s.R: modelbouw; Anne- miek Hunneman: pentekeningen; Niek Kriele: boetseerwerk, etsen en pentekeningen; Bernard Lammers: huisvlyt; Barbara Lamping: huisvlijt; Tonny Lub bers: portrettekeningen; Ans Luiten: olieverfschilderijen; Jan en Bas Luiten: huisvlijt; Henk Nije Byvank: houtsnijwerk; Harry Oude Vrielink: koper- en houtbewerking; Hans Smits: ge dichten; Jan Wessels: dia prestatie. Dijkerhoek beschikt sinds kort over een fraai gerestaureerde, maar nog anonieme molen. Bij monde van wethouder Stegeman roept het college van B en W de Dijkerhoekers dan ook op daar iets aan te doen. Ter zijner tijd zal de molen als een toeristische trekpleister moeten gaan funge ren. De personeelsleden van de Scholengemeenschap Holten spreken hun ernstige be zorgdheid uit over de plan nen van minister Deetman voor wat betreft de eenzijdige salariskorting van het onder wijspersoneel en de extra be zuinigingsmaatregelen die voor de komende jaren zijn aangekondigd. Zij hopen dat de demonstratieve bijeen komst in Den Haag op 14 december 1982 ertoe zal lei den dat het kabinet, de mi nister van onderwijs in het bijzonder, zijn bezuinigings operaties herziet. Hoewel niet deelnemend aan de onder- wijsmanifestatie van deze dag wil het personeel van de scholengemeenschap via deze brief laten blijken dat het ac- tiedoel gesteund wordt en de keuze van hen die hiervoor deze dag staken volledig wordt gerespecteerd. Het personeel van de Scho lengemeenschap Holten. Maandag 20 december houdt de bejaardensocièteit Kerstmiddag in gebouw Irene. Iedereen wordt verzocht een kaarsje met houder mee te brengen. De middag begint om 14.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1