SINT WERD WEER GRAAG GE VIE£-;:D Concurrentie Sint HOLTENS NIEUWSBLAD VOORZITTER MOLEN OVER IO0R.IUR.SRIT OLKSKRRSTZAAG Oók schrijfaktie voor Solidaridad HOLTENS NIEUWSBLAD 1 Verloren en gevonden MARKT SLUIT VROEGER UITBREIDING DE BIESTER Bij manege Beldman vierden de gehandicapte paardrijdertjes hun Sinterklaasfeest. Ruim dertig kinderen waren aanwezig en kregen allemaal een handdoek met het opschrift S.P.G.-Holten. Feest was het weer op tal van scholen in Holten, Dijkerhoek en Espelo. Honderden kinderen zaten vol verwachting weer uit te kijken naar de dingen die komen zouden. Per school werd op eigen wijze deze viering meegemaakt en onderstaande plaatjes werd geschoten op de Dorpsschool, de Schakel en bij de gehandi capte'paardrijdertjes. Met de laatste Sinterklaasakkoorden ver dween Sint weer naar zonniger oorden! Sint in 't Bonte Paard n de grote zaal van 't Bonte 'aard werd door de Dijker- ïoekse schoolkinderen Sinter klaasfeest gevierd. De zaal was ersierd met kleurige tekenin- ;en en plakwerk en lekker ge- Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3. tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 9 december 1982 - 34e jaargang - nr. 49 - p "J* f Sinterklaasliedjes werden gezon gen met begeleidend orgelspel van Erik Pettinga. Een ware feestmiddag waarbij ieder kind persoonlijk door Sinterklaas werd toegesproken. verschijnt wekelijks Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larensewqg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur HNI01-49 vuld met kinderen toen Sint met zijn Pieten arriveerde. Sint stelde blij te zijn met de houten „duiventil" op het schoolplein. Kleuters hielpen hem echter uit de droom, want de „duiventil" bleek het speelhuisje te zijn dat tijdens de Floriade op de speel plaats is gezet. Er werd heel wat afgezongen en tussentijds mochten kinderen by Sint een gedichtje opzeggen, een kunstje doen of opnieuw een liedje zingen. ï&ark ten Wolthuis uit de eerste klas bleek een prima „terugteller" te zijn van 25 naar 1 en Martin Podt uit klas twee wist feilloos het alfa bet van A tot Z op te zeggen. Kleuters maakten een ronde dansje om Zwarte Piet en kin deren uit de derde klas hadden een gedicht samengesteld voor Sint. Terwyl de oudercommissie en het personeel de kadootjes aan de kinderen uitreikten begaf Sint zich de zaal in om hier en daar met leerlingen een praatje te maken. Het werd een gezel lige middag voor de Dyker- hoekse schoolkinderen. WS^ Sint bezocht de Schakel per po litieauto en met luid loeiende si renes werd hy ingehaald. Eerst naar de kleuters en omstreeks half elf naar de grotere kinde ren. Deze hadden in afwachting van Sint onder leiding van klas zes een opdracht moeten vervul len waarvan de oplossing uit eindelijk leidde tot een beker chocolademelk en een specu laaspop. De combinatieklas 2 en 3 onder aanvoering van onder wijzer Lucas Vennink speelden voor Sint een toneelspel met als onderwerp „Zuinig Sint vieren" (zie foto) Klas 4 en 5 speelden voor Sin terklaas een spel met het alfa bet en per letter moest een vraag bedacht worden betref fende de Goed Heiligman. Op de Dorpsschool werd de Sint onthaald in een open koets. Hij bracht een bezoek aan de peu ter, kleuters en de klassen 1, 2 en 3. Er werden volop spelletjes gespeeld en men zong uit volle borst. Inclusief Piet! )ok dit jaar organiseert de )pen Deurgroep weer een tolkskerstzang. Deze avond zal /orden gehouden op woensdag 5 december a.s in de Geref. ferk „De Kandelaar". Aanvang 9.30 uur. Medewerking verle en: Kinderkoor „Mozaïk"; jon- erenkoor „Helicon"; koor „Per- pectief'; Holtens mannenkoor; larianne Langenberg - sopraan; loltense Muziek vereniging. Het erstevangelie wordt gelezen oor onze burgemeester Mr. f.L.F.C. ridder van Rappard en e meditatie houdt Ds. A.W. Be- chof uit Hoogland. Het thema „Helen en delen". Ook staat natuurlijk veel samenzang op et programma. De Open Deurgroep. Jeugd Op zondag 12 december aan staande om 19.15 uur is ér weer een jeugddienst in de Ned. Herv. Kerk. Het thema van deze dienst is: Tradities..een goede gewoonte!? Dat valt na melijk te bezien, natuurlijk zijn er veel goeie tradities binnen de kerk, maar in bepaalde ge vallen kunnen ze ook averechts werken. Je kunt er epistels over schrijven, maar.je kunt na tuurlijk ook zelf komen kijken! We hopen dat we je belangstel ling hebben gewekt en dat de kerk lekker vol zit. Medewer king aan deze dienst wordt ver leend door Jongerenkoor „Heli con". Tot zondag! De Jeugddienstcommissie. Gevonden: Herenleesbril zonder montuur; sportschoenen (bl/wit/rood); Blauwe want; Lin ker bromfietshandschoen; Tamme kraai; B.B.f 25.00. Verloren: Portemonne inh. plm. f 1600.00; Een broche; Oran je/Groene damesknipportemonee f20.00; Duitse herder, 2 jaar oud, teef; Een blauwe centuur; Blauw/groene lange jas, met rui-- ten voering plus sjaal (ro- se/wit/blauw) en donker blauwe handschoenen; Duitse herder, 7 jaar oud, teef, „Belinda"; Een dubbel-focus bril met grys/zwart montuur. Sint heeft in Holten een grote concurrent, want al is hij met zijn Pieten een hele vent, zo rijmen en dichten als een zekere dame, dat is voor hem geen reclame. Heel Holten geniet steeds weer van uw gedicht, en daarom dacht de Sint allicht, dat moet, waar dan ook, eens worden beloond, gemaakt door iemand die ook in Holten woont. Pieker maar niet, lieve mevrouw de Haas, het is van een voor U onbekende Sint Nicolaas, deze Sint kan beslist niet goed dichten, maar om uw eenzaamheid wat te verlichten. Door een klein gebaar te maken, en dit met respect voor U te haken, weet, dat velen in Holten met mij, al staat men met waardering niet altijd in de rij, altijd weer uw opmerkzaamheid zeer waarderen, dit is een gave, voor niet iedereen te leren. Ga nog vele jaren door met deze bezigheid, waar U zo vele mensen mee verblijd! Op de zondagen 12 en 19 december a.s. za! niet al leen bij de uitgang der Kerkdiensten voor Solidari dad gecollecteerd worden, zoals ook op Kerstwijdin gen en Kerstfeesten elders geschiedt, maar na de Hervormde diensten op deze zondagen is er in de consistorie te Holten èn in de hal van Bethanië ge legenheid om een Portugese brief naar de boeren van Ronda Alta te ondertekenen èn onder een Ne derlandse brief van de kamerfractie van de partij aan wie men dit wil toevertrouwen, uw handteke ningen plaatsen. De Nederlandse vertaling van de Portugese brief luidt: Wij als consumenten krijgen steeds meer met deze ontwikke ling te maken. Wij worden opge scheept met een toenemend aantal fantasie- en namaakpro- ducten. Wij willen dit voedsel niet omdat de samenstelling en productie ervan ondervoeding in de hand werken. En omdat deze wijze van produceren een ver dere concentratie en macht bin nen de voedselindustrie bevor dert. Daarom vragen wij u dringend om in te grijpen. Wij weten dat u bezig bent met de herziening van de warenwet, waarin de samenstelling van ons voedsel geregeld wordt, en met het op stellen van een voedingsbeleid. Daarom vragen wij u om er voor te zorgen dat in de waren wet ook rekening gehouden wordt met geschetste proble men. En dat er in Nederland een voedingsbeleid tot stand komt wat recht doet aan eer lijke verdeling van doesel in de wereld", Hoogachtend Doe zelf mee en roep anderen op tot solidariteit met Latijns- Amerika in woord en daad! U ontvangteer! fraaie/j^^ Patoer-Jotter ballpoint ÏÏ.K', tUSS. alaotoa, AS^niaaw. abonnee epgeeft. ZSSZSTJSS S S voor n en W aanleiding waren om geen toestemming te verlenen I nebben de mannen van voorzitter Derk Schooien daar deze keer extra veel aandacht aan besteed. Schooien: „Voor ons is het Naam: doorgaan van de Overijsselrit, die we nu Voorjaarsrit noemen erg I belangrijk. Het is na de winterstop de eerste rit die meetelt voor I het Nederlands kampioenschap. Daarbij komt dat het team van Woonplaats: blAC De Holterberg een grote kanshebber is". Geeft op als abonnee J Om B en W ervan te overtuigen parcours zitten. Daarnaast wordt op het Holtens N.euwsblad dat het milieu geen schade zal eventuele schade meteen her- Dhr./rtevr. I ondervinden is een uitgebreid steld. Daarvoor hebben we acht I Pakket maatregelen genomen tractoren ter beschikking die dresI dat in werking zal treden zo met een schuif allemaal een ki- Woonplaats tii fuw.de toestemming loskomt. i0meter van de route onder W Voorzitter Schooien somt ze op: handen nemen. En voor de par- Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V „In de eerste plaats hebben we ticuliere paden gaat er op zon- jaar/per ,aar. Jl de route zo verlegd dat er nau- dagmorgen een ploeg van veer- Vfj welyks nog zandwegen in het tig man op pad gewapend met Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aap: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. schoppen en harken. Nee, de gemeente hoeft niet bang te zyn voor schade. De meeste wegen zullen er na de rit beter uitzien dan daarvoor". Geen wonder dat men by de MAC optimistisch is over de be slissing die moet vallen. Wel is het belangryk dat die beslissing snel wordt genomen want gezien de voorbereidingstijd en het aanvragen van de rit by de KNMV dringt de tyd. Maar daarvan is ook wethouder Rus- tebiel, die o.a. sportzaken voor zyn rekening neemt overtuigd. „In ieder geval komt die beslis sing voor de MAC nog op tyd. Dat houdt in eind december of op zijn .laatst in de eerste week van januari". „Vrienden en vriendinnen van Nova Ronda Alta, In de kampagne „Vechten voor Voedsel" van de Nederlandse organisatie Solidaridad, wordt veel aandacht besteed aan jullie strijd. Wij zijn van mening dat jullie actie gerechtvaardigd is en zoveel mogelijk steun moet krij gen". De grond in Brazilië mag niet het domein zijn van speku- lanten en in handen komen van machtigen. Grond is in eerste instantie voor de boerengezinnen die hierop willen werken en hun voedsel verbouwen. Tevens me nen wij dat jullie regering effek- tieve maatregelen moet nemen om een einde te maken aan de systematische verdrijving van boeren van. hun grond. Wij schrijven deze brief om duidelijk te maken, dat ook in Nederland jullie aktie met belangstelling en instemming wordt gevolgd. Wij hopen dat jullie volhouden in de eis om grond- en land hervorming ten gunste van de kleine boeren Met onze solidaire groeten", De Nederlandse brief aan de fractie van de partij uwer keuze luidt: Geachte heer, mevrouw, „Wij willen onze verontrusting meedelen over ontwikkelingen die zich in de voedingsmiddele nindustrie voltrekken. Wij weten dat de wijze van voedselproduc tie snel aan het veranderen is. Tal van nieuwe en sterk be werkte levensmiddelen worden tegenwoordig samengesteld uit grondstoffen als eiwitten; vetten en zetmeel welke in toenemende mate vanuit derde wereldlanden hier naar toe worden gehaald. Handel en verwerking van deze grondstoffen rijn in de handen van een klein aantal machtige ondernemingen. Doordat de voedselproductie zich in deze zin verandert raken boeren in de derde wereld en in het westen afhankelijk van deze onderne mingen. Tal van kleine boeren in de derde wereld worden daardoor van hun grond verdre ven om ruimte te maken voor de grootschalige verbouw van grondstoffen voor de wereld markt. Voor de bevolking in de derde wereld heeft dit nog meer ondervoeding tot gevolg. Vorig jaar werd hier al melding van gemaakt in de actie Vechten voor Voedsel. Op 24 en 31 december, aan de vooravond van Kerstmis en Ou dejaarsavond zal de markt in Holten al om 16.00 uur haar poorten sluiten. Tot vier uur gaan de waren van de hand. Daaronder voor het eerst sinds jaren ook weer honing. Aan de heer H.J. Scholten uit Markelo is een standplaats toegekend voor de verkoop van dit pro- dukt. Binnenkort zal worden begonnen met de uitbreiding van café- restaurant De Biester aan de Stationsstraat. Naar een ont- werp van architectenbureau Beeftink BV wordt er een zaal accommodatie gerealiseerd die plaats biedt aan zo'n tachtig tot honderd personen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1