Bazar in "Diessenplas" leverde rnim 10 duizend piden Zigeunermuziek op "De Holterberg'9 esttransport I0LTENS NIEUWSBLADHet h°°fdbestuur van de Voorjearsrit MAC opnieuw in behandeling HOLTENS NIEUWSBLAD Help de Fienprenvers HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35^ per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583* Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-1356 Stichtingsbestuur W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 verschijnt wekelijks Advertentie-adviseu r W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 N ijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3 - tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur I)e optochtcommissie van de Carnavalsver. zit met de handen in het haar. Wat is het geval? De videofilm van de carnavalsoptocht is uitge leend en nog niet terug be zorgd! Gaarne bericht aan Wim Klein Velderman tel. 13 99. Het betreft een video band van het VHS-systeem. Alaaf!! Als vijf december nader kwam dan klonken onze zangen van maan, die door de bomen scheen, het liedje van verlangen. Dan maakten we het lijstje op van wat we zouden wensen; we grepen niet zo hoog, we waren nog geen grote mensen. Een pop met vlechten in het haar, een snoezig jurkje, kant en klaar, twee kaatseballen in een net, een letter van banket En vele jaren later komt weer vijf december nader. Je hebt nu geen verlanglijst meer, je bent nu man en vader, je weet dat 't weet wat kosten zal, wil je elk het zijne geven, steeds grote worden de kado's, steeds duurder wordt het leven. Ook nu schijnt, zoals ieder jaar, de maan weer door de bomen. Alleen vraag je je nu slechts af waar 't geld vandaan moet komen. En mocht je voor die ene keer eens een verlanglijst maken, dan vraag je niet om snoeperij en dergelijke zaken.; dan vroeg .je om een beetje rust zo langs des heren straten, dan wou je enkel maar, dat je met vrede werd gelaten, de spanningen van ied're dag nu toch eens zouden wijken, die hangen tussen mens en mens en militante rijken, en dat je voluit zingen kon: „O Sint, we zijn zo blij, want stoute mensen zijn er niet meer bij Maar als het vijf december is dan heb je al weer zorgen; vandaag is het een zorg'loos feest, maar morgen is 't weer morgen. Donderdag 2 december 1982 - 34e jaargang - nr. 48 Met een bruto opbrengst van 10 duizend gulden werd woensdagavond rond de klok van negen de bazar in „Diessenplas" afgesloten. De organisatie van de bazar die één maal per twee jaar wordt gehou den lag deze keer in handen van „Diessenplas" en haar bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Twee jaar geleden werd een be drag van ruim 11.000 gulden bij eengebracht, maar gezien de te rugloop van „te bestede gelden" is men dik tevreden. Het bezoe kersaantal lag op rond de 350, los van de eigen bewoners. Er werden zo'n 3500 oliebollen ver kocht en 250 liter snert ging grif van de hand. Men moest zelfs later op de dag „neen" verko pen. Voorafgaande aan de bazar was er een soort „bedelbrief' gezonden richting Holtense Mid denstand en bedrijfsleven. Het overgrote deel van de te winnen prijzen werd dan ook beschik baar gesteld door deze Midden stand en het bedrijfsleven. „Onze hartelijke dank hiervoor, want mede hierdoor werd de bazar een groot succes", aldus de bazarcommissie. Sinterklaas verscheen om ongeveer 4 uur ten tonele en vooral de kinderen genoten hiervan met volle teu gen. Uitslagen Bij het raden was het juiste kenteken van de speelgoedauto 03-AB-41. De beer luistert naar de naam Berend en het gewicht van het krentebrood bedroeg 3852 gram. De bekende T.V.- personen waren Rien Poortvliet, Ted de Braak, Judith Bosch en Tanja Koen, The Blue Dia monds, Sipke van der Land, Harry de Groot, Eddy Becker, Lenie Couveé en Gerard v.d. Berg. Ook radio „Diessenplas" had een stand waar men wat kon raden. De beide liedjes wa ren „Loesje", „Dag schattebout" en het aantal meters band be droeg 540 meter, de prijswin naars, ook die van de overige spelen, zijn allemaal persoonlijk benaderd en hebben inmiddels hun prijs in ontvangst genomen. Na aftrek van de kosten blijft er zo'n 8 duizend gulden over' die bestemd is voor ontspanning van de bewoners van „Diessen plas". ber de tweede klaverjaswed- strijd competitie 1982/'83 ge speeld. De activiteitencommissie stelt weer een tiental mooie prijzen beschikbaar, terwijl door de cantinecommissie wordt gezorgd voor gratis kof fie en hartige hapjes. Ook zullen onder de .jassers" gratis enkele prijzen worden ver loot. De deelname staat open voor leden en niet-leden. In totaal worden vier wedstrij den gespeeld waarvan de drie hoogste scores gelden voor de hoofdprijs en het kampioen schap. Opgave voor deelname op het publicatiebord in het clubhuis of bij Dick Beldman, tel: 33 48. Stand na één wedstrijd: 11. B.J. Bril, 4873 p.; 2. W. Alberts 4423 p.; 3. J. Wiggers 4415 p.; 4. R. Kremer 3992 p.; 5. J.W. Manen- schyn 3924 p. In het clubhuis van Blauw Wit wordt vrijdagavond 10 decern- oorlopig tot 2 januari, dus ook edurende de feestmaand de- •mber worden gasten van ifé-restaurant „De Holterberg" oor het Zigeunertrio Ghèorghe onstantin, met sfeervolle ach- rgrond muziek, zowel tijdens m kopje koffie als bij een lentjenaar verre streken „ge- oerd". anaf begin oktober is het Trio 'staande uit leider Gheorghe onstantin (viool), Nicolae Ma rt Cymbaloen Oprea Jon (C. as) in Holten en daarmee oor de eerste keer in Neder- nd), te gast bij „De Holter- zrg", en tot volle tevredenheid in alle partijen. Zowel gasten Is eigenaar Haan en zijn rouw als het Roemeense Trio «n&SkiP Overijsselsche Landbouw Maatschappij maakt zich U ontvangt een fraaieParker-Jotter ballpoint zorgen over een over- keidssubsidie op mest- alsueen nieuwe abonnee opgeeft. transport. Via die rijks bijdrage kan mest over een grote afstand goed- I koop vervoerd worden. Naam: I Overijssel raakt hierdoor Adres: me* de mest in de knel. I Het overschot, dat in oonpaats: j|eze oostelijke provincie Geeft opais abonnee aanwezig is, kan moeilij- op het Holtens Nieuwsblad ker jn ^e buurtgebieden Dhr/mevr.: I verkocht worden, omdat Adres. elders uit het land goed- I koop mest wordt aange- Woonpiaats: igi voerd. Zeker, wanneer in Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half y Overijssel het lliestover- jaar/perjaar S schot zal groeien, ont- OfJ staan er 'naar het oordeel Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. van het OLM-bestuur grote problemen. Momen teel is er in deze provin cie tien procent mest te veel. In 1990 zal dat ver dubbeld zijn tot twintig procent. Het probleem schuilt in het feit, dat de overheidssubsidie alleen geldt voor transport op lange afstand. Hierdoor kan men mest vanuit bijvoorbeeld Gelderland voor een lage prijs naar akker bouwgebieden in de IJsselmeer- polders of Drenthe brengen. Overijssel raakt in die buurge- bieden zijn mestoverschot niet meer kwijt'en moet zelfs uitwij ken naar Groningen. Dat is te gek, vond het OLM- hoofdbestuur. Vandaar, dat door de landbouworganisatie in Den Haag aan de bel getrokken wordt om die mestsubsidie te wijzigen. Ook voor de middel-' lange afstand moet er een bij drage komen, stelt het OLM- bestuur. Deze kwestie kwam maandag middag 29 november in het hoofdbestuur van de landbou worganisatie aan de orde, aan de hand van een voorstel van het ministerie van landbouw om twee miljoen gulden uit te trek ken voor subsidie op mestver- voer. De mestbanken in Neder- land'willen dat geld het liefst besteden aan een bijdrage op mestvervoer op lange afstand. „Als dat gebeurt, komt Overijs sel straks om in de mest", waarschuwde een van de'OLM- hoofdbestuursleden. zijn gelukkig met deze opzet. „Reaktie's zijn erg plezierig en vandaar dat we dan ook nu al zeker weten dat de groep na een korte onderbreking van va kantie, eind januari weer op nieuw wordt gecontracteerd", aldus de heer Haan. „De win termaanden zijn mijns inziens bijzonder geschikt voor deze vorm van muziekvermaak in combinatie met een gezellige sfeer in je restaurant. Afhanke lijk van het publiek speelt het Trio in op de behoeften van het publiek. Men speelt klassiek, operetteachtigge melodieën en tal van variatie's daarop. De zaterdag- en zondagmiddag wordt tussen 2 en half vijf ge- 0 O -a vüld met een soort koffieconcert. De groep is gekleed in de tradi tionele kleuren van het land van herkomst. Alle drie hebben ze een gedegen muziekstudie en ervaring achter zich en speelden ze in talloze landen over de hele wereld. Nog dit jaar hoopt het gemeen tebestuur van Holten een beslis sing te kunnen nemen over het al dan niet doorgaan van de Voorjaarsrit van MAC De Hol terberg. Hoewel vorig jaar geen toestemming werd gegeven voor het rijden over de zandwegen van de Holterberg, door de deelnemers aan wat toen nog de Overijsselrit heette, willen B en W de zaak opnieuw in behande ling nemen. Reden hiervoor is dat de MAC in haar plannen voor de Voorjaarsrit wel degelijk rekening heeft gehouden met de milieu-aspecten, wat vooral tot uiting komt in het verleggen van het parcours. Hierdoor wordt de Holterberg vrijwel ge heel gemeden. In haar vergader ing van 16 november verklaarde de sportcommissie geen bezwa ren te hebben voor wat betreft de sporttechnische aspecten van de rit. Tevens is de sportcom missie bereid een bemiddelende rol te spelen in het overleg tus sen B en W en MAC De Holter berg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1