Werkonderbreking Chr. Onderwijs HMV supporters bij zilveren feest Old Holten BON J0LTENS NIEUWSBLAD HOLTENS NIEUWSBLAD EOD krijgt het druk in Holten Clandestiene autora/ley op Hoiterberg m HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Heidema Dr. Nagelhoutstraat 3, tel. 05483-2583 Red. adres Smidsbelt 37 tel. 05483-3803 Red. medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel.-05483-1356 Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-3022 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-16666 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 25 november 1982 - 34e jaargang - nr. 47 int kreeg met zijn ach- erban van drie Pieten en zeer warm onthaal an burgemeester en we- houders en een aanzien- ijk groot publiek. Het pas dan ook de eerste ;eer dat de Goedheilig- nan op een zo officiële rijze werd ontvangen op et bordes van het Ge- ïeentehuis. Net op het ïoment van aankomst pas het droog al waaide e wind weliswaar guur 0..A.» JBL AKJLWJLfl^JI liiOll ARM ONTHAAL Advertentie-adviseur W. FREDERiKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur door de bomen. De Sint verontschuldigde zich even voor zijn tabbert, die hij had moeten wisse- leii omdat de rit van Marken naar Holten (de eerste gemeente die hij na eenkomst een bezoek bracht) hem een „nat pak" opleverde. Geen probleem want zo wel ouders als kinderen trotseerden de gure wind om Sint een warm ont haal te bieden. Burge meester van Rappard sprak zowel lovende als kritische woorden uit omtrent de snelheid waarmee de Goedheilig man zich naar Holten wist te begeven, maar Sint verzekerde in deze een prima begeleiding van Rijks- en Gemeente politie. Hij bood B en W een smakelijk uitziende speculaaspop aan. Er volgde een rit per koets door het dorp en na af loop een feest in het Bonte Paard. Zwarte Piet zal nog menigmaal zijn „gezicht" laten zien tij dens de koopavonden, terwijl Sint inmiddels elders zijn drukke pro gramma af zal moeten werken. CJV ORGANISEERT BAZAR Op donderdag 25 en vrijdag 26 november, organiseert „C.J.V. de Vriendenschaar" een grote Ba- zar/Verwerping in gebouw Irene. Aanvangstijden zijn: donderdag avond 19.00-21.30, vrijdagmiddag 15.00-17.30, vrijdagavond 19.00- 21.30. Er zijn vele attracties, waaronder: rad van avontuur, sjoelen, ringgooien enz, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Jong en oud zijn welkom! Dinsdagmiddag hielden de vier Christelijke scho len in Holten met als doelstelling een discussie los te krijgen bij zowel ouders als leerkrachten omtrent de bezuinigingen betreffende het onderwijs, zoals minister Deetman het zich voorstelt de ko mende regeringsperiode, een werkonderbreking. Leerkrachten van de Kleuter scholen „Repelsteeltje" en „De Kleuterhoek", plus de Lagere scholen „De Schakel" en „Het Kompas" legden dinsdagmiddag hun werkzaamheden neer en de kinderen gingen huiswaarts. Ou ders werden in de gelegenheid gesteld naar school te komen om een petitie te ondertekenen die naar de Tweede Kamer ge zonden zal worden. Eerder werd al een voorlichtingsavond geor ganiseerd om ouders in te lich ten over de op handen zijnde problemen in het hedendaagse onderwijs. Van deze voorlich tingsavond werd eigenlijk nau welijks gebruik gemaakt. Dinsdagmiddag toonden een kleine 30 mensen in de vorm van een handtekening in „De Schakel" hun solidariteit met de principes van de school. Op „Het Kompas" kwamen die middag zo'n 40 ouders hun handtekening zetten onder de petitie die straks naar Den Haag gestuurd zal worden. In totaal gaat het om zo'n 250 leerlingen, of 160 gezinnen, met andere woorden de opkomst was betrekkelijk gering. Tijdens de Kijkmiddag en avonden kan men in „De Scha kel" en „Het Kompas", op vrij dag 26 november en maandag 29 november nog een handteke ning komen plaatsen. „Belangrijk is het dat mensen de ernst van de situatie in wil len zien", aldus de beide hoofden der scholen. De elf leerkrachten van de vier Hol- tense Christelijke Scholen ston den (bijna) unaniem achter deze werkonderbreking. Dinsdagmiddag op de bekende tijd van 14.30 uur wordt weer in gebouw Irene de Bejaarden- sociëteit gehouden. Pla ttelan ds vro uwen afdeling Holten De Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen afdeling Holten hield haar maandelijkse bijeen komst op dinsdag 16 november j.l. bij Vosman. De presidente mw. J. Legdeur-Magermans kon 4 nieuwe leden verwelkomen. Mw. W. Dekker-Gerrits gaf een uitgebreid verslag van haar be zoek aan de Landelijke Alge mene Vergadering in Utrecht. De Nationale Collecte Geestelijk Gehandicapten bracht f. 5.071,47 op in Holten. Hierna kreeg de heer Pot van de N.V. Vuil Afvoer Maatschap pij VAM het woord. Hij vertelde dat de VAM in 1929 werd richt met het doel te1 trachten uit afval een produkt té maken ten dienste van de k'ndbouw. Na afloop werden er veel vragen gesteld, waaruit blijkt hoe belangrijk ons afvalprobleem is. De Explosieven Opruimings dienst (EOD) te Culemborg kan in Holten voorlopig weer aan de slag. Naast eerdere meldingen van met name V-l raketten, o.a. bij W. Stegeman aan de Bor- keldsweg, is er nu ook een mel ding binnengekomen uit Espelo- broek waar landbouwer B.J. Stevens by het ploegen op een verdacht voorwerp stootte. Bij nader onderzoek rees het ver moeden dat het hier de motor van een V-l lanceerinstallatie betrof. Aangezien het waar schijnlijk is dat er dan ook res ten van een V-l aanwezig zijn zal het terrein terzijndertijd door de EOD worden meegenomen in het onderzoek dat in Holten plaats zal vinden. Afgelopen zondag waren er op de zandwegen van de Hoiter berg nogal wat ongenode gasten te bespeuren. Hoewel daarvoor de toestemming van het Hol- tense gemeentebestuur ontbrak vond er toch een ralley plaats van terreinvoertuigen. Door de ANVT, de landelijke vereniging die dit soort evenementen or ganiseert was een route uitgezet die vanuit Almelo o.a. over de Hoiterberg leidde. Hiervoor was pas op 1 november schriftelijk toestemming gevraagd bij B en W van Holten. Aangezien het college negatief staat tegenover dit soort ritten, ook de Overijssel-rit van de MAC De Hoiterberg krijgt geen toe stemming om gebruik te maken van de zandwegen, is de ANVT ^fonisch op de hoogte gesteld van de weigering. Desondanks is de rit op 21 november door gegaan. Het gemeentebestuur zal de eventuele schade laten opnemen en de kosten van her stel bij de ANVT in rekening brengen. Deze foto van Old Holten dateert uit 1928, toen men bezig was met de afbraak van de school in Dijker- hoek. Een school met de volgende aardige voorge schiedenis. AI voor 1973 werd in het buurtschap Dijkerhoek onderwijs gegeven. Boer Hakkert, die woonde vvaar nu de familie Smale woont, gaf les aan kinderen, voor wie de Dorpsschool in Holten te ver weg was. Hij was met deze opzet de eerste schoolmeester in het buurtschap Dijkerhoek. Samen met de Dijkerhoekers werd een eenvoudige school getimmerd, die in 1973 werd vergroot en gerepa reerd. Omdat de Dijkerhoekers de kosten niet alleen konden opbrengen werd aan de Markerichter van Holten subsidie gevraagd. Enkele Markerichters uit die tijd waren onder andere Hendrik Budde (1796) en J.D. van Duuren (1799) Het antwoord van de Markerich ter luidde: „Omdat schoolmees ter en ouders met zo'n grote ijver voor het onderwijzen en opvoeden der jeugd zorgen, be sluiten wij de kosten door de Marke te laten betalen, inclusief tekening en bestek". Dit besluit werd echter, waarschijnlijk door de onzekere tijden, niet uitge voerd. Het was immers de laat ste regering van stadhouder Wil lem V en de Franse revolutie was al enkele jaren aan de gang. Het is vrij zeker dat als gevolg van de schoolwet in 1806 besloten werd in Dijkerhoek een nieuwe school te zetten. Na veel geharrewar kwam het benodigde bedrag van 1895 gulden op tafel. Op 1 oktober 1809 werd de school geopend. De drie perso nen op de foto die bezig zijn met de afbraak van de school zijn de gebroeders Anton- Hendrik en Jan Koopman. De grote jongen links op de foto is waarschijnlijk Dik Rozendaal. Archief Jan Smale MV supporters trokken er Schuppert-van Leeuwen in een aandagmiddag in kleding uit oude Engelse taxi, eigendom •ootmoederstyd, op uit om het van de heer Onrust, van huis te lveren Holtense echtpaar halen. Via een omweg, met twee U ontvangt een fraaie als u een Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: 1 Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half 1 jaar/per jaar. J stops, waarbij het echtpaar op nieuw de straataanduiding „Schuppertweg" moest onthullen werden zij naar café restaurant „De Poppe" vervoerd, waar een receptie werd gehouden. Achterg ronden We hebben hier te maken met een oud-Holtense familie Schup- pert. Jan Schuppert, beter be kend als Jan van Karkemeijer komt van de Dorpsstraat/Kerk straat, waar nu Slagerij Brands (Duracomplex) is gevestigd. Van moederskant is er de bekende Holtense naam Ebracht. Dinie van Leeuwen is de dochter van de drogist, die ook fotografische bezigheden deed aan de Statio nsstraat. 25 Jaar geleden had Holten immers nog geen eigen fotograaf? Ondanks de drukte by de Gebr. Schuppert vindt Jan Schuppert zeker nog tijd aktief deel te nemen aan de ak- tie's van de supportersvereniging van HMV, vandaar ook de pre- sentatie van deze leden tijdens zijn huwelijksfeest.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1