SINT WORDT INGEHAALD HMV haaide Agenda Gemeenteraad 2B november eerste prijs 25 jaar 1117,40 gulden voor Jantje Beton H0LTENS NIEUWSBLAD DIKKERS SUPERMARKT ZORGT VOOR PRIMEUR BIJ PERSCONFERENTIE Zwarte Piet op pad tijdens koopavonden Bibliotheek Holten Staking nadert zijn einde Koffieconcert redelijk Eerste aanzet dorpshuis HOLTE,MS NIEUWSBLAD Aankomende zaterdag (20 november) zal Sinterklaas rond de klok van twee officieel door burgemeester van Rappard op het bordes van het gemeentehuis worden ingehaald. HMV zorgt voor de muzikale om lijsting tijdens de ontvangst, om samen met de kin deren de Goed Heiliman een „Sintwaardige" entree te bezorgen. Na de toespraak van de burgemeester gaat Sint voorafgegaan door HMV in zijn koets een tocht maken door het dorp. jRoute Dorpsstraat, Larenseweg, Diesenplasstraat, Wilhelminastraat, La- renseweg, Pastoriestraat, Rietmolenstraat, Oranjestraat en Dorps straat. Hier zullen de muzikanten van HMV in de bus stappen om naar Dijkerhoek vervoerd te worden. Tegen vier uur wordt Sin terklaas bij Het Bonte Paard in Dijkerhoek verwacht. |Na afloop van de tocht gaat men richting Dijkerhoek waar om ongeveer vier uur in het Bonte Paard en opnieuw met HMV een waar Sinterklaasgebeuren op het programma staat. Vol verwach ting klopt ons hart!! Voor Sint is dit eventjes een rustpunt tijdens drukke dagen Sinterklaasaktie [Evenals vorig jaar wordt ook nu weer door de Holtense Handels vereniging van donderdag 18 november tot en met zaterdag 4 de cember een Sinterklaasaktie gehouden. Bij besteding van iedere tien gulden ontvangt men van de (deel nemende) winkelier één kraskaartje, met hierop vakjes, die met een muntstuk open gekrast moeten worden. De tevoorschijn gekomen afbeeldingen bepalen de geldprijs. Drie maal de zak van Sint levert vijf gulden op, drie maal de staf 10 gulden en drie maal Zwarte Piet is goed voor 25 gulden. Verder zullen tijdens de aktie, met muziek en gezellige winkelverlichting de donkere koopdagen en avonden extra sfeervol worden gemaakt. Om het allemaal nog spannender te maken zal Zwarte Piet zijn „gezicht" weer laten zien en klaar staan met tal van leuke verrassingen. Neemt u het hem niet kwalijk wanneer hij toevallig u niet tegen het lijf loopt?? Zelfs de meest pientere Piet ontgaat wel eens iets of iemand. Openstelling winkels! Maandag 29 november zijn de winkels geopend tot 18.00 uur, dinsdag 30 november tot en met vrijdag 3 december zijn de win kels geopend tot 21.00 uur. Zaterdag 4 december sluit men om 16.00 uur. Koffieconcert in de aula van de Scholengemeenschap door het Zutphens Barok Ensemble te Holten. Het koffieconcert van 14 november j.l. was goed be zocht. Voor plm. 110 bezoekers viel dan ook veel moois te be luisteren bij het optreden van het Zutphens Barok Ensemble o.l.v. Rudy van Straten. Dit jonge ensemble dat voor p!m. 2/3 uit amateurs bestaat had evenwel een moeilijke start in een Sonate van William La- wes. De strijkers hadden vooral moeite om in de droge acous- tiek van de aula in Holten de juiste toon te vinden. Het en semble speelde in afwisselende bezetting een Engels barok- programma. Duidelijk was dat waar, stuk ken in kleinere bezetting wer den gespeeld, voor de pauze, men moeite had door te breken. Hoewel de triosonate uitge voerd door Petra Enzlin, Hen- riëtte Bakker beiden op blok fluit en Rudy van Straten heel homogeen van klank was. Een compositie van Hohn Dowland gespeeld op 2 violen da gam ba's en drie blokfluiten, was aanvankelijk niet geheel zuiver, maar er vielen ook mooie delen te beluisteren. Voor de pauze werden tot slot nog twee duet ten van Thomas Morley uitge voerd op Renaissance-fluit door bovengenoemde blokfluit solisten. Het programma na de apuze was over het geheel genomen aantrekkelijker door karakter volle composities van Matthew Locke, Henry Purell en Robert Woodcock. Vooral de aria voor sopraan en basso continuo „Bess of Bedlam" van Purcell werd een prachtige stem en dramatische rhetoriek en geba ren uitgevoerd door de sopraan Marianne Hund en Rudy van Straten Ambalo die als voor spel een Ground speelde van Purcell. Voor mijn gevoel wat te snel. In bijna volle bezetting werd hierna het concerto for small flute van Woodcock uitgevoerd. waarover het ensemble tevre den kan zijn, al met al een re delijk geslaagd concert. Riemko Berends In december zal er op zeer be scheiden wijze feest worden ge vierd in verband met het 25- jarig bestaan van de Platte landsbibliotheek. Er is een pro gramma met voor elk wat wils. De kleintjes tot en met 8 jaar kunnen op donderdag 9 decem ber in de leeszaal van 4.00-5.15 uur genieten van de poppenkast met Jan Klaassen en Katrijn. Gratis toegangsbewijzen kunnen worden afgehaald in de bieb. Voor de jongelui tot en met 12 jaar is er een titelquiz. Acht ti tels staan in de leeszaal uitge beeld. Aan de kinderen om uit te zoeken welke boeken bedoeld worden én wie ze schreef. Voor de leerlingen in de lagere klas sen van het voortgezet onderwijs ligt een kruiswoordpuzzel in de bibliotheek en voor de volwas senen een quiz. Deelname formulieren kunnen vanaf vrijdag 3 december in de bibliotheek Rörikstraat 3 wor den afgehaald. Voor de winnaars zijn een aantal leuuett fbee gesteld. 1. Notulen van de vergadering van 26 oktober 1982 2. a. Mededelingen; b. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit tot verkoop van grond aan Oolbekkink Transport B.V., alhier. 4. Voorstel tot aanschaf van een toga ten behoeve van amtenaren van de burgelijke stand. 5. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de subsidiëring van rieten daken. 6. Voorstel tot vastelling van de nota energiebesparing 7. Voorstel tot uitvoering van energiebesparende maatregelen. Voorstel tot uitbreiding van het elektriciteitsnet in het Holter- broek. 9. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: K. VQ0GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. a su een Een lang weekend voor twee personen naar Düsseldorf, met overnachting in het Hilton Ho tel, dat viel de familie Koopman uit de Gaardenstraat ten deel. U ontvangt een fraaieyff? Parker-Jotter ballpoint Znaar fan nieuwe abonnee opgeeft. het invullen van een wedstrijd- I formulier kon men meedingen naar één van de 20 hoofdprijzen Naam: I en 250 troostprijzen. Twee fami- e. lies uit Holten vielen in de prij- AOresI zen. Woonplaats: I De familie Koopman gaat Geeft op als abonnee op stap naar Düsseldorf en de op het Holtens Nieuwsblad familie Goes uit de Verzetstraat Dhr./mevr.: 8 kreeS een pakket „Duitse" boodschappen ter waarde van 50 Adres: 8 'gulden. De heer Dikkers reikte Woonpiaats: lii de pr«zen Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. De halfjaarlijkse districtsverga dering van het FNV afdeling Overijssel (waaronder Holten) houdt op zaterdag 20 november haar halfjaarlijkse ledenvergader ing- Plaats: Raalte in de „Lee- ren Lampe" en aanvang 9.30 uur. Evenals in april gaat het om een ochtendvergadering. Tóen voor het eerst bij wijze van experiment, dat als zodanig positief werd ervaren dat men opnieuw voor deze formule koos. Rond één uur wordt het geheel afgesloten met een lunch. Afgelopen zaterdag behaalde HMV een eerste prijs in Dinx- perlo tijdens een Concert Con cours. 's Middags om half twee vertrok HMV met 56 muzikan ten en een kleine vijftig sup porters vanaf de oefenruimte aan de Larenseweg naar Dinx- perlo, waar men op het con cours twee stukken ten gehore zou bréngen. Rond half vier die middag kon men het ingestu- Eigenaar H. Dikkens van Dik kers Supermarkt Holten had af gelopen dinsdag een aangename verrassing voor de leden van het College van B en W en de ver tegenwoordigers van de regio nale kranten, die voor hun we kelijkse persbijeenkomst in het gemeentehuis bijeen waren. Met de presentatie van de Beaujolais Primeur 1982 had hij de primeur voor Holten Op die manier in een goede stemming gebracht hadden bur gemeester en wethouders en de journalisten maar weinig tijd nodig om de agenda van die morgen door te nemen, tfeel op zienbarends was er ook niet te bespreken, of het moet de kwes tie van de parkeergelegenheid bij het mortuarium aan de Rei- linksweg rijn. Hierover is het gemeentebestuur van Holten in bespreking met Ardanta BV in Enschede Om een einde te ma ken aan de parkeerproblemen die soms optreden bij het mor tuarium wil Ardanta een stuk grond van 300 m2 ten westen van bet mortuarium kopen. Hierop zouden tien parkeer plaatsen kunnen worden gereali seerd. Over de prijs kunnen beide partijen het echter nog niét eens worden. Voor wat betreft de ontsluiting van het Köllingserf gaat B en W ervsn uit dat die op twee ma nie/en moet plaatsvinden: zowel in de richting van het industrie- teTein De Haar als in de rich- tiig van de Dorpsstraat via de Eeilinksweg. Het verzoek van de Vereniging van Eigenaren van het Service gebouw Molenbelt om bij deze service-flat een glascontainer te plaatsen, wordt niet gehanteerd. B en W heeft de eventuele op brengst van zo'n container laten berekenen en is op grond daar van tot de conclusie gekomen dat die niet rendabel zou zijn. deerde ten aanzien van een jury in praktijk brengen, maar er moest nog tot 18.00 uur ge wacht worden op de uitslag. In totaal hadden zich 13 korpsen voor dit concours aangemeld en 12 korpsen verschenen. Alle deelnemers werden in hun ei gen afdeling beoordeeld. HMV in de hoogste, de vaandelafde ling. Met 311 punten behaalde men een eerste prijs. 288 punten zouden al genoeg zijn voor het behalen van de eerste prijs. Te rug in Holten, 's avonds rond half negen werd de groep ont vangen door burgemeester Van Rappard. Dirigent H.J. Fransen en Joh. Meyer werden opgeno men in de orde van de Fien- preuvers. Een spontane ont vangst die zich buiten bij Vos man afspeelde. De heer Fransen sprak in zijn dankwoord de woorden uit blij te zijn met deze prestatie. De in de week van 1 tot en met 6 november gehouden collecte ten bate van Jantje Beton bracht in Holten een bedrag op van 11170.40 gulden. Organisatie van de collecte lag in handen van de Stichting Sociaal Cultu- reelwerk. Van dit bedrag gaat de helft naar de landelijke Stichting, het overige wordt verdeeld onder a-peuterspeeizaal Holten, b-Vriendenfonds Dorps huis en c-Peuterspeelzaal Dij kerhoek. De beide Peuterspeel zalen krijgen elk 90 gulden, ter wijl 375 gulden wordt gestort op de rekening van het Vrienden fonds. 16 Collectanten gingen op pad, onderverdeeld in drie groe pen. Per groep werden de opge haalde bedragen gehalveerd en zo kwam men aan de beschik bare gelden. Het Vriendenfonds Dorpshuis kwam vier weken ge- leden van de grond en onder zoek naar accomodatie etcetra loopt momenteel. De eerste 375 gulden kwamen uit de aktie Jantje Beton en verder hoopt men op donatie's en giften, om zodoende een Dorpshuis te kun nen realiseren. „Een rustig verlopen stakings- week, met weinig echte „steun betuiging" en een enkele emo tionele reaktie van de kant van ouders", zo betitelt docent J. Metsemakers het verloop van de afgelopen dagen op een „geslo ten" Scholengemeenschap Hob ten. In en om de school heerst rust slechts de raambiljetten met stakvig sop schriften zijn stille ge tuige van opzet en doel van deze aktie. Voor Holten gold dat 55% van de leerkrachten zich vóór een staking uit sprak. Tij dens de stakingsdagen is steeds een groep docenten aanwezig om ouders of leerlingen te woord te kunnen staan. „Verre weg de grootste groep ouders heeft begrip voor onze situatie", vertelt de heer Metsemakers". Blijft overeind dat zowel docen ten als ouders best moeite heb ben met deze situatie. Voor wat betreft de toekomst is het na tuurlijk afwachten wat Deetman met de reaktie's op de stakings golf doet. Het blijft nog even koffiedik kijken". De stakings- week wordt vrijdag met een slotmanifestatie in Enschede af gesloten. HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 18 november 1982 - 34e jaargang - nr. 46 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1