RUILVERKAVELING HOLTEN—MARKELO Scholengemeenschap Holten' liep Cross-Conntry Churchillstraat opgepast! ON HOLTENS NIEUWSBLAD IIH E 9 9 BBffE IJS 9 Hls Intrede DS.M.Berg Bijhelclub IHPl BI IR0W 9% m M 9 wp 9 9 WW ik lm m 9 s KLEUTERS BAKTEN KOEKJES ©rlc woor jongeren m Holten Mr. Heisterman sprak voor plattelandsvrouwen HOLTENS NIEUWSBLAD NOODSITUATIE HOCKEYVELDEN OPGELOST Holtens Mannenkoor geeft concert "ZUTPHENS BAROKENSEMBLE" OP KOFFIE—CONCERT HOGESLAG BV VANGT BOT BIJ GEMEENTE U ontvangteer) fraaie als u een Gebruik deze Komende zondag, 14 november wordt in de aula van de Scho lengemeenschap Holten een kof- fiekoncert gegeven door het „Zutphens Barok Ensemble". Het ensemble bestaat uit 12 le den en staat onder leiding van Rudy van Straten. In de optredens van het ensem ble wordt gestreefd naar een voor deze muziek ideale uitvoer ing op authentieke instrumenten en de destijds gebruikelijke stemming. Het koncert van zondag staat in het teken van de Engelse Barok met o.a. komposities van Henry Purcel, William Williams en John Dowland. Het ensemble treedt op met een viertal solis ten, met blokfluit en zang. Toegangsprijs plus een kopje koffie: f7.50. Kinderen t/m 14 jaar, C.J.P.- en 65-plus kaar thouders f2.50. Gratis kindercrè che. Abonnementen voor zes koncerten (waarvan 1 gratis) zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de V.V.V., ,,'t Paalhuus" en de Rabo-bank. De afdeling Espelo van de Ne derlandse Bond van Platte landsvrouwen heeft op 8 no vember mr. Heisterman kandi daat notaris, uit Markelo op be zoek gehad. Hij hield een inlei- „Ten gevolge van de afhandeling van de ingediende bezwaarschriften op het plan van Toedeling van de ruilverkaveling Holten-Markelo, heeft de Plaatselijke Commissie besloten alleen kap-aanvragen in behan deling te nemen die betrekking hebben op: hakhout, periodiek bosbouwkundige maatregelen van bossen en incidenteel dode en/of kwBnende bomen die ge vaar opgeleveren. Dat wil zeggen dat voor overige aanvragen geen toestemming wordt verleend tot na der bericht. Wie hiertoe toch overgaat, overtreedt de wet" aldus het jongste informatiebulletin. Achterstallig onderhoud landschappelijke beplantingen Zoals blijkt uit de ter-visie- gelegde kaarten van het Plan van Toedeling worden als gevolg van het landschapsplan een groot aantal landschappelijk waardevolle beplantingen gesp aard. Het „sparen" van beplan tingen betekent echter meer dan alleen het „niet rooien"; het Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. Het gesprek dat wethouder Rus- tebiel onlangs heeft gehad met het bestuur van de hockeyclub Holten over de slechte toestand van de velden in het Sportdal, heeft als resultaat gehad dat de gemeente Holten extra aandacht zal besteden aan het onderhoud van die velden. Zoals bekend hebben de velden van de hoc keyclub erg geleden van de droge zomer dit jaar. Besloten is dat er'zal worden „doorgezaaid" om de velden weer speelklaar te krijgen. Ook zal er een put wor den geslagen zodat het in de toekomst mogelijk wordt de velden te besproeien. Voor wat betreft zijn bemoeienissen om voetbalvereniging Blauw Wit van subsidie te voorzien voor de bouw van een clubgebouw op sportpark 't Vletgoor kan Rus- tebiel nog niet al te optimistisch zijn. Weliswaar bestond er de mogelijkheid om in het kader van de regeling voor Leerlingen bouwplaatsen een subsidie van tienduizend gulden te krijgen, maar dat bedrag is zo laag ge zien de verplichtingen en rege lingen erom heen dat men daar niet op in is gegaan. Alle hoop is nu gevestigd op een DACW- subsidie uit Arnhem. houdt tevens in een doelmatig beheer en onderhoud. Vroeger hadden deze bosjes en houtsingels hun nut voor het zgn. „boerengeriefhout". De laatste jaren is het brandhout op grote schaal vervangen door aardgas en zijn gecreosoteerde palen goedkoper en eenvoudiger te verkrijgen. Deze ontwikke ling heeft ertoe geleid dat boe- renbosjes, singels en houtwallen sterk verwaarloosd zijn. Het plegen van achterstallig onder houd van dergelijk beplantingen is zo arbeidsintensief dat het niet rendabel is voor de eige naar/gebruiker. Wat denken de Plaatselijke Commissie en het Staatsbosbe heer (SBB) daar aan te doen? De Rijksbijdragebegroting voor de ruilverkaveling Holten- Markelo voorziet in de mogelijk heid om een eenmalige verzor ging uit te voeren van een be perkt aantal landschappelijke beplantingen. Wat komt in aanmerking? Wat zijn de voor waarden? In aanmerking komen bosjes en andere houtopstanden kleiner dan 5 ha, met een land schappelijke waarde waarvoor geen andere subsidies worden ontvangen, en die op het Plan van Toedeling opgenomen staan als te handhaven. Bovendien moet er sprake zijn van achter stallig onderhoud. Er zullen deugdelijke veekeringen worden aangebracht. De eigenaar/ge bruiker zal een redelijke zeker heid moeten geven dat het be trokken bosje of singel na de opknapbeurt duurzaam in stand wordt gehouden. In principe zijn er geen kosten aan verbonden. Wel kan van de eigenaar een deel van de opbrengsten van het hout worden verlangd voor de bestrijding van de onkosten voor benzine, olie, nieuwe bo men en afrasteringen. Bij wie in principe in aanmer king komt zal een medewerker van het S.B.B. nadere afspraken komen maken over de uitvoer ing. Belanghebbende ingelanden kunnen zich daartoe wenden tot het Staatsbosbeheer, Borkeldweg 2a, 7475 RV Markelo. Of men direct in aanmerking komt valt nog niet te zeggen. Men krijgt in elk geval bericht. ding over het erfrecht. Het er frecht bestaat uit twee: Het ver sterfrecht en het testamentair erfrecht. Ook werd nadruk ge legd op het maken van een tes tament voor de langst levende, het fiscaal en het successierecht. In de pauze konden er brieven geschreven worden voor Am nesty International, (onpartijdige organisatie die zich ten doelt stelt mensen vrij te krijgen die om hun politieke of godsdien stige overtuiging vastzitten). O.l.v. de heer Groenewegen van de werkgroep uit Holten. Ds. M. Berg die zondag 31 ok tober afscheid heeft genomen van de Geref. Kerk te Zwijnd- recht waarvan hij sinds 14 ja nuari 1973 voorvanger was, hoopt zondag a.s. na in de mor gendienst te zijn bevestigd door consulent ds. H.J. Bouwhuis van Rijssen 's middags om half drie in „De Kandelaar" intrede doen als voorganger der Geref. Kerk. Aan de intrede dienst zal me dewerking worden verleend door het koor „Perspectief'. Het Holtens Mannenkoor geeft op vrijdag 19 november weer haar jaarlijkse concert in het kerkelijk centrum „de Kande laar". Onder leiding van Bert» Jaarsveld hopen zij evenals ver leden jaar weer op veel belang stelling. Vorig jaar ging het om een jubileum concert vanwege het vijf jarig bestaan. Medewer king wordt verleend door het 50 plus orkest „Abraham gezien" en bovendien is in het pro gramma een muzikale verrassing verwerkt. In de pauze wordt een verloting gehouden. De toegang is vrij en het concert begint om 20.00 uur. Het Nederlands Bijbelgenoot schap wil een ledenwerfaktie op touw zetten, waaraan ook de af deling Holten aktief aan deel gaat nemen. Miljoenen mensen willen dagelijks hoop en troost zoeken uit de Bijbel, maar lcun- nen dit niet omdat er geen geld is om een Bijbel te kopen. De Bijbelgenootschappen zetten al les op alles om aan de grote vraag naar Bijbels te kunnen voldoen. Vorig jaar werden 400 miljoen Bijbels en Bijbelteksten verspreid, maar zelfs dit grote aantal was op geen stukken na voldoende. Het Nederlands Bij belgenootschap zou graag ieder een die zelf blij is met de Bijbel willen vragen deze ook aan an deren te willen doorgeven. Door lid te worden steunt men voor vy'f gulden per maand een Bij belproject ergens in de wereld, op die plekken waar de vraag het grootst is. Men krijgt maan delijks bericht waar de Bijbel van die maand naar toe gegaan is. Zij die meer willen weten over deze aktiviteiten kunnen in Holten terecht bij mevrouw J. Wieldraayer-Nijen-Twilhaar tele foon 19 25 of bij het kantoor in Haarlem 023-25 95 01. Op het Nederlands Kampioenschap Cross-Country voor het voort gezet onderwijs dat zaterdag 6 november werd gehouden in Noordwijkerhout, behaalde de Scholengemeenschap Holten een prima zevende plaats, tussen de 20 deelnemende scholen. Er werd gelopèn als schoolploeg wat inhield dat de tijden van de vier snelste lopers van iedere school bij elkaar werden geteld. Voor de Scholengemeenschap Holten liepen Jeroen van Ree, Gerwin Leppink. André Heitink en Gert Jan Oplaat. Er moest worden gelopen in een zwaar geaccidenteerd terrein en het behalen van een zevende plaats is dan ook een ware prestatie. HOLTENS Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Sm m BB Ml M BtÊt IfBMBfc. EB ÊBk Hoofdredactrice Nan Vos-Hekfema mm&iy&L' .„j tljigjgl Wjk SB BBMfBIB» sffrxV (gjgj JSJn Hg faja Koiweg 14. tei. 05483-1356 BB BB BB n BW WjB f| BB feaj mi HJBf Kozakkenstraat lügff jffifsSSSSSfji MraHBfiSgy Advertenties, Schouwburgplein 7 HM «BB bb BBB vuKh «B w jpjy BBBi BÊ1Wk Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 11 november 1982 - 34e jaargang - nr. 45 „Als ik nog vaker last heb van die kinderen, dan doe ik er wat aan". Een week later sterft je kind. Deze uitspraak zal u wel vrij cru in de oren klinken, ech ter het is de waarheid als je kinderen door katten vervangt en het' getuig helaas van de mentaliteit die er heerst bij één of meerderepersonen aan het eind van de Churchillstraat in Holten. Ik wil hierbij dan ook een felle kritiek leveren op de ontoelaatbare daad, waarmee iemand meent te moeten beslis sen over het leven van ander smans huisdier. In dit geval een grijze kater, die van ons was. Akkoord, het is begrijpelijk, dat overlast van katten niet zo ple zierig is, maar het is ronduit grof om het recht in eigen hand te nemen en het dier strychinne te voeren (volgens de diere narts). Op z'n minst zou men eerst eens kunnen gaan praten met de eigenaar ervan. Kleine kinderen hadden evengoed de dupe hiervan kunnen worden, of dieren (aan de lijn uitgelaten), want waar heeft deze onverlaat het spul wel allemaal gelegd? haalt hij het van- De gemeente Holten is niet van plan in te gaan op de aanspra kelijkheidsstelling die het ad vocatenkantoor Bitter en Van Hoorn in Zutphen namens ex portslachterij Chris Hogeslag heeft ingediend. Hogeslag wil van de gemeente een half mil joen gulden als schadevergoe ding voor het niet kunnen slachten van een aantal koeien die volgens, een achteraf on juist gebleken, onderzoekme thode besmet bleken met zoge naamde DES-harmonen. De Rijksdienst voor de Volksge zondheid heeft overal in het land (dus ook bij Hogeslag) vo rig jaar bacteriologisch onder zoek verricht naar de aanwe zigheid van DES-hormonen. De resultaten daarvan werden op gestuurd naar de Keurings dienst van Waren en vandaar kwam het verbod tot slachting. Achteraf is echter gebleken dat de onderzoekmethode niet juist was, zodat het kon gebeuren, dat ook vlees van goede kwali teit werd afgekeurd. Hogeslag en vele ander slachters in het land voelen zich hierdoor gedu peerd en willen van de respec tievelijke gemeentebesturen, die volgens de wet verantwoorde lijkheid dragen voor keuring en slachten van vee in hun ge meente, een schadevergoeding. B. en W. van Holten wijst die aansprakelijkheid af en zal de In Holten zullen binnenkort vier werkloze jongeren weer aan de slag kunnen. In het kader van de regeling Werkverruimende Maatregelen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele genheid de gemeente Holten vier plaatsen toegewezen. Drie daarvan zullen op het gemeen tehuis worden vervuld, de vierde bij Gemeentewerken. Ook is er met de aanmelding van de O.L. Dorpsschool en de O.L. Kolk- school voor het yrijwilligerswerk-projekt voor jongeren ruimte gecreëerd voor enkele vrijwilligers die zich voornamelijk met administratief zaak door de landsadvocaat Ia- werk zullen gaan bezighouden. ten behandelen. En waar daan??? Echter, is het trouwens zo ver wonderlijk. dat vuilnisbakken worden geplunderd door katten als die bakken van plastic zijn en permanent buiten staan? Naar mijn mening vraag je dan ook om last. Ik zou de dader graag eens hebben zien staan bij de dierenarts, terwijl deze met behulp van verschillende injec ties probeert het dier te redden. Eén verschrikkelijk gezicht: een dier in doodsnood, enorme spierkrampen (kenmerkend voor strychnine), geschreeuw, gejank en dat 1 1/2 uur lang. Tenslotte beslis je dan maar om de beslis sende spuit te geven. Ik vraag mij nu af: gaat deze „dierenvriend" door tot alle katr ten uit de buurt zijn gedood door zijn toedoen? En wat doet hij als mijn zoontje van 1 jaar over een tijdje bij hem door de tuin loopt. J.W. Jonker Churchillstraat 151 7451 ZE Holten Opnieuw een stukje Dorps- straat!Oranjestraat en ditmaal .een straatbeeld uit het jaar 1917. Links het pand van A. Schipper, waar nu de firma Joh. Schuppert schildersbedrijven is gevestigd. Daarnaast het pand van Janssen, nu café Janssen en autorijschool Tuitert, Dorps straatDit pand werd in 1904 getroffen door een fatale brand. Nog steeds links, maar verder naar achteren ten Welde bloe men/groente daarnaast Stokkers Leermeestermet. als bijnaam „de gevoelige". Hij maakte di verse schoenen speciaal voor „moeilijke gevallen". Helemaal achterin de straat links de boerderij van J. Pieffers en de woning van slager Sam Brand later Schoneveld elektra) en Bulsink. Rechts op de foto het pand van Schuppert- Karkemeijer, manufacturen. Zij begonnen in 1900 in een toen al oud pand. De personen links op de voorgrond zijn Dine Arfman- Janssen en Johan Janssen. Op de achtergrond de familie Stok kers waaronder vader van de leermeester). Foto uit archief J. Smale. Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. voor hel opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Naam: Adres: Woonplaats: Kleuters van de Christelijke Geeft op als abonnee Kleuterschool de Kleuterboek op het Holtens Nieuwsblad gingen vorige week dinsdag I richting bakker Hülleman, om naar aanleiding van een project Adres: J over de bakker ook eens achter ijl de schermen van een „echte" Woonplaats: Ill bakkerij te kjjken, 24 Kleuters Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V onder begeleiding konden zich jaar/per jaar JL die middag zalig tegoed doen aan het zelf bakken en natuur lijk opeten van eigengevormde koekjes. Overgebleven lekkers mocht na afloop mee naar huis genomen worden zodat ook thuis de resultaten geproefd konden worden. Op de foto van links naar rechts Karin Haverslag, Esther Nijmeijer en Christa Bouwhuis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1