Unicef aktiviteiten in Holten i Old Holten Verkiezing Prins Carnaval! Meubilair voor de scholengemeenschap HOLTENS NIEUWSBLAD HENK TEN BOS IN LA CIGALE Werkloosheid Holten per eind september 1982 Speeltuin gesloten BOUW SOCIOWON GOEDE ZAAK SchooStandarts verdwijnt BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Verloren en gevonden GESLAAGD HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 oktober 1982 - 34e jaargang - nr. 43 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Oude Pastorie. Holten. Iedereen weet natuurlijk wat Verenigde Naties betekent. Re gelmatig lezen we in de krant over de Algemene Vergadering of de Veiligheidsraad. De Ver enigde Naties is echter niet al leen een praatgroep van diplo maten uit de gehele wereld, maar besteed ook veel aandacht aan misstanden in deze wereld, zoals vluchtelingenhulp, voedsel situaties en kinderen uit derde wereldlanden. Ten bate van de kinderen is een speciaal fonds gesticht „U.N.I.C.E.F." genaamd. Hiermee wordt iets gedaan voor de kinderen, die niet het geluk hebben gehad om in één van de rijke landen van deze wereld geboren te zijn. Wij mensen uit het westen die dit geluk wel hebben gehad, wordt gevraagd om dit fonds financieel in stand te houden. Dit kan op velerlei manieren, ieder op zijn eigen wijze, denk maar eens aan de filmster Danny Kaye, die gratis voorstellingen gaf en één van de Na ruim veertig jaar een ver trouwd beeld te zijn geweest in het straatbeeld van Holten zal de bus van de Stichting School- tandverzorging Raai te verdwij nen. In nauw overleg met de betrokken gemeenten heeft het bestuur van deze stichting be sloten de dienst op te heffen. Dat schoolkinderen voortaan op eigen initiatief, of dat van hun ouders, de tandarts moeten be zoeken is het gevolg van een afnemende belangstelling voor de schooltandarts voorziening. Dat pleit volgens de Stichting voor de goede voorlichting die via de schooltantarts jarenlang is verstrekt. De opheffing van de dienst wordt dan ook als een positief iets ervaren. Overigens houdt de opheffing wel in dat de gemeente Holten nog een bedrag van 12 duizend gulden aan liquidatiekosten en wachtr geld moet betalen. grote promotors van Unicef is geweest. Wat kan men nu zoal doen? Iedereen kent wel de Kerst> en Nieuwjaarskaarten van Unicef, de bureauagenda, de puzzels, geboortekaarten en nog veel meer artikelen, die tegen het eind van het jaar worden ver kocht. Wat is het profijt voor deze kin deren? Zij krijgen hiervoor medicijnen, lesmateriaal voor school en nog veel meer dingen. Het vergroot ook de kans voor die kinderen iets van hun leven te maken en Geboren: Katharina Maria dv J.A.M. Ros en E.J.M. Kleinrou- weler (geb. te Deventer). Ondertrouwd: J.W. Kettelarij, oud 24 jaar, Holten en A. Meijer, oud 22 jaar, Holten G.W. Stam, oud 22 jaar, Holten en H. Rietberg, oud 22 jaar, Wierden; J.G. Deijk, oud 30 jaar. Holten en W.G.H. Keve- lam. oud 27 jaar, Holten; G.J. Baltus, oud 25 jaar, Holten en J.W. Blumink, oud 22 jaar, Hol ten. Gehuwd: H. van Weezep, oud 24 jaar, Hellendoom en F. Schup- pert, oud 21 jaar, Holten; P.A. van Wissing, oud 30 jaar, Goor en H. Vincent, oud 25 jaar. Goor. Overleden: H. Deten, oud 91 jaar, Holten (overl. te Lichten voorde). G.J. Aitink. oud 83 jaar, Holten; H.J. Baltes-Klein Nagelvoort, oud 72 jaar. Holten (overl. te Deventer); C. Sterk- Oele, oud 83 jaar. Holten (overl. te Deventer); Z. Schuppert- Kolkman, oud 87 jaar, Holten (overl. te Raalte). van profijt te zijn voor hun land, waardoor het zich misschien uit kan tillen boven de armoede grens. Ook in Holten zijn weer een aantal mensen op pad met Unicef-artikelen. Laten de kinde ren in arme landen niet een vergeefs beroep op u doen en laten de verkoopsters handen te kort komen door uw interesse voor Unicefartikelen. Zij kunnen u in de folder ook laten zien wat er precies met uw geld ge beurt. U kunt voor inlichtingen terecht bij de dames: Schaap, Bessinkpasstraat 8, Bogaard, Churchillstraat 141; Harmeijer, Houtweg 13; v.d. Harst, Hout- weg 25; Jansen, Mr. G. Vixse- boxsestraat 37; Langendoen, Raalterweg 13. Evenals vorig jaar het geval was zal ook nu weer gedurende de tijd die nog rest tot de elfde van de elfde (voor de carnaval- vierders onder ons een prima begrip) geraden kunnen worden naar de naam van de Prins die het over '82-'83 in Holten car navalesk voor „het zeggen" gaat krijgen. Met dien verstande dat vanaf donderdag 28 oktober in allerlei sportkantines en café's bussen geplaatst zullen worden waarin men een gokje kan wagen be treffende de nieuwe Prins. Tegen betaling van één gulden kan men zijn/haar gelijk be proeven. Wanneer geen van de Holtenaren de juiste man op de juiste plek weet te plaatsen zal de opbrengst ten goede komen van de E.H.B.O. De winnaar echter zal de helft van het to tale begrag in handen krijgen. „De elfde van de elfde", dit jaar op zaterdag 13 november, zal rond de klok van elf de juiste naam bekend worden gemaakt. Dit zal gebeuren in restaurant Vosman tijdens het Prinsenbal. Holten telde per eind september 1982/142 werklozen mannen, vo rig jaar om die tijd waren dat er 88. Het percentage werkloze- mannen komt hiermee op 8,2. Werkloze vrouwen waren er per eind september '82 60, terwijl dit er vorig jaar per eind '81 44 wa ren. Wegens werkzaamheden is de speeltuin „De Gaarden" tijdelijk gesloten. De scholengemeenschap, met een leerlingenaantal van 1520 heeft in het eigen gebouwencomplex niet de beschikking over de daarvoor geldende 57 lokaliteiten. Gebruik wordt dan ook gemaakt van twee lokalen van de Dorpsschool en twee lokalen van de Schakel. Deze lokalen moeten worden ingericht met meubilair en voor een deel met vloerbedekking. De uitbreiding van het aantal leerlingen doet mede zijn invloed gelden op het tekort aan vaklokalen voor bijvoorbeeld natuurkun de, scheikunde en biologie. Ook hier is voor de inrichting mate iaal nodig. De raad ging akkoord. U ontvangteer! fraaie /tff? Parker-Jotter ballpoint 0 Jr alsueen^Ü&f nieuwe abonnee opgeef t. Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. Gevonden: rol groen behang; een groen/beige sjaal; fietssleu- teltje; portemonnee (rood leer, kl.geld en buskaart; pink (aan komen lopen); zebravink; par kerpen blauw/metaal „Mar- greet"; voorzetzonnebril. Verloren: vastrechtkaart NS (geldig t/m dec. '82; houten kin- derkar; beige portemonnee; plas tic tas inh.: sportschoenen, merk Adidas, maat 42, zwart sport- broekje, li. blauw T-shirt; plas tic, li.blauwe broodtrommel; zwarte portemonnee inh.: kl.geld en sleiitel; zilveren armband, bybelslot met schakels; dames- bril met metalen montuur in do.blauwe koker; een paar da meshandschoenen, do.bruin vin gerhandschoenen, met bonte voering. De heer R.A. Leerentveld is ge slaagd voor het examen Accountant-Administratieconsuler De heer Leerentveld is werk zaam bij b.v. Accountantskan toor A. Eshuis Gzn. te Almelo in de funktie van rayonleider van het kantoor Holten. Veelzijdig kunstenaar en illustra tor Henk ten Bos uit Hengelo exposeert vanaf dinsdag 26 ok tober in Galery La Cigale aan de Oude Deventerweg. Zijn wer- I ken, veelal gemaakt van olieverf en plakkaatverf zijn stuk voor stuk naturistische beelden, va riërend van landschappen en vogels tot portretten en stille vens. Henk ten Bos (60) werkte tot voor kort nog als illustrator bij Philips (Signaal) waar hij veelal relatiegeschenken ont wierp en schilderde. Via Signaal zijn veel werkstukken van hem terecht gekomen bij prominente figuren als bijvoorbeeld Koning Olaf en Koning Hoessein. Ook schilderde hij veel stukken voor verschillende marinebases. „Ontwerpen en schilderen doe ik eigenlijk al vanaf mijn kinder tijd. Het is een aangeboren gave die je uiteraard zelf moet ontr wikkelen. Je zelf allerlei tech nieken eigen maken". Hy be zocht gedurende drie jaar de decoratie school in Enschede. Vooral de stofuitdrukking vraagt sterk zijn aandacht. De weer gave van bijvoorbeeld de pels van dieren is zeer gedetailleerd en natuurgetrouw. Verder is aan zijn werk duidelijk het vakman schap van illustrator te ontdek- ken. Zijn werkstukken liggen kwa prijs tussen de 400 en 900 gul den. De tentoonstelling duurt tot en met 23 november en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur en 's zaterdags van 10.30 uur tot 16.30 uur. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen omdat een weergave in woorden eigenlijk tekort schiet. Linksonder een zelfportret van Henk ten Bos. Het kleine portret is Lesleyzijn kleinzoon. „Een goede zaak, waar we graag ons fiat aangeven", zo luidde het antwoord van de raad dinsdagavond ten aanzien van de verkoop van twee bouwpercelen tegenover de Scholengemeenschap, aan de „Daniél Brouwerstichting", gevestigd in Tilburg, ten behoeve van het Instituut voor behandeling en verpleging van zwakzinnigen „de Lathmer" in Wilp. De directie van „de Lathmer" had verzocht de twee percelen bouwterrein te mogen aankopen. Men zou op deze manier opvang kunnen bieden aan verstandelijk gehandicapten tussen de zes en 21 jaar. Men denkt hierbij aan een dubbele woning, waarvan vooral de ligging, op loopafstand van openbare voorzieningen ideaal lijkt. Zowel de heer Moeliker (P.v.d.A) als Westerik (CDA) noemden lig ging (direct tussen de „normale" samenleving) en doelstelling een prima zaak. „We zijn blij met het voorstel". De oude pastorie werd op 4 juni 1830, een jaar na de grote brand in Holten (16 juni 1829) wegens bouwvalligheid afgebro ken. Vlak voor de afbraak deed de pastorie nog dienst als kerk, omdat deze bij de brand werd verwoest en er niet direct geld beschikbaar was om tot her bouw over te kunnen gaan. Diensten en catechisaties wer den tot de afbraak in 1830 ver plaatst naar de pastorie. Predi kant was toen G. van Gendt (1798-1830) bijgestaan door meester G.J. Mossink. De nieuw te bouwen pastorie, hier op een foto die dateert uit plusminus 1925 werd destijds gelijk met een nieuw te bouwen kerk aan besteed. De kerk voor een be drag van 16.450 gulden en de pastorie voor 3600 gulden. Het Rijk verleende 12.000 gulden subsidie voor de kerk. De pasto rie ging in 1889 over naar de gemeente. Predikant was van 1830-1885 J.A.P. Muller. Na af braak van de bovenverdieping deed de pastorie nog enige ja ren dienst als woning van het hoofd van de dorpsschool de heer H.H. Rörik. Later ruilde Rörik zijn woning met dokter Bessinkpas. In december 1928, bijna 100 jaar na de bouw werd het pand gesloopt. Foto uit het archief van Jan Smale.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1