BLOED.. JOG STEEDS BROODNODIG I Voertuigenkeuring met het oog op winterongemak 0LTENS NIEUWSBLAD Agenda Gemeenteraad dinsdag aanstaande Overlast Mengunie opgelost Echtpaar van Coeverden Zon in de schoorsteen bijeenkomst Plattelandsvrouwen 60 >"ttr gotrouwd Lawinewerd gewaardeerd VERBETERING SCHREURSWEG Abrahamconcours HOLTENS NIEUWSBLAD Verloren en gevonden HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red medewerker J, Wiggen Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W.H Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 21 oktober 1982 - 34e jaargang - nr. 42 'orige week maandag hielden de Plattelandsvrouwen uit Espelo un maandelijkse bijeenkomst in gebouw het Trefpunt. Een wei- om was er speciaal voor drie heren van de Holtense E.H.B.O. >oor hen werd uitleg gegeven over het wel en wee van deze ZT /~R 7 .H.B.O., die in Holten een 140 gediplomeerde leden telt. Na de oize een stukje praktijk in de vorm van „slachtoffers", die be- tndelt dienden te worden. Uitleg werd gegeven over de verband- ommel die in de ambulance en de Caravan staat. Verder werd et een pop de hartmassage en mond-op-mondbeademing gede- onstreerd. Bij wijze van dank kregen de drie E.H.B.O.-heren rervedink-Nijhuis-Ten Wolthuis en Janssen) een envelop met in- >ud aangeboden. veral en allerwege wordt be- linigd op tal van manieren. Bij Nationale Vereniging „De innebloem" rekent men er ch op dat zieken, gehandicap te en hulpbehoevende bejaar- :n niet in de kou komen te aan. Men hoopt dat - evenals voorgaande jaren - meer dan chtigduizend mensen een kje maken. De recessie ten Ut! ;t gaat immers bij dat maken n een pakje niet om dure ge- .enken. Neen, de bedoeling altijd achter de actie „Zon de Schoorsteen" heeft gezeten Medemensen laten voelen, |t zij tot onze gemeenschap ioren. het pakketje kunnen kleine attenties (geschikt voor een zie ke) voorzien worden van versjes e.d. Met een beetje moeite kan men een leuk pakje maken. Om een adres (met wat bijzon derheden) te verkrijgen van ie mand die in aanmerking komt voor een pakketje kan men een kort briefje schrijven naar on derstaand adres. Er dient wel voor antwoord een postzegel van zeventig cent te worden ingeslo ten. Men ontvangt dan rond 15 november enkele gegevens over en het adres van iemand die voor een pakje in aanmerking komt. U kunt het pkje sturen of zelf bezorgen. Geschreven kan worden aan: „De Zonnebloem", Postbus 500, 7440 AM Nijverdal. U ontvangt een fraaie /jfff Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Naam Adres voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar. Óp dinsdag 26 oktober hoopt het echtpaar jhr. J.H.A. van Coever den (89 j.) en J.H. van Coeverden-Bekkemens (87 j.) te herdenken dat ze 60 jaar geleden elkaar voor altijd trouw beloofden. Het diamanten paar heeft sinds de trouwdag op 26 oktober 1893 ge woond op de boerderij in de buurtschap Beuseberg, Beuseberger- weg37. Het zeldzame huwelijksjubileum zal in de kring van naaste familieleden worden gevierd. Bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne de onze. 1. Notulen van de vergaderingen van 1 september 1982, 7 septem ber 1982, en 13 september 1982. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen 3. Voorstel tot verkoop bouwterrein in de Haar aan „De Lathmer" te Wilp. 4. Voorstel tot aangaan overeenkomst inzake huur van glasbakken en het verzamelen en ophalen van glas door middel van glasbak ken. 5. Voorstel tot het in voorbereid ng verklaren van een herziening van een gedeelte van het be stemmingsplan „Kom Holten". 6. Voorstel tot benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. 7. Voorstel tot aankoop van meubilair enz. t.b.v. scholengemeen schap. 8.Voorstel tot aankoop begraaftoestel en liftslede. 9. Voorstel tot vernieuwen c.v.-ketel perceel Oude Deventerweg 35. 10. Voorstel tot vaststelling verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees. 11. Voorstel tot aangaan rekening-courant overeenkomst met de Stichting Antenne-inrichting Holten. 12. Voorstel tot goedkeuring van de begroting van lasten en baten voor 1983 van de Stichting Antenne-inrichting Holten. 13. Voorstel tot vaststelling slotwijziging begroting algemene dienst 1981. 14.Voorstel om in te stemmen met een herverdeling van het aande lenkapitaal van VEG/Gasinstituut N.V. 15. Beantwoording van eventueel ingekomen schriftelijke vragen. De laatste weken zijn er tijdens het organiseren van de naderende donor-bloedafname avond op maandag 25 oktober, hier in Holten, twee negatieve geluiden gehoord betreffende deze afname avonden. Ie Ik kom niet, omdat er met mnselijk bloed wordt gehandeld en geld mee wordt verdiend. 2e Het is niet meer zo nodig, omdat er grote hoe veelheden bloed liggen opgeslagen in de magazijnen. Beide geluiden (geruchten) zouden inderdaad een goede redan zijn om geen bloed meer te laten afne men. Over beide onderwerpen is het nodige in de kranten verschenen in het begin van dit jaar. Wat is hier nu van waar? Deze vraag hebben wij voorge legd bij de kontakt persoon van het Centraal Labo ratorium van de Bloedtransfusiedienst (C.L.B.) van het Nederlandse Rode Kruis. Wij ontvingen de no dige lektuur van het C.L.B. waaruit het volgende is samengesteld. Bloed is een zeer ingewikkelde zaak. Het bestaat voor ruim de helft uit plasma, de andere helft vormen de rode en witte bloed lichaampjes en de bloedplaatjes. Bloed wordt ingezameld door bloedbanken (ziekenhuizen) en door het door het Centraal La boratorium van de Bloedtransfusie-dienst, waar ook het bloed dat volgende week wordt ingezameld naar toe gaat. Bij bloedtransfusies wordt tegenwoordig steeds vaker bloedcel-concentraat gebruikt in plaats van volledig bloed. Het plasma, dat overblijft wordt daarom in steeds groter hoe veelheden ter beschikking ge steld aan het C.L.B. in Amster dam. Al dat plasma, dat via de bloedbanken bij het C.L.B. te recht komt, wordt gescheiden in componenten (plasma-eiwitten). Omdat naar het ene eiwit veel meer vraag is dan naar het an dere, is het onvermijdelijk, dat er van sommige producten over schotten komen. Om het bloed toch optimaal te gebruiken, wordt wel getracht deze eiwit ten, uit het plasma, die over zijn te exporteren naar het Rode Kruis in andere landen, die deze stoffen wel hard nodig hebben. Hiervoor wordt geld ge vraagd om de kosten te dekken van de zeer ingewikkelde scheidings- en. bewaarprocedés. Het C.L.B. is de enige instelling in Nederland die gemachtigd is tot het bereiden en verspreiden van menselijke plasma- produkten. Dit laboratorium neemt door haar werkwijze en opzienbarende ontdekkingen op het gebied van menselijk bloed een unieke plaats in, in héél de Naar aanleiding van klachten van de bewoners van het Zwarte Pad heeft B. en W van Holten de afgelopen week een gesprek gehad met de directie van Men gunie BV. Hierbij ging het om de overlast die de Mengunie be zorgde door buiten de voor dit bedrijf vastgestelde uren werk zaamheden te verrichten. Inge volge de Hinderwet mag de Mengunie haar activiteiten van 's morgens 7 uur tot 's avonds tien uur verrichten. De laatste tijd was het echter meermaals voorgekomen dat deze tijden werden overschreden. Dit tot ongenoegen van de buren aan het Zwarte Pad nummer 3 en 8 die met het lawaai en het stof zaten opgescheept. In goed over leg tussen alle partijen is nu be sloten dat de Mengunie zich in het vervolg weer aan de hinder wetvergunning zal houden. Het stuk „Lawine", gespeeld door de Christelijke Ontspan ningsclub (COC) werd door de kfjkers vrijdag- en zaterdaga vond alom gewaardeerd. „De Kandelaar zat „lekker vol" en de sfeer was ontspannen zowel bij kijkers als spelers, spelers die overigens prima gemotiveerd op dc planken stonden. Het stuk speelde zich af in de Alpen en zoals de titel al doet vermoeden is uiteindelijk een Lawine nodig om de zaak op zijn pootjes te doen terecht komen. Een goed gespeeld en bekeken stuk! wereld. Nog steeds zijn er expe rimenten gaande om nieuwe ei witten te ontdekken. Dit labora torium heeft vele ontdekkingen op haar naam staan. Het wordt te wetenschappelijk om hier nog verder op in te gaan. Helaas kon Nederland in 1975 en de daarop volgende jaren, door een tekort aan donors, niet zelf voorzien in de vraag naar be paalde produkten uit het bloed, met name de zgn. stollings fac tor 8, nodig voor de behandeling van mensen, die lijden aan de bloederziekte. Van het ministerie van volksgezondheid werden toen tijdelijke invoer vergunningen, verkregen om deze tekorten aan te vullen. Ook andere commerciële pro dukten mochten toen worden ingevoerd. Commercieel, omdat deze buitenlandse produkten meestal afkomstig waren uit het bloed van betaalde arme donors. Deze donors hebben vaak zelf eiwit-tekorten en mogen dan, Het huidige college van Burge meester en Wethouders heeft on langs een persoonlijk succesje behaald door een al sinds 1939 bestaande onduidelijkheid in de eigendomsrechten van de gron den aan de Schreursweg op te helderen en in het kadaster vast te leggen. Hierdoor wordt het mogelijk de Schreursweg, die vooral 's winters onbegaanbaar is te verbeteren. Al in 1939 maakte het toenmalig college afspraken met de grondeigena ren aan de Schreursweg. Die werden echter nooit notarieel vastgelegd zodat er nogal eens onduidelijkheid bestond welke gronden nu van de gemeente en welke van andere eigenaren wa ren. De vorige week gesloten overeenkomst houdt een grond ruil met gesloten beurzen in waardoor het kadaster kon wor den aangepast aan de werkelijke situatie. De Schreursweg zal overigens niet worden verhard. Het gaat enkel om verbetering van het wegdek. Op zaterdag 23 oktober zal het comité bestaande uit leden van de L.R. „Bergruiters" te Holten het 14de „dr. Kloos Abraham concours" organiseren op een terrein van de fam. van Dijk aan de Oude Diepenveenseweg. In 1968 nam dr. Kloos uit Hui zen het initiatief een wedstrijd te organiseren voor ruiters en amazones die abraham hadden gezien (dus 50 jaar en ouder zijn) en stelde als wisselprijs een fraai bronzen paard op marmeren voet ter beschikking. De wedstrijd heeft zich ontwik keld tot een jaarlijks weerkerend evenement met deelnemers uit alle delen van het land. De plaats waar de wedstrijd wordt gehouden is afhankelijk van de plaats waar de winnaar van het voorgaande jaar woont. Het is namelijk gebruik, dat de win naar zelf de volgende wedstrijd organiseert, uiteraard met steun van de vereniging waarvan hij lid is. Aangezien in 1981 Theo van Dijk met „Punette" het bronze paard in Amersfoort won valt nu aan de Bergruiters de eer te beurt de wedstrijd te houden. Er zal verreden worden dressuur, cross-country (start eerste deelnemer 2.00 uur) en een springcours. Een hippisch gebeuren «eker de moeite waard om te bezoeken om te genieten van prachtige sport én de na tuur in herfsttooi. naar onze nonnen in feite geen bloed afstaan. Staatssecretaris mevrouw Veder-Smit vond in 1980, dat Nederland zichzelf zou moeten kunnen voorzien van het broodnodige bloed, eA het Ne derlandse Rode Kruis vergrootte zijn aktiviteiten door nog inten sere werving van bloed-donors. Op dit moment heeft het Rode Kruis een grote voorraad plas ma. Deze voorraad is echter hard nodig om zo snel mogelijk weer zelf te kunnen voorzien in de eigen behoeften. Uit het voorgaande kunnen we het vol gende samenvatten: le: Ons bloed is nog steeds hard nodig. 2e: Met behulp van de weten schap is het nu mogelijk om veel meer mensen te helpen met dezelfde hoeveelheid bloed. Alleen die stoffen worden een patiënt toegediend, waarvan hij behoefte heeft 3e: Ons bloed wordt niet op commerciële basis verhandeld. C. van Iperen Na dit uitgebreide verslag is het dacht ik niet meer nodig om u te overtuigen van de noodzaak om maandag 25 okto ber naar de Sporthal te komen en daar een halve liter bloed af te staan voor een zieke mede mens. Uw beloning? Na afloop, een lekkere kop koffie en het gevoel daadwerkelijk iets voor een ander te hebben gedaan. Hebt u geen oproep ontvangen en wilt u toch graag komen? Tussen 7 en 9 uur bent u van harte welkom! Donors blijven hard nodig! Namens het bestuur van het Rode Kruis afdeling Holten C.H. van Iperen-Esseboomn. Schoutenstraat 50, tel. 21 26. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEER0 Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. Gevonden: B.b. van fl. 100.00; Huissleutel ,3orkey 200"; Suzuki-sleutel; Zwarte poes met witte poortjes; Grijs hangslot; Eén koe; Heren leesbril met donker montuur, Witte schort; Tas met sportspullen „Reemers Dansschool"; Bedelarmband; Zwarte portemonnee inh. fl. 11.00; Sjaal (beige/bruin, zwart/rood); Zwarte poes met rood halsbandje. Verloren: Broche, bloemmodel met steentjes; Bos sleutels (5 a 6 stuks) in rood mapje; Blauw kinderjack met witte boorden; Drie roodruggen (parkieten; Eén wit konijntje; Rond dameshor loge met rood bandje; Porte monnee inh. pl.m. f 10.00 en gi ropas; Collier met granaatjes in goudgevat; Een Cyperse kater „„Boempie", 3 jaar, witte bef, witte pootjes; Gele plastictas met schoolboeken, pennen/etui; Benzineslotdop; Bruine porte monnee inh. f 120.00; Jekker met witte strepen; Tas met boeken van de bibliotheek Holten; Zes sleutels aan sleutelhanger van Olivetti; Paspoort; Double hor loge met bruin bandje; Zwarte regenbroek; Dameshorloge zwart bandje pl. rode wijzerplaat; Gym tas met T-shirt, broek, gympies; Plastic tas met gym- spullen; (schoenen, broek en zw. shirt; Witte tennisschoenen; Mo torkoffer, zwart van kleur, in houd één jas; Jute tas sport spullen opschrift „multo"; Gym schoenen, blauw/wit, maat 132/33 in plastictas; Sportspullen in plastic tas, geel shirt; Re genmuts, zuidwester; Tas „Ter Harmsel" met nachthemd, 2 boeken Duits/engels pl. porte- monne inh. f35.00. Met het oog op de komende donkere en vaak ook gladde dagen konden Holtenaren al of niet lid van Veilig Verkeer Ne derland zaterdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur hun voertuig laten keuren op banden en ver lichting. 64 voertuigen werden bekeken, waarvan er maar liefst 51 gebreken vertoonden. Het ging hierbij hoofdzakelijk om gladde banden, verkeerde afstel ling van koplampen en het stuk zijn van koplampenglazen. De heren D.J. Schooien en J. Blue- mink namen de verlichting voor hun rekening, de bandencontrole werd verzorgd door een firma uit Deventer en de heer Ebrecht verzorgde de administratie. Dat controle voor het invalen van de wintermet alle ongemakken van dien geen overbodige luxe is blijkt wel uit het gegeven dat men zelf meestal niet op de hoogte is van de gebreken aan zijn of haar voertuig.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1