Koren boeiden met gevarieerd programma Slichting sociaal cultureel Werk in Holten hield enquête IQLTENS NIEUWSBLAD SSSE3S H.M.V. ACTIEF OP 6 EN 13 NOVEMBER BLOEDPLASMA AVOND IEGI0NALE DAG INSTITUUT OOR EVANGELISATIE HOLTENS NIEUWSBLAD KINDERPROGRAMMA HERFSTVAKANTIE Beursberichtje Jeugddienst )at het Paalhuus onderkomen an de Stichting sociaal cultu- eel Werk, nog steeds door heel fat Holtenaren in één adem 'ordt genoemd met de Schure leek uit de enquete die tijdens beursdagen werd gehouden mder Holtenaren. Een kleine 50 Holtenaren in verschillende leftijdscategorieën en van ver- chillende pluimage werd een rietal vragen voorgelegd met etrekking tot aktiviteiten, lig ing en ook wat men zoal ver- taat onder de Stichting sociaal ultureel Werk in Holten. Uit de ntwoorden bleek nog eens dui- flijk dat inderdaad erg veel oltenaren de Schure aangaven s zijnde de Stichting, en andere conclusie was dat en de ligging, te ver buiten ft dorp met name voor kleine inderen en bejaarden een pro- eem vond. De meest bezochte ktiviteiten van de Stichting aren zonder meer de koffiecon- :rten, ballet en de Kinderva- antie Week. Veel mensen asso- ëren de Stichting met jonge- insoos „de Schure" en denken an ook dat de aktiviteiten die rorganiseerd worden hoofdzake- k voor de jeugd zijn. Gezien ;t programma voor de ko- ende winter lijkt dit volkomen iterecht. ctiviteitenoverzicht '82-'83 uters: peuterspeelzaal: ma. n. vrij. Kolnus. leuters: kleuterclub: wo. Kol- kleuterballet: di. Gymz. orpsstr. stichting voor sociaal en cultureel werk voor hotten Kinderen: handenarbëidclub (4): dL en do. Kolnus/Paalhuus: in stuiven (3): wo. Kolnus/Paal huus; batikken: di. Paalhuus; ballet (4): di. en- do. Gymz. Dorpsstr.; kookclubs (2): ma. en do. Paalhuus; kleien: ma. Paal huus; kerstbakjes bejaarden; kindervakantieweek: ma. t.m. vr.; vakantieactiviteiten; tapdan sen: Gymz. Dorpsstr.. Tieners: technoclub: di. Paal huus; discodansen: di. Gymz. Dorpsstraat; zeefdrukken: ma. Paalhuus; muziekgroep: do. of vrij. Paalhuus; soos „New Life": vrij. za. zo. Paalhuus; vakan tieactiviteiten. Jongeren: jazz/klassiek ballet: do. Gymz. Dorpsstraat; volks dansen: wo. Gymz. Dorpsstraat; sociëteit „De Schure": vrij. za. zo. Paalhuus. Volwassenen: yoga (4): di. Kol nus; ballet (2): do. Gymz. Dorpsstraat; boerenschilderwerk beg.: di. Paalhuus; boerenschil derwerk gev.: do. Paalhuus; bloemschikken gev.: di. Vosman; kantklossen: do. Paalhuus; quil ting; merklappen zelf maken; fo toclub Profoto: di. en do. Paal huus; zwart-wit fotografie beg.: za. Paalhuus; fototrips (3): za.; EVENTER - Op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 15.00 uur )udt het Instituut voor Evangelisatie een dag voor de regio 3ord-Nederland. Te behandelen onderwerpen zijn: toewijding aan Here, bouwen aan een grotere betrokkenheid van de gemeente, suggesties voor toerusting en evangelisatie. Naast enkele' bijbel- udies is er ook gelegenheid om in groepjes van gedachten te sselen. De dag wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde erk. Solstraat in Deventer. De toegang is vrij; men wordt ver- cht een lunchpakket mee te nemen. Meer informatie: A.J. Treu- Donderdag 21 oktober: Poppen- Spinnersdonk 803. Apeldoorn. Tel.: 05120-3 08 79. theater. Tot slot komt het be- rnmmmmkende poppentheater Tam Tam uit Deventer in Holten. Je bent Koos Windhoos. Hij is ontzet- tend bang en durft niks. Maar Ontvangt een frSStB/' Pdrk&r-JottBr ballpoint hij heeft er een middeltje op ge vonden Jullie zijn gelukkig nieuwe abonnee opgeef t. niet bang, dus kun je gerust komen kijken. Misschien kunnen jullie Koos helpen om van zijn I angst af te komen. De voorstel- Naam: I ling duurt ruim een uur, en kost I f2.50. We hopen dat jullie alle- Adres: I maal komen, want het belooft Woonplaats: een gezellige en spannende mid- I dag te worden. Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad I Dhr ./mevrg Bejaardensociëteit Adres: fl Maandag 18 oktober is er weer I bejaardensociëteit in gebouw Woonplaats: l|\j Irene, met als onderwerp ver- Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half \f schillende dia's die kapper jaar/per jaar. Jl Drent zal vertonen. Aanvang Ofi zoals gebruikelijk om 14.30. a/s u een Gebruik deze voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Het Holtens Gemengd Koor „H.G.K." o.l.v. dirigent Kot kamp, het Gemengd Koor „T.A.V.E.N.U." (Tot aangename verpozing en nuttinge uitspan ning" dirigent B. Weeink en het Markelo's Mannenkoor o.l.v. di rigent F. Weeninck hebben za terdagavond in zaal „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek plm. 200 bezoekers een gevarieerd pro gramma geboden dat zeer werd gewaardeerd en vele malen met applaus werd beloond. 't Was jammer dat het Gorssel's Gemengd Koor (60 leden) we gens een sterfgeval in de fami liekring van de dirigent verstek moest laten gaan. De leiding van de avond was in handen van H.G.K.'s voorzitter D. Aaf- tink die een kort welkomst- Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G. W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdag 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur exposities (2); diawedstrijd; pot tenbakken; wolverven: za. Paal huus: doe 't zelfgroep vrouwen: di. Paalhuus: koken voor man nen: do. Noordenbarg; tuinclub: ma. t.m. vrij. Paalhuus; milieu vriendelijk tuinieren: do. Paal huus; zeefdrukken: ma. Paal huus; koffieconcerten: zo. Aula; jazzballet beg.: di. Gymz. Dorps straat; kamerplan tenverzorgen; officiële papieren invullen; teke nen beg. Dinsdag 19 oktober: kookmid- dag van 2 tot 4 uur is het res taurant 't Paalhuus open. Je mag zelf zeggen wat er op het menu komt te staan. Dan kun je de spulletjes inkopen en klaar gaan maken ook moet 't restau rant ingericht worden. Pas dan gaat 't grote eetfestijn echt be ginnen! Smullen dus! Heb jij ook al honger? Geef je dan zo snel mogelijk op bij 't Paalhuus, tel. 05483-27 55. Woensdag 20 oktober: Doe- festijn. Er is op 't Paalhuus van alles te beleven op de doe- middag. Je kunt maken wat je wilt in de handenarbeidhoek, meedoen met een fantastische modeshow, Disc Jockey wed strijd, danswedstrijd, fietscross, ballen gooien, spijker slaan, grabbelton, en nog veel meer (voor sommige spelletjes moet je wel een stuiver,, dubbeltje of kwartje betalen). Kom je ook? Het begint om 2 uur, en het wordt vast een reuze gezellige boel. Voorzitter van de Holtense Handelsvereniging de heer J.A. v.d. Maat blikte heel in het kort nog even terug op de vierde Middenstandsbeurs. „Plaats Kalfstermansweide leek goed gekozen, de opkomst, zo'n 5000 bezoekers voldeed ruim aan onze verwachtingen en de ver scheidenheid van branches werd als positief ervaren. Een derge lijke beurs zou je zeker eens per 11/2 jaar moeten organiseren en om en om een vooijaars- en een najaarsbeurs. Verschillende branches komen op een voor- jaarsbeurs beter aan hun trek ken. We komen daar straks wanneer we nog eens rond de tafel gaan zitten zeker op terug. Het percentage middenstanders dat kiest voor een najaarsbeurs ligt op 60-70 procent. In de eerste jeugddienst van dit nieuwe seizoen zal het Misère- Hongerdoek uit Haiti centraal staan. Hierin zijn zowel verhalen uit de bijbel verwerkt als pro blemen uit deze tijd. Spreker is ds. Ekker. Als je belangstelling hebt verwachten we je zondag a.s. om 10.00 uur in de N.H.- Kerk. woord sprak in 't bijzonder tot de gastkoren en hun dirigent die bereid waren om aan deze zangavond medewerking te ver lenen. „H.G.K." opende hierna met en kele koorwerkjes van Eccard en Hassler. 't Begin was wat aarze lend maar daarna viel een frisse koorklank te beluistyeren in een boeiend ritme. Met de overbe kende Nederlandse volksliedjes „Daar was een wuf' van Ba- aings en „Vastenoavond" van Albert de Klerk maakte het koor een zeer goede beurt. „Markelo's Mannenkoor" dat wegens het uitvallen van Gors sels Gemengd Koor wat moest improviseren opende met „Bon jour mon coeur" wat onzeker maar kwam in Handels „Lascia chio pianga" helemaal op het goede (zang)spoor). De Jiddische gezangen van August Vörding, Purim, Sabbath - en Paaslied, het laatste metcanonische inzet ten, waren acceptabel met ge nuanceerd klankbeeld. In de be kende negrospiritual „Old Black Joe" was het met de zuiverheid niet je van het. Bariton Herman Hellinga kreeg een open doekje voor de solo „The Elephant Song". De opening door „T.A.V.E.N.U." met Schubert's „Die Forelle" wekte verwachtingen die in de volgende nummers volledig wer den waargemaakt. Met begeleiding aan de piano door mevr. Ritzema werden de Deutsche Tanze van Franz Schubert redelijk vertolkt met als het best geslaagd het Grossvater-fragment. Bach"s ko raal „Jesu joy of mens desiring" was gewijd van voordracht met •een soepel legato en uitstekende vierstemmigheid. Het koor be sloot met „Blowing in the wind". „H.K.G." zong hierna nog a capella „Tollite hostias" van Saint Saens, hetwelk qua koor zang een hoogtepunt van het concert werd. De hoge sopranen zongen zuiver gesteun door middenstemmen en sonoot op tredende bassen. In het bekende begeleid door de dirigent, 't Was „Hortenchor" van Schubert en al met al een zeer geslaagde het leuke volksliedje „Tic e tic e zangavond die meer belangstel- toe" werd het koor op piano ling had verdiend. Voor de maand november staan bij de Holtense Muziek Vereni ging (H.M.V.) weer twee aktiviteiten op het programma. Zaterdag 6 november organiseert men in Sporthal 't Mossink het jaarlijkse Kringfestival en zaterdag 13 november heeft H.M.V. de concours deelname in Dinxperlo. Kringfestival T Het Kringfestival wordt jaarlijks bij toebeurt georganiseerd door één van de 12 aangesloten mu- ziekverenigingen. H.M.V. is dit 'v jaar de gastheer van Juliana uit Almen, Apollo uit Laren, Excel- '-'A si or uit Warns veld en Kunstmin uit Gorssel. Deze vier verenigin- M8B gen zullen zaterdag 6 november gfflBEËH een avondvullend programma WÈSÈÊ&^'jf^ verzorgen. Zo'n concert is mees- 'f tal de afsluiting van een aktief mjMp jaar voor de Kring Lochem, het <■- 3 samenwerkingsverband. VIHarajl Concours W&SÈBÉN IfJ? J IBjipl Een week later zal H.M.V. op het concours in Dinxperlo twee erg lastige werken spelen, voor stellend twee bekende figuren uit de Griekse oudheid, te we ten Dyonisos en Epaminondas. Dirigent Fransen zorgt weer dat zijn mensen gemotiveerd aan de start verschijnen en om een nog betere muzikale basis te waar borgen gaat men voor het eerst in haar bestaan een volledige zaterdag aan de muzikale stu die. H.M.V. zit in de hoogste af deling van de amateuristische muziekwereld, de Vaandelafde ling. Je hierin handhaven is een behoorlijke last, want bij elk op treden, hoe onbelangrijk dan ook moet de luisteraar kunnen horen dat het muciserende or kest nivo heeft. Maandag 25 oktober is weer de jaarlijkse bloedplasma-avond die wordt gehouden in de Sporthal Het Mossink. Jaarlijks melden zich zo'n 570 donors, waar we heel erg blij mee zijn. Uw aanmelding was er misscien nog niet bij, omdat U geen kaart heb ontvangen. Meldt U dan telefonisch, of kom op de afname-avond. Ook daar schrijven we U nog heel graag in. Maar mischien vraagt U zich af: Donor, ik, waarom? Omdat er jaarlijks meer dan 600.000 donaties nodig zijn om aan de landelijke vraag te voldoen. Omdat..in noodgevallen (by rampen en ongevallen) grote hoeveel heden bloedplasma nodig zijn. Omdat..U het voor Uw zieke medemens mogelijk maakt een zo normaal mogelijk leven te leiden. Denkt U b.v. maar eens aan kinderen, die lijden aan een bloederziekte. Omdat..iedere gezonde volwassene zonder enig risico minstens twee maal per jaar een kleine hoeveelheid van zyn/haar bloed kan afstaan. Het afgestane bloed wordt snel uit de reserve voorraden weer aangevuld. Deze reserve wordt binnen enkele weken door nieuwe aanmaak weer op peil gebracht. Omdat..U het zelf misschien ook eens nodig zult hebben. Omdat iedereen zich eerlijk af moet vragen, waarom hij/zfl eigenlBk nog geen donor is. Daarom vraagt het Rode Kruis: U geeft toch ook? Namens het bestuur van het Rode Kruis afdeling Holten. C.H. van Iperen-Esseboom, Schoutenstraat 50, tel. 2126. H.M.V. bevindt zich in de hoog ste regionen van de amateuristi sche muziekwereld, namelijk de Vaandelafdeling. Hier op de foto H.M.V. met het nieuwe vaandel, aangeboden door de supporters- verèniging op zaterdag 18 sep tember tijdens de Taptoe Holten. Uit welk jaar deze foto precies dateert is niet te- zeggen omdat niet te zien is of het hier gaat om een enkel of een dubbel spoor. De spoorlijn werd in eer ste begin enkelbaans aangelegd en op 1 oktober 1910 had Hol ten de beschikking over een dubbelspoor. Op 20 april 1911 werd het tra ject Colmschate-Dijkerhoék voor zien van dubbelspoor. Rechts, onder het viaduct door is het Tolhuis te zien. waar vroeger inderdaad de tol betaald diende te worden. Bij de huidige bewo ner Mijerman heeft men uiter aard vrije doorgang. De foto is opnieuw afkomstig uit het ar chief van Jan Smale en wordt geschat gemaakt te zijn t tussen 1910-1920. HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Koltens Nieuwsblad" Donderdag 14 oktober 1982 - 34e jaargang - nr. 41 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red.adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1