HOLTENS NIEUWSBLAD Welfare Banden-en verlichtingscontrole Veilig Verkeer Nederland afdeling Holten Holtense Middenstandsbeurs; interessant, druk en gezellig! Holtense handelsvereniging gaf waardebonnen Nierstichting bracht op HOLTENS NIEUWSBLAD Onderzoek naar explosieven op de Borkeld Ds. Israël ambtenaar burgerlijke stand Zondags school Gezellig, interessant, maar wel druk en vooral voor de standhou ders behoorlijk vermoeiend, dat is ongeveer de eindconclusie die i veel bezoekers en middenstanders hadden over de vorige week j gehouden najaarsbeurs op Kalfstermansweide. Door de Stichting sociaal Cultureel Werk in Holten werden tijdens de drie beursda- gen een kleine 150 mensen naar hun mening gevraagd over de verschillende stands en beursaktiviteiten en daaruit bleek dat het merendeel van de ondervraagden positief stonden ten opzichte van deze beurs. Vooral antwoorden als interessant en gezellig druk kwamen veelvuldig voor. De opening van de beiirs ligt al weer ruim een week achter ons, maar toch willen wij u een verslagje hiervan niet onthouden. Woensdag 29 september werd de beurs die overigens werd georganiseerd door de Holtense Han delsvereniging, voorafgegaan door een perfecte landing van para chutisten door burgemeester van Rappard geopend. De nieuwe EHBO caravan trok belangstelling van beurs bezoekers. erg veel Even voor half drie verscheen een motorige Cessna PH-Bob met aan de stuur knuppel Jan Koenegras en de 4 parachutis ten Ed Wissink, Jan de Poot, Sjoerd v.d. Zee, en Henk van der Berg en commandant Onno v.d. Berg boven Holten en na een paar verkenningsrondjes te hebben gedraaid sprong exact om 14.36 uur het eerste duo pa ra's uit de Cessna om zes minu ten later precies te landen op het punt dat was aangegeven op het mini-vliegveldje van plm. 25 bij 25 meter. Plm. 10 minuten later sprong het tweede duo dat ook perfect neerkwam op het aangegeven punt. De parachu tisten, leden van het Nationaal Paracentrum in Teuge, die sprongen van 4000 voet (1200 meter) hebben in de loop der ja ren een grote ervaring opge daan. Van de Poot (instructeur) sprong plm. 2600 keer. Eddo Wissink 2100, Henk v.d Berg 1200 en Sjoerd v.d. Zee 800 keer. Ze behoorden tot het Nat. team dat in juni van dit jaar op de Wereldkampioenschappen chuut- springen in Amerika een zeer eervolle tiendeplaats behaalde. Commandant van te team is Onno v.d. Berg. De para's sprongen in Holten voor de eer ste keer met een parachute van Ned. fabrikaat (Skylark) die was getooid met een grote wimpel Tydens de beurs werd elk uur door de U.U.V. een waardebon van 50 gulden verloot onder de j bezoekers. Het toegangsbewijs was tevens het lotnummer. De gelukkige winnaars waren: I De heer Wennemers, Mossinkhof 20, Holten; de heer J. Tuitert, Sangeldijk 1, Holten; Mevr. Goorman, Kolweg 52, Holten; M. Boersma, Fokkestraat 37, Mar- kelo; Visser, Canadastraat 68, Holten; W. Eeftink. Felinkspad 8, Stadskanaal; D. Jansen, Churchillstraat 117, Holten; A.S. v.d. Berg, Boskampstraat 23, Holten; J. Nijland, Raalterweg 45. Holten; E.J. Tuitert, Weus- tenweg 1, Holten; L.J. Thiele, Nagelhoutstraat 10, Holten; Mevr. v.d. Meer, Maatmansweg 14, Holten; Dhr. Vruggink, Rö- rikstraat 12, Holten; H. Aaltink, Koningsweg 9, Nijverdal; B. Be- kkernens, Doorlopendedyk 2, Holten. Helaas zijn enkele winnaars niet verschenen. Deze mensen kun nen alsnog de cheque ad f 50.- ophalen ten kantore van de Ne- derlandsche Middenstandsbank aan de Oranjestraat nr. 9. Het betreft de volgende trekkin gen: Woensdag 29 sept. 16.00 uur: nr. 14, kleur oranje; 18.00 uur nr. 131 kleur groen; 22.00 uur nr. 165 kleur oranje. Donderdag 30 sept.: 22.00 uur, nr. 586 kleur rose Vrijdag 1 okt. 16.00 uur nr. 760 kleur rose; 20.00 uur nr. 798 kleur groen. Advertentie-adviseur W. FREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon 05486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. met het opschrift „OAD-reizen" De parachutisten kregen van het talrijke publiek een spon taan applaus en een hartelijk woord van dank van de voorzit ter van de Handelsvereniging Albert van de Maat die na de vlotte landing een woord van welkom sprak waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot burge meester en mevr. van Rappard, wethouder Rustebiel en echtge note en mevr. Stegeman-Meilink (Wethouder Stegeman was ver hinderd). In een korte toespraak uitte v.d. Maat zijn vreugde over het feit dat 41 Holtense Midd_en- standers op deze vierde beurs aanwezig zijn. De beurs is groter van opzet dan de vorige en de inrichting is beter dan in het verleden. Hopelijk is deze gezel lige expositie een stimulans voor zakenmensen om zich in Holten in het DURO-complex te vesti gen zo besloot hij. Burgemeester mr. W.L.F.C. rid der van Rappard verrichte hierna de officiële opening en prees het initiatief van het be stuur van de HHV en de Beurs- commissie die met het houden van deze vierde beurs een goede beurt hebben gemaakt. Door goede samenwerking is men er in geslaagd, om het hele scala van het vele dat de Holtense middenstand heeft te bieden in deze tent bijeen te brengen Mr. van Rappard wenste alle deel nemers goede zaken en een f ij'Q'i lift in 'c De Welfare van het Ned. Rode U ontvanqt een fraaie /ffê Parker-Jotter ballpoint Kruis heeft tijdens de beursda- rff/f' gen ook verschillende attracties alsueen slfêï,'/ nieuwe abonnee opgeeft, gehad. De uitslag hiervan is ais volgd: Gewicht, plaid was 3130 gram, dit gewicht is exact gera- I den door mevr. v.d. Maat, Vix- XÊSr seborsestr. 15. 1 Gebruik deze Naam: g Woensdag: naam kabouter Adres: „puntbaard", gewonnen by lo- fraSRv Ksa i!3 ting door Anja Dinkert, Kol- I lllBil Woonplaats: J weg 12. I Ip^Rvlll Geeft op als abonnee Donderdag: naam poes „Minet", ml fji wi op het Holtens Nieuwsblad gewonnen bij loting door fam. E&tslr §3 \g3| g sieknik, Churchillstr. 52. I voor het opgeven Dhr /mevr.: Vrijdag: naam poes „Bruinoog", Ivan een Adres: I gewonnen bij loting door A. nieuwe abonnee. Schuppert, Holterenkstr. 20. Inzenden aan: Woonplaats: V# De opbrengst van verkoop goe- I Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V deren en attracties heeft rond Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. jQU f 1950.- opgebracht voor de afde- 3 Enschede. ling „Welfare". goede voorbereiding van de le lustrumbeurs en dankte tevens voor de expositieruimte die gra tis beschikbaar werd gesteld voor de afd. EHBO, de vrijwil lige brandweer, „Veilig Verkeer Nederland afd. Holten, Welfare, Supp. club H.M.V. en de Nier stichting. Deze verenigingen en instellingen krijgen hierdoor de gelegenheid om hun hoogst be langrijke werk aan een zeer groot aantal mensen te tonen en dat iseen hele goede zaak zo zei mr. van Rappard. Na de opening maakte het gemeente bestuur in gezelschap van en kele bestuursleden van de Han delsvereniging een wandeling langs de stands in een buiten de tent. Beursbezoeker Ab Schuppert uit de Hotter enk straat 22 staat bij Vrouwe „Fortuna" goed aange schreven. Hij won het grote krentebrood (1.65 meter) van Bakker Nijkamp. Het juiste ge wicht was 12 kilo en 900 gram. Schuppert gokte op 12 kilo en 845 gram. Tevens won Schup pert de vleesschotel met het ra den van het juiste aantal liters benzine in een bromfietstank. Alsof het niet op kon raadde hij ook nog even de naam van een poes, die op een poef geïnstal leerd was. De poef was voor hem. Op zaterdag 16 oktober a.s. van 9.00-12.00 uur houdt Veilig Ver keer Nederland afd. Holten de jaarlijkse banden- en verlichtings controle. Deze controle vindt plaats in de gemeentegarage aan de Waagweg te Holten en is, bestemd voor zowel leden als niet- leden. Aan deze controle zijn geen kosten verbonden al is een kleine bijdrage altijd welkom. Ga met WN de herfst en winter tegemoet. Na de opening werden verschil lende stands bezocht door bur gemeester van Rappard en zijn vrouw. Op de foto werd even halt gehouden bij de stand van Tubantia, waar met een oude drukpers pagina's van H.oltens Nieuwsblad, met als onderwerp het Holtense August Muilerteam ter plaatse werden gedraaid en uitgedeeld. Rechts op de foto de voorzitter van de supportersclub van august Muller. Een nader onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zal moeten aantonen of op het erf van W. Stegeman aan dc Borkeldsweg 20 inderdaad nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten of dat er hier slechts sprake is van loos alarm. Nadat er hier over bij B en W van Holten nogal tegenstrijdige berichten waren binnengekomen, waarin werd gesproken over een V-l, zijn er door de EOD op 10 sep tember j.l. sporen van ijzer in de bodem gevonden. Of het hier inderdaad om een voor Enge land bestemde Duitse raket gaat blijkt pas wanneer binnenkort mensen van de EOD een laag zand van zo'n 75 centimeter gaan afgraven. Pas dan kan worden vastgesteld waar de me taaldetector 10 september op is gestuit en of er nog gevaar voor ontploffing bestaat. Na een afwezigheid van dertien jaar is ds. J.H. Israël weer actief in de gemeente Holten. Welis waar niet als predikant van de Nederlands Hervormde gemeen te, zoals van 1953 tot 1969, maar als ambtenaar van de burger lijke stand. Ds. Israël, die na zijn vertrek uit Holten als do minee werkzaam was in Coevor- den en Buurse zal gaan assiste ren bij de huwelijksvoltrekkin gen op het Holtense gemeente huis. Daarmee is hij, naast ds. De Vrijer, de tweede predikant die zich hiermee belast. Overleden: J. van der Stouw, oud 59 jaar, Holten; H. Bijkerk-Peursum, oud 81 jaar, Holten. Ondertrouwd: H.J. Paalman, oud 25 jaar, Lochem en: G.B. Klein Teeselink, oud 26 jaar, Holten. Gehuwd: H.J. Meuleman, oud 25 jaar, Lochem en: J. Volkerink, oud 27 jaar, Holten; H.J. He- mink, oud 31 jaar, 's- Gravenhage en: H.J. Reinink, oud 34 jaar, Elburg. Met succes stond Veilig Verkeer Nederland afdeling Holten de afgelopen week op de Midden- standsbeurs. Eén van de attrac ties was toen het oplossen van een rebus, waaraan een prysje was verbonden. De volgende prijswinnaars krijgen binnenkort him prijs thuis bezorgd of toege zonden: Evelien Bonte, M. Tromop, Dikkers (Oude Diepenveenseweg 5) Irma Jansen, H.J. Luggen- horst, Simone Pots, Wilco Ool- bekkink, mevr. Schildkamp en Wilco Nijmeijer allen te Holten, Annie Bouwman te Colmschate, Dinie Beuzel te Laren en Marja Nijland te Markelo. De collecte van de Nierstichting afdeling Holten bracht dit jaar een bedrag op van f 5.266.96 guldenDank aan alle mensen die hieraan hun medewerking ver leenden. Zondag a.s. 10 oktober wordt er in de Ned. Herv. Kerk een gezinsdienst gehouden, waar we graag met alle kinderen van de Zondagsschool bij aanwezig willen zijn. De kerkdienst begint om 10 uur, wij verwachten de kinderen die zondag dan om kwart voor tien op de speelplaats van de Dorpsschool, waarvan we dan gezamenlijk naar de kerk komen. Voorganger in deze dienst is Ds. W. Vons. Ouders van de zondags schoolkinderen en andere be langstellenden. Komt U ook, om deze dienst met ons mee te vieren? Zondagsschoolpersoneel. HOLTENS NIEUWSBLAD Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 oktober 1982 - 34e jaargang - nr. 40 Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red adres Smidsbelt 37 tel 05483-38 03 Red.medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel. 05483-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1