(0 MIBBENSTANBERS BREIEN BREED ASSORTIMENT 5'Diessenplasnegen jaar! holtens nieuwsblad Japanse onderwijsgevenden hr~' op "De Haarkleuterschool" WESTERIK: "HOLTEN NIET GEDIEND MET STARRE OPSTELLING" Supporters BLM.V. T aptoecommissie bedankt!! Koffieconcert te gast tijdens muziekweek Diessenplas VOOR HET K.W.F. "JOEP MELOEN" IN DE SCHURE DIJKERHOEK HOUDT FL0RALIA HOLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema tel. 05720-2786 Red adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red.medewerker J, Wiggers Kolweg 14. tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5. tel 05433-30 22 Advertenties. Schouwburgplein 7 Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B.V. in samenwerking met de Stichting.,Koltens Nieuwsblad" Donderdag - 34e jaargang - nr. 4 Woensdag 29 september zal burgemeester ridder van Rappard 's middags om half drie de vierde Holtense Middenstands- beurs openen. Plaats: Kalfstermansweide, waar een beurstent wordt op gesteld met een opper vlakte van 1100 vierkante meter en waar 40 stand houders nieuwe en be staande producten uit hun assortiment zo breed mogelijk zullen presente ren aan zowel Holtenaren als niet-Holtenaren om uitvoerig te laten zien ivat de Holtense midden stand te bieden heeft. Een hele mond vol, maar het gaat dan ook om een groots op gezet evenement waar een flink stuk organisatie aan voorafge gaan is. Voorafgaande aan de opening zullen een aantal para chutisten, van het Para-centrum Teuge landen op Kalfstermans weide, waarbij tekst en uitleg wordt gegeven door een kenner op dit vlak. Branches Op de beurs die tot en met vrijdag 1 oktober geopend zal zijn van drie uur 's middags tot tien uur 's avonds zullen de meest uiteenlopende branches vertegenwoordigd zijn. De Vidi tel wordt door van Brusse op gesteld en men kan zelf werken met deze apparatuur en zo doende kennis maken met de vele informatiemogelykheden van deze ontwikkeling. Er is een beeldplaat en een volledig com- puterbeveiligd alarmsysteem. De nieuwe Ford ierra staat op de beurs en voor de liefhebbers van wintersport en de daarbijbeho rende kleding zyn er de stands van OAD en Beltman. Ook op het gebied van het „Doe het Zeiven" komt men volledig aan zijn trekken. Op het vlak van hun giften zeer goed besteed een huis laten bouwen worden zijn! verschillende mogelijkheden op de beurs getoond. In een matig bezochte ledenvergadering heeft frak- tievoorzitter H. Westerik een uiteenzetting gegeven Dntrent de gevoerde college-onderhandelingen. Hij schetste de gevolgde procedure en de inhoud van de gesprekken welke achtereenvolgens met de PvdA, yVD en Gem. Belangen frakties zijn gehouden. „Dat Uiteindelijk de collegevorming met Gemeente Belan den heeft plaatsgevonden is onder meer een gevolg yan het missen van een kans voor open doel van de WD, die mogelijk terugdeizend voor de verantwoor delijkheid de plaats achter de „grote tafel" aan an deren overliet", aldus Westerik. )e felle aanval van de PvdA, raarover uitvoerig in de pers is epubliceerd, was ook op deze ergadering voor velen stof tot ;prek". Hoe onheus de raads- •aktie in de afgelopen maanden ok is bejegend, men meende och dat het belang van de Hol- ense burgerij niet gediend is iet een starre opstelling tegen- ver elkaar. Gebleken is dat bij ïonde van de ffaktievoorzitter e PvdA afstand heeft genomen an een eerdere suggestie, uitge- proken door de PvdA voorzit- er, nl. dat de PvdA fraktie via e commissievergaderingen geen dviezen meer zou uitbrengen an het college, maar alleen in penbare raadsvergaderingen an zich zou doen horen", aldus Pesterik. :da vice%voorzitter eeftink en de PvdA voorzitter Hondeel hebben met elkaar ge- proken op initiatief van eerst- enoemde". Jammer is het wel at, hoewel toegezegd, de PvdA liema toch niet duidelijk is ge weest en dat betrokken perso nen nog steeds niet duidelijk van blaam zijn gezuiverd". De vergadering sprak de hoop uit dat, waar het CDA toch graag positief de toekomst in wil gaan, ook de andere par tijen dit zullen doen en hier mede het belang van de hele gemeenschap niet door partijpo litiek uit het oog zullen verlie zen, maar dienstbaar zijn aan de Holtense bevolking. In deze vergadering zijn ook de schei dende raadsleden, de heren Bos- schers en Wiggers met hun echtgenotes nog even in het zonnetje gezet. Zij werden be dankt voor de vele jaren die zij eerst namens CHU resp. ARP en later het CDA in de raad hebben zitting gehad en ontvin gen een geschenk onder couvert, terwijl de dames een bloemetje kregen overhandigd. Na een korte bespreking van de kamer verkiezingsuitslag van 8 septem ber werd de vergadering geslo ten. EHBO caravan De beurscommissie heeft een aantal gratis stands aangeboden aan onder andere de Brandweer, Welfare, Veilig Verkeer en de E.H.B.O. Deze laatste zal de nieuwe E.H.B.O. caravan ten toonstellen. Hierover het vol gende: Na veel vergaderingen en diverse besprekingen met be stuur en kommissie aankoop ca ravan, heeft de E.H.B.O. vereni ging hun wens in vervulling zien gaan, n.l. de aankoop en lever ing van een caravan, ter ver vanging van de tent, waarover men voor heen beschikte. Dank zij de plaatselijke kollecte, giften van het bedrijfsleven, giften van diverse verenigingen en subsidie Gemeente Holen, is deze aan koop tot stand gekomen. De ca ravan is totaal nieuw, geheel naar eigen inzicht ontworpen en aangepast voor hulp aan patiën ten. Er kunnen 2 patiënten lig gend in geholpen worden, verder zijn er nog diverse zitplaatsen. Tevens zijn er een aantal kastjes aanwezig, voor opberging van verbanden, dekens, spalken etc. dan is er een koelkast en is er gelegenheid voor koffie zetten. De E.H.B.O. vereniging is met recht trots op deze aanwinst, te meer daar diverse buurtvereni gingen al over een dergelijk ac- comodatie beschikken. Even tuele patiënten zullen nu veel beter geholpen kunnen worden dan voorheen, toen de tent dienst deed bij de hulpverlening. Zoals u wellicht weet is de be doeling de caravan mee te ne men naar elk sportgebeuren, waar E.H.B.O. hulp wordt ge vraagd en hiervan mag elke vereniging gebruik maken, mits men dit optijd doet. Als dank aan allen, die de aankoop van deze caravan mogelijk maakten, heeft hét bestuur gemeend, deze, voor E.H.B.O. vereniging bijzon dere aanwinst, tentoon te stellen voor de Holtense Bevolking, bij de - Middenstandsbeurs op Kalfstermansweide. Iedereen wordt dan in de gelegenheid ge steld, deze te bezichtigen en men zich kan overtuigen dat Dinsdag 28 september opent de bejaardensociëteit weer haar nieuwe winterseizoen. Zoals ge bruikelijk wordt zo'n eerste bij eenkomst op een andere plaats gehouden dan het Irene onder komen. Men koos dit jaar voor restaurant Müller. Zij die pro blemen hebben met vervoer kunnen bellen naar de telefoon nummer 12 01 en 18 04. Verloting De entreeprijs voor de beurs is drie gulden, kinderen tot 12 jaar één gulden. Op het entreebewijs zal ieder uur een verloting wor den gehouden. Rest nog een huishoudelijke mededeling op het gebied van parkeren. Het parkeerterrein achter de Gere formeerde Kerk kan prima ge bruikt worden door bezoekers van de beurs. Eerder werden in Holten beurzen georganiseerd eveneens op Kalfstermansweide maar ook aan de Keizersweg en „De Halm". De organisatie hoopt op enkele duizenden be zoekers tijdens de drie beursda- gen. De in de gemeente Holten ten bate van het Koningin Wilhel- mina Fonds in de periode van 23 aug.-5 sept. gehouden collecte heeft f6405.50 opgebracht. Het plaatselijk comité zegt bij deze aan allen die aan dit prachtige resultaat hebben meegewerkt heel hartelijk dank. In de Schure wordt met de film „Ik ben Joep Meloen" weer een begin gemaakt aan het nieuwe filmseizoen in J.S. de Schure. André van Duin, de hoofdrolspe ler, krijgt dus de eer om de spits af te bijten. Bij deze film is het predikaaat „alle leeftij den" duidelijk van toepassing, want het is allereerst een film voor de jeugdige filmbezoekers, maar tevens is het een film voor alle Schure bezoekers die eens een middag fijn onderuit willen zakken om naar een film te kij ken, waarin André van Duin in de meest flauwe en komische zaken terecht komt.Heb je zin in een middagje ontspannen la chen, kom dan zondag 26 sep tember om 14.30 uur (halfdrie) in J.S. Schure. De „Diessenplas" bestaat deze week alweer negen jaar, en uit een uitvoerig programma blijkt dat dit feit uitgebreid gevierd werd en wordt, want vanaf maandag 21 sep tember (de eigenlijke dag) werd een reeks van muzikale feestelijkheden opgediend. Letterlijk op gediend tijdens een fees telijk diner dinsdagmid dag, ook voor de flatbe woners en de medewer kers. Een diner dat even als de feestweek zelf in het teken stond van mu ziek. Het menu werd mu zikaal aangepast (denk aan Weense bouillon met dirigeerstokjes) en de menukaarten werden voorzien van muziekno ten en instrumenten. Ook de rekreatiezaal van „Diessenplas" werd voor zien van versierde mu ziekinstrumenten. Woensdag was er een optreden van het Kinderkoor „Mozaïk" en donderdag werd een bezoek ge bracht aan het Nationaal mu seum „Van speelklok tot Piere ment" in Utrecht. Vrijdagavond In de Openbare lagere school in Dijkerhoek wordt zaterdag 25 september weer de jaarlijkse Floralia gehouden, een tentoon stelling met vooral bloemen. De laagste klassen maken een bloemstukje en de leerlingen uit de hogere klassen stellen hun planten tentoon. Tevens zullen de hoogste zonnebloem- en de zwaarste voederbietverzorgers worden bekend gemaakt. Men hoopt in Dijkerhoek dat niet al leen de kinderen hun medewer king verlenen maar dat ook ou ders hun steentje bijdragen, met bijvoorbeeld het inrichten van standjes met handwerken, in de vorm van merklappen, haakwer ken en geborduurde kussens. Tijdens de tentoonstelling wor den verschillende attractie's georganiseerd. Openingstijden zijn 's middags van 14.00 uur tot 16.00 uur en 's avonds van 20.00 uur tot 21.00 uur. organiseert Radio Diessenplas een uitzending, met onder an dere een presentatie van arties ten die het afgelopen seizoen al eens te gast waren. Tot slot van alle muzikale festiviteiten een al eerder aangekondigd Koffiecon cert op zondagmiddag om 15.00 uur in de rekreatiezaal. Een klassieke afsluiting van een enerverende muzikale week, voor zowel bewoners als personeel. Het personeel werd overigens deze week in het nieuw gesto ken en voorzien van blauwe uni formen. Rest nog de uitslag te vermelden van een bloembak kenwedstrijd in „Diessenplas" Bij de balkonbloembakken wer den winnaar: mevrouw Achter- kamp, mevrouw Hoogendam en mevrouw Duyker, zij kregen een mandje met bloemen aangebo den door de jury bestaande uit mevrouw Zandjans en de heer Mulder. Twee bossen bloemen gingen naar de winnaars van de bloembakken in het „huis", me vrouw Eggink en de heer Vroe- gop. De werkgroep koffieconcerten begint zondag aanstaande haar nieuwe seizoen. Voor dit eerste- concert wordt uitgeweken naar bejaardencentrum „Diessenplas", omdat deze haar negenjarig be staan viert, met een week die als thema muziek heeft. Men vroeg de werkgroep koffieconcer ten om in het kader hiervan zorg te dragen voor het klas sieke onderdeel. Niet alleen de bewoners maar alle andere muziekliefhebbers zijn van harte welkom in de re kreatiezaal van „Diessenplas". Het Concert zal aanvangen om 15.00 uur (zaal open 14.30 uur). Einde pl.m. 16.30 uur. Masumi Nagasawa (harp) en Emie van Geenen (fluit) twee jonge talentvolle musici gepous seerd door de Stichting Live Music Now verzorgen dit zon- d agmidd agconcert. Masumi Nagasawa won in 1979 de Prix d' Excellence voor harp. Zij gaf verschillende concerten voor de Japanse radio en verder recitals in Tokio en Rome. In Nederland trad zij nog on langs op in het t.v. programma „Jonge mensen op weg naar het concertpodium" en „Speel 's met licht klassiek". Emie van Geenen is fluitiste bij het Overijssels Philharmonisch Orkest, maar treedt ook solis tisch steeds meer op. Zij stu deerde bij Abbie de Quant. Andras Adoijan te Nice en bij Severino Gazzelino, Sienna Ita lië. Het programma bevat overwe gend een romantisch repertoire met komponisten als Debussy. Jacq. Ibert, Carl Nielsen en Hendrik Andriessen. Toegangsprijs inkl. een kopje koffie f7.50. Kinderen t/m 14 jaar, C.J.P.- en 65 plussers kaar thouders f2.50. Gratis kindercrè che. Abonnementen voor zes concer ten (waarvan 1 gratis) zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de V.V.V., ,,'t Paalhuus" en de Rabo-bank. In de week van 27 september I tot en met 1 oktober zal een groep van 26 Japanse onder- Gebruik deze Naam: wijsgevenden, een bezoek bren- Adres: gen aan Twente, om nader ken- Mnu| ra m I nis te maken met het Neder- iLjÉ Éafi IÉ IÉ Woonplaats: I landse primaire onderwijs §9 Earn!! Geeft op als abonnee (kleuter- en basisonderwijs). In |1 Ij wil op het Holtens Nieuwsblad totaal zullen drie kleuterscholen tabsEy Xï&cLS Li B en drie basisscholen worden be- voor het opgeven Dhr./mevr.: zocht, respectievelijk in Rijssen van een Adres: I (»»De eerste stap" en „Het Kwet- nieuwe abonnee. l|i ternest) Holten („De Haarkleu- Inzendenaan: Woonplaats: Ill terschool") en drie basisscholen Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half V in Hengelo. De heer J. Munk, Antwoordnummer 97 jaar/per jaar. JL inspecteur van Kleuter en La- Enschede. geronderwijs van de inspectie Holten zal de groep tijdens de vijf „excursicdagen" begeleiden. Programma Voor woensdag 29 september staat een bezoek aan drie kleu terscholen op het programma. De laatste zal „De Haarkleuter school" uit Holten zijn, waar men de groep Japanners kennis zal laten maken met het geko zen onderwerp „In en om de boerderij". Dit thema wordt op gesplist in vier onderdelen, te weten; Kringgesprek, Werkles, Muziakale vorming en spelles. „De Haarschool" zal over twee jaar aktiveringsschool worden, dat wil zeggen dat versneld ge werkt gaat worden aan het op gaan van beide scholen in een basisschool voor 4 tot 12 jari gen. Een samenwerking die ver gemakkelijkt wordt doordat beide scholen (nu nog zelfstan dig) in het zelfde gebouw ge huisvest zijn. „De Haarschool" startte in '73 met een vijf klas- sige school en bereikte in '80 haar hoogtepunt met een 12 klassige. Evenals landelijke aan tallen weergeven neemt ook het percentage leerlingen op „De- Haarschool" wat af. ONGELOOFLIJK! Dat woord heb ik vele malen gehoord toen ik na afloop van de taptoe „Meermanskamp" verliet. Ja, ook ik heb mijn ogen uitgekeken. De organisatie alleen al, mensen wat een werk. En dan te bedenken dat één klein rekenfoutje funest kan zijn. Geweldig! Niet te vergeten de supportersclub van „H.M.V.", die weer eens met een verrassing kwam, waar zelfs voorzitter Johan Meijer door was overrompeld, door voor ons optreden het veld op te komen met een nieuw vaandel. Dat is toch te gek, wie verwacht nu zoiets. Taptoecommissie o.l.v. de heer Farenhorst en supporters „H.M.V." o.l.v. de heer J. Schuppert: BEDANKT!! Een overrompeld lid, namens de overrompelde leden

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1