uiriiiiffni ii\ HiillrNS NlrllW\KIAll jm I Holtense balletstudio gereed voor gebruik K OFFIE C ONCER TEN OPHOOG NIVEAU Old Ho VREDE EN VEILIGHEID CENTRAAL TIJDENS GESPREKSAVOND EDES HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag; éérste Taptoe Holten op Meermanskamp ||g| g A| |f g g| g g Q0 BaP wPtly HOLTENS NIEUWSBLAD 'r0 Schoolkring Dijkerhoek naar F/oriade Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 16 september 1982 - 34e jaargang - nr. 37 In het kader van de „Vredesweek" organiseert de Holtense Werkgroep Vredesweek aanstaande dinsda gavond een openbare gespreksavond in de „Kande laar". Aanvang 20 uur. Als inleiders voor deze avond zijn uitgenodigd: -Ds. Olde, gereformeerd evangelisatiepredikant te Zwolle, -De heer De Jong, voorlichtingsofïicier bij de Kon. Landmacht te Steenwijk. Gespreksleider is de heer J. Bax. De Holtense Werkgroep Vredesweek werd onlangs gevormd door een aantal mensen die vanuit hun kerkelijke achtergrond proberen vorm en inhoud te geven aan aktiviteiten gedurende de zegn. „Vre desweek" die dit jaar in de week van 20 t.m. 26 september in een groot gantal kerken wordt ge houden. Naast de plaatse lijke kerkgenootschappen heeft de Werkgroep een groot aantal Holtense or ganisaties voor deze ge spreksavond uitgenodigd iom op die wijze de vraag stukken rond vrede en veiligheid binnen de Hol tense leefgemeenschap zo breed mogelijk aan de orde te stellen. Tijdens de gespreksavond van dins dag a.s. wil de Holtense Werkgroep uitdrukkelijk voorkomen dat et een soort „hete hoofden dis cussie" zal ontstaan tus sen voor- en tegenstan ders van plaatsing van nieuwe kernwapens in Europa. Integendeel. Het hoofddoel van de Werk groep is vooral gericht op het ontstaan van een (nieuw) gespreksklimaat waarin beide uitersten el kaar op dit punt waar achtig leren verstaan en waarderen. Met het uitno digen van beide 'sprekers hoopt de Werkgroep in deze opzet te zijn ge slaagd. Tijdens de ge spreksavond van a.s. dinsdag zal allereerst de heer De Jong de aanwe zigen deelgenoot maken van de militaire dreiging in de wereld en van de aanvechtigen en frustaties die velen binnen de krijgsmacht in beslag nemen, (een belangrijke groep die in de vredes- discussies vaak wordt vergeten). Vervolgens zal ds. Olde enige concrete notities plaatsen die hij in de discussie rond vrede en veiligheid allereerst van belang acht en waarin hij zowel de voor- als de tegenstanders van plaat sing van nieuwe kemra- ketten een aantal vragen zal voorleggen ter nadere bezinning voor een daarna te houden (groeps-)discussie). Met het organiseren van deze gespreksavond hoopt de Holtense Werkgroep Vre desweek een verhelder ende bijdrage te leveren in de wel zeer aktuele vrage rond vrede en vei ligheid. Advertentie-adviseur W. EREDERIKS Prins Hendrikstraat 18, Nijverdal. Telefoon Ö5486-13264 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 1224 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 1665 tot dinsdag 12.00 uur. uur). Verdere concerten in de aula U ontvangt een fraaie j. Parker-Jotter ballpoint als u een jZt&A nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Woonplaats: Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar Een aaneensluitend gedeelte van het Sikkenstraatje (zie H.N. 1918). Deze woning is van de familie Hofman, hoek Rietmolen straat. De kapitale boerderij van de familie Aaftink links op de foto plus toren een belang rijke schakel in deze reeks en het langst bewaard gebleven, straal was toen al aangelegd, Toch is dit waarschijnlijk één met uiteraard de Dorpsschool, van de laatste foto's uit die tijd bewaard gebleven. De Tuin- Archief J. Smale. van de Scholengemeenschap Holten. Aanvang 11.30 uur (zaal open 11.00 uur). 14 november Zutphens Barok-ensemble (11 personen) met een Engels- Barok programma. 2 januari Nieuwjaarsconcert met het Brabants Volksorkest. Dit orkest brengt oude volksmuziek en humoristische liederen en balladen. Afge- wissels met instrumentale muziek. 13 februari Concert voor piano en hobo door Janny Lobbezoo (piano) en Ernest Rombaut (hobo). Het tweede concert in sa menwerking met Live Music Now. Mooi weer was het toen de buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek haar jaarlijkse uit stapje maakte. Einddoel was de Floriade in Amsterdam, met na afloop een boottocht op de Loosdrechte plassen. Weer thuis wachtte by het Bonte Paard een zalig koud buffet. Voorzitter Veneklaas sloot de dag af met een „Wel thuis" en de heer Markvoort bedankte het bestuur voor de prima organisatie van een erg in de smaak gevallen Een kijkje in de vernieuwde gymzaal (officieel genoemde) Holtense Balletstu- aan de Dorpsstraat. De Stichting So- dio. Ine v.d. Wal uit Almelo verzorgt de daal Cultureel Werk heeft de afgelopen lessen, voor zowel kinderen als volwas maanden met een groep vrijwilligers senen. Per onderdeel kunnen nog leer- zorg gedragen voor deze aangepaste lingen geplaatst worden. Ine van de vernieuweingen in het interieur van de Wal, tel. 05490-6 53 60. Aankomende zaterdag is het zo ver, dan zal op Meermanskamp de eerste Holtense Taptoe wor den gehouden. De tijd van voorbereiden is verstreken en de praktijk zal uitwijzen in hoe verre deze eerste Taptoe zijn weerklank zal vinden, omgezet in positieve geluiden, van zowel Holtenaren als regionale liefheb bers. Een commersie werd ge vormd uit mensen van H.M.V. en de gelijknamige supporters vereniging, met als voorzitter de heer J.L. Farenhorst (oorspron kelijk zou de heer J. Hess deze post voor zijn rekening nemen, maar wegens vertrek naar Liba non werd de heer Farenhorst zijn plaatsvervanger) Deze commissie is al vanaf de cember vorig jaar bezig om de Taptoe voor te bereiden en men hoopt uiteraard op voldoende belangstelling voor dit even ement. Deelnemers aan deze Taptoe zijn: Showband Aktief uit Deventer, muziekvereniging O.B.K. uit Rhenen, muziekver eniging Jubal uit Dedemsvaart drum- en showorkest E.D.E.S. het Enschedese majorettenpelo- ton en uiteraard de organise rende verenigingen H.M.V. en de muziekvereniging H.M.V. Holten. De Werkgroep Koffieconcerten Holten brengt deze winter een aantal koncerten van hoog ni veau. O.a. is samengewerkt met de Stichting Live Music Now: een stichting die jonge musici on dersteunt in hun carrière. Het eerste concert op '26 september a.s. is zo'n concert. Masumi Na gasawa en Ernie van Geenen brengen deze zondagmiddag een programma voor harp en fluit. Zondagmiddag, omdat voor één keer wordt afgeweken van de normale tijd en plaats van' de koffieconcerten. Het bejaarden centrum „Diessenplas" viert n.l. het negen-jarig bestaan met een gezellige week welke in het te ken van de muziek zal staan. De Werkgroep Koffieconcerten is gevraagd om voor het klassieke deel zorg te dragen. Niet alleen de bewoners maar alle andere muziekliefhebbers zijn van harte welkom in de Rekreatiezaal van de „Diessenplas". Het concert zal aanvangen om 15.00 uur (zaal open 14.30 uur). Einde plm. 17.00 uur. Voor de ovêrige vijf concerten wordt dus evenals vorige jaren weer gebruik gemaakt van de aula van de Scholengemeen schap Holten. Aanvangstijd 11.30 uur (zaal open om 11.00 uur). Einde ongeveer 13.00 uur. Het eerste concert is wat afwij- kend, ook voor het laatste con cert heeft de Werkgroep een verrassing in petto. Musici uit Holten zullen dan voor eigen publiek spelen! De prijzen van de concerten zijn op het verlaagde nivo van vorig seizoen gehandhaafd. Kinderen t/m 14 jaar, C.J.P. en 65-pluskaarthouders betalen per concert f2.50 of voor een abon nement van 6 kaarten f 12.50. Overigen betalen resp. f7.50 of f37.50. Met het abonnement krijgt men dus 1 concert gratis. Bij de toegangsprijzen is het kopje koffie inbegrepen. Kinder-opvang is aanwezig. Programma seizoen 1982/83 26 september Concert voor harp en fluit door Masumi Nagasawa (harp) en Ernie van Geenen (fluit). In de Rekreatiezaal van „Diessenplas". Aanvang 15.00 uur (zaal open 14.30

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1