gemeente holten gemeen holten AC. Holten startte aktïe VAN DE JAREN VIJFTIG KOSTERS ECHTPAAR NAM AFSCHEID HOLTERBERG IN DE SFEER Wie kweekt de hoogste zonnebloem? Jan Sint Nicolaas H. Tempelman nam afscheid HOLTENS NIEUWSBLADpag 5 BURGERLIJKE STAND r BOOR )00R BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OP 31 AUGUSTUS 1982 VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. SPORTCOMMISSIE SLUITING ZWEMBAD TWENHAARSVELD Volop mosselen 9 SEPTEMBER 1982 JJgjj>gpw|i De vorige week zondag gehouden meeting op de Holterberg door friumphclub in samen werking met Jan Murris ('t Losse Hoes) werd ook Ronder de veel besproken en verguisde heuvel- idimwedstrijd een prima sportief gebeuren, zowel voor de bijna 60 deelne mers als voor de pu blieke belangstelling. De TR-club viert volgend jaar zijn tweede lustrum tn telt 320 leden die ver spreid zijn over heel Ne derland. In Holten waren Éïen kleine 60 auto's en eigenaars bij elkaar die onder meer afkomstig r:i:. ivaren uit Amsterdam, Kroningen, Middelburg, Utrecht, Maastricht en Heerlen. Een select gezelschap wellis- vaar, met bezittingen die een pst voor het oog zijn. De oud- jte dateerde uit rond de begin aren vijftig. Als zijnde de „mooiste" werd gekozen voor de Triumph van de heer Diederen uit Heerlen. De aan de dag ge koppelde rally werd gewonnen door de heer Gordijn uit Kat wijk. De heer Krijger van de TR-club Holland geeft aan dat er plannen zijn om ook met bui tenlandse clubs dit soort even ementen op poten te zetten. „Voor wat betreft de Nederlands TR club, deze bestaat volgend jaar tien jaar en dat wordt ge vierd. Hoe dit er precies uit zal zien is nog niet rond, maar er zijn plannen in de richting van opnieuw de Holterberg als de aangegeven plek voor een derge lijk gebeuren. Het mooiste zou zijn als dan wel een heuvelklim zou worden toegestaan". Toege geven het imago van gevaarlijk of lawaaiig ging niet helemaal op tijdens deze bijeenkomst en op grond daarvan leeft de hoop dat het tij zal keren. Geboren: Henriëtte Wilma d.v. B.W. Stevens en H. Voskamp; Alida Johanna d.v. J.J. Bolink en H.W.I. Dusink (geb. te De venter). Ondertrouwd: J. Kruger, 26 jaar, Ommen, R. Ruiter, oud 24 jaar, Holten. In de dienst van zondagmorgen Meerman-Kappert afscheid ge- (29/8) hebben koster Jan Meer- nomen als koster van de Her man en zijn vrouw A. vormde Kerk. Het echtpaar en de naaste familieleden werden r 1. bouwvergunningen - aan de heerT. Rensink voor het vergroten van een varkensschuur bij het pand Dijkerhoekseweg 7; - aan de heer J.G. Prins voor het vergroten van een landbouwwerk- tuigenberging bij het pand Helhuizerweg 16; aan de heer J. Stem voor het bouwen van een veeschuur bij het pand Valkenweg 1 2. aan de Ponyclub de Bergruitertjes vergunning verleend voor een springconcours op 9 en 23 oktober 1982 op het ruitersportterrein aan de Borkeldsweg; U kunt zich voor het inwinnen van informatie over dezaafcZelf, dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift in verbinding stellen met de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De openbare vergadering van de sportcommissie, die gehouden zou worden op dinsdag 14 september a.s. is tot nader te bepalen datum uitgesteld in verband met het feit dat de benoeming tot lid van de Sportcommissie van een vertegenwoordiger van het college van Burge meester en wethouders en van twee afgevaardigden uit de gemeente raad nog niet heeft plaats gevonden en de Sportcommissie derhalve nog niet voltallig is. Het gemeentelijk openluchtzwembad Twenhaarsveld is ingaande 16 september a.s. gesloten. De voorzitter van de kerkvoogdij de heer H.Ch. Vogely hield een korte toespraak en prees de heer en mevrouw Meerman die op bescheiden wijze in grote trouw meer dan 25 jaar hun taak hebben vervuld. Vogely herinnerde er aan dat de heer Meerman eigenlijk al veel langer dit werk deed, want hij was de opvolger van zyn vader Herman Meerman en hielp als kind reeds bij het klaarmaken van de sto ven en haalde zaterdag 's avonds de toga ven de predi kant op. Toen zijn vader in 1915 koster werd was hy de opvolger van Jan Meerman de grootvader van_ koster Jan die nu afscheid heeft genomen. Hoeveel jaar grootvader als koster dienst heeft gedaan is niet met zeker heid te zeggen, maar vast staat wel dat drie generaties Meerman koster zijn geweest in de Her vormde kerk. Als blijk van dank en waardering voor het vele werk bood de heer Vogely een prachtige schemerlamp en een bedrag in couvert aan. Aan mevr. Meerman werden bloemen aangeboden. Na de dienst maakten veel gemeenteleden gebruik van de gelegenheid om in gebouw „Irene" met een handdruk van het echtpaar Meerman afscheid te nemen. De heer H. Tempelman nam na 37 jaar werkzaam te zijn ge weest als chauffeur op de „zandwagen", afscheid van zijn collega's op Gemeentewerken. Hij deed dit in gezelschap van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Gebruikmakend van de VUT-regeling („Ik ben nu nog gezond en vitaal") be sloot de heer Tempelman niet op 65-jarige leeftijd, maar twee jaar eerder zijn gemeentewerk zaamheden in te ruilen voor wat tuinieren en knutselen. Van burgemeester van Rappard kreeg hij de Makkummertegel met het gemeentewapen aange boden plus een waardebon van 150 gulden. Ook de ABVA stelde een waardebon ter beschikking en het personeel een envelop met inhoud. Daar het slotwerk voor deze wedstrijd ons meer tijd kostte dan wij verwacht hadden, komt de uitslag van de winnende top-tien nog nog niet in de krant. Wij hebben voor het nameten van de zonne bloemen vele uren nodig gehad (de diverse kandidaten kunnen dat weten!) Vanavond krijgen de winnaars bericht waar en wanneer zij de uitslag en/of prijs zullen ontvangen. Het komt dan volgende week allemaal in deze krant te staan. Hierbij iedereen hartelijk dank voor het enthousiaste meedoen. Je kunt met de zaden uit de bloemen volgend jaar tuinen vol zetten. De zaden zijn verder heel geschikt als vogelvoer voor de winter (doe de zonnebloempitten bijvoorbeeld in vet). Ook willen wij de scholen hier hartelijk danken voor hun mede werking, vooral omdat het slot van de wedstrijd in de eerste - wellicht drukke - week na de vakantie viel. Dus volgende week de allerlaatste top-tien! Werkgroep Natuur en Milieu. Enfin ik heb het wel geweten, ruim drie uur heeft hij hier gezeten. Hij wilde even komen praten, maar had zijn klokje thuis gelaten. Al mijn gerijmel en gedichten, geven mij veel blijde gezichten. Ik wil niet op de voorgrond staan, verdienen doe ik er niet aan. Maar blijdschap van gehandicapten telt, dat is oneinig'meer dan geld. Holten, augustus 1982. B.C. de Haas-Boekbinder. Ik beleefde vorige week iets dwaas, ff de telefoon: met Sint Nicolaas. t Ik vroeg bent u kapoentje, doe het dan maar. in mijn schoentje. *r/ i Maar nee hoor 't was Jan een journalist, die iets van mijn gerijmel wist. Hij wilde voor 't Deventer Dagblad een praatje, en tot overmaat van ramp een plaatje. Die fotograaf had ik het niet zo op. Ik in de krant met zo'n oude kop. Dan moest er eerst wat op die snuit, dus smeerde ik de verfkwast er op uit. Boven mijn ogen die blauwe troep, nauw dat liep danig in de soep, omdat ik die rommel nooit hanteer, zat mijn hele smoelwerk onder de smeer. Gelukkig was de fotograaf zwaar pet, hij heeft me er als een zoekplaatje opgezet. De hondjes moesten op mijn schoot, maar ik zag geen lijf, geen kop, geen poot. Sint Nicolaas zag men haren blond, wat had hij in zijn ogen: st. Moest er geen bril op Jantjes neus, of was hij gewild komplimenteus. aan het begin van de dienst welkom geheten door de dienst doende predikant ds. W. Vons. Er zijn weer volop verse mosselen op de „markt" in de maanden september en oktober. Ook in de „bui tenshuis" sfeer hunnen nu veel mosselliefhebbers aan hun trekken komen. Inhakend hierop startte AC restaurant Holten donderdag 2 september een mosse- laktie. Dit houdt in dat tot en met 20 oktober de Nederlandse mosselen verkrijgbaar zijn tegen aan trekkelijke prijzen en op tal van verschillende ma nieren bereid. Vooral in Nederland is een grote traditie en vakbe kwaamheid in het kweken verhandelen en bereiden van mosselen. Deze handel is hoofdzakelijk geconcen treerd in Yerseke en daarom is er in Nederland ook maar één veiling voor mosselen, vanzelfsprekend in Yerseke. De mosselkwekers komen met hun lading gevangen mosselen zowel uit Zeeland als uit de Wad denzee naar Yerseke om aldaar na keuring, door het Productschap voor Vis en zvisproducten hun produc ten ter veiling te brengen. De gehele mosselregeling en administratie wordt ver zorgd door het Mosselkantoor in Bergen op Zoom. Zowel veiling als kantoor vallen onder het Product schap Vis en Visproducten. In Nederland mogen door de mosselkwekers slechts mosselen worden aangevoerd afkomstig van percelen uit wateren goedgekeurd door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. De handelaren mogen alleen mosse len verzenden, indien de zending vergezeld is van een zuiverheidscertificaat afgegeven door genoemd insti tuut of de Keuringsdienst van Waren. Zowel de mos selen als het water in de Oosterschelde op de verwa terplaatsen staan onder voortdurende controle. Op deze wijze kan de consument in binnen- en bui tenland er op vertrouwen, dat langs legale weg ver kregen mosselen goed zijn en met de meeste zorg en controle zijn omringd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 5