Collegevorming deed denken aan landelijke politiek Rabo in het bank Holten positief 1 I Vredesweek WETHOUDERS WERDEN MOEIZAAM GEÏNSTALLEERD HOLTENS NIEUWSBLAD X STRAAT-FOLK-MUZIEK OP SMIDSBELT Restaurant "De Holterberg vierde zijn eerste jaar! S Boerenschilderwerk in Paalhnus GOED RESULTAAT HOLTENS NIEUWSBLAD Dagonderwijs volwassenen Holten Nieuws van de Zondagsschool OLTENS NIEUWSBLAD Hoofdredactrice Nan Vos-Heidema lef. 05770-2786 Red adres Smidsbelt 37 tel. 05483-38 03 Red medewerker J. Wiggers Kolweg 14, tel. 05483-13 56 Stichtingsbestuur: W H, Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5, tel. 05483-30 22 Advertenties, Schouwburgplein Almelo, tel. 05490-1 66 66 Abonnementsprijs f 30,35 per jaar. Losse nummers 60 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeft B.V. in samenwerking met de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Donderdag 9 september 1982 - 34e jaargang - nr. 36 Het college is gevormd, de wethouders zijn gekozen en daarmee lijken verantwoordelijkheden dan einde lijk beklonken. Lijken want de komende vier raads- jaren zullen *e beide gekozen wethouders Stegeman (CDA) en Rustebiel (Gemeentebelang) nauwlettend door VVD, P.v.d.A. en CDA in de gaten worden ge houden en waar nodig op de vingers getikt. Terecht gezien de verkiezingsuitslag van 2 juni die duidelijk koos voor een andere samenstelling dan de huidige. Ongeacht de stembusuitslag (CDA 1848 stemmen, P.v.d.A. 1215, VVD 1129 en Gemeentebelang 1129) heeft zowel volgens WD als volgens de P.v.d.A. het CDA opnieuw gebouwd op een gegroeide traditie, of zoals de P.v.d.A. het stelde: Holten had anders ge wild en beter verdient". WD en P.v.d.A. waren het met de keuze van géén van beide wethouders eens en CDA had bezwaren tegen de wethouder van Gemeentebelang. Vooraf gaande aan de uiteindelijke stemming betreffende de in te vullen wethoudersposten werd zo stelde oud-wethouder J. War- rink druk gebruik gemaakt van: „Het landelijk niveau van com municeren van politici nameüjk door druk gebruik te maken van allerlei krachttermen en kretolo gie. We hebben te maken met 10 principeleden en 3 principe loze rakkers", aldus Warrink. Een optelsommetje geeft h$t magische getal aan van 13 én deze 13 deden twee maal over Advertentie-adviseur W. FR EDERIKS Prins Hendrikstraat 18 Nijverdal Telefoon 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij G.W. KNAPEN Larenseweg 3, tel. 12 24 tot dinsdags 12.00 uur. In Bathmen bij: H. V00GSGEERD Deventerweg 34 - tel. 16 65 tot dinsdag 12.00 uur. een uitspraak in de vorm van een stembriefje, ten aanzien van de twee te verdelen wethouder sposten. De eerste kandidatuur ging tussen de heren Stegeman (CDA) en Spijker (WD). Stege man „won" de wethouderspost met 7 tegen 6 stemmen. De tweede zetel ging tussen de kandidaten mevr. Metsemakers (P.v.d.A.) en de heer Rustebiel (Gemeentebelang). Hier won Rustebiel (evenmin glorieus) en eveneens met 7 van de 13 uit gebrachte stemmen. Overbodig te vermelden dat de raadsleden voorafgaande aan deze stem ming eerder op de avond offi cieel waren beëdigd door bur gemeester van Rappard. De we thouders werd gevraagd akkoord te gaan met deze uitslag en deze vraag werd uiteraard beantwoord met een volmondig ja.Een vrij logisch antwoord. De portefeuilleverdeling zal daar door in grote lijnen hetzelfde zijn als die in de vorige raad speriode. De heer Stegeman houdt de zijne, terwijl de heer Rustebiel de portefeuilles van de heer Warrink overneemt. En zo zie je maar weer dat ook in een gemeenschap als Holten een verkiezingsuitslag niet altijd ga rant staat voor de daarbijho- rende collegevorming. Daarmee is Holten inderdaad niet ver weg van de manipulatie van landelijke partijvoorzitters en fractieleiders (een goede ontwik keling, of juist niet??). Voorlopig gaat het erom dat raadsleden en wethouders voor Holten aan de gang moeten, in moeilijke (zo niet de moeilijkste) financiële omstandigheden, voor Holtense begrippen. „De roep om een be leidsplan is dan ook groter dan ooit tevoren en het gaat inmid dels om een zo rechtvaardig mogelijk uitwerken van de ar moede inplaats van de wel vaart", aldus burgemeester van Rappard. „Financieel is weinig ruimte voor een nieuw beleid er moeten beleidsprioriteiten wor den gesteld. Wat in de loop der De stichting voor sociaal en cul tureel werk voor Holten wil op 28 september a.s. weer starten met een beginnerscursus Boe renschilderwerk. Deze cursus zal 10 weken lang op iedere dins dagmiddag van 13.30-15.30 uur in het Paalhuus gegeven worden o.l.v. mevrouw Kraaij. Zjj zal u inleiden in de techniek van de „Bauemmahlerei" en u tevens begeleiden in de verdere ont wikkeling ervan. De kosten van deze cursus bedragen f105.- in clusief het benodigde materiaal. Momenteel zijn er nog een aan tal plaatsen vrij, dus mocht u deze cursus helemaal zien zitten, dan kunt u zich aanmelden op ,,'t Paalhuus", Beusebergerweg 27. telefoon 2755. Verder wensen wij u een prettige en leerzame cursus Boerenschilderwerk toe. jagen met zorg werd opgebouwd dreigt terug te vallen door ge brek aan geld. Neem bijvoor beeld de maatschappelijke zorg, deze werd met 10 procent inge kort door de overheid. Moet je dit richting de Stichting in Hol ten vertalen of juist niet? Met de gedachten dat steeds meer mensen te maken krijgen met fmanciéle- en en immat&iéle zaken zou de gemeente zijn sub sidie juist moeten verhogen, zo dat men adequaat kan reageren op een steeds groter wordende nood. Per onderdeel zal de raad dan ook inclusief consequentie's op de langeduur zich vooral moeten bezighouden met essen tiële zaken waarvan de franjes zijn afgeknipt. We staan waar schijnlijk aan het begin van de moeilijkste periode van de afge lopen 20 jaar". Afgezien van voorkeur, „gesjoemel" of wat dan ook voor kreten richting de twee gekozen wethouders en de verschillende politieke partijen zal men de komende vier jaar „de kar in dezelfde richting" moeten zien te trekken. De ook deze zomer weer gehou den aktie voor het Holtens Fonds Internationale Hulpverle ning heeft in totaal f6690.- op gebracht. Hiervan is f6600.- di- rekt besteed en wel f4500.- aan het landbouwprojekt Ghana en f1500.- aan het projekt Vluchte lingen. Alle geefsters en gevers heel hartelijk dank. Het veel omstreden nieuwe col lege van B W. Uiterst links wethouder Stegeman (CDA), uit erst rechts de heer Rustebiel (Gemeentebelang). In tegenstelling tot de huidige ontwikkelingen in het bedrijfsleven toonde de Rabobank Holten een aantal positieve getallen en ge luiden ten opzichte van het afgelopen jaar 1981, maar ook betref fende de huidige situatie, alweer ruim acht maanden opweg in '82. De heer J. v. Wingerden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afgelopen maandag: „De terugloop in 1981 betreffende hel aan gaan van leningen van zowel particulieren als bedrijven, zal door de teruglopende werkgelegenheid c.q. de stijgende werkloosheid, ook in 1982 zijn weerslag hebben. Dit betekent concreet dat de bank zijn geld niet meer zo makkelijk kwijt kan. Zaterdag 11 september a.s. reizen enkele folkgroepen van de omge ving Enschede naar Deventer en zullen onderweg Holten aan doen. Ze kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur aankomen, zodat u in die tijd, tussen het boodschappen doen door, kunt genieten van enkele op tredens. Deze zullen plaatsvinden op het Smidsbelt en de toegang is gratis. De Deventer-Folk-Stichting (m.m.v. „de Schure) organi seert dit regio-folkgebeuren. want niet alleen in Holten, maar ook in Raalte en Deventer treden deze groepen op. Komt u zaterdag 11 september tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje nemen op het Smidsbelt! De erg hoge rentevoet is inmid dels gelukkig weer aan het zak ken en ten aanzien van hypo theekrente zit de Rabo op 10,25% bij een halfjaarlijkse rente en aflossing. Voor aflossing per maand geldt een percentage van 10% (sinds kort een nieuwe vorm van aflossing). Spaarmid- delen, de bouwstenen van een bank stegen in '81 ten opzichte van '80 met ongeveer zes pro cent (ruim 4 1/2 miljoen gulden). Door het geringer aantal lenin gen met name in '82 (waarvoor een groter geldbedrag in de „kluis") werden aan deze gelden uit te lenen op de geldmarkt via Rabobank Nederland. In het jaarverslag was ook te zien dat traditionele spaarvormen terug lopen. Momenteel geldt dat van de verschillende vormen van de sparen de goedkopere manieren teruglopen van 50 tot 60 procent van het totaal, naar nog maar in aansluiting op ons artikel van vorige week en de advertentie in hetzelfde nummer kunnen wij u meedelen dat voor het ko mende cursusjaar voor de deelnemers aan het eerste studiejaar de volgende tijden zijn gepland: Maandagochtend: 8.30-10.00 uur; Frans. Maandagochtend, 10.10-11.4Q uur: textiel werkvormen. Dinsdagmiddag: 1.30-3.00 uur: biologie. Woensdagochtend8.40-10.10 uur: Nederland. Woensdagochtend, 8.40-10.10 uur: handel. Woensdagochtend, 10.25-11.55 uur: engels. Woensdagochtend. 10.25-1L55 uur; gesch./aardrijkskunde. Woensdagavond, 7.00-8.30 uur: muziek. Donderdagochtend, 8.40-10.10 uur Duits. Een vak kan natuurlijk alleen van start gaan bij voldoende deel name! Uit bovengenoemde vakken kunt u een volledig mavopak ket samenstellen, maar het is ook mogelijk voor één of meer vakken in te schrijven. De lessen beginnen in de week van 13 september. Heeft U de inschrijfochtend op 9 september in Holten gemist, dan kunt u alsnog telefonisch inlichtingen vragen 05483- 2914. 99 U ontvangt een fraaie,^^ Parker-Jotter ballpoint nieuwe abonnee opgeeft. Gebruik deze Adres: Woonplaats Geeft op als abonnee op het Holtens Nieuwsblad voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Enschede. Dhr,/mevr.: 40 procent. „Er is een duidelijke hang naar duurdere vormen van sparen". Komplan In 1981 waren de investeringen met name door het bedrijfsleven in Holten, door de aanleg van het Komplan, beduidend hoger dan dit jaar, vandaar dat het overschot, ook in 1982 verdwijnt naar Rabobank Nederland. 1981 Gold voor de bank als een jaar met fikse bedrijfskosten, gezien de nieuwe bank die werd ge bouwd, het jubileum met de daar mee gepaard gaande kos ten en ook het tijdelijk werken met twee bankgebouwen. Toch hield men al met al een bedrag over van ruim 143 duizend, dat toegevoegd werd aan de alge mene reservepot. Overgebleven gelden kunnen in Holten moei lijk een bestemming vinden vandaar dat dit landelijk ge beurt. De 100 miljoenbalans die men vorig jaar feestelijk pas seerde moest iets terugge schroefd worden naar 98.888.370 gulden per 31 december. 1200 leden kregen een oproep tot het bijwonen van de ledenvergader ing, terwijl een erg klein percen tage hieraan gehoor gaf. „Toch hebben we goede hoop op een geleidelijke stijging van interesse van onze leden. Er zijn al be duidend meer dan voorgaande jaren, met name mensen uit de buitengebieden, aanwezig. We zijn hier verheugd over", aldus de heer Van Wingerden. Ontwikkeling Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per half jaar/per jaar Restaurant „De Holterberg" vierde afgelopen zondag haar eerste Holtense jaar. Collega Jan Murris bood- „in vol ornaat" champagne en bloemen aan aan het echtpaar Haan, verge zeld van de complete carnavals stoet Buiten werd getoast op zowel de Holterberg, als restau rant „De Holterberg". „De eerste periode van opbouw werd hier mee afgesloten. Geleidelijk kre gen we een vrij frequentie groepe gasten uit verschillende delen van het land", aldus Haan. „De drukte binnen je be drijf hangt echter ook voor een groot deel af van de aktiviteiten rondom je bedrijf. Aktiviteiten die afgestemd op de omgeving en rekening houdend met die omgeving denk bijvoorbeeld aan de TR bijeenkomst vorige week zondagbijdragen tot het floreren van de bedrijven op de Holterberg. Er kwamen die dag drie tot vier maal zoveel gasten dan op „gewone" zondagen. Een gegeven waar we mee aan de gang moeten", aldus Haan. Voorlopig Proficiat! ook van onze kant Ten aanzien van de indelimg van de verschiUende balie's zijn er bij de Rabobank veranderin gen op til. „We willen af van het zogenaamde lokettensys- teem, zoals dat gehanteerd werd tot op heden. De praktijk wees echter uit dat kliënten op deze manier teveel „heen en weer" werden geslingerd en van loket naar loket werden verwezen voor verschillende bankdiensten. We hebben dat per 1 september getracht op te lossen door on derscheid te maken tussen bankdiensten voor bedrijven en bankdienst voor particulieren", aldus v. Wingerden. In principe wordt de hal hierdoor in tweeën gesplitst. Links achterin het ge deelte voor particulieren, rechts achter in de hal kunnen bedrij ven, met meestal veel specifieke vragen terecht. Voordelen hier van zijn volgens hem: minder loketsystemen binnen de bank en een betere vertrouwensrelatie tussen kliënt en bankmedewer ker. De heer Dijkman, opvolger van de heer Reilink, hield bü wijze van kennismaking met de leden een verhaal over Geld markt en Kapitaalmarkt, in combinatie met de afhankelijk heid van binnen- en buiten landse factoren. „Voor een ren teverlaging is een meer export bevorderend beleid zou moeten worden gevoerd en het financie ringstekort van de overheid (nu 110 miljard gulden) zou sterk te ruggedrongen dienen te worden. Ook zouden de lasten in de col lectieve sector teruggeschroefd moeten worden", vond de heer Dijkman. Dag meisjes en jongens, Na een hele lange vakantie met erg veel mooi weer, gaan we zondag a.s. 12 september, de deuren van de Dorpsschool aan de Tuinstraat wagenwijd voor jullie openzetten. We willen dan weer samen in 't nieuwe seizoen veel zingen met elkaar, luisteren naar elkaar en vertellen aan el kaar wat de Bijbel, dat is dus de Heer Jezus, ons wil zeggen, leren en laten zien. Wat zou het fijn zijn, als de klassen zondag vol zijn! Komen jullie zondag al lemaal, met vriendjes en vrien dinnetjes? Wü rekenen op jullie. Vanaf 4 jaar ben je van harte welkom. Met vriendelijke groeten Het zondagsschoolpersoneel. Verloting Bij de door Z.C. „Twenhaars- veld" tijdens de Avond- Zwemvierdaagse gehouden verlo ting zijn de prijzen gevallen op de lotnummers: (Blauw) 221 - 253 - 274 - 316 - 320 - 333 - 368 - 370 - 401 - 404 - 439 - 444 - 616 en 619. (Rood) 741 - 775 - 865 - 870 - 929. (Wit) 10 - 73 - 87 - 84 - 119 - 146 745 - 776 - 759 - 798 - 834. De prijzen kunnen op vertoon van het prijsbepalende lot worden afgehaald bij mevr. G. Oolbek- kink, Schuttersweg 17. In het kader van de „Vredes week" organiseert de Holtense Werkgroep Vredesweek op dins dag 21 september a.s. een open bare gespreksavond in de „Kan delaar". Aanvang 20.00 uur. Voor deze avond zijn als spreker uitgenodigd: Ds. Olde, gerefor meerd evangelisatiepredikant te Zwolle. dhr. De Jong, voorlichtings-officier bij de Kon, Landmacht. Als gespreksleider zal optreden de heer J. Bax. Over het ontstaan van de Hol tense Werkgroep alsmede over de inhoud van vorengenoemde gespreksavond zal in Holtens Nieuwsblad van volgende week nadere informatie worden ver strekt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1982 | | pagina 1